Zápisnica RVR č.26/2002 zo dňa 10.12.2002

 

Zápisnica č. 26/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 10.12.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 63-LO/D-532/2002 zo dňa 05.03.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 3. SK č. 200-LO/D-741/2002 zo dňa 26.03.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/112 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania
  ÚK: Devínskonovoveská televízia s.r.o., Bratislava
 4. SK č. 236-LO/D-1426/2002 zo dňa 01.07.2002
  vo veci licencie č. T/39 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - návrh na zastavenie konania
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 5. Návrh na začatie SK vo veci porušenia ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Július Pereszlényi, obchodné meno: Július Pereszlényi- Servis TV- Video, Štúrovo
 6. SK č. 385-LO/D-2136/2002 zo dňa 03.12.2002
  vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodných podielov na základnom imaní spoločnosti - k licencie č. R/76
  ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA s.r.o., Bojnice
  ÚP: 12,15 hod. dňa 10.12.2002
 7. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 320-PgO/O-1662/2002 zo dňa 26.9.2002
  Doplnenie: Správa o analýze vysielania Rádia HVIEZDA FM z dní 2.9.-20.9.2002
  (Doplnenie ku Kvantitatívnym analýzam vysielania spravodajstva rozhlasových staníc (Rádia Expres, Rádio Slovensko, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM,Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) (monitorované obdobia: 1.9.-8.9.; 9.9.-15.9.; 16.9.-21.9.2002),
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
  ÚP: 9.00 hod. dňa 10.12.2002
 8. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 249-PgO/O- 1139/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 47/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Úsmev, prosím! zo dňa 13. a 18.6.2002)
  ÚP: 10.45 hod. dňa 10.12.2002
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 9. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 248-PgO/O-1138/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 47/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Úsmev, prosím! zo dňa 13. a 18.6.2002)
  ÚP: 10.45 hod. dňa 10.12.2002
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 10. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 244-PgO/O- 1134/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 41/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Euro počasie z dní od 3. do 7.6.2002)
  ÚP: 10.45 hod., dňa 10.12.2002
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 11. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 243-PgO/O- 1133/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 41/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Euro počasie z dní od 3. do 7.6.2002)
  ÚP: 10.45 hod., dňa 10.12.2002
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 12. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 314-PgO/O- 1623/2002 zo dňa 26.9.2002
  Doplnenie: Správa č. 66/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods. 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: reklama zo dňa 4.9 .2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 300 -PgO/O- 1508 /2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa č. 67/2002/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (dodržiavanie § 34 ods. 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: reklama z dní 13.8. a 8.9 .2002)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s .r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 253-PgO/O- 1158/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 40/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: MS v ľadovom hokeji zo dňa 7.,9. a 10.5.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 251-PgO/O-1141/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 40/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: "MS v hokeji 2002" zo dňa 9.5.2002 a "5 a pol" zo dňa 29.4.2002)
  ÚP: 10.45 hod. , dňa 10.12.2002
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie správneho konania
  SK č.: 250-PgO/O-1140/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 40/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: MS v hokeji 2002 zo dňa 9.5.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 355-PgO/O- 1767/2002 zo dňa 20.9.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/71 -2002/TV na vysielanie Televízie Trenčín
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 9. až 21.9.2002)
  ÚK: SLOVAKIA OKOLO SVETA, spol. s r.o. Trenčín
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správnych konaní
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 1102/50-2002/Ro o monitorovaní rádia KIKS
  (monitorované dni: 27. a 28.6. 2002)
  (dodržiavanie § 37 ods. 1, § 35 ods. 8, §34 ods. 1, § 32 ods. 12 a § 19 ods. 2 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  ÚK: RADIO KIKS, spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie:R/77
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 242-PgO/O-1132/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 13/2002/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radia
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Fun o 5 zo dňa 28.5.2002)
  ÚK: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK: č. 377-PgO/O-1927/2002
  (dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 29.7., 31.7., 11.8., 20.8.2002)
  Doplnenie: Správa č. 75/2002/TV o monitorovaní TV JOJ a o šetrení sťažnosti č. 1240/54-2002
  ÚP: 10.00 hod. dňa 10.12.2002
  ÚK: MAC TV s. r. o. Košice, číslo licencie: T/39
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.78/02/TV o monitorovaní Televízie Ružinov
  (monitorovaný deň: 27.9. 2002)
  (dodržiavanie § 16 písm. n/ a § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  ÚK: TVR a RE, spol. s r.o., Bratislava, číslo licencie:T/89
 22. Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane, moratória a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí; šetrenie sťažností
  (monitorované obdobie: od 2.12.-7.12.2002)
 23. Správa zo ZSC - 14. Európske televízne a filmové fórum, ( 10.-12.10.2002, Barcelova)
 24. Prieskumný monitoring uplatňovania JSO u vysielateľov
 25. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.novembru 2002
 26. Návrh plánu zasadnutí na I. polrok 2003
 27. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 63-LO/D-532/2002 zo dňa 05.03.2002
vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č. 02-26/2.841: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 63-LO/D-532/2002 zo dňa 05.03.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie T/39 na televízne vysielanie účastníka konania:
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Grešákova 10
040 01 Košice
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa podľa § 51 ods. 1, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:
I. 1. Názov programovej služby: JOJ
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 28.07.2007
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne
Lokálne vysielanie:
pondelok až piatok 8:00 - 8:35; 17:05 - 17:18
sobota a nedeľa 7:25-8:00
4. Jazyk vysielania:
a) do 31.12.2002 min. 60 % slovenský, max. 40% český
b) od 01.01.2003 min. 80% slovenský, max. 20% český
5. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
6. Spôsob vysielania:
a) terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií:
27. kanál, kóta Košice - Šibená Hora
52. kanál, kóta Banská Bystrica
52. kanál, kóta Brezno
43. kanál, kóta Dolný Kubín
55. kanál, kóta Považská Bystrica
44. kanál, kóta Rožňava
41. kanál, kóta Rimavská Sobota
51. kanál, kóta Hlohovec
50. kanál, kóta Bratislava
32. kanál, kóta Bardejov
56. kanál, kóta Budulov
27. kanál, kóta Gelnica
37. kanál, kóta Hnúšťa
34. kanál, kóta Kežmarok
52. kanál, kóta Krompachy
31. kanál, kóta Lipany
44. kanál, kóta Liptovský Mikuláš
28. kanál, kóta Medzilaborce
46. kanál, kóta Poltár
45. kanál, kóta Ružomberok
32. kanál, kóta Snina
58. kanál, kóta Spišská Nová Ves
49. kanál, kóta Stará Ľubovňa
21. kanál, kóta Stropkov
41. kanál, kóta Topoľčany
46. kanál, kóta Veľký Krtíš
b) digitálne kódované vysielanie prostredníctvom družice INTELSAT 707 na pozícii 1° západne z pozemskej stanice v Bratislave, prevádzkovanej spoločnosťou TELENOR SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. zabezpečí vedenie evidencie predaja dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka oznámi Rade vždy do 30 dní od jeho skončenia.
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 31.10.2002, vložka číslo: 558/V
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 31.10.2002, vložka číslo: 558/V
III. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 28.06.2002 (č.p.d. 1412/2002)
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 30 %
2. Programy: min. 70 %
b) Programové typy (100%)
1. Spravodajstvo: 9 %
2. Publicistika: 31 %
2.1. Politická publicistika: 3,5 %
2.2. Ostatná publicistika: 27,5 %
3. Dokumentárne programy: 0,5 %
4. Dramatické programy: 46 %
5. Zábavno-hudobné programy: 10,5 %
6. Hudobné programy: 1 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 2 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:
a) európska produkcia: min. 50%
b) nezávislá produkcia. min. 10 %
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje:
1.1. Televízny kanál: 27 Košice - Baňa Bankov
Frekvenčný list: 2338/SKS-98 zo dňa 10.03.1998
Maximálne vyžiarený výkon: 1 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Košice - mesto
Súradnice: 21 E 13 31, 48 N 44 33
Nadm. výška: 384 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 50 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 5M25C3F / 750KF3EGN
1.2. Televízny kanál: 52 Banská Štiavnica
Frekvenčný list: 11025/SKS-00 zo dňa 31.10.2000
Maximálne vyžiarený výkon: 400 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Banská Štiavnica
Súradnice: 18 E 52 37, 48 N 24 04
Nadm. výška: 1000 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 36 m
1.3. Televízny kanál: 52 Brezno
Frekvenčný list: 12682/SKS-00 zo dňa 15.11.2000
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Brezno
Súradnice: 19 E 37 27, 48 N 48 43
Nadm. výška: 562 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 15 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN
1.4. Televízny kanál: 43 Dolný Kubín
Frekvenčný list: 10910-3/SKS-99 zo dňa 29.11.1999
Maximálne vyžiarený výkon: 20 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Dolný Kubín
Súradnice: 19 E 18 29, 49 N 12 50
Nadm. výška: 531 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN
1.5. Televízny kanál: 55 Považská Bystrica
Frekvenčný list: 10910-4/SKS-99 zo dňa 29.11.1999
Maximálne vyžiarený výkon: 40 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Považská Bystrica
Súradnice: 18 E 26 52, 49 N 06 34
Nadm. výška: 360 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN
1.6. Televízny kanál: 44 Rožňava
Frekvenčný list: 10910-5/SKS-99 zo dňa 29.11.1999
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Rožňava
Súradnice: 20 E 32 30, 48 N 39 35
Nadm. výška: 326 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 35 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN
1.7. Televízny kanál: 41 Rimavská Sobota
Frekvenčný list: 8450/SKS-00 zo dňa 18.08.2000
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Rimavská Sobota a okolie
Súradnice: 19 E 59 57, 48 N 22 30 (WGS 84)
Nadm. výška: 223 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 60 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN
1.8. Televízny kanál: Bratislava kanál 50, offset 0
Frekvenčný list: 10476/OFS-01 zo dňa 13.11.2001
Maximálne vyžiarený výkon: 34 dBW (5kW)
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: vysielač Kamzík
Súradnice: 17 E 05 41, 48 N 10 57 (WGS 84)
Nadmorská výška: 426 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 137 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2003
1.9. Televízny kanál: 51 Hlohovec
Frekvenčný list: 10477/OFS-01 zo dňa 13.11.2001
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W
Polarizácia: horizontálna
Súradnice: 17 E 48 05, 48 N 25 27 (WGS-84)
Nadm. výška: 176 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 36 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN
1.10. Televízny kanál: Bardejov kanál 32, offset 0
Frekvenčný list: 5337/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8 W)
Obmedzenie výkonu v azimute: /250°- 0°/ - 20dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Bardejov
Súradnice: 21E1622, 49N1804 (WGS-84)
Nadmorská výška: 297 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.11. Televízny kanál: Budulov kanál 56, ofset 0
Frekvenčný list: 5159/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 17 dBW (50W)
Obmedzenie: (120°-220°) o 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Budulov
Súradnice: 20 E 59 33, 48 N 35 18 (WGS-84)
Nadmorská výška: 191 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 13 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750 KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.12. Televízny kanál: Gelnica kanál 27, offset 0
Frekvenčný list: 5161/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8 W)
Obmedzenie výkonu v azimute:
/20°-70°/ - 20 dB
/180°-170°/ - 15 dB
/290°-10°/ - 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Gelnica
Súradnice: 20 E 56 53, 48 N 51 42 (WGS-84)
Nadmorská výška: 372 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.13. Televízny kanál: Hnúšťa kanál 37, offset 8M
Frekvenčný list: 5147/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 13 dBW (20W)
Obmedzenie výkonu a azimute:
(110°-250°) -9 dBW
(350°-100°) -1 dBW
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Hnúšťa
Súradnice: 19 E 56 55, 48 N 34 42 (WGS-84)
Nadmorská výška: 300 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 33 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750 KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.14. Televízny kanál: Kežmarok kanál 34, offset 2P
Frekvenčný list: 5148/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW (1 kW)
Obmedzenie výkonu v azimute: (60°-340°) potlačenie o 10 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Kežmarok
Súradnice: 20 E 25 13, 49 N 07 38 (WGS-84)
Nadmorská výška: 682 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 8 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.15. Televízny kanál: Krompachy kanál 52, offset 1M
Frekvenčný list: 5149/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 25 W
Obmedzenie výkonu v azimute
(330°-30°) -12 dBW
(90°-150°) -12 dBW
(210°-270°) -12 dBW
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Krompachy
Súradnice: 20 E 52 45, 48 N 55 02 (WGS-84)
Nadmorská výška: 422 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 10 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"
1.16. Televízny kanál: Lipany kanál 31, offset 8M
Frekvenčný list: 5162/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 0,100 kW
Obmedzenie výkonu v azimute: (170°-60°) potlačenie o 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Lipany
Súradnice: 20 E 57 34, 49 N 09 25 (WGS-84)
Nadmorská výška: 417 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.17. Televízny kanál: Liptovský Mikuláš kanál 44, offset 0
Frekvenčný list: 5341/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW (1 kW)
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Liptovský Mikuláš
Súradnice: 19 E 38 01, 49 N 04 45 (WGS-84)
Nadmorská výška: 586 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.18. Televízny kanál: Medzilaborce, kanál 28, offset 8P
Frekvenčný list: 5151/OFSF-02
Maximálne vyžiarený výkon: 27dBW (0,5 kW)
Obmedzenie výkonu:
/300°- 90°/ potl. o 7dB
/100°- 120°/ potl. o 10 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Medzilaborce
Súradnice: 21 E 50 54, 49 N 17 59 (WGS-84)
Nadmorská výška: 598 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- -/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.19. Televízny kanál: Poltár kanál 46, offset 2M
Frekvenčný list: 5163/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 13 dBW (20 W)
Obmedzenie výkonu v azimute: (160°-310°) potlačenie o 15 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Poltár
Súradnice: 19 E 47 17, 48 N 25 43 (WGS-84)
Nadmorská výška: 242 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 33 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.20. Televízny kanál: Ružomberok kanál 45, offset 0
Frekvenčný list: 5343/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 0,03 kW
Obmedzenie: /260°-60°/ potlačenie o 9 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Ružomberok
Súradnice: 19 E 18 11, 49 N 05 04 (WGS-84)
Nadmorská výška: 477 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.21. Televízny kanál: Snina kanál 32, offset
Frekvenčný list: 5152/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 150 W
Obmedzenie výkonu v azimute: (320°-180°) o 20 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Snina
Súradnice: 22 E 11 00, 48 N 59 00 (WGS-84)
Nadmorská výška: 417 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.22. Televízny kanál: Spišská Nová Ves kanál 58, offset 6P
Frekvenčný list: 5153/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W
Obmedzenie výkonu v azimute: (300°-200°) -10 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Spišská Nová Ves
Súradnice: 20 E 34 02, 48 N 57 23 (WGS-84)
Nadmorská výška: 486 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.23. Televízny kanál: Stará Ľubovňa kanál 49, offset 0
Frekvenčný list: 5344/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8W)
Obmedzenie výkonu v azimute : (220°-330°) potlačenie o 20 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Stará Ľubovňa
Súradnice: 20 E 40 50 , 49 N 17 54 (WGS-84)
Nadmorská výška: 558 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.24. Televízny kanál: Stropkov kanál 21, offset 0
Frekvenčný list: 5154/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)
Obmedzenie výkonu v azimute :
(80°-100°) na 200 W
(210°-280°) na 200 W
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Stropkov
Súradnice: 21 E 35 53, 49 N 12 58 (WGS-84)
Nadmorská výška: 470 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.25. Televízny kanál: Topoľčany kanál 41, offset 6M
Frekvenčný list: 5155/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 50 W
Obmedzenie výkonu v azimute: (0°-90°) potlačenie o 20 dB
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Topolčany
Súradnice: 18 E 11 00, 48 N 34 00 (S-42)
Nadmorská výška: 170 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
1.26. Televízny kanál: Veľký Krtíš kanál 46, offset 3M
Frekvenčný list: 5167/OSFS-02
Maximálne vyžiarený výkon: 23 dBW (200 W)
Polarizácia: horizontálna
Lokalita: Veľký Krtíš
Súradnice: 19 E 20 47, 48 N 12 17 (WGS-84)
Nadmorská výška: 196 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 42 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni,
b) nosiče CD vo formáte MPG-3
c) v prípade použitia iného formátu zabezpečiť prehranie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/2) vo výške 45.000,- Sk (slovom štyridsaťpäťtisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 200-LO/D-741/2002 zo dňa 26.03.2002
vo veci zmeny licencie č. T/112 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania
ÚK: Devínskonovoveská televízia s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-26/3.842: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 200-LO/D-741/2002 zo dňa 26.03.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/112 na televízne vysielanie vysielateľa:
Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.
Milana Marečka 18
841 07 Bratislava
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/112 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/112/99 zo dňa 30.07.1999 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. T/112/RZL/294/2000 zo dňa 22.08.2000 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I. 1. Názov programovej služby: DTV
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí 27.08.2011
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves)
5. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.06.2001, vložka číslo: 19395/B
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.06.2001, vložka číslo: 19395/B
III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 28.11.2002 (č.p.d. 2115/2002):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 60 %
2. Programy: min. 40 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 0 %
2. Publicistika: 100 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 100 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 40 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému v Bratislave, mestskej časti Devínska Nová Ves, ktoré prevádzkuje spoločnosť SATRO, s.r.o., Bratislava na základe registrácie retransmisie č. TKR/9.
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety systému VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni,
b) nosiče CD vo formáte MPG-3
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/4) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

SK č. 236-LO/D-1426/2002 zo dňa 01.07.2002
vo veci licencie č. T/39 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - návrh na zastavenie konania
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č. 02-26/4.843: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") sťahuje návrh na zastavenie konania č. 236-LO/D-1426/2002 z dôvodu, že účastník konania sa preukázal výpisom zo svojho účtu, podľa ktorého bol poplatok zaplatený.

K bodu 5)

Návrh na začatie SK vo veci porušenia ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Július Pereszlényi, obchodné meno: Július Pereszlényi- Servis TV- Video, Štúrovo
Uznesenie č. 02-26/5.844: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len"Rada") začína správne konanie vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. voči prevádzkovateľovi retransmisie s registráciou retransmisie č. TKR/111 Júliusovi Pereszlényimu, obchodné meno: Július Pereszlényi - Servis TV - Video, Štúrovo.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na január 2003.

K bodu 6)

SK č. 385-LO/D-2136/2002 zo dňa 03.12.2002
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu k prevodu obchodných podielov na základnom imaní spoločnosti - k licencii č. R/76
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA s.r.o., Bojnice
ÚK: ASONA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-26/6.845: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 385-LO/D-2136/2002 zo dňa 03.12.2002 s účastníkmi konania:
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.
Rekreačná 1
972 01 Bojnice
a
ASONA s.r.o.
Macharova 3
851 01 Bratislava
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/76 spoločnosti RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne konanie č. 385-LO/D-2136/2002 vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/76 spoločnosti RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice zo spoločníka D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci na nadobúdateľa spoločnosť ASONA s.r.o. Rada bude v konaní pokračovať po vyriešení predbežnej otázke, t.j. po doručení informácie súdu.

K bodu 7)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 320-PgO/O-1662/2002 zo dňa 26.9.2002
Doplnenie: Správa o analýze vysielania Rádia HVIEZDA FM z dní 2.9.-20.9.2002
(Doplnenie ku Kvantitatívnym analýzam vysielania spravodajstva rozhlasových staníc (Rádia Expres, Rádio Slovensko, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM,Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ)
(monitorované obdobia: 1.9.-8.9.; 9.9.-15.9.; 16.9.-21.9.2002),
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 02-26/7.846: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 320-PgO/O-1662/2002, RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra porušil § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 1. v období od 2.9.2002 do 20.9.2002 v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR v rámci spravodajských programov Rozhlasové noviny I, Rozhlasové noviny II a Rozhlasové noviny III pri prezentácii politických subjektov preferoval jednu z kandidujúcich politických strán, a teda nerešpektovaním princípu vyváženosti porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov,
a
2. v rámci programov Rozhlasové noviny I a Rozhlasové noviny II dňa 6.9.2002, Rozhlasové noviny III dňa 9.9.2002, Rozhlasové noviny III dňa 10.9.2002, Rozhlasové noviny II a Rozhlasové noviny III dňa 12.9.2002, Rozhlasové noviny I a Rozhlasové noviny II dňa 13.9.2002, Rozhlasové noviny III dňa 16.9.2002, Rozhlasové noviny II dňa 18.9.2002, Rozhlasové noviny II a Rozhlasové noviny III dňa 19.9.2002 odvysielal príspevky, ktoré neboli objektívne, pretože v nich nebola dodržaná povinnosť vysielateľa zabezpečiť nestrannosť spravodajských programov; názory a hodnotiace komentáre neboli oddelené od informácií spravodajského charakteru,
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 8)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 249-PgO/O- 1139/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 47/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Úsmev, prosím! zo dňa 13. a 18.6.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/8.847: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 249-PgO/O- 1139/2002, vysielateľ na základe zákona - Slovenská televízia opakovane porušil: § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že program Úsmev, prosím! vysielaný v dňoch 13. a 18.6.2002 na programovom okruhu STV 1, ktorý bol sponzorovaný, neoznačil sponzorom tohto programu - jeho názvom alebo logom v súlade s citovaným ustanovením zákona, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 200.000,- Sk, slovom dvestotisíc korún.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **002.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila"

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
SK č.: 248-PgO/O-1138/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 47/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Úsmev, prosím! zo dňa 13. a 18.6.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/9.848: Rada pre vysielanie a retransmisiu ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že správne konanie č. 243-PgO/O- 1133/2002 podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje,pretože Rada nezistila porušenie ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní účastníka konania - Slovenskej televízie, čím odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
SK č.: 244-PgO/O- 1134/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 41/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Euro počasie z dní od 3. do 7.6.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/10.849: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 244-PgO/O- 1134/2002, vysielateľ na základe zákona - Slovenská televízia opakovane porušil: § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že program Europočasie vysielaný v dňoch od 3. do 7.6.2002 na programovom okruhu STV 2, ktorý bol sponzorovaný, neoznačil sponzorom tohto programu - jeho názvom alebo logom v súlade s citovaným ustanovením zákona, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 200. 000,-Sk, slovom dvestotisíc korún.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **002.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
SK č.: 243-PgO/O- 1133/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 41/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Euro počasie z dní od 3. do 7.6.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/11.850: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 243-PgO/O- 1133/2002 podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje,pretože nedisponuje dostatkom dôkazov a podkladov na preukázanie porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní účastníka konania - Slovenskej televízie, čím odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
SK č.: 314-PgO/O- 1623/2002 zo dňa 26.9.2002
Doplnenie: Správa č. 66/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: reklama zo dňa 4.9 .2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/12.851: Rada pre vysielanie a retransmisiu ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla,že správne konanie č. 314-PgO/O-1623/2002 vedené voči účastníkovi konania, vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 300-PgO/O-1508 /2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa č. 67/2002/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 34 ods. 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: reklama z dní 13.8. a 8.9 .2002)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s .r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-26/13.852: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. č. 300 - PgO/O - 1508/2002, vedené voči účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 253-PgO/O- 1158/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 40/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: MS v ľadovom hokeji zo dňa 7.,9. a 10.5.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/14.853: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 253-PgO/O- 1158/2002, Slovenská televízia, porušil: § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že pri prenose športového podujatia - hokejových zápasov počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2002, odvysielaných v dňoch 7.5. 9.5. a 10.5.2002 na programovom okruhu STV 2, zaradil reklamné šoty priamo do jednotlivých častí hokejových zápasov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 251-PgO/O-1141/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 40/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: "MS v hokeji 2002" zo dňa 9.5.2002 a "5 a pol" zo dňa 29.4.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/15.854: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 251-PgO/O-1141/2002, Slovenská televízia opakovane porušil § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 1. dňa 9.5.2002 neoznačil sponzora programu "MS v hokeji 2002", odvysielaného na programovom okruhu STV 2, v súlade s cit. ustanovením zákona a
2. dňa 29.4.2002 neoznačil sponzora programu "5 a pol", odvysielaného na programovom okruhu STV 2, na jeho začiatku,
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu vo výške 200.000,-Sk, slovom dvestotisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS *****

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie správneho konania
SK č.: 250-PgO/O-1140/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 40/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: MS v hokeji 2002 zo dňa 9.5.2002)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-26/16.855: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 250-PgO/O-1140/2002, začaté dňa 16.7.2002, vedené voči účastníkovi konania - Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s oznámením o produkte Corgoň, odvysielanom dňa 9.5.2002 na programovom okruhu STV 2 pred predĺžením zápasu Slovensko - Švédsko, zastavuje, keďže Rada dospela k záveru, že odvysielaním predmetného oznámenia účastníkom konania nedošlo k porušeniu § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 355-PgO/O- 1767/2002 zo dňa 20.9.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/71-2002/TV na vysielanie Televízie Trenčín
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorované dni: 9. až 21.9.2002)
ÚK: SLOVAKIA OKOLO SVETA, spol. s r.o. Trenčín
Uznesenie č. 02-26/17.856: Rada pre vysielanie a retra

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak