Zápisnica RVR č.8/2003 zo dňa 6.5.2003

 

Zápisnica č. 8/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 06.05.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

  Program:
 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 125-LO/D-764/2003 zo dňa 15.04.2003
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
  ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
 3. SK č. 265-LO/D-1224/2002 zo dňa 29.07.2002
  vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/49 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: OKEY Rádio a.s., Bratislava
 4. Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. T/140 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany
 5. SK č. 113-LO/D-699/2003 zo dňa 07.04.2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/206 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie
  ÚK: 3 C s.r.o., Podbrezová
 6. SK č. 27-LO/D-332/2003 zo dňa 21.02.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o., Blatné
 7. Sťažnosť č. 526/23/2003 zo dňa 17.03.2003
  Predmet sťažnosti: cena, ponuka programových služieb, typové zmluvy, vysielanie Infokanál DETVA
  Sťažovatelia: fyzické osoby proti OZAREA NEWS s.r.o., Veľký Krtíš
 8. Informácia o liste TÚ SR ohľadom zaradenia frekvencie 50. kanál Bratislava do výberového konania
 9. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 12-PgO/O-98/2003 zo dňa 14.01.2003 vo veci dodržiavania § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.
  Doplnenie: Správa č. 82/TV/02 o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorovaný program: TV reality zo dňa 30.11.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 11.00 hod.
 10. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 40-PgO/O-378/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 197/6-2003 smerujúcej proti Slovenskej televízii
  (monitorovaný program: Mravenisko zo dňa 15.01.2003, STV 1, 17.00 hod )
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 11.00 hod.
 11. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 41-PgO/O-380/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods. 2 a 4 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 5/TV/2003 o monitorovaní programu Daj si! zo dňa 23.01.2003
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 11.00 hod.
 12. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 42-PgO/O-381/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 4/TV/2003 o monitorovaní programu MENU zo dňa 28.01.2003
  (monitorovaný program: MENU zo dňa 28.01.2003, STV 1)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 11.00 hod
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta (§ 20 ods. 5) a upozornenie (§ 16 písm. k/)
  SK č.: 32-PgO/O-361/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 20 ods. 5 a § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 171/7 - 2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (monitorovaný program: Jurský park II - Stratený svet zo dňa 25.01.2003)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41
  ÚP: 10.00 hod.
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 33-PgO/O-362/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 6/2003/TV o monitorovaní TV Markíza
  (monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 09.12.2002, príspevok: "Malý trh")
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA , spol. s r.o., číslo licencie: T/41
  ÚP: 10.00 hod
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 69-PgO/O-617/2003 zo dňa 01.04.2003 vo veci dodržiavania § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 19/2003/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TDT
  (monitorované vysielanie zo dňa 04.02.2003)
  ÚK: KID, a.s., Poprad, číslo licencie: T/46
 16. Kontrolný monitoring
  Správa č.24/2003/TV/ z monitorovania vysielania TV Wywar
  (monitorované dni: 28.02., 14.03.2003)
  Vysielateľ: Quartex group, spol.s r.o., číslo licencie: T/108
 17. Kontrolný monitoring
  Správa č.29/2003/TV/ z monitorovania vysielania TV Handlová
  (monitorované dni: 03.03.,10.03.2003)
  Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., číslo licencie: T/111
 18. Kontrolný monitoring
  Správa č. 27/2003/TV/ z monitorovania vysielania televíznej stanice Ateliér TV v Krupine
  (monitorované dni: 14.02., 15.02.2003)
  Vysielateľ: Ateliér s.r.o., Krupina, číslo licencie: T/69
 19. Kontrolný monitoring
  Správa č. 26/2003/TV/ z monitorovania vysielania televíznej stanice TVS Skalica
  (monitorované dni: 10.03.2003)
  Vysielateľ: Videoštúdio RIS spol., s.r.o. Senica, číslo licencie: T/33
 20. Kontrolný monitoring
  Správa č. 30/2003/TV z monitorovania vysielania televíznej stanice HNTV Humenné
  (monitorované dni: 20.02. a 22.02. 2003)
  Vysielateľ: Humenská televízia, s.r.o., číslo licencie: T/94
 21. Kontrolný monitoring
  Správa č. 28/2003/TV z monitorovania vysielania TV Carisma
  (monitorované dni: 24. a 30. 03. 2003)
  Vysielateľ: Carisma, s.r.o., Dvory nad Žitavou, číslo licencie: T/115
 22. Kontrolný monitoring
  Správa č. 32/2003/RO z monitorovania vysielania Rádia Twist
  (monitorované dni: 15. a 16. 04. 2003)
  Vysielateľ: Rádio Twist, a.s. Bratislava, číslo licencie: R/70
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 22/2003/TV z monitorovania vysielania Mestskej televízie Komárno
  (monitorované dni: 04., 07. a 11. 03. 2003)
  Vysielateľ: COM-MEDIA, s.r.o. Komárno, číslo licencie: T/77
 24. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 31/03/TV o monitorovaní TA3 (zameraná na sponzorovanie časomiery)
  (monitorované dni: 29.03.2003 - 04.04.2003)
  Vysielateľ: C.E.N., spol. s r.o., číslo licencie: T/125
 25. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa o šetrení sťažnosti č. 592/24-2003 zo dňa 24.03.2003 z monitorovania vysielania TV JOJ
  (monitorovaný program: Na vlastné oči + upútavky z 17.03. a 20.03. 2003)
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39
 26. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 311/10 - 2003 zo dňa 18.02.2003 , sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Televízne noviny a Noviny STV zo dňa 13.01.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 311/10 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu STV a TV Markíza
  Vysielateľ: Slovenská televízia
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o., číslo licencie: T/41
 27. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 472/22 - 2003 zo dňa 12.03.2003 , sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3.3.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 472/22 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie: T/41
 28. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 426/20 - 2003 zo dňa 6.3.2003 , sťažovateľ: štátny orgán
  (na vysielanie programu Televízne noviny zo dní 17.02., 28.02., 03.03., 05.03.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 426/20-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-, spol. s r. o., číslo licencie: T/41
 29. Správa o účasti na prezentácii "Možnosti využitia virtuálnej reklamy" deň a miesto konania: 17.04.2003, Bratislava
 30. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 125-LO/D-764/2003 zo dňa 15.04.2003
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 03-08/2.235: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 125-LO/D-764/2003 zo dňa 15.04.2003 posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 89 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníkov NEOSOLIUM S.C.M., s.r.o., Banská Bystrica, AP ANDREAS, spol. s r.o., Košice a PRO POPULO, spoločnosť s ručením obmedzeným, Spišská Teplica, na nadobúdateľov, pričom nadobúdatelia budú mať takéto podiely
a) na základnom imaní:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 30 %
LUMEN TOUR spol. s r.o., Trnava 18 %
AP ANDREAS, spol. s r.o., Košice 11 %
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 14 %
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava 2 %
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 20 %
Grécko-katolícky apoštolský exarchát 2 %
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove 3 %
b) na hlasovacích právach:
Každý spoločník má na hlasovaní valného zhromaždenia spoločnosti jeden hlas.

K bodu 3)

SK č. 265-LO/D-1224/2002 zo dňa 29.07.2002
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/49 z dôvodu zmeny právnych skutočností spolvočnosti
ÚK: OKEY Rádio a.s., Bratislava
Uznesenie č. 03-08/3.236: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 265-LO/D-1224/2003 zo dňa 29.07.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie R/49 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
z dôvodu zmeny údajov o akcionárovi vysielateľa s licenciou a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia a v úplnom znení znejú takto:
" I. 1. Názov programovej služby: rádio OKEY
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov, platnosť licencie bola predĺžená podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. o ďalších osem rokov; licencia zaniká dňom 05.10.2010
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie:
6.1. 106,0 MHz Banská Bystrica
6.2. 104,8 MHz Bratislava
6.3. 100,9 MHz Poprad
6.4. 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom
6.5. 102,8 MHz Žilina
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Strediska cenných papierov SR, a.s., Bratislava, číslo emisie LP0009900294, zo dňa 15.04.2003
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, zo dňa 16.01.2003
III. Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby platnej od 02.09.2002, doručenej Rade dňa 16.09.2002 (č.p.d. 1589):
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo - min. 3 %
2. Publicistika: min. 0 %
2.1. politická publicistika - min. 0 %
2.2. ostatná publicistika - min. 0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. detské programy - min. 0 %
3.2. náboženské programov - min. 0 %
3.3. literárno-dramatické programy - min. 0 %
3.4. zábavné programy - min. 7 %
3.5. hudobné programy - min. 7 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 3 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a)videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo
b)nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo
v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje:
2.1. Frekvencia: 106, 8 MHz Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica - Suchá Hora
Súradnice: E 18 59 53 / N 48 44 26
Frekvenčný list: 7086/SKS-96 zo dňa 06.08.1996
2.2. Frekvencia: 104,8 MHz Bratislava
Lokalita: Bratislava - Kamzík
Súradnice: E 17 05 44 / N 48 10 57
Frekvenčný list: 7087/SKS-96 zo dňa 06.08.1996
2.3. Frekvencia: 100,9 MHz Poprad
Lokalita: Poprad - Kráľova hoľa
Súradnice: E 20 08 30 / N 48 52 59
Frekvenčný list: 2122/SKS-97 zo dňa 27.02.1997
2.4. Frekvencia: 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom
Súradnice: E 17 40 42 / N 48 51 31
Frekvenčný list: 2123/SKS-97 zo dňa 27.02.1997
2.5. Frekvencia: 102,8 MHz Žilina
Lokalita: Žilina - Dom techniky
Súradnice: 18 E 44 57 / 49 N 12 47 (WGS 84)
Frekvenčný list: 3528/10/2002 zo dňa 24.09.2002
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI áno
Identifikácia dopravného vysielania TP áno
Alternatívne frekvencie AF áno
Typ programu PTY áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno
Prepínač hudba/reč M/S áno
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT áno
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno
Meno programového okruhu PS _OKEY_
Číslo programu PIN (D) 534F"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. T/140 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany
Uznesenie č. 03-08/4.237: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) začína správne konanie vo veci možného odňatia licencie č. T/140 na televízne vysielanie držiteľa: Juraj Tomeček, bytom Ihľany č. 204 podľa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní, pričom čas, po ktorý vysielaniu bránili odôvodnené prekážky, sa nezapočítava.

K bodu 5)

SK č. 113-LO/D-699/2003 zo dňa 07.04.2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/206 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie
ÚK: 3 C s.r.o., Podbrezová
Uznesenie č. 03-08/5.238: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 113-LO/D-699/2003, začatom dňa 07.04.2003 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/206 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie o KDS Moča a Čalovec účastníka konania - spoločnosti:
3 C s. r. o.
Štiavnička 211/46
976 81 Podbrezová
(ďalej len "účastník konania")
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto

rozhodnutie
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/206 zo dňa 16.04.2002 nasledovne:
1/ Bod 1 sa dopĺňa o písmená f/ a g/:
"f/ registrácia telekomunikačnej činnosti č. 194/03/OŠDNR zo dňa 31.03.2003
- hlavná stanica - lokalita: obec Čalovec
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
g/ registrácia telekomunikačnej činnosti č. 195/03/OŠDNR zo dňa 31.03.2003
- hlavná stanica - lokalita: obec Moča
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: - "
2/ Bod 2 sa dopĺňa o obce Čalovec a Moča
3/ Bod 3 sa dopĺňa o písmená f/ a g/ a mení sa počet prípojok spolu:
"f/ KDS Čalovec 180
g/ KDS Moča 220
Spolu 1778"
4/ Bod 4 sa dopĺňa o písmená f/ a g/ :
"f/ KDS Čalovec
Základný súbor
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MTV 1, MTV 2, ORF 1, PRO 7, SAT 1, RTL, Super RTL, RTL 2, VOX, VIVA
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio OKEY, Rádio TWIST, FUN Radio
g/ KDS Moča
Základný súbor
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, MTV 1, MTV 2, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio OKEY, Rádio TWIST, FUN Radio."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)

SK č. 27-LO/D-332/2003 zo dňa 21.02.2003
vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., Blatné
Uznesenie č. 03-08/6.239: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 21.02.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností - zmeny konateľa účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Blatné 334
900 82
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/41 na televízne vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami
nasledovne: Článok II. sa mení a znie:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa 20.02.2003.
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa20.02.2003."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f/ je 25. 000,- Sk (slovom dvadsaťpäťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

Sťažnosť č. 526/23/2003 zo dňa 17.03.2003
Predmet sťažnosti: cena, ponuka programových služieb, typové zmluvy, vysielanie
Infokanál DETVA
Sťažovatelia: fyzické osoby proti OZAREA NEWS s.r.o., Veľký Krtíš
Uznesenie č. 03-08/7.240: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 526/23-2003 zo dňa 17.03.2003.
I. Sťažnosť v časti cena za služby káblovej retransmisie postúpila na vybavenie Telekomunikačnému úradu SR ako orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí regulácia cien za verejné telekomunikačné služby
II. V súvislosti s časťou sťažnosti týkajúcou sa ponuky programových služieb
a) začína správne konanie vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h/ zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/95 spoločnosťou Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš z dôvodu, že ponuka programových služieb v KDS Detva sa nezhoduje s ponukou programových služieb uvedenou v rozhodnutí o registrácii retransmisie
b) začína správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/95 spoločnosťou Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš z dôvodu, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie (ponuku programových služieb v KDS Detva) do 15 dní od vzniku týchto zmien,
III. V súvislosti s časťou sťažnosti týkajúcou sa uzatvorenia typových zmlúv s užívateľmi
a) začína správne konanie vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/95 spoločnosťou Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš z dôvodu, že prevádzkovateľ retransmisie neuzatvoril s každým užívateľom typovú zmluvu,
b) ju postúpila na vybavenie Slovenskej obchodnej inšpekcii ako orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí ochrana spotrebiteľa a dohľad nad dodržiavaním podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na poskytovanie služieb.

K bodu 8)

Informácia o liste TÚ SR ohľadom zaradenia frekvencie 50. kanál Bratislava do výberového konania
Uznesenie č. 03-08/8.241: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie list TÚ SR ohľadne frekvencie - 50. kanál Bratislava a zotrváva na svojom rozhodnutí zaradenia frekvencie - 50. kanál Bratislava do výberového konania začatého dňa 28.03.2003 s obmedzenou dobou využitia do 30.12.2004.

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:12-PgO/O-98/2003 zo dňa 14.01.2003 vo veci dodržiavania § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 82/TV/02 o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: TV Reality zo dňa 30.11.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-08/9.242: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 12-PgO/O-98/2003 , vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava, opakovane porušil: § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje vysielanie skrytej reklamy, tým, že dňa 30.11.2002 v rámci programu TV reality vysielanom v čase cca od 13.00 do 13.30 hod. odvysielal obrazové a slovné informácie o:
1. tovaroch, činnostiach a obchodnom mene spoločnosti - Kobok,
2. produkte - časopis Môj dom,
ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.,
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila". V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 40-PgO/O-378/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 197/6-2003 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(monitorovaný program: Mravenisko zo dňa 15.1.2003, STV 1, 17.00 hod )
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-08/10.243: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 40-PgO/O-378/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava, porušil: § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neuplatnil Jednotný systém označovania programov schválený Radou, keď dňa 15.1.2003 v čase od cca 17.00 hod. odvysielal na programovom okruhu STV 1 program Mravenisko, ktorý obsahoval časti prezentujúce alkoholické nápoje, pričom ho označil ako určený a vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 20.000,- Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 41-PgO/O-380/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods. 2 a 4 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 5/TV/2003 o monitorovaní programu Daj si! zo dňa 23.1.2003
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-08/11.244: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 41-PgO/O-380/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava, porušil: I. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznačil sponzorov programu Daj si! vysielaného dňa 23.1.2003 na programovom okruhu STV 1 aj na začiatku programu , za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 50.000,- Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún.
II. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v rámci programu Daj si! vysielaného dňa 23.1.2003 na programovom okruhu STV 1 propagoval sponzora programu (Penzión Pegas) prostredníctvom osobitných propagačných zmienok, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 50.000,- Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 42-PgO/O-381/2003 zo dňa 04.03.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 4/TV/2003 o monitorovaní programu MENU zo dňa 28.1.2003
(monitorovaný program: MENU zo dňa 28.1.2003, STV 1)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-08/12.245: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 42-PgO/O-381/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava, porušil: § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že neoznačil sponzorov programu MENU vysielaného dňa 23.1.2003 na programovom okruhu STV 1 aj na začiatku programu, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 50.000,- Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty (§ 20 ods. 5) a upozornenia (§ 16 písm. k/)
SK č.: 32-PgO/O-361/2003 zo dňa 4.3.2003 vo veci dodržiavania § 20 ods. 5 a § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 171/7 - 2003, sťažovateľ: fyzická osoba
(monitorovaný program: Jurský park II - Stratený svet zo dňa 25.1.2003)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-08/13.246: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 32 - PgO/O - 361/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, I. opakovane porušil § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 25.1.2003 odvysielal film Jurský park II - Stratený svet, ktorý nebol označený žiadnou informáciou o nevhodnosti pre vekovú skupinu maloletých, napriek tomu, že v zmysle Jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania, určeného na základe § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. Radou, išlo o program nevhodný pre maloletých do 12 rokov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 3 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 20.000,- Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila". V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.
II. porušil § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 25.1.2003 počas vysielania filmu Jurský park II - Stratený svet neoznačil svoju programovú službu logom na obrazovke, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 33-PgO/O-362/2003 zo dňa 4.3.2003 vo veci dodržiavania § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 6/2003/TV o monitorovaní TV Markíza
(monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 9.12.2002, príspevok: "Malý trh")
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-08/14.247: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 33 - PgO/O - 362/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, opakovane porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 9.12.2002 odvysielal v hlavnom spravodajskom programe "Televízne Noviny" príspevok "Malý trh" obsahujúci slovné a obrazové informácie, ktoré boli v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z. skrytou reklamou, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200.000,-Sk, slovom dvestotisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 69-PgO/O-617/2003 zo dňa 1.4.2003 vo veci dodržiavania § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 19/2003/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TDT
(monitorované vysielanie zo dňa 4.2.2003)
ÚK: KID, a.s., Poprad, číslo licencie: T/46
Uznesenie č. 03-08/15.248: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 69-PgO/O-617/2003, KID, a.s., Poprad porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na základe vyžiadania Rady nedodal požadovaný súvislý záznam vysielania programovej služby Teraz-dnes-tu zo dňa 4.2.2003, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Správa č.24/2003/TV/ z monitorovania vysielania TV Wywar
(monitorované dni: 28.2., 14.3.2003)
Vysielateľ: Quartex group, spol.s r.o., číslo licencie: T/108
Uznesenie č. 03-08/16.249: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č.24/03/TV o monitorovaní vysielania TV Wywar z dní 28.2. a 14.3.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov. Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Správa č.29/2003/TV/ z monitorovania vysielania TV Handlová
(monitorované dni: 3.3.,10.3.2003)
Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., číslo licencie: T/111
Uznesenie č. 03-08/17.250: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č.29/03/TV o monitorovaní vysielania TV Handlová z dní 3.3. a 10.3.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov. Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Správa č. 27/2003/TV/ z monitorovania vysielania televíznej stanice Ateliér TV v Krupine
(monitorované dni: 14.2., 15.2.2003)
Vysielateľ: Ateliér s.r.o., Krupina, číslo licencie: T/69
Uznesenie č. 03-08/18.251: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 27/2003/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Ateliér TV v Krupine z dní 14.2. a 15.2.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi vysielateľovi výsledok kontrolného monitoringu.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Správa č. 26/2003/TV/ z monitorovania vysielania televíznej stanice TVS Skalica
(monitorované dni: 10.3.2003)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS spol., s.r.o. Senica, číslo licencie: T/33
Uznesenie č. 03-08/19.252: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 26/2003/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice TVS Skalica z dňa 10.3.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi vysielateľovi výsledok kontrolného monitoringu.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Správa č. 30/2003/TV z monitorovania vysielania televíznej stanice HNTV Humenné
(monitorované dni: 20.2. a 22.2. 2003)
Vysielateľ: Humenská televízia, s.r.o., číslo licencie: T/94
Uznesenie č. 03-08/20.253: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 30/03/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Humenská televízia z dní 20. a 22.2. 2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov. Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Správa č. 28/2003/TV z monitorovania vysielania TV Carisma
(monitorované dni: 24. a 30. 3. 2003)
Vysielateľ: Carisma, s.r.o., Dvory nad Žitavou, číslo licencie: T/115
Uznesenie č. 03-08/21.254: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 28/2003/TV o monitorovaní vysielania stanice TV Carisma konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 24. a 30. 3. 2003 vysielateľa Carisma, s.r.o., Dvory nad Žitavou s licenciou č. T/115 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Správa č. 32/2003/RO z monitorovania vysielania Rádia Twist
(monitorované dni: 15. a 16. 4. 2003)
Vysielateľ: Rádio Twist, a.s. Bratislava, číslo licencie: R/70
Uznesenie č. 03-08/22.255: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č.32/2003/RO o monitorovaní vysielania stanice Rádio Twist konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 15. a 16.3.2003 vysielateľa Rádio Twist, a.s. Bratislava s licenciou č. R/70 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 22/2003/TV z monitorovania vysielania Mestskej televízie Komárno
(monitorované dni: 4., 7. a 11. 3. 2003)
Vysielateľ: COM-MEDIA, s.r.o. Komárno, číslo licencie: T/77
Uznesenie č. 03-08/23.256: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 22/2003/TV z monitorovania Mestskej televízie Komárno začína správne konanie voči spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno vo veci možného porušenia § 39 ods.5 a § 35 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so zaradením sponzorského odkazu a reklamy do spravodajsko-publicistického programu "Komárňanský magazín", ktorý bol odvysielaný 7.3.2003 a 11.3.2003.

K bodu 24)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 31/03/TV o monitorovaní TA3 (zameraná na sponzorovanie časomiery)
(monitorované dni: 29.3.2003 - 4.4.2003)
Vysielateľ: C.E.N., spol. s r.o., číslo licencie: T/125
Uznesenie č. 03-08/24.257: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 31/03/TV o monitorovaní TA3 začína správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.

K bodu 25)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa o šetrení sťažnosti č. 592/24-2003 zo dňa 24.3.2003 z monitorovania vysielania TV JOJ
(monitorovaný program: Na vlastné oči + upútavky z 17.3. a 20.3. 2003)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 03-08/25.258: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 592/24-2003 začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV spol. s r.o., Košice vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neuplatnením jednotného systému označovania programov na označenie upútavok na program Na vlastné oči dňa 17.3.2003 a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so zaradením upútavok na program Na vlastné oči pred 22.00 hod.

K bodu 26)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/10 - 2003 zo dňa 18.2.2003 , sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Televízne noviny a Noviny STV zo dňa 13.1.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 311/10 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu STV a TV Markíza
Vysielateľ: Slovenská televízia
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-08/26.259: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 311/10-2003 začína správne konanie voči vysielateľovi zo zákona, Slovenskej televízii, Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 03-08/26.260: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 311/10-2003 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 a zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 27)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 472/22 - 2003 zo dňa 12.3.2003 , sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3.3.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 472/22 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-08/27.261: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 472/22-2003 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovení § 16 písm. b/ a § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 28)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 426/20 - 2003 zo dňa 6.3.2003 , sťažovateľ: štátny orgán
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dní 17.2., 28.2., 3.3., 5.3.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 426/20-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o., č&ia
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak