Zápisnica RVR č.2/2003 zo dňa 28.1.2003

 

Zápisnica č. 2/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 28.01.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

  Program:
 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 425-LO/D-2222/2002 zo dňa 11.12.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 89,7 -MHz Nitra
  ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
 3. SK č. 372-LO/D-1928a/2002 zo dňa 04.11.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o frekvenciu - 101,1 MHz Zvolen
  ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
 4. SK č. 417-LO/D-2280/2002 zo dňa 19.12.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
 5. SK č. 420-LO/D-2263/2002 zo dňa 17.12.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 6. SK č. 418-LO/D-2267/2002 zo dňa 17.12.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., Košice
 7. SK č. 419-LO/D-2289/2002 zo dňa 20.12.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/81 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: A.W.G., spol. s r.o. Žilina
 8. SK č. 5-LO/D-90/2003 zo dňa 15.01.2003
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS
  ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec
 9. SK č. 414-LO/D-2096/2002 zo dňa 28.11.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania - satelitná distribúcia modulácie signálu
  ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava
 10. SK č. 362-LO/D-2096/2002 zo dňa 04.11.2002
  vo veci zmeny licencie č.R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: Rádio TWIST, a.s. Bratislava
 11. SK č. 416-LO/D-2264/2002 zo dňa 17.12.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/147 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania - satelitná distribúcia modulácie signálu
  ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava
 12. SK č. 1-LO/D-22/2003 zo dňa 07.01.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete
  ÚK:Izidor Heizer, Obchodné meno: Izidor Heizer - MINI SERVIS, Horné Mýto
 13. SK č. 413-LO/O-2141/2002 zo dňa 20.12.2002
  vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z., č.T/89
  ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
 14. SK č. 406-LO/D-2230/2002 zo dňa 13.12.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/94 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 375 - PgO/O - 1922/2002 zo dňa 19.11.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1488/69 - 2002 z 3.9.2002
  (dodržiavanie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 30.8.2002, program Kaleidoskop)
  ÚK: RADIO NITRA, s. r. o. Nitra
  ÚP: 28.1.2003 o 10,00 hod.
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 390 - PgO/O - 2035/2002 zo dňa 3.12.2002
  Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
  (dodržiavanie § 16 písm. c/ zák. č. 308/2000 Z. z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb.)
  (monitorovaný deň: V paľbe otázok z 1.12.2002)
  ÚK: RADIO NITRA, s. r. o. Nitra
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 376 - PgO/O - 1921/2002 zo dňa 19.11.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1255/39 - 2002 z 10.6.2002
  (dodržiavanie § 16 písm. a/ a písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: Televízne noviny - "Rekordný úlovok" zo 6.5.2002)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 379 - PgO/O - 1930/2002 zo dňa 19.11.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1376/58 - 2002
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: Televízne noviny - "Zákon o obaloch" z 18.8.2002)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie/návrh na zastavenie konania
  SK č.: 389 - PgO/O-2034/2002 zo dňa 3.12.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2111/83-2002
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 8.11.2002-program Videonoviny)
  ÚK: Benet s.r.o., Nováky, číslo licencie: T/122
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 19/2002/Ro o monitorovaní programovej služby Rádia EXPRES
  (monitorované dni: 27. - 30.9.2002)
  Vysielateľ: D.EXPRES, a. s. Bratislava
 21. Šetrenie sťažnosti
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2024/77 - 2002 na vysielanie TA3
  (monitorované dni:17.11.2002)
  Vysielateľ: C.E.N. spol. s r. o. Bratislava
 22. Šetrenie sťažnosti
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2048/79 - 2002 na vysielanie TV MARKÍZA
  (monitorované dni: 17.11.2002, film Nosáni)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné
 23. Návrh rozpisu rozpočtu Rady na rok 2003 do položiek
 24. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 425-LO/D-2222/2002 zo dňa 11.12.2002
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 89,7 -MHz Nitra
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 03-02/2.21: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 425-LO/D-2222/2002 zo dňa 11.12.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
z dôvodu zmeny frekvencie 89,7 MHz Nitra a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku IV. bode 2. nahrádza text:
" Frekvencia: 89,7 MHz
Lokalita: Nitra - mesto
Súradnice: 18 E 04 09 / 48 N 18 08 (WGS 84)
Č.j.: 8313/10/2002 "
týmto textom, ktorý znie:
" 89,7 MHz Nitra
max. vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W) - H, 27 dBW (500 W) - V
lokalita: Nitra - mesto - vodáreň
súradnice: 18 E 03 02 / 48 N 18 05 (WGS 84)
č.j.: 11947/10/2002 zo dňa 14.01.2003"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/10) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 372-LO/D-1928a/2002 zo dňa 04.11.2002
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o frekvenciu - 101,1 MHz Zvolen
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 03-02/3.22: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 372-LO/D-1928a/2002 zo dňa 04.11.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o frekvenciu 101,1 MHz Zvolen a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I.
1. Názov programovej služby: Rádio EXPRES
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, licencia zaniká dňom 09.02.2005
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie:
6.1. 96,5 MHz Námestovo, kóta Trstená
6.2. 102,4 MHz Rimavská Sobota, kóta Vinice
6.3. 101,1 MHz Lučenec, kóta Blatný vrch
6.4. 95,4 MHz Čadca
6.5. 95,2 MHz Košice - Bankov
6.6. 102,5 MHz Trenčín - Kozí vrch
6.7. 92,7 MHz Nové Zámky - západ
6.8. 96,5 MHz Ružomberok - Malino Brdo
6.9. 96,5 MHz Banská Bystrica - Laskomer
6.10. 99,5 MHz Prešov - Pod Šibeňom
6.11. 92,7 MHz Žarnovica
6.12. 95,4 MHz Martin - komín SSE
6.13. 101,1 MHz Žiar nad Hronom
6.14. 97,0 MHz Levice
6.15. 107,6 MHz Bratislava - mesto
6.16. 107,6 MHz Bratislava - Devínska Nová Ves
6.17. 88,4 MHz Hlohovec
6.18. 95,7 MHz Rožňava
6.19. 91,0 MHz Budulov
6.20. 106,5 MHz Modrý Kameň
6.21. 105,7 MHz Stará Ľubovňa
6.22. 105,2 MHz Považská Bystrica
6.23. 99,4 MHz Štúrovo
6.24. 96,5 MHz Žilina
6.25. 99,5 MHz Svit
6.26. 89,7 MHz Nitra
6.27. 89,0 MHz Zvolen
6.28. 107,5 MHz Prievidza
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach podľa týchto výpisov zo zoznamu akcionárov vedeného Strediskom cenných papierov SR, a.s.:
a) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo LP0000000566, zo dňa 13.06.2002
b) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo LP0000001371, zo dňa 13.06.2002
c) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo LP0000102166, zo dňa 13.06.2002
d) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo LP0000202779, zo dňa 13.06.2002
e) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo LP0000202936, zo dňa 13.08.2002
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti D.EXPRES, a.s., vložka č.: 1331/B zo dňa 15.07.2002"
III. 1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 18.07.2002 (č.p.d. 1164/2002):
1. Spravodajstvo min. 6,7%
2. Publicistika min. 1,78 %
2.1. Politická publicistika min. 1,19 %
2.2. Ostatná publicistika min. 0,59 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
3.1. Detské programy min. 0 %
3.2. Náboženské programy min. 0 %
3.3. Literárno-dramatické min. 0 %
3.4. Zábavné min. 1,1 %
3.5. Hudobné min. 2,3 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 7%
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %"
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
- videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni,
- CD vo formáte MPEG-3,
- v prípade iného záznamu zabezpečí prehratie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR:
2.1. 96,5 MHz Námestovo, kóta Trstená
max. vyžiarený výkon: 2 kW
lokalita: Námestovo, kóta Trstená - Uhlisko
oblasť pokrytia: oblasť okolo Námestova daná projektom
súradnice: 19 E 34 48 / 49 N 21 59
č.j. 12664/SKS-98 zo dňa 04.11.1998
2.2. 102,4 MHz Rimavská Sobota, kóta Vinice
max. vyžiarený výkon: 0,5 kW
lokalita: Rimavská Sobota, kóta Vinica
oblasť pokrytia: oblasť okolo Rimavskej Soboty daná projektom
súradnice: 20 E 04 15 / 48 N 23 20
č.j.: 12666/SKS-98 zo dňa 04.11.1998
2.3. 101,1 MHz Lučenec, kóta Blatný vrch
max. vyžiarený výkon: 500 W
lokalita: Lučenec, kóta Blatný vrch
oblasť pokrytia: oblasť okolo Lučenca daná projektom
súradnice: 19 E 43 05 / 48 N 15 59
č.j.: 12667/SKS-98 zo dňa 04.11.1998
2.4. 95,4 MHz Čadca
max. vyžiarený výkon: 0,5 kW
lokalita: Čadca
oblasť pokrytia: oblasť okolo Čadce daná projektom
súradnice: 18 E 46 00 / 49 N 27 10
č.j.: 12668/SKS-98 zo dňa 04.11.1998
2.5. 95,2 MHz Košice - Bankov
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1kW)
lokalita: Bankov
súradnice: 21 E 13 31 / 48 N 44 33
č.j.: 10738/10/2001 zo dňa 09.09.2002
2.6. 102,5 MHz Trenčín - Kozí vrch
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Trenčín - Kozí Vrch
oblasť pokrytia: Trenčín a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 18 E 03 21 / 48 N 52 08
č.j.: 1135/SKS-99 zo dňa 13.12.1999
2.7. 92,7 MHz Nové Zámky - západ
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Nové Zámky - západ
oblasť pokrytia: Nové Zámky a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 18 E 07 00 / 47 N 59 00
č.j.: 11346/SKS-99 zo dňa 13.12.1999
2.8. 96,5 MHz Ružomberok - Malino Brdo
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Ružomberok - Malino Brdo
oblasť pokrytia: Ružomberok a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 19 E 14 55 / 49 N 02 57
č.j.: 1135/SKS-99 zo dňa 13.12.1999
2.9. 96,5 MHz Banská Bystrica - Laskomer
max. vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W)
lokalita: Banská Bystrica - Laskomer
oblasť pokrytia: Banská Bystrica a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 19 E 07 22 / 48 N 45 14
č.j.: 1135/SKS-99 zo dňa 13.12.1999
2.10. 99,5 MHz Prešov - Pod Šibeňom
max. vyžiarený výkon: 24 dBW (250 W)
lokalita: Prešov - Pod Šibeňom
oblasť pokrytia: Prešov a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 21 E 14 35 / 49 N 00 40
č.j.: 1374/SKS-2000 zo dňa 02.02.2000
2.11. 92,7 MHz Žarnovica
max. vyžiarený výkon: 20 dBW (100 W)
lokalita: Žarnovica
súradnice: 18 E 43 26 / 48 N 28 42 (WGS 84)
č.j.: 1091/10/2002 zo dňa 31.01.2002
2.12. 95,4 MHz Martin - komín SSE
max. vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W)
lokalita: Martin - komín SSE
oblasť pokrytia: Martin a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 18 E 54 30 / 49 N 03 32
č.j.: 1316/SKS-2000 zo dňa 01.02.2000
2.13. 101,1 MHz Žiar nad Hronom
max. vyžiarený výkon: 24 dBW
lokalita: Žiar nad Hronom - Šibeničný Vrch
oblasť pokrytia: Žiar nad Hronom a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 18 E 56 22 / 48 N 35 31
č.j.: 1314/SKS-2000 zo dňa 01.02.2000
2.14. 97,0 MHz Levice
max. vyžiarený výkon: 500 W
lokalita: Levice
oblasť pokrytia: Levice a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 18 E 28 29 / 48 N 16 30
č.j.: 1375/SKS-2000 zo dňa 02.02.2000
2.15. 107,6 MHz Bratislava - mesto
max. vyžiarený výkon: 24 dBW (250 W)
lokalita: Bratislava - Hradný vrch
oblasť pokrytia: Bratislava - mesto
súradnice: 17 E 05 48 / 48 N 09 14
č.j.: 8570/SKS-2000 zo dňa 08.08.2000
2.16. 107,6 MHz Bratislava - Devínska Nová Ves
max. vyžiarený výkon: 34 dBW (2,5 kW)
lokalita: Bratislava - Devínska Nová Ves
oblasť pokrytia: Bratislava - Devínska Nová Ves a okolie
súradnice: 16 E 58 56 / 48 N 12 02
č.j.: 8569/SKS-2000 zo dňa 08.08.2000
2.17. 88,4 MHz Hlohovec
max. vyžiarený výkon: 33 dBW (2 kW)
lokalita: Hlohovec - Dvorníky
oblasť pokrytia: Hlohovec a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 17 E 46 11 / 48 N 20 41
č.j.: 8568/SKS-2000 zo dňa 08.08.2000
2.18. 95,7 MHz Rožňava
max. vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W)
lokalita: Rožňava
oblasť pokrytia: Rožňava a okolie dané dosahom vysielača
súradnice: 20 E 31 12 / 48 N 38 42
č.j.: 6623/SKS-2000 zo dňa 27.02.2001
2.19. 91,0 MHz Budulov
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Budulov
súradnice: 20 E 59 53 / 48 N 35 39
č.j.: 10374/10/2001 zo dňa 09.11.2001
2.20. 106,5 MHz Modrý Kameň
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Modrý Kameň - Španí laz
súradnice: 19 E 15 22,99 / 48 N 14 00,09 (WGS 84)
č.j.: 10414/10/2001 zo dňa 09.11.2001
2.21. 105,7 MHz Stará Ľubovňa
max. vyžiarený výkon: 40 dBW (10 kW)
lokalita: Stará Ľubovňa - vrch Kotník
súradnice: 20 E 36 27,8 / 49 N 15 58,6 (WGS 84)
č.j.: 10415/10/2001 zo dňa 12.11.2001
2.22. 105,2 MHz Považská Bystrica
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Považská Bystrica - Hôrka
súradnice: 18 E 26 22,97 / 49 N 08 04,04 (WGS 42)
č.j.: 4278/10/2002 zo dňa 07.05.2002
2.23. 99,4 MHz Štúrovo
max. vyžiarený výkon: 40 dBW (10 kW)
lokalita: Štúrovo
súradnice: 18 E 36 23,4 / 47 N 50 11,4 (WGS 42)
č.j.: 4286/10/2002 zo dňa 07.05.2002
2.24. 96,5 MHz Žilina
max. vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W)
lokalita: Žilina - Dubeň
súradnice: 18 E 46 19 / 49 N 13 56 (WGS 84)
č.j.: 4286/10/2002 zo dňa 07.05.2002
2.25. 99,5 MHz Svit
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Svit - Bôrik
súradnice: 20 E 09 28 / 49 N 03 45 (WGS 84)
č.j.: 8314/10/2002 zo dňa 10.09.2002
2.26. 89,7 MHz Nitra
max. vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W)
lokalita: Nitra - mesto
súradnice: 18 E 04 09 / 48 N 18 08 (WGS 84)
č.j.: 11947/10/2002 zo dňa 14.01.2003
2.27. 89,0 MHz Zvolen
max. vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
lokalita: Zvolen - Malá Stráž
súradnice: 19 E 05 27 / 48 N 35 29 (WGS 84)
č.j.: 8316/10/2002 zo dňa 10.09.2002
2.28. 107,5 MHz Prievidza
max. vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W)
lokalita: Prievidza - Markušová
súradnice: 18 E 40 02 / 48 N 44 38
č.j.: 8315/10/2002 zo dňa 10.09.2002
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI (S) áno
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno
Alternatívne frekvencie AF (S) áno
Typ programu PTY (D) nie
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Prepínač hudba/reč M/S (D) nie
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT nie
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) nie
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno
Meno programového okruhu PS EXPRES
Číslo programu PIN (D) nie"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/6) vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

SK č. 417-LO/D-2280/2002 zo dňa 19.12.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
Uznesenie č. 03-02/4.23: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - spoločnosti
Trnavatel, spol. s r. o.
Štefánikova 19
917 01 Trnava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/161 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/161/99 zo dňa 08.09.1999 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
"V rozhodnutí č. TKR/161/99 zo dňa 08.09.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 2 televízna programová služba VIVA+ nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 5)

SK č. 420-LO/D-2263/2002 zo dňa 17.12.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-02/5.24: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, doručené Rade dňa 17.12.2002 účastníka konania - spoločnosti
UPC Slovensko, s. r. o.
Lamačská cesta 3
837 69 Bratislava 37
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
V rozhodnutí č. TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 2 mení obsadenie kanálov nasledovne:
V KDS Bratislava sa televízna programová služba KIKA/ARTE nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V KDS Dunajská Streda sa televízna programová služba VIVA+ nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V KDS Žilina sa televízna programová služba VIVA nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V KDS Trenčín sa televízna programová služba VIVA nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V KDS Banská Bystrica sa televízna programová služba ONYX nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)

SK č. 418-LO/D-2267/2002 zo dňa 17.12.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., Košice
Uznesenie č. 03-02/6.25: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, doručené Rade dňa 17.12.2002 účastníka konania - spoločnosti
Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s.
Rampová 5
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/14 takto:
V rozhodnutí č. TKR/14/92 zo dňa 04.05.1992 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 1 mení obsadenie kanálov nasledovne:
V KDS Košice - Jazero, Košice - Ťahanovce, Košice - KVP, Košice - Kavečany je do základnej ponuky televíznych programových služieb zaradená televízna programová služba Music Box.
V KDS Košice - Šaca sa v rozšírenej programovej ponuke televízna programová služba RTL nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V MMDS Košice je do základnej ponuky televíznych programových služieb zaradená televízna programová služba Music Box. Do rozšírenej programovej ponuky je zaradená televízna programová služba Euronews.
V KDS Svit, Poprad sa v základnej programovej ponuke televízna programová služba TV Tatry nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V KDS Michalovce sa v rozšírenej programovej ponuke televízna programová služba VIVA+ nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V KDS Spišská Nová Ves sa v rozšírenej programovej ponuke televízna programová služba RTL nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
V KDS Bardejov sa v rozšírenej programovej ponuke televízna programová služba TVN Siedem nahrádza televíznou programovou službou Music Box.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

SK č. 419-LO/D-2289/2002 zo dňa 20.12.2002
vo veci zmeny licencie č. R/81 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: A.W.G., spol. s r.o. Žilina
Uznesenie č. 03-02/7.26: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie doručené Rade dňa 20.11.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti účastníka konania - spoločnosti:
A.W.G., spol. s r.o.
Námestie Ľ. Štúra
010 01 Žilina
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/81 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/81/2002 zo dňa 05.11.2002 nasledovne:
Článok II. sa mení a znie:
" II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 10.18.2002, vložka č. 12916/L
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 10.12.2002, vložka č. 12916/L."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 7. 500,- Sk ( slovom sedemtisícpäťsto slovenských korún )

K bodu 8)

SK č. 5-LO/D-90/2003 zo dňa 15.01.2003
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec
Uznesenie č. 03-02/8.27: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 5-LO/D-90/2003, začatom dňa 15.01.2003, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS v obciach Habovka, Zuberec, Oravský Biely Potok žiadateľa - spoločnosti:
BMU, s. r. o.
Zuberec 449
027 32
(ďalej len "účastník konania")
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 15.01.2003 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledovných podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
Licencie na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým distribučným systémom MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) č. 5830/2002 vydanej TÚ SR dňa 31.07.2002:
- pridelené frekvencie: 2520-2650 MHz (do 31.12.2007)
- umiestnenie - lokalita: Bučník
- súradnice: 19E3655 49N1723
- výška stredu antény: 21 m
- polarizácia: horizontálna
- vyžiarený výkon/1 kanál: 2,29 W/140°, 1,5 W/280°2
- počet kanálov: 16
- opakovač Biely Potok: 19E33 35 49N17 23, 681mnm + 21 m
2. Územný rozsah retransmisie:
daná dosahom vysielača s uvedenými parametrami
3. Počet prípojok (účastníkov): 1000
4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, Hallmark, Discovery Channel
rozhlasové programové služby: -
Rozšírený súbor: -
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 13.01.2003, vložka č. 12936/L.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena hb) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 64.000,- Sk (slovom šesťdesiatštyritisíc slovenských korún).

K bodu 9)

SK č. 414-LO/D-2096/2002 zo dňa 28.11.2002
vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania - satelitná distribúcia modulácie signálu
ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 03-02/9.28: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 04.11.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - distribúcia modulácie k terestriálnym vysielačom cez satelit účastníka konania - spoločnosti:
Rádio TWIST, a. s.
Šalviová 1
821 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
V čl. I sa mení bod 6:
"6. Spôsob vysielania:
a/ terestriálne rozhlasové vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií:
101,8 MHz - Bratislava
105,1 MHz - Banská Štiavnica
106,6 MHz - Panský Diel
91,1 MHz - Chopok
88,1 MHz - Košice
92,7 MHz - Žilina
101,4 MHz - Rožňava
105,5 MHz - Trenčín
96,0 MHz - Lučenec
105,8 MHz - Prešov
104,8 MHz - Svit
88,5 MHz - Stražské
104,9 MHz - Martin
b/ digitálne vysielanie prostredníctvom satelitu v multiplexe SlovakLink, prevádzkované spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava.
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečí vedenie evidencie predaja dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka oznámi Rade vždy do 30 dní od jeho skončenia."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 20. 000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún ).

K bodu 10)

SK č. 362-LO/D-2096/2002 zo dňa 04.11.2002
vo veci zmeny licencie č.R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: Rádio TWIST, a.s. Bratislava
Uznesenie č. 03-02/10.29: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 04.11.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočností účastníka konania - spoločnosti:
Rádio TWIST, a. s.
Šalviová 1
821 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok II. sa mení a znie:
" II. 1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov (vybraná emisia) zo Strediska cenných papierov, a.s., zo dňa 06.11.2002
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 285/B, zo dňa 27.12.2002."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 20. 000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún ).

K bodu 11)

SK č. 416-LO/D-2264/2002 zo dňa 17.12.2002
vo veci zmeny licencie č. T/147 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania - satelitná distribúcia modulácie signálu
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-02/11.30: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/147 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - distribúcia modulácie k terestriálnym vysielačom cez satelit, doručenú Rade dňa 17.12.2002 účastníka konania - spoločnosti:
TV SERVIS, spol. s r. o.
Lešková 5
811 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/147 na televízne vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
1/ V čl. I sa mení bod 6:
"6. Spôsob vysielania:
a/terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií:
57. kanál, kóta Trenčín
44. kanál, kóta Brezno
50. kanál, kóta Košice
56. kanál, kóta Detva
33. kanál, kóta Nižná
55. kanál, kóta Žiar nad Hronom
45. kanál, kóta Turčianske Teplice
55. kanál, kóta Nová Baňa
55. kanál, kóta Zvolen
40. kanál, kóta Žilina
56. kanál, kóta Lučenec
55. kanál, kóta Prešov
b/digitálne kódované vysielanie prostredníctvom družice EuroBird, na pozícii 28,5° východnej dĺžky, prevádzkovanej spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava.
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečí vedenie evidencie predaja dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka oznámi Rade vždy do 30 dní od jeho skončenia. "
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, podpoložka IV písm. f/5 je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún ).

K bodu 12)

SK č. 1-LO/D-22/2003 zo dňa 07.01.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete
ÚK:Izidor Heizer, Obchodné meno: Izidor Heizer - MINI SERVIS, Horné Mýto
Uznesenie č. 03-02/12.31: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1- LO/D - 22/2003 zo dňa 07.01.2003 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete účastníka konania:
Izidor Heizer
Obchodné meno: Izidor Heizer - MINI SERVIS
Horné Mýto č. 110
930 13
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í údaje v rozhodnutí TKR/197/2001 zo dňa 18.12.2001 v znení neskoršie vykonaných zmien, pričom úplné znenie rozhodnutia znie takto:
" 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 544/TT/2001 zo dňa 13.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Trhová Hradská, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: v mieste hlavnej stanice
- doprava modulácie z VIO: priame prepojenie
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 758/TT/2001 zo dňa 13.11.2001
- hlavná stanica - lokalita: Cífer, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: v mieste hlavnej stanice
- doprava modulácie z VIO: priame prepojenie
2. Územný rozsah retransmisie:
obce Trhová Hradská, Horné Mýto, Topoľníky, Ohrady, Veľké Dvorníky, Cífer
3. Počet prípojok:
3.1 KDS Trhová Hradská s prepojením na obce:
Trhová Hradská, Horné Mýto, Topoľníky, Ohrady, Veľké Dvorníky 1284
3.2 KDS Cífer 180
Spolu 1464
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Trhová Hradská
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, M 1, M 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, SATeLIT, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL2, VIVA, PRO 7, VOX, ZDF, Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Infokanál - rezerva
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM, Rádio Regina; Rádio TWIST
4.2 KDS Cífer
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, Discovery Channel, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL2, VIVA, PRO 7, VOX, Super RTL, ZDF, Eurosport, Info/S9 - rezerva
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM, Rádio Regina; Rádio TWIST
5. Právne skutočnosti:
Izidor Heizer, štátne občianstvo: SR, Trvalý pobyt: Horné Mýto Č. 110, 930 13, obchodné meno podľa Živnostenského listu zo dňa 29.01.2001: Izidor Heizer - MINI SERVIS."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,-Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 13)

SK č. 413-LO/O-2141/2002 zo dňa 20.12.2002
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z., č.T/89
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-02/13.32: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 413-LO/O-2141/2002, spoločnosť TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil povinnosť podľa § 16 písm. n) a § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti, resp. údaje týkajúce sa plnenia podmienok udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik platnosti licencie, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Účastník konania je povinný bezodkladne zosúladiť svoje vysielanie s udelenou licenciou.

K bodu 14)

SK č. 406-LO/D-2230/2002 zo dňa 13.12.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/94 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto
Uznesenie č. 03-02/14.33: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie účastníka konania
Stavebné bytové družstvo
Kysucké Nové Mesto 1347
024 01
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/94/97 zo dňa 17.05.1997 v znení neskorších zmien, pričom bod 4 sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV PRIMA, ČT 1, ČT 2, RTL 2, PRO 7, VOX, MTV, Kinderkanal, RTL, VIVA;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), Rádio LUMEN, RÁDIO TWIST, Rádio EXPRESS, FUN RÁDIO, RÁDIO FRONTINUS, rádio OKEY, Rádio REBECA;"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. i) je =5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 375 - PgO/O - 1922/2002 zo dňa 19.11.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1488/69 - 2002 z 3.9.2002
(dodržiavanie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 30.8.2002, program Kaleidoskop)
ÚK: RADIO NITRA, s. r. o. Nitra
Uznesenie č. 03-02/15.34: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 375 - PgO/O - 1922/2002, RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, opakovane porušil § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 30.8.2002 v čase volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky odvysielal v rámci programu "Kaleidoskop" výzvy na voľbu dvoch konkrétnych politických strán a slovné vyjadrenia v ich prospech, ktoré boli politickou reklamou v zmysle ustanovenia § 32 ods. 11 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 50.000 Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS **03.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 390 - PgO/O - 2035/2002 zo dňa 3.12.2002
Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
(dodržiavanie § 16 písm. c/ zák. č. 308/2000 Z. z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb.)
(monitorovaný deň: V paľbe otázok z 1.12.2002)
ÚK: RADIO NITRA, s. r. o. Nitra
Uznesenie č. 03-02/16.35: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 390 - PgO/O - 2035/2002, RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, porušil § 16 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že počas volebnej kampane, v rozpore s ustanovením § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, nezabezpečil vyváženosť a nestrannosť politickopublicistického programu "V paľbe otázok", odvysielaného dňa 1.12.2002, pretože v ňom umožnil prezentovať svoje politické názory iba jednému zo šiestich kandidátov pre voľby primátora mesta Nitra, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 376 - PgO/O - 1921/2002 zo dňa 19.11.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1255/39 - 2002 z 10.6.2002
(dodržiavanie § 16 písm. a/ a písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: Televízne noviny - "Rekordný úlovok" zo 6.5.2002)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné
Uznesenie č. 03-02/17.36: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník spr&aa

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak