Zápisnica RVR č.7/2003 zo dňa 15.4.2003

 

Zápisnica č. 7/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 15.04.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Škultéty

  Program:
 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č.72-LO/D-527/2003 zo dňa17.03.2003
  vo veci zmeny registrácie č. TKR/88 z dôvodu rozšírenia o KDS v obci Rajec
  ÚK: OSBD Žilina, Tulská 33, Žilina
 3. SK č. 75-LO/D-670/2003 zo dňa 02.04.2003
  vo veci zmeny registrácie TKR/156 z dôvodu rozšírenia o KDS v obci: Považany, Pobedím, Hrachovište, Dolné Dubové
  ÚK: Dušan Sika, Obchodné meno: Dušan Sika - STELAR, Nové Mesto nad Váhom
 4. SK č.232-LO/D-1434/2002 zo dňa 01.07.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/83 - zmena úz. rozsahu vysielania, zmena podielu programových typov, zmena časového rozsahu vysielania
  ÚK: Ozarea news, spol. s r.o., V. Krtíš
 5. SK č.66-LO/D-612/2003 zo dňa 26.03.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/84 z dôvodu zmeny právnych skutočností (zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na Zl vysielateľa, zmena štatutárneho orgánu)
  ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o., Bratislava
 6. SK č.28-LO/D-347/2003 zo dňa 24.02.2003
  vo veci zmeny registrácie č. TKR/185 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie o KDS na sídlisku Žarec v meste Čadca, zmeny právnych skutočností
  ÚK: OSBD Čadca
 7. Sťažnosť č. 174/83/2003 zo dňa 28.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: ponuka rozhlasových programových služieb - nezaradenia Rádia Lumen a Rádia Hviezda FM do základnej ponuky
  Sťažnosť smeruje voči spol. UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 8. Oznámenie o evidencii dekódovacích kariet k 31.12.2002: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, MAC TV s.r.o., Košice, C.E.N., s.r.o., Bratislava
 9. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 394-PgO/O-2058/2002 zo dňa 3.12.2002 vo veci dodržiavania § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 77/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorovaný program: Fun o piatej zo dňa 29.10.2002)
  ÚK: Slovenská televízia
  ÚP: 10,00 hod dňa 15.04.2003
 10. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie správneho konania
  SK č.: 395-PgO/O-2059/2002 zo dňa 3.12.2002 vo veci dodržiavania § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1833/78-2002 smerujúcej proti STV
  (monitorovaný program: Rhytmick zo dňa 29.9.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 11. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 11-PgO/O-97/2003 zo dňa 14.1.2003 vo veci dodržiavania § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 80/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorovaný program: Sedmička zo dňa 23.11. a 30.11.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 10,00 hod dňa 15.04.2003
 12. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.:57-PgO/O-492/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA
  (monitorovaný program: monitoring zo dňa 27.1.2003 )
  ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.:58-PgO/O-493/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 36 ods.1 a 3 zák. č. 308/2000 Z. z.
  Doplnenie: Správa č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA
  (monitorovaný program: monitoring zo dňa 27.1.2003 )
  ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.:59-PgO/O-494/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods.2 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA
  (monitorovaný program: monitoring zo dňa 27.1.2003 )
  ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 378-PgO/O-1959/2002 zo dňa 19.11.2002 vo veci dodržiavania § 20 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673-73/2002 smerujúca proti STV
  (monitorovaný program: upútavka na film "Záhada Blair Witch" zo dňa 28.9.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 56-PgO/O-491/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 34 ods. 1 a § 36 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.
  Doplnenie: Správa č. 12/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby INFOKANÁL TV
  (monitorovaný deň: 10.2.2003)
  ÚK: Bytový podnik Trebišov
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 55-PgO/O-490/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 169/12-2003 a 320/13-2003
  (monitorované obdobie: 24.1.2003-5.2.2003, monitorované programy: Púchovský magazín, Videotext)
  ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov
 18. Kontrolný monitoring
  Správa č.23/2003/TV z monitorovania vysielania INFO kanál Komjatice
  (monitorované dni: 23.2. a 2.3.2003)
  Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice, číslo licencie: T/134
 19. Kontrolný monitoring
  Správa č. 25/2003/TV z monitorovania vysielania TVM Myjava
  (monitorované dni: 10.3.2003)
  Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica, číslo licencie: T/33
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 20/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX
  (Monitorované dni: 23. a 24.2.2003)
  Vysielateľ: CreaTV spol. s r.o., Košice, číslo licencie: T/152
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 16/2003/TV z monitorovania Kysuckého televízneho vysielania
  (Monitorované dni: 17., 19. a 20. 2. 2003)
  Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká, číslo licencie: T/101
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 21/2003/TV z monitorovania vysielania Teleprior
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: 5.2., 8.2.2003)
  Vysielateľ: Kabel Media, s.r.o., číslo licencie: T/88
 23. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 378/16- 2003 zo dňa 28.2.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Mravenisko zo dňa 26.2.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 378/16- 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
  Vysielateľ: Slovenská televízia
 24. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 442/21- 2003 zo dňa 05.03.2003 , sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19.02.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 442/21- 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, licencia č. T/41
 25. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 406/19-2003 zo dňa 4.3.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Štúdio Kontakt zo dňa 20.2.2003 a 4.3.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 406/19-2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
  Vysielateľ: SRo, Bratislava
 26. Stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu k referendovej kampani v elektronických médiách.
 27. Stanovisko k žiadosti STV na vysielanie reklamy v komerčných prestávkach počas zápasov MS v ľadovom hokeji v roku 2003
 28. Vyhodnotenie činnosti SKDV za rok 2002 a plán činnosti na rok 2003
  Návrh na menovanie vedúceho SKDV
 29. Návrh Národnej správy na 17. zasadnutie EPRA (Neapol, 07.-09.05.2003)
 30. Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ a vznesených námietkach k protokolu
 31. Stav čerpania rozpočtových prostriedkov za január, február, marec 2003
 32. Správa o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za 1. štvrťrok 2003
 33. Rôzne

K bodu 2)
SK č.72-LO/D-527/2003 zo dňa17.03.2003
vo veci zmeny registrácie č. TKR/88 z dôvodu rozšírenia o KDS v obci Rajec
ÚK: OSBD Žilina, Tulská 33, Žilina
Uznesenie č. 03-07/2.199: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 72-LO/D- 527/2003 zo dňa 17.03.2003, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS v obci Rajec , žiadateľa:
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Tulská 33
010 08 Žilina
podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n íregistráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/88 prevádzkovateľa: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, Žilina, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie takto:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/88/97 zo dňa 07.01.1997 v znení neskorších zmien a rozhodnutia TKR/88/RZL/571/2002 vydaného v úplnom znení dňa 27.08.2002 sa dopĺňa v časti 1.2.3. a 4. o nasl. údaje:
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa o písmeno e/ , ktoré znie :
" e/ registrácia telekomunikačnej činnosti č. ZA-38/2003 zo dňa 06.02.2003
- hlavná stanica: Mudroňova 5, Rajec
- lokalita štúdia : -
- doprava modulácie: -"
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: "Rajec - sídl. Juh"
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o text:
"Rajec predpokladaný: 176 skutočný: 140
Počet prípojok celkom je: 9347"
4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení takto:
a) " Doterajší text sa označuje ako 4.1 a platí pre KDS v Žiline, umiestnenie hl. stanice: Berlínska 5, Gabajova 20 a 22, Predmestská 44 a Smerekova 26."
b) Dopĺňa sa podbod 4.2, ktorý znie:
"4.2 KDS Rajec
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, RTL, PRO 7, VIVA 2, SAT 1, Deutsche Welle , TV 5
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio Žilina, Rádio Frontinus, Rádio TWIST, FUN RADIO".
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 3)

SK č. 75-LO/D-670/2003 zo dňa 02.04.2003
vo veci zmeny registrácie TKR/156 z dôvodu rozšírenia o KDS v obci: Považany, Pobedím, Hrachovište, Dolné Dubové
ÚK: Dušan Sika, obchodné meno: Dušan Sika - STELAR, Nové Mesto nad Váhom
Uznesenie č. 03-07/3.200: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 75-LO/D- 670/2003 zo dňa 02.04.2003, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS v obciach: Považany, Pobedím, Hrachovište, Dolné Dubové, žiadateľa:
Dušan Sika
Obchodné meno: Dušan Sika - STELAR
Malinovského č. 1224/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/156 prevádzkovateľa Dušana Siku, obchodné meno: Dušan Sika - STELAR
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie takto:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/156/99 zo dňa 20.09.1999 v znení zmeny vykonanej rozhodnutím č. TKR/156/RZL/448/2001 zo dňa 20.11.2001 sa dopĺňa v časti 1.2.3. a 4. o nasl. údaje:
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa o nasledujúce podbody :
"1.10.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 9/03-TN/KDS pre KDS Považany, vydané dňa 16.01.2003 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: OcÚ Považany
Lokalita: obec Považany
1.11.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 524/01-TN/KDS pre KDS Pobedim, vydané dňa 20.09.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: OcÚ Pobedím
Lokalita: obec Pobedím
1.12. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 187/02-TN/KDS pre KDS Hrachovište, vydané dňa 20.05.2002 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: OcÚ Hrachovište
Lokalita: obec Hrachovište
1.13. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 719/TT/2001 pre KDS Dolné Dubové, vydané dňa 04.10.2001 OŠD Trnava
Hlavná stanica: OcÚ Dolné Dubové
Lokalita: obec Dolné Dubové"
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: "Považany, Pobedím, Hrachovište, Dolné Dubové."
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o text:
"Považany predpokladaný: 320 skutočný: 140
Pobedím 280 110
Hrachovište 150 86
Dolné Dubové 140 90
Skutočný počet prípojok celkom je: 2727"
4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa dopĺňa o podbody 4.10, 4.11, 4.12 a 4.13, ktoré znejú:
"4.10 KDS Považany
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1,ČT 2, Prima, TV 5, Deutche Welle
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio TWIST
4.11 KDS Pobedím
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, Deutsche Welle, VIVA 1, TV 5
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST
4.12 KDS Hrachovište
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, Deutsche Welle, RTL, TV 5
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina
4.13 KDS Dolné Dubové
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, Prima, Deutsche Welle, VIVA 1, RTL, TV 5
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio TWIST ."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 4)

SK č.232-LO/D-1434/2002 zo dňa 01.07.2002
vo veci zmeny licencie č. T/83 - zmena úz. rozsahu vysielania, zmena podielu programových typov, zmena časového rozsahu vysielania
ÚK: Ozarea news, spol. s r.o., V. Krtíš
Uznesenie č. 03-07/4.201: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 232-LO/D-1434/2003 zo dňa 01.07.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/83 vysielateľa:
Ozarea - news, spol. s r.o.
Škultétyho nám. bl. č. 35
990 01 Veľký Krtíš
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/83 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/83/97 zo dňa 19.05.1997 v znení neskorších zmien sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I. 1. Názov programovej služby: TV OZAREA NOVA
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí 22.05.2009
3. Časový rozsah vysielania: 260 minút týždenne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (Veľký Krtíš)
5. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.10.2002, vložka číslo: 1747/S
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.10.2002, vložka číslo: 1747/S
III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 01.07.2002 (č.p.d. 1433/2002):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 %
2. Programy: min. 80 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 38 %
2. Publicistika: 38 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 38 %
3. Dokumentárne programy: 24 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 80 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému vo Veľkom Krtíši, ktorý prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/95.
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety systému VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/8) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 5)

SK č.66-LO/D-612/2003 zo dňa 26.03.2003
vo veci zmeny licencie č. T/84 z dôvodu zmeny právnych skutočností ( zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na ZI vysielateľa, zmena štatutárneho orgánu)
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-07/5.202: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 66-LO/D-612/2003 zo dňa 26.3.2003 posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. (v skratke "K.R.S. s.r.o.")
Matejkova 20
841 05 Bratislava
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktorí majú účasť na základnom imaní spoločnosti a zmeny štatutárneho orgánu vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/84 (úplné znenie T/84/RZL/455/2001 zo dňa 20.11.2001) nasledovne:
Článok II. sa mení a znie takto:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2003, vložka číslo: 11557/B
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2003, vložka číslo: 11557/B"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)

SK č.28-LO/D-347/2003 zo dňa 24.02.2003
vo veci zmeny registrácie č. TKR/185 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie o KDS na sídlisku Žarec v meste Čadca, zmeny právnych skutočností
ÚK: OSBD Čadca
Uznesenie č. 03-07/6.203: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 28-LO/D-347/2003, začatom dňa 24.02.2003, vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/185 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti, rozsahu retransmisie - rozšírenie o sídl. Žarec v meste Čadca účastníka konania:
Okresné stavebné bytové družstvo
Gočárova 1508
022 01 Čadca
(ďalej len "účastník konania")
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/185 zo dňa 21.08.2001 nasledovne, pričom rozhodnutie v plnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-TKR-426/2001 zo dňa 02.05.2001
- hlavná stanica: Čadca, sídl. Kýčerka, ul. Calúpkova č. 30/158-D
- lokalita: Čadca, sídl. Kýčerka
- lokalita štúdia VIO:-
- doprava modulácie z VIO: -
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-649/2002 zo dňa 28.11.2002
- hlavná stanica: Čadca, sídl. Žarec, ul. M.R. Štefánika 41/2618
- lokalita: Čadca, sídl. Žarec
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
sídl. Kýčerka - Čadca, sídl. Žarec - Čadca
3. Počet prípojok:
a) KDS Čadca - sídl. Kýčerka 1500
b) KDS Čadca - sídl. Žarec 600
Spolu 2100
4. Ponuka programových služieb:
a) KDS Čadca - sídl. Kýčerka
televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Televize O, TV 5, PRO 7, SAT 1, RTL 2
- rozšírená programová ponuka: -
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN Radio, Rádio EXPRES, Rádio REBECA
b)KDS Čadca - sídl. Žarec
televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Televize O, TV 5, PRO 7, SAT 1, RTL 2
- rozšírená programová ponuka: -
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN Radio, Rádio EXPRES, Rádio REBECA
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, zoznam výpisov č. 1433/03, vložka č. 92/L zo dňa 12.02.2003."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

Sťažnosť č. 174/83/2003 zo dňa 28.01.2003
Predmet sťažnosti: ponuka rozhlasových programových služieb - nezaradenia Rádia Lumen a Rádia Hviezda FM do základnej ponuky
Sťažnosť smeruje voči. :UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-07/7.204: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 174/83-2003 zo dňa 28.01.2003 začína správne konanie voči spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z v súvislosti s nezaradením rozhlasovej programovej služby HVIEZDA FM do základnej ponuky programových služieb.

K bodu 8)

Oznámenie o evidencii dekódovacích kariet k 31.12.2002: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, MAC TV s.r.o., Košice, C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-07/8.205: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") sa oboznámila s evidenciou aktivovaných dekódovacích kariet, resp. zapožičaných digitálnych satelitných prijímačov, ktorú predložili vysielatelia s licenciou na televízne vysielanie MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a C.E.N, s.r.o., Bratislava a berie na vedomie splnenie licenčnej podmienky vysielateľmi MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné.

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 394-PgO/O-2058/2002 zo dňa 3.12.2002 vo veci dodržiavania § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 77/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Fun o piatej zo dňa 29.10.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-07/9.206: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 394-PgO/O-2058/2002, Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona opakovane porušil § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.tým, že nezabezpečil, aby program Fun o piatej, ktorý odvysielal dňa 29.10.2002 na programovom okruhu STV 1, priamo nepodporoval predaj tovaru sponzora, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu vo výške 50.000,- Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.

K bodu 10)

Kontrolný monitoring- návrh na zastavenie správneho konania
SK č.: 395-PgO/O-2059/2002 zo dňa 3.12.2002 vo veci dodržiavania § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1833/78-2002 smerujúcej proti STV
(monitorovaný program: Rhytmick zo dňa 29.9.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-07/10.207: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 395-PgO/O-2059/2002, začaté dňa 3.12.2002, vedené voči účastníkovi konania, Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s programom Rhytmick odvysielaným dňa 29.9.2002 na programovom okruhu STV 1, zastavuje, pretože Rada nedospela k záveru, že predmetné vydanie programu Rhytmick bolo označené v rozpore s Jednotným systémom označovania programov, čím odpadol dôvod konania začatého z podnetu správneho orgánu.

Uznesenie č. 03-07/10.208: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1833/78-2002, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v časti smerujúcej proti odvysielaniu videoklipu "Miss Lucifer" v rámci programu Rhytmick zo dňa 19.9.2002.

K bodu 11)

Kontrolný monitoring -návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 11-PgO/O-97/2003 zo dňa 14.1.2003 vo veci dodržiavania § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 80/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Sedmička zo dňa 23.11. a 30.11.2002)
ÚK: Slovenská televízia
Uznesenie č. 03-07/11.209: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 11-PgO/O-97/2003, Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona opakovane porušil § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 23.11.2002 a 30.11.2002 odvysielal na programovom okruhu STV 1 program "Sedmička", ktorý nebol označený žiadnou informáciou o nevhodnosti pre vekovú skupinu maloletých napriek tomu, že v zmysle Jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania, určeného na základe § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. Radou, išlo o program nevhodný pre maloletých do 12 rokov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 3 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 20.000,- Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.

K bodu 12)

Kontrolný monitoring- návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.:57-PgO/O-492/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA
(monitorovaný program: monitoring zo dňa 27.1.2003 )
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
Uznesenie č. 03-07/12.210: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 57-PgO/O-492/2003, BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 27.1.2003 vysielanie reklamy a telenákupu označené ako "inzercia" nebolo zreteľne oddelené od ostatných častí programovej služby zvukovo obrazovými prostriedkami, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 13)

Kontrolný monitoring - návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.:58-PgO/O-493/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 36 ods.1 a 3 zák.č.308/2000 Z. z.
Doplnenie: Správa č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA
(monitorovaný program: monitoring zo dňa 27.1.2003 )
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
Uznesenie č. 03-07/13.211: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 58-PgO/O-493/2003, BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves porušil § 36 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 27.1.2003 vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený denný podiel pre vysielanie reklamy
a
§ 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 27.1.2003 presiahol viackrát za deň v rámci celej jednej hodiny zákonom stanovený maximálny podiel pre vysielanie reklamných a telenákupných šotov,
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 14)

Kontrolný monitoring- návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.:59-PgO/O-494/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods.2 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA
(monitorovaný program: monitoring zo dňa 27.1.2003 )
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
Uznesenie č. 03-07/14.212: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 59-PgO/O-494/2003, BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves porušil § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 27.1.2003 neoznačil na konci sponzorovaný program "Počasie" odvysielaný o 9.00 hod. a o 18.00 hod. názvom alebo logom sponzora, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 15)

Kontrolný monitoring - návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 378-PgO/O-1959/2002 zo dňa 19.11.2002 vo veci dodržiavania § 20 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673-73/2002 smerujúca proti STV
(monitorovaný program: upútavka na film "Záhada Blair Witch" zo dňa 28.9.2002)
ÚK: Slovenská televízia
Uznesenie č. 03-07/15.213: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 378-PgO/O-1959/2002, Slovenská televízia porušil§ 20 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 28.9.2002 v čase o cca 13.00 hod. odvysielal na programovom okruhu STV 1 oznámenie vysielateľa o vlastnom programe (upútavku) na program - filmový horor "Záhada Blair Witch" bez označenia podľa jednotného systému označovania programov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 16)

Kontrolný monitoring - návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 56-PgO/O-491/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 34 ods. 1 a § 36 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Správa č. 12/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby INFOKANÁL TV
(monitorovaný deň: 10.2.2003)
ÚK: Bytový podnik Trebišov
Uznesenie č. 03-07/16.214: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 56-PgO/O-491/2003, Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 10.2.2003 nebolo vysielanie reklamy zreteľne a rozoznateľne oddelené prostredníctvom zvukovo-obrazových prostriedkov od iných častí programovej služby
a
§ 36 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 10.2.2003 vysielací čas vyhradený reklame tvoril 17% denného vysielacieho času, čím presiahol zákonom stanovený 15% denný podiel pre vysielanie reklamy,
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 17)

Kontrolný monitoring - návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 55-PgO/O-490/2003 zo dňa 18.3.2003 vo veci dodržiavania § 16 pism. a) zák. č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 169/12-2003 a 320/13-2003
(monitorované obdobie: 24.1.2003-5.2.2003, monitorované programy: Púchovský magazín, Videotext)
ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov
Uznesenie č. 03-07/17.215: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 55-PgO/O-490/2003, MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov porušil § 16 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že:
1. dňa 24.1.2003 v programe "Púchovský magazín" v príspevku o prihláškach do ZŠ sv. Margity na Komenského ulici a dňa 31.1.2003 v programe "Púchovský magazín" v príspevku z prvého zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport vo veci zriadenia Cirkevnej ZŠ sv. Margity na ZŠ J.A.Komenského tým, že neposkytol priestor na vyjadrenie sa priamo dotknutej strane,
2. v dňoch od 24.1.2003 do 4.2.2003 neposkytol ekvivalentný priestor na odvysielanie oznamu o zápise do I. ročníka ZŠ sv. Margity, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Správa č.23/2003/TV z monitorovania vysielania INFO kanál Komjatice
(monitorované dni: 23.2. a 2.3.2003)
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice, číslo licencie: T/134
Uznesenie č. 03-07/18.216: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č.23/2003/TV o monitorovaní vysielania INFO kanál Komjatice z dní 23.2. a 2.3.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov. Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Správa č. 25/2003/TV z monitorovania vysielania TVM Myjava (monitorované dni: 10.3.2003)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica, číslo licencie: T/33
Uznesenie č. 03-07/19.217: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") po prerokovaní Správy č. 25/2003/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice TVM Myjava zo dňa 10.3.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi vysielateľovi výsledok kontrolného monitoringu.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 20/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX
(Monitorované dni: 23. a 24.2.2003)
Vysielateľ: CreaTV spol. s r.o., Košice, číslo licencie: T/152
Uznesenie č. 03-07/20.218: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 20/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX začína správne konanie voči spoločnosti CreaTV s.r.o., Košice, vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním oznamu o obsahu denníka Korzár s výzvou na jeho čítanie, ktorý by mohol byť svojou povahou skrytou reklamou, v programe Aktuality dňa 24.2.2003.

Uznesenie č. 03-07/20.219: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 20/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX začína správne konanie voči spoločnosti CreaTV s.r.o., Košice, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezreteľným a nerozoznateľným oddelením oznamov, MOBILRANDE, LOGOMÁNIA a pozvánky na koncert skupiny Gladiátor, ktoré spĺňali znaky reklamy podľa § 32 ods.1 zákon č. 308/2000 Z. z., ktoré boli odvysielané v dňoch 23. a 24.2.2003.

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 16/2003/TV z monitorovania Kysuckého televízneho vysielania
(Monitorované dni: 17., 19. a 20. 2. 2003)
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká, číslo licencie: T/101
Uznesenie č. 03-07/21.220: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 16/2003/TV z monitorovania Kysuckého televízneho vysielania začína správne konanie voči spoločnosti OTS, s.r.o., Podvysoká, vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dní 17.,19. a 20. 2.2003.

K bodu 22)

Kontrolný monitoring - návrh na začatie správneho konania
Správa č. 21/2003/TV z monitorovania vysielania Teleprior
(monitorovaný program/monitorovaný deň: 5.2., 8.2.2003)
Vysielateľ: Kabel Media, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/88
Uznesenie č. 03-07/22.221: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 21/2003/TV z monitorovania vysielania stanice Teleprior začína správne konanie voči spoločnosti KÁBEL MEDIA , s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 5.2. a 8.2. 2003.

K bodu 23)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 378/16- 2003 zo dňa 28.2.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Mravenisko zo dňa 26.2.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 378/16- 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-07/23.222: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak