Zápisnica RVR č.6/2003 zo dňa 1.4.2003

 

Zápisnica č. 6/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 01.04.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

  Program:
 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 63-LO/D-551/2003 zo dňa 20.03.2003
  Informácia o zmene údajov v licencii č. T/125 z dôvodu navýšenia základného imana, zmeny podielov spoločníkov v spoločnosti
  ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
 3. SK č. 384-LO/D-2000/2002 zo dňa 13.11.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/111 z dôvodu zmeny špecifikácie tel. siete, rozšírenia územného rozsahu, zmeny počtu účastníckych prípojok a zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Július Pereszlényi, Štúrovo
 4. SK č. 403-LO/O-2077/2002 zo dňa 10.12.2002
  vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Július Pereszlényi, Štúrovo
 5. SK č. 31-LO/O-356/2003 zo dňa 04.03.2003
  vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000Z.z.
  ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava
 6. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z - licencia č. T/138
  ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
 7. SK č. 357-LO/O-1769/2002 zo dňa 22.10.2002
  vo veci možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Milan Janovec, Slovenská Lupča
 8. SK č. 14-LO/D-137/2003 zo dňa 22.01.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/39, z dôvodu žiadosti o zmenu podmienky jazyka vysielania (pomer SJ a ČJ)
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
  ÚP: dňa 01.04.2003 o 10,00 hod.
 9. SK č. 61-LO/D-550/2003 zo dňa 19.03.2003
  vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach - licencia č. R/75
  ÚK: Rádio LUMEN spol. s r.o., Banská Bystrica
  ÚP: dňa 01.04.2003 o 11,00 hod.
 10. SK č. 60-LO/D-497/2003 zo dňa 18.03.2003
  vo veci odňatia licencie č. T/110 na televízne vysielanie z dôvodu naplnenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SBD, Kysucké Nové Mesto
  ÚP: dňa 31.03.2003 o 12,00 hod.
 11. SK č. 62-LO/D-568/2001 zo dňa 20.03.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/88, z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zmenšenie
  ÚK: KABEL MEDIA s.r.o., Bratislava
 12. SK č. 22-LO/D-266/2003 zo dňa 10.02.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: CATV TEKOV s.r.o., Zlaté Moravce
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 7-PgO/O-90/2003 zo dňa 14.1.2003 vo veci dodržiavania § 35 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z.
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2053/84-2002
  (monitorovaný program: Púchovský magazín zo dňa 22.11.2002)
  ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.:9-PgO/O-92/2003 zo dňa 14.1.2003 vo veci dodržiavania § 33 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.
  Doplnenie: Správa č. 21/2002/RO o kontrolnom monitoringu FUN Rádia
  (monitorovaný deň: 3.10.2002)
  ÚK: RADIO, a.s., Bratislava
 15. Kontrolný monitoring
  Správa č. 15/2003/TV z monitorovania vysielania NTV Nesvady
  (monitorované dni: 27.1. a 3.2.2003 )
  Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady číslo licencie: T/128
 16. Kontrolný monitoring
  Správa č. 18/03/TV z monitorovania vysielania Televízie Močenok
  (monitorované dni: 23.2. a 24.2.2003)
  Vysielateľ: Kábel TV Močenok, s.r.o., číslo licencie: T/97
 17. Kontrolný monitoring
  Správa č. 17/03/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Obecné televízne vysielanie v Štrbe
  (monitorované dni: 16.2.2003 )
  Vysielateľ: TV Štrba, s.r.o., číslo licencie: T/142
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 19/03/TV o monitorovaní vysielania TDT
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: 4.2.2003)
  Vysielateľ: KID, a.s. Poprad, číslo licencie: T/46
 19. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 398/17-2003 zo dňa 4.3.2003, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Noviny zo dňa 1.3.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 398/17-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
  Vysielateľ: MAC TV spol. s r.o., číslo licencie: T/39
 20. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 312/11-2003 zo dňa 18.2.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.2.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 312/11-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. , číslo licencie: T/41
 21. Monitoring uplatňovania JSO v STV
 22. Pripomienky k novele zákona č.383/1997 Z.z. Autorského zákona ... so zameraním
  na zmeny zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách
 23. Návrh rozpočtu Rady na rok 2004
 24. Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad vysielaním v období referendovej kampane, moratória a referenda podľa zákona č. 564/1992 Zb.
 25. Návrh na ZPC - 17. zasadnutie EPRA (Neapol 08.-09.máj 2003)
 26. Návrh na ZPC - 33. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu (28.-29.04.2003, Štrasburg)
 27. Správa z V. ročníka Prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska dňa 13.-15. marca 2003 v Martine
 28. SK č. 64-LO/D-51/2003 zo dňa 10.01.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/89 z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: TVR a RE s.r.o., Bratislava
 29. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 63-LO/D-551/2003 zo dňa 20.03.2003
Informácia o zmene údajov v licencii č. T/125 z dôvodu navýšenia základného imania, zmeny podielov spoločníkov v spoločnosti
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-06/2.167: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 20.03.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/125 z dôvodu zmeny právnych skutočností účastníka konania - spoločnosti:
C. E. N. s. r. o.
Župné námestie 3
820 15 Bratislava 215
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne konanie č. 63-LO/D-551/2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/125. Rada bude v konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú.

K bodu 3)
SK č. 384-LO/D-2000/2002 zo dňa 13.11.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/111 z dôvodu zmeny špecifikácie tel. siete, rozšírenia územného rozsahu, zmeny počtu účastníckych prípojok a zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Július Pereszlényi, Štúrovo
Uznesenie č. 03-06/3.168: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 384-LO/D-2000/2002 začatom dňa 13.11.2002 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/111 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS v obciach Čechynce a Andovce, zmeny počtu prípojok a zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Július Pereszlényi
obchodné meno: Július Pereszlényi - Servis TV - Video
bytom Petofiho 9
943 01 Štúrovo
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 13.11.2002 a doplňujúce podania Rade doručené dňa 10.12.2002 a 07.03.2003 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. I. mení registráciu retransmisie č. TKR/111 zo dňa 22.01.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne, pričom rozhodnutie v plnom znení znie:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 632/01/OŠDNR zo dňa 12.10.2001
- hlavná stanica: Obecný úrad Andovce
- lokalita: obec Andovce
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 631/01/OŠDNR zo dňa 12.10.2001
- hlavná stanica: Obecný úrad Čechynce
- lokalita: obec Čechynce
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 624/01/OŠDNR zo dňa 12.10.2001
- hlavná stanica: Bartókova 1, Štúrovo
- lokalita: mesto Štúrovo
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
Čechynce, Andovce, Štúrovo
3. Počet prípojok:
a) KDS Andovce 189
b) KDS Čechynce 127
c) KDS Štúrovo 897
Spolu 1213
4. Ponuka programových služieb:
a) KDS Andovce
televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, TV 5, Televize O, MTV 1, MTV 2, Duna TV, SAT 1, PRO 7, VIVA, Super RTL, Spektrum
- rozšírená programová ponuka: -
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio TWIST
b) KDS Čechynce
televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, TV 5, Televize O, MTV 1, MTV 2, Duna TV, SAT 1, RTL 2, PRO 7, MTV, Spektrum
- rozšírená programová ponuka: -
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio TWIST
c) KDS Štúrovo
televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV 5, Televize O, MTV 1, MTV 2, Duna TV, SAT 1, VOX, National Geographic Channel, MTV, Minimax, Spektrum
- rozšírená programová ponuka: -
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio TWIST
5. Právne skutočnosti:
Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka č. 10026/N, zoznam výpisov č. KB-6373/02 zo dňa 13.08.2002. II. zamieta žiadosť o zmenu registrácie retransmisie v časti retransmisie programovej služby Prima v KDS Andovce, Čechynce a Štúrovo, pretože účastník konania nepredložil Rade súhlas vysielateľa tejto televíznej programovej služby.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

SK č. 403-LO/O-2077/2002 zo dňa 10.12.2002
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: Július Pereszlényi, Štúrovo
Uznesenie č. 03-06/4.169: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 403-LO/O-2077/2002 zo dňa 10.12.2002 vo veci porušenia povinnosti stanovenej v § 73 ods. 2 zákona 308/2000 Z.z. voči účastníkovi konania
Július Pereszlény
obchodné meno: Július Pereszlény - Servis TV - Video
bytom Petofiho 9
943 01 Štúrovo
postupom podľa § 71 citovaného zákona vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 403-LO/O-2077/2002 zo dňa 10.12.2002 vo veci porušenia povinnosti stanovenej v § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 5)
SK č. 31-LO/O-356/2003 zo dňa 04.03.2003
vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-06/5.170: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 31-LO/O-356/2002, vysielateľ s licenciou na televízne vysielanie č. T/84,
Karloveská realizačná spoločnosť s r.o. (v skrátke K.R.S. s.r.o.)
Matejkova 20
841 05 Bratislava
porušil § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že neoznámil zmeny údajov o štatutárnom orgáne a údajov o spoločníkoch vysielateľa a nepredložil o nich doklady v lehote do 15 dní od týchto zmien, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

K bodu 6)

Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z -licencia č. T/138
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves
Uznesenie č. 03-06/6.171: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA, začína správne konanie voči spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z v súvislosti s neoznámením zmien v žiadosti o licenciu do 15 dní od vzniku týchto zmien.

Uznesenie č. 03-06/6.172: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 13/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV REDUTA, začína správne konanie voči účastníkovi konania - spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. n/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 7)

SK č. 357-LO/O-1769/2002 zo dňa 22.10.2002
vo veci možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: Milan Janovec, Slovenská Lupča
Uznesenie č. 03-06/7.173: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 357-LO/O-1769/2002 vo veci možného odňatia licencie č. T/130 vysielateľa:
Milan Janovec
Obchodné meno: Milan Janovec - RTV
Pod zámkom 29
976 13 Slovenská Ľupča
podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 357-LO/O-1769/2002, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 8)

SK č. 14-LO/D-137/2003 zo dňa 22.01.2003
vo veci zmeny licencie č. T/39, z dôvodu žiadosti o zmenu podmienky jazyka vysielania (pomer SJ a ČJ)
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č. 03-06/8.174: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 63-LO/D-532/2002 zo dňa 05.03.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie T/39 na televízne vysielanie účastníka konania:
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Grešákova 10
040 01 Košice
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa podľa § 51 ods. 1 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I. 1. Názov programovej služby: JOJ
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 28.07.2007
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne
Lokálne vysielanie:
pondelok až piatok 8:00 - 8:30; 17:05 - 17:18
sobota a nedeľa 8:00 - 8:30
4. Jazyk vysielania: a) do 31.12.2003 min. 60 % slovenský,
max. 40 % český
b)od 1.1.2004 do 31.12.2004 min. 65 % slovenský, max. 35 % český
c)od 1.1.2005 do 31.12.2005 min. 70 % slovenský, max. 30 % český
d)od 1.1.2006 min. 80 % slovenský, max. 20 % český
5. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
6. Spôsob vysielania:
a) terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií:
27. kanál, kóta Košice - Šibená Hora
52. kanál, kóta Banská Bystrica
52. kanál, kóta Brezno
43. kanál, kóta Dolný Kubín
55. kanál, kóta Považská Bystrica
44. kanál, kóta Rožňava
41. kanál, kóta Rimavská Sobota
51. kanál, kóta Hlohovec
50. kanál, kóta Bratislava
32. kanál, kóta Bardejov
56. kanál, kóta Budulov
27. kanál, kóta Gelnica
37. kanál, kóta Hnúšťa
34. kanál, kóta Kežmarok
52. kanál, kóta Krompachy
31. kanál, kóta Lipany
44. kanál, kóta Liptovský Mikuláš
28. kanál, kóta Medzilaborce
46. kanál, kóta Poltár
45. kanál, kóta Ružomberok
32. kanál, kóta Snina
58. kanál, kóta Spišská Nová Ves
49. kanál, kóta Stará Ľubovňa
21. kanál, kóta Stropkov
41. kanál, kóta Topoľčany
46. kanál, kóta Veľký Krtíš
37. kanál, kóta Detva
50. kanál, kóta Poprad
b) digitálne kódované vysielanie prostredníctvom družice INTELSAT 707 na pozícii 1° západne z pozemskej stanice v Bratislave, prevádzkovanej spoločnosťou TELENOR SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. zabezpečí vedenie evidencie predaja dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka oznámi Rade vždy do 30 dní od jeho skončenia.
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 31.10.2002, vložka číslo: 558/V
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 31.10.2002, vložka číslo: 558/V
III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 28.06.2002 (č.p.d. 1412/2002)
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 30 %
2. Programy: min. 70 %
b) Programové typy (100%)
1. Spravodajstvo: 9 %
2. Publicistika: 31 %
2.1 Politická publicistika: 3,5 %
2.2 Ostatná publicistika: 27,5 %
3. Dokumentárne programy: 0,5 %
4. Dramatické programy: 46 %
5. Zábavno-hudobné programy: 10,5 %
6. Hudobné programy: 1 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 2 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:
a) európska produkcia: min. 50%
b) nezávislá produkcia. min. 10 %
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
1.1. Televízny kanál: 27 Košice - Baňa Bankov
Kmitočtový list: 2338/SKS-98 zo dňa 10.03.1998
Maximálne vyžiarený výkon: 1 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Košice - mesto
Súradnice: 21 E 13 31, 48 N 44 33
Nadm. výška: 384 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 50 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 5M25C3F / 750KF3EGN

1.2. Televízny kanál: 52 Banská Štiavnica
Kmitočtový list: 11025/SKS-00 zo dňa 31.10.2000
Maximálne vyžiarený výkon: 400 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Banská Štiavnica
Súradnice: 18 E 52 37, 48 N 24 04
Nadm. výška: 1000 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 36 m

1.3. Televízny kanál: 52 Brezno
Kmitočtový list: 12682/SKS-00 zo dňa 15.11.2000
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Brezno
Súradnice: 19 E 37 27, 48 N 48 43
Nadm. výška: 562 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 15 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN

1.4. Televízny kanál: 43 Dolný Kubín
Kmitočtový list: 10910-3/SKS-99 zo dňa 29.11.1999
Maximálne vyžiarený výkon: 20 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Dolný Kubín
Súradnice: 19 E 18 29, 49 N 12 50
Nadm. výška: 531 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN

1.5. Televízny kanál: 55 Považská Bystrica
Kmitočtový list: 10910-4/SKS-99 zo dňa 29.11.1999
Maximálne vyžiarený výkon: 40 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Považská Bystrica
Súradnice: 18 E 26 52, 49 N 06 34
Nadm. výška: 360 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN

1.6. Televízny kanál: 44 Rožňava
Kmitočtového listu: 10910-5/SKS-99 zo dňa 29.11.1999
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Rožňava
Súradnice: 20 E 32 30, 48 N 39 35
Nadm. výška: 326 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 35 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN

1.7. Televízny kanál: 41 Rimavská Sobota
Kmitočtový list: 8450/SKS-00 zo dňa 18.08.2000
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Rimavská Sobota a okolie
Súradnice: 19 E 59 57, 48 N 22 30 (WGS 84)
Nadm. výška: 223 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 60 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN

1.8. Televízny kanál: Bratislava kanál 50, offset 0
Frekvenčný list: 10476/OFS-01 zo dňa 13.11.2001
Maximálne vyžiarený výkon: 34 dBW (5kW)
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: vysielač Kamzík
Súradnice: 17 E 05 41, 48 N 10 57 (WGS 84)
Nadmorská výška: 426 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 137 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2003

1.9. Televízny kanál: 51 Hlohovec
Kmitočtový list: 10477/OFS-01 zo dňa 13.11.2001
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W
Polarizácia: horizontálna
Súradnice: 17 E 48 05, 48 N 25 27 (WGS-84)
Nadm. výška: 176 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 36 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN

1.10. Televízny kanál: Bardejov kanál 32, offset 0
Frekvenčný list: 5337/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8 W)
Obmedzenie výkonu v azimute: /250°- 0°/ - 20dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Bardejov
Súradnice: 21E1622, 49N1804 (WGS-84)
Nadmorská výška: 297 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.11. Televízny kanál: Budulov kanál 56, ofset 0
Frekvenčný list: 5159/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 17 dBW (50W)
Obmedzenie: (120°-220°) o 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Budulov
Súradnice: 20 E 59 33, 48 N 35 18 (WGS-84)
Nadmorská výška: 191 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 13 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750 KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.12. Televízny kanál: Gelnica kanál 27, offset 0
Frekvenčný list: 5161/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8 W)
Obmedzenie výkonu v azimute: /20°-70°/ - 20 dB
/180°-170°/ - 15 dB
/290°-10°/ - 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Gelnica
Súradnice: 20 E 56 53, 48 N 51 42 (WGS-84)
Nadmorská výška: 372 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.13. Televízny kanál: Hnúšťa kanál 37, offset 8M
Frekvenčný list: 5147/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 13 dBW (20W)
Obmedzenie výkonu a azimute: (110°-250°) -9 dBW
(350°-100°) -1 dBW
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Hnúšťa
Súradnice: 19 E 56 55, 48 N 34 42 (WGS-84)
Nadmorská výška: 300 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 33 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750 KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.14. Televízny kanál: Kežmarok kanál 34, offset 2P
Frekvenčný list: 5148/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW (1 kW)
Obmedzenie výkonu v azimute: (60°-340°) potlačenie o 10 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Kežmarok
Súradnice: 20 E 25 13, 49 N 07 38 (WGS-84)
Nadmorská výška: 682 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 8 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.15. Televízny kanál: Krompachy kanál 52, offset 1M
Frekvenčný list: 5149/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 25 W
Obmedzenie výkonu v azimute (330°-30°) -12 dBW
(90°-150°) -12 dBW
(210°-270°) -12 dBW
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Krompachy
Súradnice: 20 E 52 45, 48 N 55 02 (WGS-84)
Nadmorská výška: 422 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 10 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"

1.16. Televízny kanál: Lipany kanál 31, offset 8M
Frekvenčný list: 5162/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 0,100 kW
Obmedzenie výkonu v azimute: (170°-60°) potlačenie o 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Lipany
Súradnice: 20 E 57 34, 49 N 09 25 (WGS-84)
Nadmorská výška: 417 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.17. Televízny kanál: Liptovský Mikuláš kanál 44, offset 0
Frekvenčný list: 5341/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW (1 kW)
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Liptovský Mikuláš
Súradnice: 19 E 38 01, 49 N 04 45 (WGS-84)
Nadmorská výška: 586 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.18. Televízny kanál: Medzilaborce, kanál 28, offset 8P
Frekvenčný list: 5151/OFSF-02
Maximálne vyžiarený výkon: 27dBW (0,5 kW)
Obmedzenie výkonu: /300°- 90°/ potl. o 7dB
/100°- 120°/ potl. o 10 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Medzilaborce
Súradnice: 21 E 50 54, 49 N 17 59 (WGS-84)
Nadmorská výška: 598 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- -/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.19. Televízny kanál: Poltár kanál 46, offset 2M
Frekvenčný list: 5163/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 13 dBW (20 W)
Obmedzenie výkonu v azimute: (160°-310°) potlačenie o 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Poltár
Súradnice: 19 E 47 17, 48 N 25 43 (WGS-84)
Nadmorská výška: 242 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 33 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.20. Televízny kanál: Ružomberok kanál 45, offset 0
Frekvenčný list: 5343/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 0,03 kW
Obmedzenie: /260°-60°/ potlačenie o 9 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Ružomberok
Súradnice: 19 E 18 11, 49 N 05 04 (WGS-84)
Nadmorská výška: 477 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.21. Televízny kanál: Snina kanál 32, offset
Frekvenčný list: 5152/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 150 W
Obmedzenie výkonu v azimute: (320°-180°) o 20 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Snina
Súradnice: 22 E 11 00, 48 N 59 00 (WGS-84)
Nadmorská výška: 417 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.22. Televízny kanál: Spišská Nová Ves kanál 58, offset 6P
Frekvenčný list: 5153/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W
Obmedzenie výkonu v azimute: (300°-200°) -10 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Spišská Nová Ves
Súradnice: 20 E 34 02, 48 N 57 23 (WGS-84)
Nadmorská výška: 486 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.23. Televízny kanál: Stará Ľubovňa kanál 49, offset 0
Frekvenčný list: 5344/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8W)
Obmedzenie výkonu v azimute : (220°-330°) potlačenie o 20 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Stará Ľubovňa
Súradnice: 20 E 40 50 , 49 N 17 54 (WGS-84)
Nadmorská výška: 558 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.24. Televízny kanál: Stropkov kanál 21, offset 0
Frekvenčný list: 5154/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
Obmedzenie výkonu v azimute : (80°-100°) na 200 W
(210°-280°) na 200 W
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Stropkov
Súradnice: 21 E 35 53, 49 N 12 58 (WGS-84)
Nadmorská výška: 470 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.25. Televízny kanál: Topoľčany kanál 41, offset 6M
Frekvenčný list: 5155/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 50 W
Obmedzenie výkonu v azimute: (0°-90°) potlačenie o 20 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Topolčany
Súradnice: 18 E 11 00, 48 N 34 00 (S-42)
Nadmorská výška: 170 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.26. Televízny kanál: Veľký Krtíš kanál 46, offset 3M
Frekvenčný list: 5167/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 23 dBW (200 W)
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Veľký Krtíš
Súradnice: 19 E 20 47, 48 N 12 17 (WGS-84)
Nadmorská výška: 196 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 42 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.27. Televízny kanál: Detva kanál 37, offset 0
Televízny kanál: 37 Detva, offset 0
Frekvenčný list: 5338/OSF-02
Maximálne vyžiarený výkon: 10 dbW
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Detva
Súradnice: 19 E 24 38, 48 N 32 31 (WGS-84)
Nadmorská výška: 383 m n. m
Výška stredu antény nad terénom: 42 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F-/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

1.28. Televízny kanál: Poprad kanál 50, offset 8P
Televízny kanál: 50 Poprad, offset 8P
Frekvenčný list: 10323/OSFS-02 zo dňa 08.11.2002
Maximálne vyžiarený výkon: 17 dBW
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Poprad
Súradnice: 20 E 18 41, 49 N 03 15 (WGS-84)
Nadmorská výška: 671 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 70 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F-/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005

2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni,
b) nosiče CD vo formáte MPG-3
c) v prípade použitia iného formátu zabezpečiť prehranie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/7) vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 9)

SK č. 61-LO/D-550/2003 zo dňa 19.03.2003
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach - licencia č. R/75
ÚK: Rádio LUMEN spol. s r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 03-06/9.175: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 61-LO/D-550/2003 zo dňa 19.03.2003 posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 88,8 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníkov NEOSOLIUM S.C.M., s.r.o., Banská Bystrica, AP ANDREAS, spol. s r.o., Košice a PRO POPULO, spoločnosť s ručením obmedzeným, Spišská Teplica, na nadobúdateľov, pričom nadobúdatelia budú mať takéto podiely
a) na základnom imaní:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 30 %
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko - Trnavská arcidiecéza 18 %
AP ANDREAS, spol. s r.o., Košice 11 %
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 14 %
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava 2 %
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 20 %
Gréckokatolícky apoštolský exarchát 2 %
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove 3 %
b) na hlasovacích právach:
Každý spoločník má na hlasovaní valného zhromaždenia spoločnosti jeden hlas.

K bodu 10)

SK č. 60-LO/D-497/2003 zo dňa 18.03.2003
vo veci odňatia licencie č. T/110 na televízne vysielanie z dôvodu naplnenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SBD, Kysucké Nové Mesto
Uznesenie č. 03-06/10.176: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 60-LO/O-497/2003 zo dňa 18.03.2003 vo veci odňatia licencie č. T/110 vysielateľa Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, 024 04 Kysucké Nové Mesto na základe výsledkov ústneho pojednávania žiada Kanceláriu Rady o zmonitorovanie vysielania účastníka konania v mesiaci máj 2003 a o predloženie výsledkov na zasadnutie rady , na ktorom Rada rozhodne aj vo veci tohto správneho konania.

K bodu 11)

SK č. 62-LO/D-568/2001 zo dňa 20.03.2003
vo veci zmeny licencie č. T/88, z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zmenšenie
ÚK: KABEL MEDIA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-06/11.177: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/88 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zníženie o vysielanie prostredníctvom KDS v mestách Poprad a Bratislava, doručenú Rade dňa 20.03.2003 účastníka konania - spoločnosti:
KABEL MEDIA, s. r. o.
Rovniakova 1
851 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/88 na televízne vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/88/97 zo dňa 11.08.1997 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
V čl. I sa mení bod 4, ktorý znie:
"I. 4/ Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Košice"
V čl. IV sa menia body 1 a 2, a znejú:
"IV. 1/ Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti Kabel Plus Východné Slovensko, a. s., Košice v meste Košice.
2/ Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/14 spoločnosť Kabel Plus Východné Slovensko, a. s., Košice."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 12)

SK č. 22-LO/D-266/2003 zo dňa 10.02.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: CATV TEKOV s.r.o., Zlaté Moravce
Uznesenie č. 03-06/12.178: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 22 - LO/D - 266/2003 zo dňa 10.02.2003 posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS účastníka konania:
CATV TEKOV, s.r.o.
Hviezdoslavova 10
953 01 Zlaté Moravce
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/152 nasledovne:
Rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/152/RZL/415/2001 vydané dňa 30.10.2001 v úplnom znení a rozhodnutie č. TKR/152/RZL/579/2002 zo dňa 17.09.2002 sa mení v bode 4 nasledovne:
V bode 4. sa v ponuke televíznych programových služieb vypúšťajú programové služby: "Super RTL, VIVA +" a vkladajú programové služby: "MUSIC BOX, Televize O, National Geographic Channel, BBC WORLD."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 7-PgO/O-90/2003 zo dňa 14.1.2003 vo veci dodržiavania § 35 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2053/84-2002
(monitorovaný program: Púchovský magazín zo dňa 22.11.2002)
ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov
Uznesenie č. 03-06/13.179: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 7 - PgO/O - 90/2003, MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov porušil § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 22.11.2002 zaradil politickú platenú reklamu do publicistického programu "PÚCHOVSKÝ MAGAZÍN" v rozpore so zákonom stanovenými podmienkami zaraďovania reklamy do vysielania, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.:9-PgO/O-92/2003 zo dňa 14.1.2003 vo veci dodržiavania § 33 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Správa č. 21/2002/RO o kontrolnom monitoringu FUN Rádia
(monitorovaný deň: 3.10.2002)
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 03-06/14.180: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 9-PgO/O-92/2003, RADIO, a.s., Bratislava porušil § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 3.10. 2002 viackrát odvysielal pred 22.00 hod. reklamu na alkoholický nápoj - whisky Jack Daniel´s, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila"

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Správa č. 15/2003/TV z monitorovania vysielania NTV Nesvady
(monitorované dni: 27.1. a 3.2.2003 )
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady číslo licencie: T/128
Uznesenie č. 03-06/15.181: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 15/2003/TV o monitorovaní vysielania stanice NTV Nesvady konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 27. 1. a 3. 2. 2003 vysielateľa NTV Nesvady s.r.o., Nesvady s licenciou č. T/128 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Správa č. 18/03/TV z monitorovania vysielania Televízie Močenok
(monitorované dni: 23.2. a 24.2.2003)
Vysielateľ: Kábel TV Močenok, s.r.o., číslo licencie: T/97
Uznesenie č. 03-06/16.182: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č.18/03/TV o monitorovaní vysielania Televízie Močenok z dní 23.2. a 24.2.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov. Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Správa č. 17/03/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Obecné televízne vysielanie v Štrbe
(monitorované dni: 16.2.2003 )
Vysielateľ: TV Štrba, s.r.o., číslo licencie: T/142
Uznesenie č. 03-06/17.183: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 17/2003/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Obecné televízne vysielanie v Štrbe zo dňa 16.2.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 19/03/TV o monitorovaní vysielania TDT
(monitorovaný program/monitorovaný deň: 4.2.2003)
Vysielateľ: K

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak