Zápisnica RVR č.25/2002 zo dňa 3.12.2002

 

Zápisnica č. 25/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 03.12.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 407-LO/D-1710/2001 zo dňa 09.07.2001
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/115 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností
  ÚK: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou
 3. SK č. 373-LO/D-2001/2002 zo dňa 13.11.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/150 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
  ÚK: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou
 4. SK č. 104-LO/O-966/2002 zo dňa 29.04.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmie č. TKR/199 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: MKTS s.r.o., Sečovce
 5. SK č. 34-LO/D-496/2002 zo dňa 01.03.2002
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie - zastavenie konania
  ÚK: Ing. Vladimír Dupkala, Handlová
 6. SK č. 363-LO/D-1945/2002 zo dňa 04.11.2002
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
  ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ
  ÚP: 02.12.2002 o 11.30 hod.
 7. SK č.217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 8. SK č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
 9. SK č. 370-LO/D-1993/2002 zo dňa 12.11.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/127 systémom MMDS z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o obec Slanec
  ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov
 10. SK č. 371-LO/D-1993/2002 zo dňa 12.11.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/204 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmiesie o obce Veľký Folkmár, Košická Belá, Slanec a Košická Polianka
  ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov
 11. SK č. 361-LO/D-1872/2002 zo dňa 28.10.2002
  vo veci zmeny televíznej licencie č. T/19 z dôvodu rozšírenia o službu teletext a zmeny programovej skladby
  ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
 12. Kontrolný monitoring -Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 220-PgO/O-988/2002 zo dňa 11.6.2002
  Doplnenie: Správa č. 35/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Fun o 5 zo dňa 28.5.2002)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 13. Kontrolný monitoring - Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 320-PgO/O-1662/2002 zo dňa 26.9.2002
  Doplnenie: Správa o analýze vysielania Rádia HVIEZDA FM z dní 2.9.-20.9.2002
  (Doplnenie ku Kvantitatívnym analýzam vysielania spravodajstva rozhlasových staníc (Rádia Expres, Rádio Slovensko, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM,Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) (monitorované obdobia: 1.9.-8.9.; 9.9.-15.9.; 16.9.-21.9.2002), (monitorované dni: 2.9.-20.9.2002)
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
  ÚP: 10.00 hod. dňa 03.12.2002
 14. Kontrolný monitoring - Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 319-PgO/O-1161/2002 zo dňa 26.9.2002
  Doplnenie: Analýza predmetu správneho konania
  (monitorované obdobie: 26.8.- 20.9.2002)
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
  ÚP: 11.00 hod. dňa 03.12.2002
 15. Kontrolný monitoring - Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 287 - PgO/O- 1459/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa č. 59/02/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Bytenerg Info
  (dodržiavanie § 36 ods. 1 a 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 7.5., 31.5. a 10.6.2002)
  Vysielateľ: Bytenerg, s.r.o., Medzilaborce, číslo licencie: T/124
 16. Kontrolný monitoring -Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 297 - PgO/O- 1508/2002 zo dňa 3.9.2002
  Doplnenie: Správa č. 51/2002/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania Televízie Trenčín
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 13.06. a 14.06.2002)
  Vysielateľ: Slovakia okolo sveta s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/126
 17. Kontrolný monitoring - návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 296 - PgO/O- 1459/2002 zo dňa 3.9.2002
  Doplnenie: Správa č. 52/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 21.6.2002)
  Vysielateľ: Perfects a.s. Dunajská Streda, číslo licencie: T/90
 18. Kontrolný monitoring - Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 306 - PgO/O- 1566/2002 zo dňa 17.9.2002
  Doplnenie: Správa č. 54/2002/Tv o monitorovaní programovej služby TV Zobor
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: SATRO, spol. s r.o., Bratislava, číslo licencie: T/19
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 77/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorovaný program: Fun o piatej zo dňa 29.10.2002)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 20. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1833/78-2002 zo dňa 28.10.2002 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Rhytmick zo dňa 29.9.2002 )
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 1833/78-2002 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 21. a) Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
  (monitorované obdobie: od 19.11. do 1.12.2002)
  b) Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 2110/81-2002 zo dňa 28.11.2002 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu SITO zo dňa 19.11.2002 )
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 2110/81-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
  c) Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 2111/82-2002 zo dňa 28.11.2002 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu SITO zo dňa 19.11.2002 )
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 2111/82-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
  d) Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 2112/83-2002 zo dňa 28.11.2002 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Videonoviny Nováky zo dňa 8.11.2002 )
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 2112/83-2002 smerujúcej proti vysielaniu Televízia Nováky
  Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky , číslo licencie: T/122
 22. Návrh na ZPC
  32. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy (12.-13.12.2002, Štrasburg)
 23. Správa zo ZPC
  16.zasadnutie EPRA - Ľubľana 23.-25.október 2002
 24. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 407-LO/D-1710/2001 zo dňa 09.07.2001
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/115 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností
ÚK: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou
Uznesenie č. 02-25/2.808: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 407-LO/D-1710/2001 zo dňa 09.07.2001 posúdila oznámenie vysielateľa
CARISMA, spol. s r.o.
Družstevná 1
941 31 Dvory nad Žitavou
o zmene licencie T/115 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa podľa § 51 ods. 1 a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/115 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/115/99 zo dňa 18.08.1999 sa menia a v úplnom znení znejú takto: "I. 1. Názov programovej služby: Carisma TV
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť stráca dňom 18.08.2011
3. Časový rozsah vysielania:
Hurbanovo - 6 hodín mesačne
Dvory nad Žitavou - 18 hodín mesačne
Mužla - 6 hodín mesačne
Veľký Kýr - 6 hodín mesačne
Tvrdošovce - 12 hodín mesačne
Vinica - 6 hodín mesačne
Svodín - 6 hodín mesačne
Búč - 6 hodín mesačne
Gbelce - 6 hodín mesačne
Zemné - 4 hodiny mesačne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (Hurbanovo, Dvory nad Žitavou, Mužla, Veľký Kýr, Tvrdošovce, Vinica, Svodín, Búč, Gbelce, Zemné), 4939 prípojok
5. Jazyk vysielania: 50 % slovenský jazyk a 50 % maďarský jazyk II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 30.07.2002, vložka číslo: 11166/N
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 30.07.2002, vložka číslo: 11166/N III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 14.10.2002 (č.p.d. 1745/2002):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 20%
2. Programy: min. 80 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: min. 49 %
2. Publicistika: min. 24 %
   2.1 Politická publicistika: 0 %
   2.2 Ostatná publicistika: min. 24 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. vzdelávacie programy: 7,5 %
8. náboženské programy: 12 %
9. športové programy: 7,5 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 80 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: -
IV.1. Programová služba je vysielaná v káblových distribučných systémoch, ktoré prevádzkuje držiteľ licencie na základe registrácie retransmisie č. TKR/150.
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 373-LO/D-2001/2002 zo dňa 13.11.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/150 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou
Uznesenie č. 02-25/3.809: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 373-LO/D-2001/2002 zo dňa 13.11.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie TKR/150 prevádzkovateľa retransmisie:
CARISMA, spol. s r.o.
Družstevná 1
941 31 Dvory nad Žitavou
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto: rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/150 nasledovne:
1. V bode 1 sa dopĺňa písm. r, ktoré znie takto:
"r. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 516/02/OŠDNR zo dňa 17.09.2002
- hlavná stanica - lokalita: Zemné, Obecný úrad, č.d. 268
- lokalita štúdia VIO: Zemné
- doprava modulácie z VIO: kábel"
2. V bode 2 sa dopĺňa tento text:
"Zemné"
3. V bode 3. sa dopĺňa písmeno r) a tento text:
"r) KDS Zemné 570
Spolu 6799"
4. V bode 4 sa dopĺňa bod 4.18, ktorý znie takto:
"4.18 KDS Zemné
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, CARISMA TV, ČT 1, m1, m2, DUNA TV, Pro7, VOX, VIVA, RTL II
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST, Rádio Max, Juventus Rádió"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

SK č. 104-LO/O-966/2002 zo dňa 29.04.2002
vo veci zmeny registrácie retransmie č. TKR/199 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: MKTS s.r.o., Sečovce
Uznesenie č. 02-25/4.810: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, doručené Rade dňa 29.04.2002 vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti
MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27
078 01 Sečovce
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania m e n í registráciu retransmisie č. TKR/199 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení registrácii retransmisie č. TKR/199 zo dňa 08.01.2002 sa bod 5 rozhodnutia mení a znie:
"5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., zoznam výpisov č. V-13485/02, vložka číslo 12348/V zo dňa 29.10.2002;"
Podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 13 písm. i) Sadzobníka správnych poplatkov je prevádzkovateľ retransmisie povinný za zmenu registrácie retransmisie uhradiť správny poplatok vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún) na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska

K bodu 5)

SK č. 34-LO/D-496/2002 zo dňa 01.03.2002
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie - zastavenie konania
ÚK: Ing. Vladimír Dupkala, Handlová
Uznesenie č. 02-25/5.811: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o registráciu retransmisie, doručenú Rade dňa 01.03.2002, doplnenú dňa 25.04.2002, 22.05.2002, 23.08.2002, 19.09.2002, 15.11.2002 účastníka konania
Ing. Vladimír Dupkala
Obchodné meno: Rod Invest
Mostná 35
972 51 Handlová
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 34-LO/D-496/2002 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, ktoré sa začalo dňa 01.03.2002 doručením podania, pretože účastník konania podaním doručeným Rade dňa 15.11.2002 vzal svoj návrh na začatie správneho konania späť.

K bodu 6)

SK č. 363-LO/D-1945/2002 zo dňa 04.11.2002
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ
Rada vo veci nariadila ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnili konateľ spoločnosti Mihalek Tibor a Vrábel Vendelín. Zápisnica z ústneho pojednávania je súčasťou spisu.
Uznesenie č. 02-25/6.812: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Imeľ, doručenú Rade dňa 04.11.2002, doplnenú dňa 25.11.2002, 26.11.2002, účastníka konania - spoločnosti:
KTR, s. r. o.
Imeľ 507
946 52
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 49 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania u d e ľ u j e
spoločnosti KTR, s. r. o., Imeľ
licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie
v KDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok: I. 1/ Názov programovej služby: HEMEU
2/ Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
3/ Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4/ Územný rozsah vysielania: lokálny - obec Imeľ
5/ Jazyk vysielania:
slovenský jazyk - 50%
maďarský jazyk - 50 %
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 18.10.2002
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 18.10.2002
III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 26.11.2002:
a/ Programová služba (100 %)
Doplnkové vysielanie: max. 99,3 %
Programy: min. 0,7 %
b/ Programové typy:
1. Spravodajstvo: 0 %
2. Publicistika: 100 %
   2.1 Politická publicistika: 0 %
  2.2 Ostatná publicistika: 100 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %
6. Hudobné programy : 0 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: nepreberá
2/ Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 0,7 %
3/ Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: -
IV. 1/ Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému v obci Imeľ, prevádzkovateľom retransmisie - spoločnosťou KTR, s. r. o., Imeľ, držiteľom registrácie č. TKR/155
2/ Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni.
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. II. písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

SK č.217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-25/7.813: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002 vo veci vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., účastníka konania UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava nariaďuje ústne pojednávanie v tejto veci na január 2003.

K bodu 8)

SK č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
Uznesenie č. 02-25/8.814: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002 vo veci vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., účastníka konania TRNAVATEL s.r.o., Trnava nariaďuje ústne pojednávanie na január 2003.

K bodu 9)

SK č. 370-LO/D-1993/2002 zo dňa 12.11.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/127 systémom MMDS z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o obec Slanec
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov
Uznesenie č. 02-25/9.815: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 370 - LO/D - 1993/2002 zo dňa 12.11.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie účastníka konania - spoločnosti:
TV TV, spol. s r.o., Trebišov
M.R. Štefánika 686
075 01 Trebišov
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o obec Slanec podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/127 systémom MMDS nasledovne :
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/127/1998 zo dňa 11.11.1998 v zmysle zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/127/RZL/468/2001 zo dňa 18.12.2001 sa dopĺňa v bode č. 2. o nasledujúci text:
Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o nasl. text: " a Slanec ."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť VI. písm. i/,5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 10)

SK č. 371-LO/D-1993/2002 zo dňa 12.11.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/204 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmiesie o obce Veľký Folkmár, Košická Belá, Slanec a Košická Polianka
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov
Uznesenie č. 02-25/10.816: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 371 - LO/D - 1993/2002 zo dňa 12.11.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie účastníka konania - spoločnosti:
TV TV, spol. s r.o., Trebišov
M.R. Štefánika 686
075 01 Trebišov
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o retransmisiu v KDS v obciach Košická Polianka, Veľký Folkmár, Košická Belá a Slanec podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/204 nasledovne :
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/204/2002 zo dňa 12.03.2002 sa mení a dopĺňa v bodoch č.1,2,3,4 o nasledujúce údaje:
1. V bode 1. sa dopĺňajú časti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 a znejú :
"1.3.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 706/2002-KE/80 pre KDS Košická Polianka, vydané dňa 08.10.2002 OŠD Košice
Hlavná stanica: OcÚ Košická Polianka
Lokalita: Košická Polianka
1.4.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 708/2002-KE/82 pre KDS Veľký Folkmár, vydané dňa 08.10.2002 OŠD Košice
Hlavná stanica: OcÚ Veľký Folkmár
Lokalita: Veľký Folkmár
1.5.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 908/2002-KE/83 pre KDS Košická Belá, vydané dňa 08.11.2002 OŠD Košice
Hlavná stanica: OcÚ Košická Belá
Lokalita: Košická Belá
1.6.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 707/2002-KE/81 pre KDS Slanec, vydané dňa 08.10.2002 OŠD Košice
Hlavná stanica: Požiarna stanica, Slanec 82
Lokalita: Slanec
2. V bode 2. sa dopĺňa nasl. text: "Košická Polianka, Veľký Folkmár, Košická Belá, Slanec."
3. V bode 3. Počet prípojok sa dopĺňa nasl. text:
" Košická Polianka skutočný: 121 predpokladaný: 200
Veľký Folkmár 165 200
Košická Belá 220 240
Slanec 121 200"
"Počet prípojok celkom je: 1065"
4. V bode 4. sa doterajší text označuje ako 4.1 a dopĺňajú sa časti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ktoré znejú:
"4.2. KDS Košická Polianka
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, SAT 1, PRO 7, RTL 2, RAI UNO
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Top Rádio
4.3. KDS Veľký Folkmár
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, VIVA 1, SAT 1, PRO 7, RTL 2
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM
4.4. KDS Košická Belá
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT1, ČT 2, SAT 1, PRO 7, RTL 2, RAI UNO
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Top Rádio
4.5 KDS Slanec je prepojený na vysielač MMDS, umiestnený na ul. L. Sáru č. 7, Trebišov a programová služba je totožná s registráciou TKR/127.
televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, MTV 1 ČT 1, ČT 2, RTL 2, SAT 1, Discovery, Animal planet, MTV - Ger., Cartoon Network
rozšírený súbor: -
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio TWIST."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť VI. písm. i/,5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 11)

SK č. 361-LO/D-1872/2002 zo dňa 28.10.2002
vo veci zmeny televíznej licencie č. T/19 z dôvodu rozšírenia o službu teletext a zmeny programovej skladby
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-25/11.817: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o zaradenie vysielania teletextovej služby a oznámenie o zmene licencie T/19 z dôvodu zmeny programovej skladby a zmeny programových typov a zmeny časového rozsahu vyselania, doručenú Rade dňa 28.10.2002 a doplnenú dňa 12.11.2002, účastníka konania - spoločnosti:
SATRO s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/19 v znení rozhodnutia č. T/19/RZL/356/2001 zo dňa 15.05.2002 nasledovne:
1. V časti I. sa mení bod 3 takto:
" 3. časový rozsah vysielania: 18 hodín denne"
2. V časti III. sa menia body 1,2 a 7 takto:
"1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby, doručenej Rade dňa 12.11.2002:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 60%
Programy - min. 40%
b) Programy (100%):
Spravodajstvo - 20%
Publicistika 80%:
  1.1 polit. publicistika - 0%
  1.2 ostatná publicistika - 80%
Dokumentárne programy - 0%
Dramatické programy - 0%
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%
Hudobné programy - 0%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 0%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 40%
7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby:
Názov teletextovej služby: SATTEXT
Technické zariadenie teletextu: TXT 16 C
Obsah stránkovania a špecifikácia teletextového zariadenia - určené podľa technického zabezpečenia, doručeného Rade dňa 12.11.2002
Územný rozsah vysielania teletextu: v dosahu vysielača MMDS: Nitra - Zobor, Veľká Javorina, Považská Bystrica
Charakter vysielania: informačno - komerčný
Stránkovanie :
100 : aktuálne správy, počasie, šport, kultúra, financie, záujmy, ponuka
200: šport
300: ponuka televíznych programov: TV Zobor, STV 1, STV 2, MARKÍZA
400: kultúra - divadlá , kiná, koncerty, výstavy
500: financie
600: záujmy pre ženy, kuchárky, auto-moto, počítače, veda a technika
800: inzercia."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/8,15 ) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún )

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 220-PgO/O-988/2002 zo dňa 11.6.2002
Doplnenie: Správa č. 35/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Fun o 5 zo dňa 28.5.2002)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-25/12.818: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 220 - PgO/O - 988/2002, vysielateľ na základe zákona - Slovenská televízia opakovane porušil § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na začiatku a konci programu Fun o 5, vysielaného v čase cca od 17.00 hod. na programovom okruhu STV 1 dňa 28.5.2002, ktorý bol sponzorovaný, neoznačil sponzora tohto programu jeho názvom alebo logom, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 200.000,- Sk, slovom dvestotisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **002

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 320-PgO/O-1662/2002 zo dňa 26.9.2002
Doplnenie: Správa o analýze vysielania Rádia HVIEZDA FM z dní 2.9.-20.9.2002
(Doplnenie ku Kvantitatívnym analýzam vysielania spravodajstva rozhlasových staníc (Rádia Expres, Rádio Slovensko, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM,Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) (monitorované obdobia: 1.9.-8.9.; 9.9.-15.9.; 16.9.-21.9.2002),
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 02-25/13.819: Rada pre vysielanie retransmisiu rozhodla, že prerokovanie správneho konania č. 320-PgO/O-1662/2002 zo dňa 26.9.2002 účastníka konania RADIO Nitra s.r.o., Nitra presúva na 10.12.2002.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 319-PgO/O-1161/2002 zo dňa 26.9.2002
Doplnenie: Analýza predmetu správneho konania
(monitorované obdobie: 26.8.- 20.9.2002)
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s .r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-25/14.820: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 319-PgO/O-1661/2002, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, stanovenú v § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v hlavnom spravodajskom programe Televízne noviny v období od 26.8 do 20.9.2002 v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR preferoval politickú stranu ANO pred ostatnými kandidujúcimi politickými stranami, čím nerešpektoval princíp vyváženosti ako základné kritérium nestrannosti a objektívnosti spravodajských programov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila"

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 287 - PgO/O- 1459/2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa č. 59/02/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Bytenerg Info
(dodržiavanie § 36 ods. 1 a 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorované dni: 7.5., 31.5. a 10.6.2002)
Vysielateľ: Bytenerg, s.r.o., Medzilaborce, číslo licencie: T/124
Uznesenie č. 02-25/15.821: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 287-PgO/O-1459/2002 Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce, držiteľ licencie č. T/124 porušil:
I. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že vo vysielaní doplnkového vysielania - videotextu z dní 7.,31.5. a 10.6.2002 presiahol časový rozsah vysielacieho času vyhradeného reklamným šotom počas jednej celej hodiny,
II. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že vo vysielaní doplnkového vysielania - videotextu z dní 7., 31. 5. a 10.6.2002 presiahol časový rozsah denného vysielacieho času vyhradeného reklamným šotom,
za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) sankciu- upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 297 - PgO/O- 1508/2002 zo dňa 3.9.2002
Doplnenie: Správa č. 51/2002/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania Televízie Trenčín
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorované dni: 13.06. a 14.06.2002)
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/126
Uznesenie č. 02-25/16.822: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 297 -PgO/O-1508/2002 Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín, držiteľ licencie č. T/126 porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že:
I. program Týždenník, ktorý bol sponzorovaný, nebol dňa 13.6.2002 na začiatku programu a dňa 14.6.2002 na konci programu označený sponzorom,
II. program Studňa, ktorý bol sponzorovaný, nebol v dňoch 13. a 14.6.2002 označený sponzorom na konci programu,
za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. a/ zák. č. 308/2000 Z.z. sankciu- upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 296 - PgO/O- 1459/2002 zo dňa 3.9.2002
Doplnenie: Správa č. 52/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 21.6.2002)
Vysielateľ: Perfects a.s. Dunajská Streda, číslo licencie: T/90
Uznesenie č. 02-25/17.823: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 296 -PgO/O-1507/2002 Perfects, a.s., Dunajská Streda, držiteľ licencie č. T/90 porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že program Magazín DSTV, ktorý bol sponzorovaný, nebol dňa 21.6.2002 na začiatku označený sponzorom, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. a/ zák. č. 308/2000 Z.z. sankciu- upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 306 - PgO/O- 1566/2002 zo dňa 17.9.2002
Doplnenie: Správa č. 54/2002/Tv o monitorovaní programovej služby TV Zobor
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č.308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: SATRO, spol. s r.o., Bratislava, číslo licencie: T/19
Uznesenie č. 02-25/18.824: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 306 -PgO/O-1566/2002 SATRO, s.r.o., Bratislava, držiteľ licencie č. T/19 porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že na základe vyžiadania Rady nedodal požadované súvislé záznamy vysielania z dní 3. a 5. 6. 2002 v zodpovedajúcej kvalite, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) sankciu- upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 77/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Fun o piatej zo dňa 29.10.2002)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-25/19.825: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 77/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie, začína správne konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava vo veci možného porušenia ustanovení § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie.

K bodu 20)

Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1833/78-2002 zo dňa 28.10.2002 , sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Rhytmick zo dňa 29.9.2002 )
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1833/78-2002 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-25/20.826: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 1833/78-2002 smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava vo veci možného porušenia ustanovení § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie.

K bodu 21a)

Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
(monitorované obdobie: od 19.11.- do 1.12.2002)
Uznesenie č. 02-25/21.827:Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie: výsledky monitoringu vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ, TA-3, SRo, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Expres, Rádia OKEY z dní 19.11.2002 - 1.12.2002 obsiahnutých v Správe č.1.

K Správe č. 1 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Monitorované obdobie: od 19.11.- do 1.12.2002
Návrh na začatie SK vo veci možného porušenia § 16 písm. c/ zákona č. 308/2002 Z.z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
(Program: Regionálny denník zo dňa 26.11.2002)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-25/21.828: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči vysielateľovi - Slovenskej televízii, Bratislava (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 16 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy, v súvislosti s odvysielaním programu Regionálny denník dňa 26.11.2002.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí podklady a dôkazy dôležité pre rozhodnutie vo veci.


K Správe č. 79 o monitorovaní vysielania TV Markíza - program Teleráno zo dní 20.11. a 1.11.2002
Návrh na začatie SK vo veci možného porušenia § 16 písm. c/ zákona č. 308/2002 Z.z. s poukazom na § 30 ods. 8 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
(Program: Teleráno z dní 20.11. a 21.11.2002)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-25/21.829: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči vysielateľovi s licenciou T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s .r.o., Blatné (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 16 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. s poukazom na § 30 ods. 8 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy, v súvislosti s odvysielaním programu Teleráno v dňoch 20.11. a 21.11.2002.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí podklady a dôkazy dôležité pre rozhodnutie vo veci.


K Správe č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Monitorované obdobie: od 19.11.- do 1.12.2002
Návrh na začatie SK vo veci možného porušenia § 16 písm. c/ zákona č. 308/2002 Z.z. s poukazom na § 30 ods. 3 a ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
(Programy: Správy o 11.00 hod. zo dňa 23.11.2002 a Infoexpres o 18.00 hod. zo dňa 23.11.2002)
Vysielateľ: D.EXPRES a.s., Bratislava, číslo licencie: R/66
Uznesenie č. 02-25/21.830: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči vysielateľovi s licenciou R/66, spoločnosti D.EXPRES a.s., Bratislava (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 16 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. s poukazom na § 30 ods. 3 a ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy, v súvislosti s odvysielaním programu Správy o 11.00 hod. dňa 23.11.2002 a Infoexpres o 18.00 hod. dňa 23.11.2002.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí podklady a dôkazy dôležité pre rozhodnutie vo veci.


K Správe č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Monitorované obdobie: od 19.11.- do 1.12.2002
Návrh na začatie SK vo veci možného poru&s

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak