Oznam pre prevádzkovateľov retransmisie

Rada pre vysielanie a retransmisiu si dovoľuje touto cestou upozorniť prevádzkovateľov retransmisie na nasledujúce ustanovenia zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách:

Podľa § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade zmenu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku. Prevádzkovateľ retransmisie je tiež povinný vyhovieť žiadosti rady o nahlásenie aktuálneho stavu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) osobitne podľa jednotlivých častí svojho územného rozsahu, najmä v súvislosti s preverovaním splnenia povinností podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).“

Podľa § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.: „Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje tieto údaje:
 
g) údaje o skladbe rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, ktoré žiadateľ o registráciu retransmisie plánuje šíriť, vrátane označenia štátov ich pôvodu; ak je programová ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú sa aj údaje o programových službách zaradených do základnej programovej ponuky.“


Z citovaných ustanovení vyplýva, že každý prevádzkovateľ retransmisie, ktorý za kalendárny rok 2011 vykonal zmenu vo svojej programovej ponuke, t.j. zaradil do nej novú programovú službu, alebo z nej niektorú z poskytovaných programových služieb vyňal, je povinný do 31.01.2012 nahlásiť Rade svoju aktuálnu programovú ponuku, ktorú šíri k 01.01.2012 a uviesť, ktoré programové služby do nej zaradil počas roku 2011.

Pri programových službách, ktoré prevádzkovateľ retransmisie doplnil do svojej programovej ponuky počas kalendárneho roka 2011, je povinný uviesť aj krajinu ich pôvodu a zaslať Rade vyhlásenie pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej programovej služby.

Prevádzkovatelia retransmisie, ktorí počas kalendárneho roka 2011 nevykonali žiadnu zmenu vo svojej programovej ponuke nie sú túto skutočnosť povinní Rade nahlasovať.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak