Zápisnica RVR č.24/2002 zo dňa 19.11.2002

 

Zápisnica č. 24/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 19.11.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Škultéty

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 358-LO/D-1834/2002 zo dňa 23.10.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/178 z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny právnych skutočností
  ÚK: NITRANET, s.r.o. Nitra
 3. SK č. 352-LO/O-1760/2002 zo dňa 22.10.2002
  vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Obec Slanec
  ÚP: 18.11.2002 o 11,30 hod.
 4. SK č. 351-LO/O-1762/2002 zo dňa 22.10.2002
  vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Obec Veľký Folkmár
  ÚP: 18.11.2002 o 12,30 hod.
 5. SK č. 350-LO/O-1763/2002 zo dňa 22.10.2002
  vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Obec Košická Polianka
  ÚP: 18.11.2002 o 13,00 hod.
 6. SK č. 283-LO/D- 1359/2002 zo dňa 14.08.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o obec Zlatníky, zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete a zmeny ponuky televíznych programových služieb
  ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
 7. SK č. 349-LO/D-1794/2002 zo dňa 18.10.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
 8. SK č. 366-LO/D-1958/2002 zo dňa 06.11.2002
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prevodu podielu na základnom imaní
  ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
  J&T Financial group, a.s., Bratislava
  ÚP: 19.11.2002 o 11,00 hod.
 9. SK č. 368-LO/D-1916/2002 zo dňa 04.11.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
 10. SK č. 369-LO/D-1916/2002 zo dňa 04.11.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/144 (MVDS) z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
 11. SK č. 485-LO/D-1921/2001 zo dňa 01.08.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/63 z dôvodu zmeny právnych skutočností a žiadosti o predĺženie licencie v súlade s § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: MAX MEDIA, spol. s r.o., Nové Zámky
 12. SK č. 365-LO/D-1571/2002 zo dňa 12.09.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 95,2 MHz Košice - Bankov podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
 13. SK č. 311 - LO/D- 1656/2002 zo dňa 24.09.2002
  vo veci zmeny licencie R/80 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: RM Progres, s.r.o., Fačkov
 14. SK č. 231-LO/D-1434/2002 zo dňa 01.07.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu
  ÚK: OZAREA-NEWS, s.r.o., Veľký Krtíš
 15. SK č. 327-LO/O-T03/2002 zo dňa 30.09.2002
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie na 48. kanál Hanušovce nad Topľou - oznam o nepokračovaní v konaní
 16. SK č. 332-LO/O-T08/2002 zo dňa 30.09.2002
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie na 48. kanál Svidník - oznam o nepokračovaní v konaní
 17. Plán využitia frekcvenčného spektra SR - II. Aktualizácia
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 252-PgO/O-1142/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 49/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
  (dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Športové spravodajstvo zo dňa 25.6.2002)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 220-PgO/O-988/2002 zo dňa 11.6.2002
  Doplnenie: Správa č. 35/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Fun o 5 zo dňa 28.5.2002)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 19.11.2002 o 10.00 hod.
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
  SK č.: 288-PgO/O-1460/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Prievidza
  Správa č. 74/02/TV o monitorovaní vysielania TV Prievidza
  (dodržiavanie § 36 ods. 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: videotext Regionálne spektrum z dní 14., 17. a 21.6.2002; 21.-23.10.2002)
  Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
  SK č.: 289-PgO/O-1461/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Prievidza
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: videotext Regionálne spektrum z dní 14., 17. a 21.6.2002)
  Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
  SK č.: 290-PgO/O-1462/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Prievidza
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: videotext Regionálne spektrum z dní 14., 17. a 21.6.2002)
  Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
  SK č.: 291-PgO/O-1463/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Prievidza
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: videotext Regionálne spektrum z dní 14., 17., 21.6. a 24.6.2002)
  Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43
 24. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
  SK č.: 302-PgO/O-1510/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní Rádia HVIEZDA FM
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 31.5. a 2.6.2002)
  Vysielateľ: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
 25. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
  SK č.: 309-PgO/O-1593/2002 zo dňa 17.9.2002
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1374/43-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 5.6.2002 a 14.6.2002)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s .r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 26. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
  SK č.: 310-PgO/O-1594/2002 zo dňa 17.9.2002
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1090/47-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 6.7.2002 )
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s .r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 27. Kontrolný monitoring
  Prerokovanie dôkazu v správnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania
  SK č.: 320-PgO/O-1662/2002 zo dňa 26.9.2002
  Správa o analýze vysielania Rádia HVIEZDA FM z dní 2.9.-20.9.2002
  (Doplnenie ku Kvantitatívnym analýzam vysielania spravodajstva rozhlasových staníc (Rádia Expres, Rádio Slovensko, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM,Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) (monitorované obdobia: 1.9.-8.9.; 9.9.-15.9.; 16.9.-21.9.2002)
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 2.9.-20.9.2002)
  Vysielateľ: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
 28. Kontrolný monitoring
  Správa č. 73/2002/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice BTV Bardejov (monitorované dni: 1.7. a 3.7.2002)
  Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov, číslo licencie: T/132
 29. Kontrolný monitoring
  Správa č. 71/2002/TV o monitorovaní TV Markíza
  (monitorovaný program: Preteky Formule 1 z dní: 28.7. , 18.8., 1.9., 29.9. a 13.10.2002)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 30. Kontrolný monitoring
  Správa č. 76/2002/TV o monitorovaní vybraných vlastných programov TV JOJ
  (monitorované obdobie: október 2002)
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 31. Kontrolný monitoring
  Správa č. 72/2002/TV o monitorovaní programovej služby TV Zobor
  (monitorovaný deň: 23.9.2002)
  Vysielateľ: SATRO, spol. s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/19
 32. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1673/73-2002 zo dňa 30.09.2002 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu STV Blair Witch zo dňa 28.9.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1673/73-2002 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 33. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1488/69-2002 zo dňa 3.9.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu rádia HVIEZDA FM zo dňa 30.8.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1488/69-2002 smerujúcej proti vysielaniu rádia HVIEZDA FM
  Vysielateľ: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
 34. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1240/54-2002 zo dňa 31.7.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu TV JOJ Noviny zo dňa 29.7.2002)
  (dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 29.7., 31.7., 11.8., 20.8.2002)
  Správa č. 75/2002/TV o monitorovaní TV JOJ a o šetrení sťažnosti č. 1240/54-2002
  Vysielateľ: MAC TV s. r. o. Košice, číslo licencie: T/39
 35. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1255/39-2002, doplnená dňa 10.7.2002, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu TV Markíza Televízne noviny zo dňa 6.5.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1255/39-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 36. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1376/58-2002 zo dňa 19.8.2002, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu TV Markíza Televízne noviny zo dňa 18.8.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1376/58-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 37. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1390/48-2002 zo dňa 26.6.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu TV Markíza Televízne noviny zo dňa 12.6.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1390/48-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 38. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1318/55-2002 zo dňa 12.8.2002, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu TV Markíza Televízne noviny zo dňa 7.8.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1318/55-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 39. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1495/65-2002 zo dňa 4.9.2002, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu TV Markíza Televízne noviny zo dňa 30.8.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1495/65-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 40. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 59-2002 zo dňa 21.8.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie Rádia TWIST Téma dňa zo dňa 20.8.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 59-2002 smerujúcej proti vysielaniu Rádia TWIST
  Vysielateľ: Rádio TWIST, a. s. Bratislava, číslo licencie: R/70
 41. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1489/64-2002 zo dňa 3.9.2002, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie Spravodajského bloku zo dňa 9.8.2002 v čase od 7.00, 13.00 a 19.00 hod.)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1489/64-2002 smerujúcej proti vysielaniu TA 3
  Vysielateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava , číslo licencie: T/125
 42. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1548/75-2002 zo dňa 9.9.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Televízie Prievidza Videonoviny zo dňa 30.8.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1548/75-2002 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prievidza
  Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43
 43. Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - Šieste zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii zo dňa 04.11.2002 a 05.11.2002
 44. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2002
 45. a) Návrh rozpočtu na rok 2003
  b) Návrh úpravy rozpočtu na rok 2002
 46. Harmonogram prípravy správy o stave vysielania v SR a činnosti Rady za rok 2002
 47. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 358-LO/D-1834/2002 zo dňa 23.10.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/178 z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny právnych skutočností
ÚK: NITRANET, s.r.o. Nitra
Uznesenie č. 02-24/2.760: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 358 - LO/D - 1834/2002 zo dňa 23.10.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie účastníka konania - spoločnosti:
NITRANET, s.r.o.
Čajkovského 38
949 11 Nitra
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - zníženia o KDS v obci Zemné a o KDS prevádzkovaný v bytoch BD Zlaté Moravce podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/178 nasledovne :
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/178/2000 zo dňa 22.08.2000 v znení zmeny vykonanej rozhodnutím č.TKR/178/RZL/410/2001 zo dňa 09.10.2001 sa mení a dopĺňa v bodoch č.1,2,3,4,5 o nasledujúce údaje:
1. V bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete sa vypúšťajú časti 1.1 a 1.2 a podbod 1.3 sa označuje ako podbod 1.1 a podbod 1.4 ako podbod 1.2
2. V bode 2. sa vypúšťa text: "Zlaté Moravce, Zemné"
3. Bod 3. sa mení a znie:
"3. Počet prípojok:
Kolta skutočný: 200 predpokladaný: 300
Tupá 200      300"
4. Bod 4.: vypúšťajú sa časti 4.1 a 4.2, podbod 4.3 sa označuje ako podbod 4.1 a podbod 4.4 ako podbod 4.2
5. Bod 5.sa mení a znie:
"5. Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, spoločnosti NITRANET, s.r.o., Nitra zo dňa 04.09.2002, zoznam výpisov č. KB-6957/02, vložka číslo: 11711/N ."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť VI. písm. i/1,4 ) je 10. 000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).

K bodu 3)

SK č. 352-LO/O-1760/2002 zo dňa 22.10.2002
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.- návrh na zastavenie konania
ÚK: Obec Slanec
Uznesenie č. 02-24/3.761: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila doklady predložené dňa 12.11.2002 spol. TV TV, spol. s r.o. Trebišov týkajúce sa prevádzkovania káblového distribučného systému účastníka konania:
Obec Slanec
Obecný úrad
044 17 Slanec
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavujesprávne konanie č. 352-LO/O-1760/2002 vo veci porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že o prevádzovanie káblového distribučného systému dňa 12.11.2002 požiadala spol. TV TV, spol. s r.o., Trebišov, prevádzkovateľ na základe registrácie systémom MMDS č. TKR/127, čím odpadol dôvod konania.

K bodu 4)

SK č. 351-LO/O-1762/2002 zo dňa 22.10.2002
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. -
návrh na zastavenie konania
ÚK: Obec Veľký Folkmár
Uznesenie č. 02-24/4.762: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila doklady predložené dňa 12.11.2002 spol. TV TV, spol. s r.o. Trebišov týkajúce sa prevádzkovania káblového distribučného systému účastníka konania:
Obec Veľký Folkmár
Obecný úrad
055 51 Veľký Folkmár
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavujesprávne konanie č. 351-LO/O-1762/2002 vo veci porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že o prevádzovanie káblového distribučného systému dňa 12.11.2002 požiadala spol. TV TV, spol. s r.o., Trebišov, prevádzkovateľ na základe registrácie č. TKR/204, čím odpadol dôvod konania.

K bodu 5)

SK č. 350-LO/O-1763/2002 zo dňa 22.10.2002
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: Obec Košická Polianka
Uznesenie č. 02-24/5.763: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila doklady predložené dňa 12.11.2002 spol. TV TV, spol. s r.o. Trebišov týkajúce sa prevádzkovania káblového distribučného systému účastníka konania:
Obec Košická Polianka
Obecný úrad
044 41 Košická Polianka
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavujesprávne konanie č. 350-LO/O-1763/2002 vo veci porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že o prevádzovanie káblového distribučného systému dňa 12.11.2002 požiadala spol. TV TV, spol. s r.o., Trebišov, prevádzkovateľ na základe registrácie č. TKR/204, čím odpadol dôvod konania.

K bodu 6)

SK č. 283-LO/D- 1359/2002 zo dňa 14.08.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o obec Zlatníky, zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete a zmeny ponuky televíznych programových služieb
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
Uznesenie č. 02-24/6.764: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie o obec Zlatníky, zmeny špecifikácie telekomunikačného zariadenia a ponuky televíznych programových služieb, doručenú Rade dňa 14.08.2002, doplnenú dňa 16.08.2002, 24.10.2002 účastníka konania
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
Svätoplukova 1601
957 04 Bánovce nad Bebravou
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/92/97 zo dňa 24.11.1997, ktorá v úplnom znení znie:
1/Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. 396/01-TN/KDS zo dňa 09.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebravou
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 298/02-TN/KDS zo dňa 16.06.2002
- hlavná stanica - lokalita: obec Zlatníky
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2/ Územný rozsah retransmisie: Bánovce nad Bebravou, Zlatníky
3/ Počet prípojok:
a/ KDS Bánovce nad Bebravou 2119
b/ KDS Zlatníky 150
Spolu 2269
4/ Ponuka programových služieb:
a/ KDS Bánovce nad Bebravou
Televízne programové služby:
Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV Prima, RTL, VOX, PRO 7, SAT 1, VIVA
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Okey, Rádio Dúha, N-Radio, Hviezda FM, FUN Radio
b/ KDS Zlatníky
Televízne programové služby:
Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV Prima, VIVA, RTL, PRO 7, SAT 1
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Okey, FUN Radio, Rádio Dúha, N-Radio, Hviezda FM
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 20/R, zo dňa 02.04.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

SK č. 349-LO/D-1794/2002 zo dňa 18.10.2002
vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
Uznesenie č. 02-24/7.765: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie doručené Rade dňa 18.10.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti účastníka konania - spoločnosti:
Rádio TWIST, a. s.
Šalviová 1
821 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok II. sa mení a znie:
" II. 1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov (vybraná emisia) zo Strediska cenných papierov, a.s., zo dňa 24.10.2002
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 1094/B, zo dňa 23.10.2002."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 8)

SK č. 366-LO/D-1958/2002 zo dňa 06.11.2002
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prevodu podielu na základnom imaní
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
J&T Financial group, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 02-24/8.766: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 366-LO/D-1958/2002 zo dňa 06.11.2002 s účastníkmi konania:
C. E. N. s. r. o.
Župné námestie 3
820 15 Bratislava 215
a
J&T Finance group a. s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 05
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. T/125, doručenú dňa 06.11.2002 účastníkom konania spoločnosťou C. E. N. s. r. o., Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada v správnom konaní č. 366-LO/D-1958/2002 začatom dňa 06.11.2002 na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z. udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 73,73 % podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/125 spoločnosti C. E. N. s. r. o., Bratislava zo spoločníka Martina Lengyela na nadobúdateľov; Igor Čekirda, Jozef Sedlák a spoločnosť J&T Finance group, a. s., Bratislava takto:
podiel na základnom imaní bude nasledovný:
spoločnosť J&T Finance group a. s. 50 %
Martin Lengyel 25 %
Jozef sedlák 19 %
Igor Čekirda 6 %.

K bodu 9)

SK č. 368-LO/D-1916/2002 zo dňa 04.11.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Uznesenie č. 02-24/9.767: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 368 - LO/D - 1916/2002 zo dňa 04.11.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny právnych skutočností účastníka konania:
T.F.M., spol. s r.o.
Klčové 2088
915 01 Nové Mesto nad Váhom
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/143 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/143/99 zo dňa 20.04.1999 v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami sa menia v časti 5. takto:
Bod 5. sa mení a znie:
" Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.11.2002, zoznam výpisov č. 5405/02, vložka číslo: 10949/R."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/1 Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,-Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 10)

SK č. 369-LO/D-1916/2002 zo dňa 04.11.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/144 (MVDS) z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Uznesenie č. 02-24/10.768: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 369 - LO/D - 1916/2002 zo dňa 04.11.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny právnych skutočností účastníka konania:
T.F.M., spol. s r.o.
Klčové 2088
915 01 Nové Mesto nad Váhom
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/144 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/144/99 zo dňa 07.05.1999 v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami sa menia v časti 5. nasledovne:
Bod 5. sa mení a znie:
" Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.11.2002, zoznam výpisov č. 5405/02, vložka číslo: 10949/R."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/1 Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,-Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 11)

SK č. 485-LO/D-1921/2001 zo dňa 01.08.2001
vo veci zmeny licencie č. R/63 z dôvodu zmeny právnych skutočností a žiadosti o predĺženie licencie v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: MAX MEDIA, spol. s r.o., Nové Zámky
Uznesenie č. 02-24/11.769: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 485-LO/D-1921/2001, vedenom vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/63/98 na rozhlasové vysielanie podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a zmeny licencie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
MAXMEDIA, s. r. o.
Svätoplukova 1
Nové Zámky
940 01
vydáva toto
rozhodnutie: Rada predlžuje platnosť licencie rozhlasové vysielanie č. R/63/98 podľa § 52 ods. 2 písm. 2) zákona č. 308/2000 Z. z. o osem rokov a m e n í podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. licenciu č. R/63/98 zo dňa 15.05.1998 v znení Rozhodnutia č. R/63/RZL/336/2000 zo dňa 12.12.2000 a Rozhodnutia č. RL/133/2001 zo dňa 24.04.2001, ktorá v úplnom znení znie: "I. 1. Názov programovej služby: Rádio Max
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 6 rokov, platnosť licencie bola predĺžená podľa § 52 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o ďalších osem rokov a končí dňa 27.05.2012
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod./denne
4. Územný rozsah vysielania: Nové Zámky a okolie - lokálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie: 98,7 MHz - Nové Zámky
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky, zoznam výpisov č. KB 6140/02, vložka číslo 2422/N, zo dňa 06.08.2002
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky, zoznam výpisov č. KB 6140/02, vložka číslo 2422/N, zo dňa 06.08.2002
III. 1) Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:
Programová skladba v znení podania č. 1398/2001 zo dňa 03.06.2000.
2) Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby:
Programové typy:
1. Spravodajstvo - min. 10 %
2. Publicistika:
2.1. politická publicistika - 0 %
2.2. ostatná publicistika - 0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. detské programy - 0 %
3.2. náboženské programov - 0 %
3.3. literárno-dramatické programy - 0 %
3.4. zábavné programy - 0 %
3.5. hudobné programy - min. 80 %
3) Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 2 %
4) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný mesiac) určený z celkového vysielacieho času: 0 %
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD nosič, formát mp3
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR dňa 04.05.1998, ktorými sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Frekvencia: 98,7 MHz
Lokalita: Nové Zámky
Oblasť pokrytia: Nové Zámky a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 18 E 11 25/47 N 59 01
Číslo frekvenčného listu: 4926/SKS-98
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI (ÁNO)
Identifikácia dopravného vysielania TP (NIE)
Alternatívne frekvencie AF (NIE)
Typ programu PTY (ÁNO)
Identifikácia dopravného hlásenia TA (NIE)
Informácie o vysielacích sieťach EON (NIE)
Číslo programu PIN (NIE)
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (NIE)
Prepínač hudba/reč M/S (ÁNO)
Textový kanál RT (ÁNO)
Hodiny a dátum CT (ÁNO)
Meno programového okruhu PS (RADIOMAX)
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete (NIE)."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. a) je =70 000,- Sk (slovom sedemdesiattisíc slovenských korún).

K bodu 12)

SK č. 365-LO/D-1571/2002 zo dňa 12.09.2002
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 95,2 MHz Košice - Bankov podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 02-24/12.770: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 365-LO/D-1571/2002 zo dňa 12.09.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
z dôvodu zmeny frekvencie 95,2 MHz Košice - Bankov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/72/99 zo dňa 21.09.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku IV. bode 2. nahrádza text:
"č.j. : 12870/SKS-99 zo dňa 31.12.1999"
textom, ktorý znie:
"č.j. : 10738/10/2001".
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/10) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 13)

SK č. 311 - LO/D- 1656/2002 zo dňa 24.09.2002
vo veci zmeny licencie R/80 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: RM Progres, s.r.o., Fačkov
Uznesenie č. 02-24/13.771: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 311-LO/D-1656/2002 zo dňa 24.09.2002 posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
RM PROGRES s.r.o.
Fačkov 241
013 16
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/80 nasledovne: V rozhodnutí o udelení licencie č. R/80/2002 zo dňa 02.07.2002 sa čl. II. mení a znie takto: "II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 15.10.2002, vložka číslo: 2488/L
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 15.10.2002, vložka číslo: 2488/L."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).

K bodu 14)

SK č. 231-LO/D-1434/2002 zo dňa 01.07.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu
ÚK: OZAREA-NEWS, s.r.o., Veľký Krtíš
Uznesenie č. 02-24/14.772: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 231-LO/D-1434/2002 zo dňa 01.07.2002 posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/95:
Ozarea - news, spol. s r.o.
Škultétyho nám. bl. Č. 35
990 01 Veľký Krtíš
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/95 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/95/97 zo dňa 19.05.1997 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-631/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 3
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-629/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Detva, A. Hlinku č. 3
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-1011/01-R zo dňa 12.12.2001
- hlavná stanica - lokalita: Hriňová, Partizánska 1601
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
Veľký Krtíš, Detva, Hriňová
3. Počet prípojok:
a) KDS Veľký Krtíš 3500
b) KDS Detva 2400
c) KDS Hriňová 700
Spolu 6600
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Veľký Krtíš
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, JOJ/OZAREA, ČT 1, ČT 2, m1, TVE, TV5, Super RTL, SAT 1, PRO 7, RTL, RTL II, Kabel 1, Viva, Viva 2, VOX, Eurosport
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey
Rozšírený súbor: -
4.2. KDS Detva
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Duna TV, RTL II, VOX, Viva, Kabel 1, Hallmark, Eurosport
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey
Rozšírený súbor: -
4.2 KDS Hriňová
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, RTL II, Super RTL, VOX, Viva, SAT 1, Pro 7, Eurosport
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey
Rozšírený súbor: -
5. Právne skutočnosti:
Údaje osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní držiteľa registrácie retransmisie a údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 14.06.2001, vložka číslo: 1747/S."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 15)

SK č. 327-LO/O-T03/2002 zo dňa 30.09.2002
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie na 48. kanál Hanušovce nad Topľou - oznam o nepokračovaní v konaní
Uznesenie č. 02-24/15.773: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 327-LO/O-T03/2002 začatom dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 48. kanála - Hanušovce nad Topľou berie na vedomie, že vzhľadom na neexistenciu účastníka konania sa v správnom konaní č. 327-LO/O-T03/2002 fakticky nepokračuje. Kancelária pripraví návrh na využitie frekvencie.

K bodu 16)

SK č. 332-LO/O-T08/2002 zo dňa 30.09.2002
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie na 48. kanál Svidník - oznam o nepokračovaní v konaní
Uznesenie č. 02-24/16.774: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 332-LO/O-T08/2002 začatom dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 48. kanála - Svidník berie na vedomie, že vzhľadom na neexistenciu účastníka konania sa v správnom konaní č. 332-LO/O-T08/2002 fakticky nepokračuje. Kancelária Rady pripraví návrh na využitie frekvencie.

K bodu 17)

Plán využitia frekvenčného spektra SR - II. Aktualizácia
Uznesenie č. 02-24/17.775: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s § 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/20000 Z.z. schvaľuje aktualizáciu plánu využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania k 01.10.2002, spracovanú na základe ustanovenia § 68 ods. 2 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 252-PgO/O-1142/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 49/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
(dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Športové spravodajstvo zo dňa 25.6.2002)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-24/18.776: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 252-PgO/O-1142/2002, vysielateľ na základe zákona - Slovenská televízia porušil: § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že spravodajský program Šport, odvysielaný na programovom okruhu STV 1 dňa 25.6.2002, bol sponzorovaný, čo je v rozpore s cit. ustanovením zákona, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila"

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuta
SK č.: 220-PgO/O-988/2002 zo dňa 11.6.2002
Doplnenie: Správa č. 35/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program: Fun o 5 zo dňa 28.5.2002)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-24/19.777: Rada pre vysielanie a retransmisiu bude v správnom konaní č. 220-PgO/O-988/2002 pokračovať na svojom budúcom zasadnutí.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
SK č.: 288-PgO/O-1460/2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Prievidza
Správa č. 74/02/TV o monitorovaní vysielania TV Prievidza
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorované dni: videotext Regionálne spektrum z dní 14., 17. a 21.6.2002; 21.-23.10.2002)
Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43
Uznesenie č. 02-24/20.778: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 288 -PgO/O-1460/2002 VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, držiteľ licencie č. T/43 porušilpovinnosť ustanovenú v § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že vo vysielaní doplnkového vysielania Regionálne spektrum Televízie Prievidza z dní 14., 17. a 21. 6.2002 ako aj 21.a 23.10.2002 nedodržal časový rozsah vysielacieho času vyhradeného reklamným šotom počas jednej celej hodiny, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) sankciu- upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie -upozornenie
SK č.: 289-PgO/O-1461/2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Prievidza
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorované dni: videotext Regionálne spektrum z dní 14., 17. a 21.6.2002)
Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43
Uznesenie č. 02-24/21.779: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 289 -PgO/O-1461/2002 VIDEO TV, s.r.o., Prievidza, držiteľ licencie č. T/43 porušil povinnosť ustanov

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak