Zápisnica RVR č.22/2002 zo dňa 22.10.2002

 

Zápisnica č. 22/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 22.10.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady

Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 307-LO/O-1567/2002 zo dňa 17.09.2002
  vo veci možného porušovania § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na upozornenie
  ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa, č. TKR/153
  ÚP: 9,30 hod. (Materiály - bod č. 8 z Rady 08.10.2002)
 3. SK č. 321-LO/D-1479/2002 zo dňa 02.09.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny programových typov
  ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava
  ÚP: 10,00 hod
 4. SK č. 318-LO/D - 1685/2002 zo dňa 01.10.2002
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS (Banská Bystrica, Zvolen, Sliač)
  ÚK: RTV, spol. s r.o. Banská Bystrica
  ÚP: 10,30 hod.
 5. SK č. 323-LO/D-1750/2002 zo dňa 14.10.2002
  vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní spoločnosti
  ÚK: SPINOZA s.r.o., Partizánske
  ÚK: Andrej Beňuška, Partizánske
  ÚP: 11,00 hod.
 6. SK č. 136-LO/D-1042/2002 zo dňa 14.05.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/68 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - návrh na zastavenie správneho konania
  ÚK: RÁDIO FORTE, spol. s r.o., Trnava, č. R/68
 7. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Milan Janovec, obchodné meno: Milan Janovec - RTV, Slovenská Ľupča
 8. SK č. 292 - LO/D - 1357/2002 zo dňa 16.08.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a podielu programových typov
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
 9. Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Obec Slanec
 10. Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Obec Veľký Folkmár
 11. Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Obec Kalša
 12. Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Obec Košická Polianka
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 285 - PgO/O-1457/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa o prešetrení anonymnej sťažností č. 51-2002
  (dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 22.6.2002-program Deka hity)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 14. Návrh na ďalší postup po doručení Rozsudku NS SR
  SK č.: 569-PgO/O-2133/2001 zo dňa 20.11.2001
  (program: Život za papagáje)
  Správa o stave správneho konania č. 569-PgO/O-2133/2001 po doručení Rozsudku NS SR (dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
 15. Kontrolný monitoring
  Správa e. 69/2002/TV o monitorovaní programu Info kanál Pliešovce
  (monitorované dni: 24.7. a 7.8.2002)
  Vysielateľ: INFO kanál Pliešovce, spol. s r.o. Pliešovce, číslo licencie: T/95
 16. Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1639/71-2002 zo dňa 20.9.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie Televízie Trenčín v dňoch 9.9. - 21.9.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/71-2002 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín
  Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín, číslo licencie: T/126
 17. Správa zo ZSC
  Podujatie: 5. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii - "MM-S-OD", 18.-20.09.2002, účastník: Mgr. Igor Chovan
 18. Národná Správa na zasadnutie EPRA (Slovinsko)
 19. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 30.09.2002
 20. Informácia o uzávierke žiadostí vo výberovom konaní zo dňa 30.09.2002
 21. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - stav k 30.09.2002
 22. SK č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002
  vo veci žiadosti o udelenie licencie - návrh na jej zamietnutie
  ÚK: PKO, Banská Bystrica
 23. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 307-LO/O-1567/2002 zo dňa 17.09.2002
vo veci možného porušovania § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na upozornenie
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa, č. TKR/153
Uznesenie č. 02-22/2.703: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania:
Stavebné bytové družstvo
Horná 926/1
927 01 Šaľa
porušil I. ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou
II. ustanovenia § 60 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z. - tým, že neoznámil Rade každú zmenu údajov do 15 dní odo dňa vzniku zmeny, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný prevádzkovať retransmisiu dňom doručenia tohto rozhodnutia v súlade s oznámením zo dňa 12.10.2001 o zaradení programových služieb, v opačnom prípade mu Rada uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 1 písm. a, c) zákona č. 308/2000 Z.z..

K bodu 3)

SK č. 321-LO/D-1479/2002 zo dňa 02.09.2002
vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny programových typov
ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 02-22/3.704: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 02.09.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny programovej štruktúry účastníka konania - spoločnosti:
Rádio TWIST, a. s.
Šalviová 1
830 00 Bratislava 3
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. menílicenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok III. sa mení a znie: " III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 01.01.2002:
a/ charakteristika vysielania: informačno - hudobné
b/ programové typy
1. Spravodajstvo: min. 10,2 %
2. Publicistika: min. 3,7 %
2.1 Politická publicistika: min. 0,1 %
2.2 Ostatná publicistika: min. 3,6 %
3. Dramatický ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1 Programy pre deti: 0 %
3.2 Náboženské programy: min. 0,3 %
3.3 Literárne programy: 0 %
3.4 Zábavné programy: min. 5,3 %
3.5 Hudobné programy: 4,7 %
2/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
3/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 11 %."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 15. 000,- Sk ( slovom pätnásťtisíc slovenských korún ).

K bodu 4)

SK č. 318-LO/D - 1685/2002 zo dňa 01.10.2002
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS (Banská Bystrica, Zvolen, Sliač)
ÚK: RTV, spol. s r.o. Banská Bystrica
Uznesenie č. 02-22/4.705: Rada pre vysielanie a retransmisiu vo veci SK č. 318-LO/D-1685/2002 zo dňa 01.10.2002 - žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS (Banská Bystrica, Zvolen, Sliač) účastníka konania RTV, spol. s r.o. Banská Bystrica rozhodla o presunutí prerokovania tohto bodu na budúce zasadnutie Rady dňa 05.11.2002.

K bodu 5)

SK č. 323-LO/D-1750/2002 zo dňa 14.10.2002
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní spoločnosti
ÚK: SPINOZA s.r.o., Partizánske
ÚK: Andrej Beňuška, Partizánske
Uznesenie č. 02-22/5.706: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 323-LO/D-1750/2002 zo dňa 14.10.2002 s účastníkmi konania:
SPINOZA, s.r.o.
Nitrianska cesta 503/60
958 01 Partizánske
a
Andrej Beňuška
Veľké Bielice 43/24
958 01 Partizánske 4
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/62 spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Prievidza a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z. udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 50% podielu na základnom imaní a 51% podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/62 spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske zo spoločníka Miloša Vajdu na nadobúdateľa Andreja Beňušku.

K bodu 6)

SK č. 136-LO/D-1042/2002 zo dňa 14.05.2002
vo veci zmeny licencie č. R/68 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - návrh na zastavenie správneho konania
ÚK: RÁDIO FORTE, spol. s r.o., Trnava, č. R/68
Uznesenie č. 02-22/6.707: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") na základe žiadosti, doručenej Rade dňa 01.10.2002 vo veci späťvzatia návrhu spoločnosti:
RÁDIO FORTE, spol. s r.o.
Okružná 5
917 01 Trnava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie:Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje správne konanie č. 136-LO/D-1042/2002 vo veci oznámenia zmeny údajov, ktoré sa začalo dňa 14.05.2002 doručením podania, pretože účastník konania, spoločnosť RÁDIO FORTE, spol. s r.o., Trnava, listom doručeným Rade dňa 01.10.2002 vzal svoju žiadosť späť.

K bodu 7)

Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Milan Janovec, obchodné meno: Milan Janovec - RTV, Slovenská Ľupča
Uznesenie č. 02-22/7.708: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") začína správne konanie vo veci možného odňatia licencie č. T/130 vysielateľa Milana Janovca, obchodné meno: Milan Janovec - RTV, Slovenská Ľupča, podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní, pričom čas, po ktorý vysielaniu bránili odôvodnené technické prekážky, sa nezapočítava. Ústne pojednávanie sa nariaďuje na deň 05.11.2002.

K bodu 8)

SK č. 292 - LO/D - 1357/2002 zo dňa 16.08.2002
vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a podielu programových typov
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-22/8.709: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 16.08.2002 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Blatné 334
900 82
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/41 na televízne vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
V článku I. sa mení bod 3 a znie:
"3. Časový rozsah vysielania: min. 19 hod./denne"
V článku III. sa mení bod 1 a znie:
"1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 02.09.2002:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie : max. 25 %
2. Programy : min. 75 %
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 7 %
2. Publicistika: 18 %
2.1 Politická publicistika: 1,6 %
2.2 Ostatná publicistika: 16,4 %
3. Dokumentárne programy: 1 %
4. Dramatické programy : 55 %
5. Zábavno-hudobné programy : 14 %
6. Hudobné programy : 3 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 2 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f) je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún).

K bodu 9)

Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Obec Slanec
Uznesenie č. 02-22/9.710: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") začína správne konanie vo veci možného opakovaného porušenia ust. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") voči účastníkovi konania - obec Slanec.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 1písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 18.11.2002 o 11,30 hod.

K bodu 10)

Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Obec Veľký Folkmár
Uznesenie č. 02-22/10.711: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") začína správne konanie vo veci možného opakovaného porušenia ust. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") voči účastníkovi konania - obci Veľký Folkmár.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 18.11.2002 o 12,30 hod.

K bodu 11)

Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Obec Kalša
Uznesenie č. 02-22/11.712: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") začína správne konanie vo veci možného opakovaného porušenia ust. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") voči účastníkovi konania - obci Kalša.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 18.11.2002 o 12,00 hod.

K bodu 12)

Návrh na začatie SK vo veci opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. d) - pokuty podľa § 67 ods. 9 zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Obec Košická Polianka
Uznesenie č. 02-22/12.713: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie vo veci možného opakovaného porušenia ust. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z., voči účastníkovi konania - obci Košická Polianka.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 18.11.2002 o 13,00 hod.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 285 - PgO/O-1457/2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa o prešetrení anonymnej sťažností č. 51-2002
(dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 22.6.2002-program Deka hity)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-22/13.714: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 285-PgO/O-1457/2002, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, odvysielaním programu "Deka Hity" dňa 22.6.2002 označeného ako program nevhodný pre maloletých do 7 rokov, porušil § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ust. § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. určila Rada, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 14)

Návrh na ďalší postup po doručení Rozsudku NS SR
SK č.: 569-PgO/O-2133/2001 zo dňa 20.11.2001 vo veci dodržiavania § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) - (program: Život za papagáje)
Správa o stave správneho konania č. 569-PgO/O-2133/2001 po doručení Rozsudku NS SR
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č. 02-22/14.715: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len " Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 569-PgO/O-2133/2001 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 odvysielaním programu Televízne noviny dňa 19.8.2001 v čase od 19.00 hod. porušil ustanovenie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že príspevok tohto programu s názvom "Život za papagáje" zasahoval do ľudskej dôstojnosti zobrazenej obete trestného činu, a to prostredníctvom zobrazení, ktoré boli použité nad rámec spravodajského informovania a bez zjavného motívu informovať vo verejnom záujme, za čo mu ukladá v zmysle ust. § 64 ods. 1 písm. d) sankciu- pokutu podľa § 67 ods. 3 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z. vo výške 250.000,-Sk ( slovom dvestopäťdesiattisíc slovenských korún).
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017- 10820- 002/0720, VS **02.
Podľa § 64 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: " Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 15)


Kontrolný monitoring
Správa č. 69/2002/TV o monitorovaní programu Info kanál Pliešovce
(monitorované dni: 24.7. a 7.8.2002)
Vysielateľ: INFO kanál Pliešovce, spol. s r.o. Pliešovce, číslo licencie: T/95
Uznesenie č. 02-22/15.716: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 69/2002/TV o monitorovaní vysielania televízie Info Kanál Pliešovce konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/95 INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o. zo dňa 24.07. a 07.08. 2002 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 16)

Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1639/71-2002 zo dňa 20.9.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie Televízie Trenčín v dňoch 9.9. - 21.9.2002 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/71-2002 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín, číslo licencie: T/126
Uznesenie č. 02-22/16.717: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1639/71/2002 zo dňa 20.9.2002 začína správne konanie voči účastníkovi konania - Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín vo veci možného porušenia ustanovení § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní programovej služby TV Trenčín z dní 9.9. až 21.9.2002.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. oznámi vysielateľovi začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy v správnom konaní.

K bodu 17)

Správa zo ZSC
Podujatie: 5. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii - "MM-S-OD", 18.-20.09.2002, Účastník: Mgr. Igor Chovan
Uznesenie č. 02-22/17.718: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie správu zo ZSC : 5. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii - "MM-S-OD", 18.-20.09.2002, (Francúzsko, Štrasburg - Mgr. Igor Chovan).

K bodu 18)

Národná Správa na zasadnutie EPRA (Slovinsko)
Uznesenie č. 02-22/18.719: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom národnej správy pre 16. zasadnutie EPRA a súhlasí s jej znením. Súhlasí aj s prezentáciou navrhnutých pro-volebných spotov v rámci pracovnej skupiny EPRA pre politickú reklamu a ukážok predpokladanej politickej reklamy.

K bodu 19)

Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 30.09.2002
Uznesenie č. 02-22/19.720: Rada pre vysielanie retransmisiu berie a vedomie Správu o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 30.09.2002.

K bodu 20)

Informácia o uzávierke žiadostí vo výberovom konaní zo dňa 30.09.2002
Uznesenie č. 02-22/20.721: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie informáciu o uzávierke žiadostí o prídel frekvencií vo výberovom konaní zo dňa 30.09.2002 a rozdelenie ústnych pojednávaní - verejných vypočutí dňa 4.11.2002.

K bodu 21)

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - stav k 30.09.2002
Uznesenie č. 02-22/21.722: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Stav v poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií k 30.9. 2002.

K bodu 22)

SK č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002
vo veci žiadosti o udelenie licencie - návrh na jej zamietnutie,
ÚK: PKO, Banská Bystrica
Uznesenie č. 02-22/22.723: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 340-LO/O-RO5/2002 vo veci žiadosti o udelenie licencie podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
Park kultúry a oddychu
Lazovná ul. č. 19
974 01 Banská Bystrica 1
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 48 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. z a m i e t a žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica z dôvodu, že predmetná žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie bola Rade doručená po uplynutí lehoty určenej v základných podmienkach.

K bodu 23)

Rôzne
1. Žiadosť ÚS SR o doplnenie podania Rvp 1481/02-4 o plnú moc pre advokáta resp. komerčného právnika.
Uznesenie č. 02-22/23.724: Rada pre vysielanie a retransmisiu splnomocňuje P.Kulicha, komerčného právnika, na zastupovanie Rady pre vysielanie retransmisiu pred ústavným súdom SR vo veci ústavnej sťažnosti č. konania Rvp 1481/02-4. Predseda Rady zašle splnomocnenie ÚS SR.

2. Návrh na ZPC - 6.Zasadnutie MM-S-OOD (4.-5.11.2002, Štrasburg, Francúzsko).
Uznesenie č. 02-22/23.725: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie ZPC Igora Chovana, ktorý sa zúčastní 6. zasadnutia skupiny MM-S-OD v dňoch 4.-5.11.2002. kancelária Rady sa poveruje zabezpečiť ZPC v rozsahu obvyklom pre tento typ zahraničnej pracovnej cesty.

3. Stanovisko k niektorým otázkam v súvislosti s elektronickými médiami a kampaňou pre komunálne voľby 2002
Uznesenie č. 02-22/23.726: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí po zapracovaní pripomienok s materiálom "Stanovisko k niektorým otázkam v súvislosti s elektronickými médiami a kampaňou pre komunálne voľby 2002". Kancelária Rady ho zverejní na internetovej stránke Rady.

5.Správa zo služobnej cesty: VIII. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych a mestských televízií "ZLATÝ ŽOBRÁK" (9. - 12. október 2002, Košice)
Uznesenie č. 02-22/23.727: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie Správu zo služobnej cesty Radoslava Kutaša na VIII. ročníku Medzinárodného festivalu lokálnych a mestských televízií "ZLATÝ ŽOBRÁK" v Košiciach.

Peter Kováč
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak