Zápisnica RVR č.1/2003 zo dňa 14.1.2003

 

Zápisnica č. 1/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 14.01.2003 o 9,00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch

  Program:
 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 392-LO/D-2170/2002 zo dňa 06.12.2002
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/178 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie o KDS v obci Bajč
  ÚK: Nitranet s.r.o., Nitra
 3. SK č. 393-LO/D-2185/2002 zo dňa 09.12.2002
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov
 4. SK č. 184-LO/D-887/2002 zo dňa 11.04.2001
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS v meste Košice
  ÚK: S-TEAM s.r.o., Košice
 5. SK č. 391-LO/D-2019/2002 zo dňa 15.11.2002
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/73 z dôvodu zmeny špecifikácie RDS
  ÚK: FILJO s.r.o., Košice
 6. SK č. 367-LO/D-1957/2002 zo dňa 06.11.2001
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/125 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
 7. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie/návrh na zastavenie konania
  SK č.: 382 - PgO/O-2017/2002 zo dňa 3.12.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2111/82-2002
  (dodržiavanie § 16 písm. c/ zák. č. 308/2000 Z.z.) s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb.)
  (monitorovaný deň: 19.11.2002-program SITO)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 8. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 20/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia TWIST
  (monitorovaný program: Počasie z dní 2.-6.12.2002)
  Vysielateľ: Rádio TWIST, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/70
 9. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 21/2002/Ro o monitorovaní vysielania FUN Rádia
  (monitorovaný deň: 3.10.2002)
  Vysielateľ: RADIO a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
 10. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 80/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (monitorovaný program: Sedmička z dní 23.11. a 30.11.2002; so zameraním na klip Madonna: Die another day)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 11. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 82/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (monitorovaný program: TV Reality zo dňa 30.11.2002)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 12. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 2053/84-2002 zo dňa 22.11.2002 , sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Púchovský magazín a Videotext zo dňa 20.11.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2053/84-2002 smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie
  Vysielateľ: Mestský bytový podnik, spol. s r.o., Púchov, číslo licencie: T/92
 13. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1594/68-2002 zo dňa 16.9.2002 , sťažovateľ: anonym
  (na vysielanie Televízie Poprad z dní 11.9. a 15.9.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1594/68-2002 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Poprad
  Vysielateľ: TV Poprad, spol. s r. o., Poprad, číslo licencie: T/123
 14. Správa zo ZSC - 32. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu v Štrasburgu
 15. Návrh na ZSC - konferencia: Potreba transparentnosti v Európskom audiovizuálnom sektore (17. január 2003, Štrasburg)
 16. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - stav k 31.12.2002
 17. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.decembru 2002
 18. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 392-LO/D-2170/2002 zo dňa 06.12.2002
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/178 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie- rozšírenie o KDS v obci Bajč
ÚK: Nitranet s.r.o., Nitra
Uznesenie č. 03-01/2.01: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 392 - LO/D - 2170/2002 zo dňa 06.12.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie účastníka konania - spoločnosti:
NITRANET, s.r.o.
Čajkovského 38
949 11 Nitra
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie o prevádzku KDS v obci Bajč podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/178 nasledovne :
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/178/2000 zo dňa 22.08.2000 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č.TKR/178/RZL/410/2001 zo dňa 09.10.2001 a rozhodnutím č. TKR/178/RZL/618/2002 zo dňa 19.11.2002 sa mení a dopĺňa v bodoch č.1,2,3,4 o nasledujúce údaje:
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete sa dopĺňa o podbod 1.3, ktorý znie:
"1.3. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 759/2002/OŠDNR KDS Bajč zo dňa 26.11.2002
Hlavná stanica: Bajč, budova OcÚ
Lokalita: obec Bajč
Lokalita štúdia VIO: -
Doprava modulácie: -"
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa text: " Bajč "
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o text:
" Bajč : predpokladaný 150 skutočný 70
Spolu: 550 670"
4. Bod 4.Ponuka programových služieb sa dopĺňa o podbod 4.3, ktorý znie:
"4.3 KDS Bajč
televízne program. služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, M1, ORF 1, RTL, RTL 2, SAT 1, VIVA
rozšírený súbor: -
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM"
"5. Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, spoločnosti NITRANET, s.r.o., Nitra zo dňa 20.11.2002, zoznam výpisov č. KB-9857/02, vložka číslo: 11711/N ."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť VI. písm. i/5 ) je 5 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 3)

SK č. 393-LO/D-2185/2002 zo dňa 09.12.2002
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov
Uznesenie č. 03-01/3.02: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 393 - LO/D - 2185/2002 zo dňa 09.12.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
Námestie slobody 560
020 01 Púchov
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/91 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/91/97 zo dňa 07.02.1997 v znení neskorších zmien sa dopĺňajú takto:
V časti 4. Ponuka programových služieb sa do Rozšíreného súboru dopĺňa programová služba: "MUSIC BOX".
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

SK č. 184-LO/D-887/2002 zo dňa 11.04.2001
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS v meste Košice
ÚK: S-TEAM s.r.o., Košice
Uznesenie č. 03-01/4.03: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 184-LO/D-887/2001, začatom dňa 11.04.2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS v meste Košice žiadateľa:
S-TEAM, s.r.o.
Cottbuská 8
040 01 Košice
(ďalej len "účastník konania")
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 11.04.2001 a podania zo dňa 10.06.2002, 07.08.2002 a 20.12.2002, ktorými účastník konania žiadosť doplnil, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledovných podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
Licencie na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým distribučným systémom MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) č. 4880/2001 vydanej TÚ SR dňa 06.05.2002:
- pridelené frekvencie:
2520 - 2670 MHz (do 31.12.2007)
2500-2520 MHz (do 31.12.2004)
2670-2690 MHz (do 31.12.2004)
- umiestnenie - lokalita: budova Fakultnej nemocnice Košice
- súradnice: 21E1422, 48N4327
- max. výška stredu antény: 85,53 m
- polarizácia: vertikálna
- max. vyžiarený výkon: 12 W
- potlačenie výkonu v azimute: 200°-214° na 0,1 W
- počet kanálov: 23
2. Územný rozsah retransmisie: daná dosahom vysielača s uvedenými parametrami
3. Počet prípojok (účastníkov): 10 000
4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, m1, m2, BBC World, Pro7, SAT 1, RTL, RTL II, Super RTL, VIVA, VIVA Plus, VOX, Kabel 1, M6, ARD, ZDF, 3sat
rozhlasové programové služby: -
Rozšírený súbor: -
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 13.02.2001, vložka č. 12235/V.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena hb) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 92.000,- Sk (slovom deväťdesiatdvatisíc slovenských korún).

K bodu 5)

SK č. 391-LO/D-2019/2002 zo dňa 15.11.2002
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/73 z dôvodu zmeny špecifikácie RDS
ÚK: FILJO s.r.o., Košice
Uznesenie č. 03-01/5.04: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 391-LO/O-2019/2002 vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/73 voči účastníkovi konania, spoločnosti:
FILJO, spol. s r.o.
Hutnícka 1
040 01 Košice
vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. R/73 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/73/99 z 21.09.1999 v znení neskorších zmien sa časť IV., bod 3. mení a znie:
"Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI: (nie)
Identifikácia dopravného vysielania TP: (áno)
Alternatívne frekvencie AF: (áno)
Typ programu PTY: (áno)
Identifikácia dopravného hlásenia TA: (áno)
Informácie o vysielacích sieťach EON: (áno)
Číslo programu PIN: (áno)
Identifikácia spôsobu dekódovania DI: (áno)
Prepínač hudba/reč: (áno)
Meno programového okruhu PS: ("OKEY TOP")
Textový kanál RT: (áno)
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete IH: (nie)
Hodiny a dátum CT: (áno)."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)

SK č. 367-LO/D-1957/2002 zo dňa 06.11.2001
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/125 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-01/6.05: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/125 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti doručené Rade dňa 06.11.2002, doplnené dňa 19.12.2002 účastníka konania - spoločnosti:
C. E. N. s. r. o.
Župné námestie 3
811 03 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. menílicenciu č. T/125 na televízne vysielanie monotematickej programovej služby určenej na vysielanie spravodajstva a publicistiky nasledovné:
Čl. II. sa mení a znie:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 21029/B zo dňa 09.12.2002:
Mgr. Igor Čekirda, bytom Bratislava, Križna 3
Jozef Sedlák, bytom Bratislava, Znievská 10
Martin Lengyel, bytom Bratislava, Sputnikova 4
J&T Finance group a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 21029/B zo dňa 09.12.2002:
Konatelia:
Martin Lengyel, bytom Bratislava, Sputnikova 4
Ing. Andrej Lang, bytom Bratislava, Račianska 1534113"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 45.000,- Sk (slovom štyridsaťpäťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie/návrh na zastavenie konania
SK č.: 382 - PgO/O-2017/2002 zo dňa 3.12.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2111/82-2002
(dodržiavanie § 16 písm. c/ zák. č. 308/2000 Z.z.) s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb.)
(monitorovaný deň: 19.11.2002-program SITO)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-01/7.06: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 382 - PgO/O - 2017/2002, začaté dňa 3.12.2002, vedené voči účastníkovi konania - vysielateľovi s licenciou č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. s poukazom na § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v súvislosti s programom SITO zo dňa 19.11.2002 zastavuje, keďže odpadol dôvod konania začatého z podnetu správneho orgánu.

Uznesenie č. 03-01/7.07: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. posúdila sťažnosť, evidovanú pod č. 2111/82-2002, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, a na základe výsledkov dokazovania v príslušnom správnom konaní uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 8)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 20/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia TWIST
(monitorovaný program: Počasie z dní 2.-6.12.2002)
Vysielateľ: Rádio TWIST, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/70
Uznesenie č. 03-01/8.08: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 20/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia TWIST, začína správne konanie voči spoločnosti Rádio TWIST, a. s. Bratislava, vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so sponzorovaným programom Počasie v dňoch 02. -06.12.2002.

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 21/2002/Ro o monitorovaní vysielania FUN Rádia
(monitorovaný deň: 3.10.2002)
Vysielateľ: RADIO a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
Uznesenie č. 03-01/9.09: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisvo (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 21/2002/RO o kontrolnom monitoringu FUN Rádia začína správne konanie voči účastníkovi konania - RADIO, a.s. vo veci možného porušenia ustanovení § 33 ods.2 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s odvysielaním reklamy na alkoholický nápoj pred 22.hod. vo vysielaní FUN Rádia dňa 3.10.2002.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada jeho písomné stanovisko k zisteným nedostatkom.

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 80/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Sedmička z dní 23.11. a 30.11.2002; so zameraním na klip Madonna: Die another day)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-01/10.10: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 80/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie, začína správne konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie.

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 82/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný program: TV Reality zo dňa 30.11.2002)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-01/11.11: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 82/TV/02 o monitorovaní Slovenskej televízie, začína správne konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie.

Uznesenie č. 03-01/11.12: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 82/TV/02 o monitorovaní Slovenskej televízie, začína správne konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie.

K bodu 12)

Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2053/84-2002 zo dňa 22.11.2002 , sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Púchovský magazín a Videotext zo dňa 20.11.2002 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 2053/84-2002 smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, spol. s r.o., Púchov, číslo licencie: T/92
Uznesenie č. 03-01/12.13: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2053/84- 2002 začína správne konanie voči účastníkovi konania - Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov vo veci možného porušenia ustanovení § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní programovej služby PÚCHOVSKEJ TELEVÍZIE zo dňa 22.11.2002, ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s tým, že program Púchovský magazín bol prerušený blokom politickej reklamy.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom.

Uznesenie č. 03-01/12.14: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2053/84 - 2002, vedenú voči vysielateľovi Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 13)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1594/68-2002 zo dňa 16.9.2002 , sťažovateľ: anonym
(na vysielanie Televízie Poprad z dní 11.9. a 15.9.2002 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 1594/68-2002 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Poprad
Vysielateľ: TV Poprad, spol. s r. o., Poprad, číslo licencie: T/123
Uznesenie č. 03-01/13.15: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1594/68/2002, vedenú voči vysielateľovi - spoločnosti TV Poprad s.r.o., a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 14)

Správa zo ZSC - 32. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu v Štrasburgu
Uznesenie č. 03-01/14.16: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie Správu zo ZSC - 32. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu v Štrasburgu.

K bodu 15)

Návrh na ZSC - konferencia: Potreba transparentnosti v Európskom audiovizuálnom sektore (17. január 2003, Štrasburg)
Uznesenie č. 03-01/15.17:Rada pre vysielanie retransmisiu súhlasí zo ZSC riaditeľky Kancelárie J. Grujbárovej na výročnú konferenciu "Potreba transparentnosti v európskom audiovizuálnom sektore" (17. január 2003, Štrasburg).

K bodu 16)

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - stav k 31.12.2002
Uznesenie č. 03-01/16.18: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu "Stav v poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií k 31.12. 2002".

K bodu 17)

Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.decembru 2002
Uznesenie č. 03-01/17.19: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.decembru 2002.

K bodu 18)

Rôzne
- Prehľad úhrad pokút za rok 2002
Uznesenie č. 03-01/18.20: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad správnych poplatkov uložených Radou za rok 2002 a pokút uložených do konca roka 2002.
Mária Hradiská
podpredsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak