Zápisnica RVR č.3/2003 zo dňa 11.2.2003

 

Zápisnica č. 3/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 11.02.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Valéria Agócs

  Program:
 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 6-LO/D-127/2003 zo dňa 21.01.2003
  vo veci zmeny licencie č. R/65 z dôvodu žiadosti o predĺženie platnosti licencie
  ÚK: Frontinus s.r.o., Rosina
  ÚP: 10,00 hod.
 3. SK č. 294-LO/D-1449/2002 zo dňa 28.08.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok
  ÚK: KID a.s., Poprad
 4. SK č. 293-LO/D-1448 zo dňa 28.08.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/164 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: KID, a.s., Poprad
 5. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 316-PgO/O-1625/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa č. 44/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Modelársky magazín zo dňa 8.6.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 6. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 315-PgO/O-1625/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa č. 44/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Modelársky magazín zo dňa 8.6.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 7. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2.polrok 2002
 8. Návrh Správy o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2002
 9. Návrh dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu
 10. Návrh Nariadenia č. 6/2003 o sociálnom fonde
 11. Návrh Nariadenia č. 7/2003 o osobitných výdavkoch Rady pre vysielanie a retransmisiu
 12. Správa o hospodárení Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2002 - záverečný účet
 13. Harmonogram prípravy Organizačného poriadku Kancelárie Rady
 14. Návrh na exekučné konanie - pokuta č. PR/100/2002
 15. Rôzne


K bodu 2)

SK č. 6-LO/D-127/2003 zo dňa 21.01.2003
vo veci zmeny licencie č. R/65 z dôvodu žiadosti o predĺženie platnosti licencie
ÚK: Frontinus s.r.o., Rosina
Uznesenie č. 03-03/2.44: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/65 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., doručenú Rade dňa 21.01.2003 (č.p.d. 127/2003) účastníka konania:
FRONTINUS s.r.o.
Rosina 259
010 01
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/65 a podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/65 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/65/98 zo dňa 14.08.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov (úplné znenie R/65/RZL/591/2002 zo dňa 08.10.2002) sa mení článok I., bod 2 a znie takto:
"2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov, predĺžená podľa § 52 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z. o ďalších osem rokov. Platnosť licencie končí dňom 03.09.2012."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. I. písmena ad) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 150.000,- Sk (slovom stopäťdesiattisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 294-LO/D-1449/2002 zo dňa 28.08.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok
ÚK: KID a.s., Poprad
Uznesenie č. 03-03/3.45: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 294 - LO/D - 1449/2002 zo dňa 28.08.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok účastníka konania:
KID, a. s.
Huszova 12
058 01 Poprad
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/47 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/47/95 zo dňa 22.09.1995 v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami sa menia v bode 3. a 4. takto:
" 3. Počet prípojok:
3.1 Rožňava 4 400
3.2 Dobšiná 172
3.3 Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 2 400
Spolu 6 972
4. Ponuka programových služieb:
4.1 Rožňava
a) Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, VIO, ČT 2, TV Reality, M 1, M 2, SAT 1, PRO 7, TV 5, Discovery Channel, VH1, MTV
rozšírený súbor: Spektrum, Supermax, Hallmark, Eurosport, National Geographic, Prima, ČT 1,
prémiový súbor: HBO, Private Gold
b) Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; Rádio TWIST, RÁDIO OKEY, Rádio Rebeca
4.2 Dobšiná
a) Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, PRO 7, SAT 1, RTL, VOX, RTL 2, Eurosport, Hallmark
b) Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; Rádio OKEY, Rádio Rebeca
4.3 Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa:
a) Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, VIO, ČT 2, TV Reality, SAT 1, PRO 7, RTL, VIVA Discovery Channel, VH1, MTV
rozšírený súbor: Spektrum, Supermax, Hallmark, Eurosport, National Geographic, Prima, ČT 1,
prémiový súbor: HBO, Private Gold
b) Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; FUN Radio, Rádio FLASH, Rádio OKEY."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,-Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

SK č. 293-LO/D-1448 zo dňa 28.08.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/164 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: KID, a.s., Poprad
Uznesenie č. 03-03/4.46: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 293 - LO/D - 1448/2002 zo dňa 28.08.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
KID, a. s.
Huszova 12
058 01 Poprad
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/164 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/164/99 zo dňa 05.10.1999 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/164/RZL/417/2001 zo dňa 09.10.2001 sa menia v bode 3. takto:
"3. Ponuka programových služieb:
3.1 Rožňava
Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, VIO, M1, TV Reality
rozšírený súbor: SAT 1, PRO 7, Eurosport, TV 5, M 2, Discovery Channel, National Geographic, MTV, VH1, Hallmark, Supermax, Spektrum, Prima, ČT 1, ČT 2
prémiový súbor: HBO, Private Gold
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; Rádio TWIST, RÁDIO OKEY, Rádio Rebeca
3.2. Stará Ľubovňa:
Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, VIO, ČT 2
rozšírený súbor: RTL, PRO 7, VIVA, Eurosport, Discovery Channel, National Geographic, TV Reality, MTV, VH 1, Hallmark, Spektrum, Supermax, ČT 1, Prima
prémiový súbor: HBO, Private Gold."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,-Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 5)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 316-PgO/O-1625/2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa č. 44/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Modelársky magazín zo dňa 8.6.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-03/5.47: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 316-PgO/O-1625/2002 vedené voči účastníkovi konania, vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 6)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 315-PgO/O-1625/2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa č. 44/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Modelársky magazín zo dňa 8.6.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-03/6.48: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 315-PgO/O-1624/2002 vedené voči účastníkovi konania, vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 7)

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2.polrok 2002.
Uznesenie č. 03-03/7.49: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov za 2. polrok 2002.

K bodu 8)

Návrh Správy o stave vysielania a o činnosti Rady za rok 2002. Jednotliví členovia Rady predložili svoje pripomienky, pričom schválené pripomienky Kancelária Rady zapracuje do materiálu.
Uznesenie č. 03-03/8.50: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh Správy o stave vysielania a o činnosti Rady za rok 2002. Kancelária Rady zapracuje schválené pripomienky do Správy a následne podpredsedníčka Rady vykoná jazykovú korektúru dokumentu.

K bodu 9)

Návrh dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č. 03-03/9.51: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku Kancelárie Rady s účinnosťou od 01.02.2003.

K bodu 10)

Návrh Nariadenia č. 6/2003 o sociálnom fonde
Uznesenie č. 03-03/10.52: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Nariadenie č. 6/2003 o sociálnom fonde s platnosťou od 11. februára 2003.

K bodu 11)

Návrh Nariadenia č. 7/2003 o osobitných výdavkoch Rady pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č. 03-03/11.53: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Nariadenie č.7/2003 o osobitných výdavkoch Rady pre vysielanie a retransmisiu s účinnosťou od 11.02.2003.

K bodu 12)

Správa o hospodárení Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2002
Uznesenie č. 03-03/12.54: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje záverečný účet Rady za rok 2002.

K bodu 13)

Harmonogram prípravy Organizačného poriadku Kancelárie Rady
Uznesenie č. 03-03/13.55: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje harmonogram prípravy Organizačného poriadku Kancelárie Rady.

K bodu 14)

Návrh na exekučné konanie - pokuta č. RP/100/2002
spoločnosť: Vladimír Brnák - Telesat, výška pokuty: 100.000,- Sk
Uznesenie č. 03-03/14.56: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady doriešením pokuty č. RP/100/2002 návrhom na výkon rozhodnutia prostredníctvom Exekučného úradu.

K bodu 15)

Rôzne

 • Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac január 2003
  Uznesenie č. 03-03/15.57: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci JANUÁR 2003 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o vyplatení o vyplatení odmeny za mesiac január 2003 v plnej výške členom Rady: M.Hradiská, E.Valko, V.Masár, J.Žitňanská, A.Kubisch, J.Brázdil, P.Škultéty a T.Varga. Odmena pre členku Rady V.Agócs sa vyplatí vzhľadom na termín jej zvolenia (14.01.2003) v polovičnej výške.
 • Podpredsedníčka Rady oboznámila členov Rady so skutočnosťou, že dňa 06.02.2003 bolo Rade doručené vzdanie sa funkcie vedúceho SKDV Petra Kováča. P.Kováč zaslal toto vyjadrenie aj MDPT SR a MK SR. Riaditeľka Kancelárie informovala členov Rady o stretnutí s generálnym riaditeľom sekcie telekomunikácií p.Podhorským a generálnou riaditeľkou sekcie médií a audiovízie p. Mistríkovou ohľadom ďalšieho postupu. Riaditeľka Kancelárie Rady informovala Radu o skutočnosti, že ani vedúci skupiny a ani vedúci sekcií zatiaľ nezhodnotili činnosť skupiny a jej sekcií za rok 2002 a takisto nie je spracovaný plán činnosti skupiny na rok 2003.
  Uznesenie č.03-03/15.58: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje podpredsedníčku Rady pre vysielanie a retransmisiu, aby požiadala doterajšieho vedúceho skupiny SKDV a vedúcich sekcií SKDV, aby Rade v termíne do 10.3.2003 predložili zhodnotenie činnosti oboch sekcií za rok 2002. Súčasne, vzhľadom na vzdanie sa funkcie vedúceho skupiny, požiada vedúcich sekcií SKDV, aby predložili plán činnosti sekcií na rok 2003 a návrh funkčnej a ekonomickej klasifikácie prostriedkov potrebných na zabezpečenie jednotlivých činností skupiny.
 • Návrh na ZSC - Výročná konferencia Poľskej rady pre vysielanie, 03.04.2003.
  Uznesenie č. 03-03/15.59: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje ZPC Márie Hradiskej a Jarmily Grujbárovej na výročnú konferenciu Poľskej rady pre vysielanie, ktorá sa uskutoční v dňa 03.04.2003 v Poľsku.
 • Dňa 10.01.2003 sa konalo pred Okresným súdom Bratislava I. pojednávanie vo veci žaloby Rádia Klassik voči Rade o náhradu škody. Súd žiada, aby sa na pojednávanie dňa 28.02.2003 dostavil za Radu ako účastník konania pracovník oboznámený s prejednávanou problematikou, pričom nejde o zastupovanie na základe plnej moci (tú má JUDr. Kulich), ale o vypočutie tohto pracovníka súdom.
  Uznesenie č. 03-03/15.60: Rada pre vysielanie a retransmisiu so sídlom v Bratislave poveruje Ing. Jarmilu Grujbárovú, riaditeľku Kancelárie Rady, aby sa za Radu ako účastníka konania zúčastnila na pojednávaní dňa 28.02.2003 vo veci žaloby SH Classic, spol. s r.o., o náhradu škody a podala súdu požadované informácie.
 • Rada v ďalšom diskutovala o postupe Rady pri voľbe predsedu Rady.
  Uznesenie č. 03-03/15.61: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa uzniesla, že voľba predsedu sa uskutoční dňa 04.03.2003, pričom žiada všetkých členov, aby zvážili svoju kandidatúru a súčasne, aby si kandidáti na predsedu pripravili v písomnej forme svoju víziu činnosti Rady a svoju činnosť vo funkcii predsedu Rady. Mária Hradiská
  podpredsedníčka Rady
  pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak