Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 24. 1. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
24. 1. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne televízne vysielanie programovej služby TV Piánko spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., Košice;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 400 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Pritiahni si šťastie dňa 2. 7. 2011 o cca 20:14 hod.;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 400 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Trhni si! dňa 5. 9. 2011 o cca 23:46 hod.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Orange Slovensko, a.s. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb Nova, Nova HD, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov, TV Barrandov HD, TV Nitrička a Bloomberg bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie spoločnosť NITRANET, s.r.o., Nitra za porušenie § 17 ods. 1 písm. h) ZVR (prevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (Slovenský rozhlas) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 28. a 29. 9. 2011 nevyužíval frekvencie 89,3 MHz Bardejov, 94,4 MHz Svidník, 97,6 MHz Raslavice, 99,9 MHz Giraltovce, 97,2 MHz Medzilaborce, 94,2 MHz Poprad – Kráľova hoľa  na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio VIVA, a. s. (programová služba Rádio Viva) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 9. 2011 nevyužíval frekvencie 87,9 MHz Dolný Kubín, 90,7 MHz Trstená, 91,1 MHz Brezno na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi SPINOZA, s.r.o. (programová služba Rádio HIT FM) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 9. 2011 nevyužíval frekvencie 107,2 MHz Martin a 90,8 MHz Žilina na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • uložila dve sankcie – upozornenia na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovensko (programové služby Jednotka a Dvojka) za porušenie § 18 ods. 3 ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielanie pre sluchovo a zrakovo postihnutých) a § 16 ods. 3 písm. m) ZVR (povinnosť viesť a doručiť Rade štatistiku o odvysielanom programe) v súvislosti s vysielaním v mesiacoch január až jún 2011;
 • uložila dve sankcie – upozornenia na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programové služby TV MARKÍZA a DOMA) za porušenie § 18 ods. 3 ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielanie pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiacoch január až apríl 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s odvysielaním programu Farma, ktorý obsahoval vizuálnu informáciu o tovare – pive značky Kelt., dňa 12. 8. 2011 o cca 11:47 hod.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s odvysielaním programu Slávnostný galavečer, ktorý obsahoval rozhovor moderátorky s hosťom programu v anglickom jazyku, dňa 22. 9. 2011 o cca 20:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 68 ods. 6 písm. c) ZVR (odňatie frekvencie pridelenej na analógové vysielanie) vo veci odňatia kanálov 40 v území frekvenčného vyhradenia Banská Bystrica a  46 v území frekvenčného vyhradenia Námestovo pre potreby digitálneho vysielania;
 • začala správne konanie voči spoločnosti GLOBALRON s.r.o., Raslavice vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 ZVR (zákaz poskytovania retransmisie bez povolenia) a § 15a ods. 1 ZVR (zákaz vysielania bez udelenej licencie);
 • začala tri správne konania voči vysielateľovi Júliusovi Pereszlényimu – Servis TV –Video (programová služba Štúrovská televízia) v súvislosti s vysielaním dňa 4. 11. 2011, a to vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (neposkytnutie súvislého záznamu vysielania na požiadanie Rady), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) a vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Dva dni v Paríži dňa 12. 11. 2011 o cca 10:28 hod.;
 • začala dve správne konania voči vysielateľom MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť vysielať reklamu, ktorá je čestná a slušná) v súvislosti s vysielaním reklamného spotu propagujúceho produkt Kofola Extra Bylinková v mesiaci november 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možných porušení § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie a nezameniteľnosť reklamy od iných častí programovej služby) a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programu Farmár hľadá ženu v dňoch 31. 10.a 28. 11. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možných porušení § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov) a § 16 ods. 3 písm. l)  ZVR (povinnosť uchovávať súvislé záznamy vysielania a na požiadanie ich poskytnúť Rade) v súvislosti s vysielaním programu Farmár hľadá ženu dňa 31. 10. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služby TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu G. I. Joe dňa 24. 9. 2011 o 20:17 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (povinnosť uchovávať súvislé záznamy vysielania a na požiadanie ich poskytnúť Rade) v súvislosti s neposkytnutím záznamu programu Luther z dňa 8. 11. 2011 o cca 21:05 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi CITY TV, s.r.o. (programová služba TV Bratislava) vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s odvysielaním programu Miss Bratislava dňa 10. 10. 2011 o cca 15:01 hod.;
 • začala dve správne konania voči vysielateľovi MV Média, s.r.o. (programová služba TV REGION) vo veci možných porušení § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (zabezpečenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov) a § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (povinnosť uchovávať súvislé záznamy vysielania a na požiadanie ich poskytnúť Rade) v súvislosti s vysielaním programu Téma: Zo spoločnosti dňa 7. 11. 2011 o cca 14:38 hod., 15:38 hod. a 16:38 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programové služby Jednotka a Dvojka) vo veci možných porušení § 16 ods. 3 písm. m) ZVR (povinnosť viesť a doručiť Rade štatistiku o odvysielanom programe – podiel programov s multimodálnym prístupom) a § 18 ods. 3 ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielanie pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiacoch júl a august 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programové služby JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielanie pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiaci september 2011 a vo veci možného porušenia § 25 ods. 1 (vyhradenie 10 % celkového vysielania európskym dielam nezávislých producentov) v súvislosti s vysielaním v mesiaci júl 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz politickej reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátov prezentujúcich kandidátov politickej strany 99 % - občiansky hlas, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy.Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 1. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak