Zápisnica RVR č.21/2002 zo dňa 8.10.2002

 

Zápisnica č. 21/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 08.10.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 266-LO/D-1103/2002 zo dňa 11.07.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/192 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, zmeny počtu prípojok, zmeny ponuky programových služieb a zmeny právnych skutočností
  ÚK: Správa káblových rozvodov spol. s r.o., Partizánske
 3. SK č. 273-LO/D-1356/2002 zo dňa 15.08.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/78 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava
 4. SK č. 312-LO/D-1543/2002 zo dňa 09.09.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/126 z dôvodu zmeny programovej skladby a podielov programových typov
  ÚK: "SLOVAKIA OKOLO SVETA " s.r.o., Trenčín
 5. SK č. 313-LO/D-1545/2002 zo dňa 09.09.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/102 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok
  ÚK: Holkatel, spol. s r.o., Holíč
 6. SK č. 258-LO/D-1127/2002 zo dňa 15.07.2002
  vo veci registrácie retransmisie v obci Belá
  ÚK: Obecný podnik s.r.o., Belá
 7. SK č. 317-LO/D-1589/2002 zo dňa 16.09.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu zmeny programovej skladby
  ÚK: WA SLOVAKIA, a.s., Bratislava
 8. SK č. 307-LO/O-1567/2002 zo dňa 17.09.2002-09-30
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SBD Šaľa, TKR/153
  ÚP: 11.30 hod. dňa 07.10.2002
 9. SK č. 284-LO/D-1434/2002 zo dňa 27.08.2002
  vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/165 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Vladimír Brnák, obch. meno: Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Bystrica
 10. SK 197-LO/D-1108/2002 zo dňa 23.05.2002
  vo veci licencie č. R/65 podľa § 51 ods. 4 z dôvodu zmeny technických parametrov viažucich sa k pridelenej frekvencii
  ÚK: FRONTINUS s.r.o., Rosina
 11. SK 204-LO/D-901/2002 zo dňa 18.04.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/80 z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny podielu preberaných programov
  ÚK: VEGA spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
 12. Plán využitia frekvenčného spektra SR pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 239 - PgO/O- 1118/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 48/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice Infokanál Malacky (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 7.5. a 31.5.2002)
  Vysielateľ: Progres Malacky, s.r.o. Malacky, číslo licencie: T/20
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 185 - PgO/O- 871/2002 zo dňa 28.5.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 278/2-2002 a č. 365/5-2002 (dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 19.1.2002 - program Láskanie)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 186 - PgO/O- 872/2002 zo dňa 28.5.2002
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 278/2-2002 a č. 365/5-2002 (dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 9.2.2002-program Láskanie)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na ďalší postup v SK č.: 285 - PgO/O- 1457/2002 zo dňa 27.8.2002 (návrh na zadanie súdno-znaleckého posudku)
  (program Deka hity zo dňa 22.6.2002
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 304 - PgO/O- 1524/2002 zo dňa 27.8.2002
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1132/49-2002 (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 10.7.2002-program Rádiožurnál o 18.00 hod. )
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 308 - PgO/O- 1592/2002 zo dňa 17.9.2002
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1132/52-2002 (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 10.7.2002-program Infoexpres o 18.00 hod.)
  Vysielateľ: D-Expres, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/66
  ÚP: dňa 07.10. o 12.00 hod.
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 208 - PgO/O- 929/2002 zo dňa 11.6.2002
  Doplnenie: Správa č. 39/2002/TV o monitorovaní programu Láska, vražda a podvod odvysielanom v TV JOJ (dodržiavanie ust. § 35 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 30.5.2002)
  Vysielateľ: MAC TV, spol. s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 240 - PgO/O- 1119/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 46/02/TV o monitorovaní televíznej stanice JOJ (dodržiavanie § 20 ods. 3 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 7. a 9.6.2002-program Listy od vraha)
  Vysielateľ: MAC TV, spol. s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 21. Návrh na podanie ústavnej sťažnosti voči rozsudku NS SR sp.značka 4 Sž 27/02 zo dňa 25.6.2002, ktorým tento zrušil rozhodnutie Rady č. RP 95/2002 zo dňa 25.1.2002
 22. Kontrolný monitoring
  Správa č. 68/2002/TV o monitorovaní programu MsTV Moldava-Szepsi VTV, Studio 7S
  (monitorované dni: 17.6. a 24.6.2002)
  Vysielateľ: MsTV Moldava-Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou, číslo licencie: T/131
 23. Kvantitatívna analýza vysielania spravodajstva rozhlasových staníc (Rádia Expres, Rádio Slovensko, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM,Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) (monitorované obdobie: 16.9.-21.9.2002)
 24. Súhrnná kvantitatívna analýza vysielania spravodajstva rozhlasových staníc (Rádia Expres, Rádio Slovensko, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM,Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) (monitorované obdobie: 21.08.-21.09.2002)
 25. Správa zo SC: 11. Slovenská štatistická konferencia (Nitra 11.-13.09.2002)
 26. Správa zo ZSC: 31. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy (11.-13.09.2002)
 27. Stanovisko Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy k ľudskej dôstojnosti a základným právam iných (programy typu "reality show")
 28. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 266-LO/D-1103/2002 zo dňa 11.07.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/192 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, zmeny počtu prípojok, zmeny ponuky programových služieb a zmeny právnych skutočností
ÚK: Správa káblových rozvodov spol. s r.o., Partizánske
Uznesenie č. 02-21/2.670: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 266 - LO/D - 1103/2002 zo dňa 11.07.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, zmeny počtu prípojok, zmeny ponuky programových služieb, zmeny právnych skutočností účastníka konania:
Správa káblových rozvodov spol. s r.o.
Námestie SNP 212/4
958 18 Partizánske
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/192, ktorá v úplnom znení znie:
" 1: Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa:
registrácie telekomunikačnej činnosti č. 499/01 - TN/KDS zo dňa 14.09.2002
- hlavná stanica: Malá okružná 927, Partizánske
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: káblom
1. Územný rozsah retransmisie: mesto Partizánske
3. Počet prípojok: 4 360
4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3,ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, Spektrum, PRO 7, RTL, RTL 2, TV 5, VOX, CNN, Cartoon Network/TNT, SAT 1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio HIT FM, Rádio DÚHA, Rádio LUMEN, ČRo 1,ČRo 2, ČRo 3, Radio Impuls
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Správy káblových rozvodov spol. s r.o., Partizánske, zoznam výpisov č.: 2012/002, vložka č. 12263/R zo dňa 04.09.2002.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/1),2),3),4) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 10.000,-Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 273-LO/D-1356/2002 zo dňa 15.08.2002
vo veci zmeny licencie č. T/78 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava
Uznesenie č. 02-21/3.671: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 273-LO/D-1356/2002, vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
917 01 Trnava
vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu na lokálne vysielanie televíznej programovej služby č. T/78 zo dňa 16.12.1996 v znení neskorších zmien nasledovne:
1. V časti IV sa bod 3 mení a znie:
"3. Súčasťou tohto rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR č. j. 5166/OSFS-02 zo dňa ..., ktorým sa stanovujú technické parametre pre lokálne vysielanie televíznej programovej služby spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava nasledovne:
Televízny kanál: 53. Trnava
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W ERP
Obmedzenie: /120o - 290o/ potlačenie o 15 dBW
Polarizácia: horizontálna
Lokalita názov: Trnava
Súradnice: 17 E 34 43, 48 N 21 27 (WGS-84)
Nadm. výška: 141 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F--/ 750KF8EHN
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. f) je =15.000,- Sk.

K bodu 4)

SK č. 312-LO/D-1543/2002 zo dňa 09.09.2002
vo veci zmeny licencie č. T/126 z dôvodu zmeny programovej skladby a podielov programových typov
ÚK: "SLOVAKIA OKOLO SVETA " s.r.o., Trenčín
Uznesenie č. 02-21/4.672: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie o zmene licencie z dôvodu zmeny programovej skladby a zmeny programových typov, doručené Rade dňa 09.09.2002, účastníka konania - spoločnosti:
"SLOVAKIA okolo sveta s r. o."
Mierové nám. 22
911 01 Trenčín
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. menírozhodnutie č. T/126/2000 zo dňa 03.10.2000 o udelení licencii č. T/126 na lokálne televízne terestriálne vysielanie, pričom úplne znenie rozhodnutia znie: "I. (1) Názov programovej služby: Televízia Trenčín ( TVT )
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňa 13.11.2012
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín / denne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, mesto Trenčín a okolie
(5) Spôsob vysielania: terestriálne
(6) Pridelená frekvencia: 60.TV kanál
(7) Jazyk vysielania: slovenský II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 2430 /B zo dňa 06.03.2001.
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 2430 /B zo dňa 06.03.2001. III. (1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 09.09.2002 č.p.d. 1543/02 a doplnenej dňa 23.09.2002 č.p.d. 1649/02:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie : max.35 %
2. Programy : min. 65 %
b/ Programové typy: ( 100% )
1. Spravodajstvo: 40 %
2. Publicistika: 60 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 60 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %
6. Hudobné programy : 0 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(2)Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min.65 %
(3)Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne televízie
(4)Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa § 20 zákona č. 308/2000 Z. z sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
(5)Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: - IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b/ v prípade iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov.
2. držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie.
Súčasťou rozhodnutia je aj frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR dňa 19.01.2001, ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Televízny kanál. 60
Maximálny vyžiarený výkon: 300W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Trenčín a okolie
Lokalita: Trenčín - Záblatie
Súradnice: 17 E 59 30, 48 N 54 27 ( WGS - 84 )
Nadm. výška 286 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 15 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6 M 25 C FWN 750 KF 8 EHN
Číslo frekvenčného listu: 11024/SKS-00."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/8 ) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 5)

SK č. 313-LO/D-1545/2002 zo dňa 09.09.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/102 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok
ÚK: Holkatel, spol. s r.o., Holíč
Uznesenie č. 02-21/5.673: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie a zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania
Holkatel, spol. s r.o.
Školská 6
908 51 Holíč
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/102 zo dňa 10.10.1997, pričom úplné znenie rozhodnutia o registrácii retransmisie znie:
"KDS Holíč
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti zo dňa 11.09.2001, číslo registrácie 724/TT/2001:
Hlavná stanica: Školská 6, Holíč
Vlastný informačný okruh: áno (Lokalita štúdia VIO: Školská 6, Holíč; Doprava modulácie z VIO do HS: koaxiálny kábel)
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Holíč
3. Počet prípojok: - skutočný: 2520
4. Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2,TV PRIMA, ORF 1, ORF 2, SPEKTRUM, SUPERMAX, HBO, DISCOVERY, HALLMARK, TV 5, RTVE, EUROSPORT, PRO 7, RTL 2, VIVA 2, VOX, VIVA, SAT 1, SUPER RTL, ARD, N-TV;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO TWIST, FUN RADIO, RÁDIO ADUT, rádio OKEY, Rádio Forte;)
5. Právne skutočnosti: Podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, spoločnosti Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč, vložka číslo 10327/T, zoznam výpisov č. KO-5502/2002, zo dňa 24.07.2002."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. i) je =10.000,- Sk."

K bodu 6)

SK č. 258-LO/D-1127/2002 zo dňa 15.07.2002
vo veci registrácie retransmisie v obci Belá
ÚK: Obecný podnik s.r.o., Belá
Uznesenie č. 02-21/6.674: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa § 71 citovaného zákona posúdila žiadosť o registráciu retransmisie na retransmisiu programových služieb v KDS v obci Belá, doručenú Rade dňa 15.07.2002, doplnenú na základe výzvy zo dňa 06.08.2002, podaním doručeným dňa 30.09.2002 žiadateľa:
OBECNÝ PODNIK, s.r.o
013 05 Belá
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/..... za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-942/2001, vydané dňa 2310.2001 OŠD Žilina
Hlavná stanica: budova OcÚ Belá, Oslobodenia 183
Lokalita: obec Belá
Lokalita štúdia VIO: -
Doprava modulácie: -
2. Územný rozsah retransmisie: obec Belá
3. Počet prípojok: predpokladaný:400 skutočný: 310
4. Ponuka programových služieb :
televízne program. služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1,ČT 2, M1
rozšírený súbor: -
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu spoločnosti z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline, vložka číslo:12992/L, zoznam výpisov č.6868/02 zo dňa 18.07.2002.
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť V. písm. ha) je 10. 000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).

K bodu 7)

SK č. 317-LO/D-1589/2002 zo dňa 16.09.2002
vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu zmeny programovej skladby a programových typov
ÚK: WA SLOVAKIA, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 02-21/7.675: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 317-LO/D-1589/2002 vedenom vo veci zmeny programovej skladby a programových typov voči účastníkovi konania, spoločnosti:
WA SLOVAKIA, a.s.
Dunajská 4
814 81 Bratislava
vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 z 15.09.1996 v znení neskorších zmien sa časť III, bod 1 mení a znie: "III. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby platnej od 02.09.2002:
1) Programové typy:
Spravodajstvo - min. 3 %
Publicistika:
1. politická publicistika - min. 0 %
2. ostatná publicistika - min. 0 %
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. detské programy - min. 0 %
2. náboženské programy - min. 0 %
3. literárno-dramatické programy - min. 0 %
4. zábavné programy - min. 7 %
5. hudobné programy - min. 7 %."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).

K bodu 8)

SK č. 307-LO/O-1567/2002 zo dňa 17.09.2002-09-30
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SBD Šaľa, TKR/153
Uznesenie č. 02-21/8.676: Rada pre vysielanie retransmisiu Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona vo veci správneho konania č. 307-LO/O-1567/2002 zo dňa 17.09.2002 vo veci veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. účastníka konania Stavebné bytové družstvo, Šaľa nariaďuje nový termín ústneho pojednávania na deň 22.10.2002 o 9,30 hod.

K bodu 9)

SK č. 284-LO/D-1434/2002 zo dňa 27.08.2002
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/165 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Vladimír Brnák, obch. meno: Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Bystrica
Uznesenie č. 02-21/9.677: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 284-LO/D-1434/2002, začatom dňa 27.08.2002 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/165, posúdila žiadosť prevádzkovateľa retransmisie:
Vladimír Brnák
Obchodné meno: Vladimír Brnák - TELESAT
Slovanská 9
969 00 Banská Štiavnica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z. ruší registráciu retransmisie č. TKR/165 z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 27.08.2002 (č.p.d. 1434), doplneným dňa 13.09.2002 (č.p.d. 1588/2002) písomne požiadal.

K bodu 10)

SK 197-LO/D-1108/2002 zo dňa 23.05.2002
vo veci licencie č. R/65 podľa § 51 ods. 4 z dôvodu zmeny technických parametrov viažucich sa k pridelenej frekvencii
ÚK: FRONTINUS s.r.o., Rosina
Uznesenie č. 02-21/10.678: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 197-LO/D-1108/2002 zo dňa 23.05.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníkom konania:
FRONTINUS s.r.o.
Rosina 259
010 01
z dôvodu zmeny technických podmienok viažucich sa k pridelenej frekvencii (vysielanie RDS) a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/65 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/65/98 zo dňa 14.08.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:
" I. 1. Názov programovej služby: Rádio Frontinus
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 6 rokov, licencia zaniká dňom 03.09.2004.
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie: 104,6 MHz Straník
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 274/L, zo dňa 14.05.2002
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 274/L, zo dňa 14.05.2002
III. 1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby doručenej Rade dňa 05.04.2001 (č.p.d. 789):
1. Spravodajstvo - min. 3,6 %
2. Publicistika: - min. 7,4 %
2.1. politická publicistika - min. 1 %
2.2. ostatná publicistika - min. 6,4 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. detské programy - min. 2,2 %
3.2. náboženské programov - 0 %
3.3. literárno-dramatické programy - 0%
3.4. zábavné programy - min. 20,8 %
3.5. hudobné programy - min. 66 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 8 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 7 % (vysielateľ s licenciou č. R/78: Radio Free Europe / Radio Liberty Inc., Washington D.C.; názov programovej služby: Rádio Slobodná Európa)
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR: č.j.: 8866/SKS-98 zo dňa 27.07.1998, ktorými sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Frekvencia: 104,6 MHz
Lokalita: kóta Straník
Oblasť pokrytia: Žilina a priľahlé obce
Súradnice: 18 E 49 44 / 49 N 14 14
Max. vyžiarený výkon: 30dBW
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI (S) áno
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno
Alternatívne frekvencie AF (S) nie
Typ programu PTY (D) áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno
Číslo programu PIN (D) áno
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno
Meno programového okruhu PS FRONTIN
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT áno."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/10 Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške = 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 11)

SK 204-LO/D-901/2002 zo dňa 18.04.2002
vo veci zmeny licencie č. T/80 z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny podielu preberaných programov
ÚK: VEGA spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Uznesenie č. 02-21/11.679: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 204-LO/D-901/2002 zo dňa 18.04.2002 posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o zmene licencie T/80 na televízne vysielanie účastníka konania:
VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov
z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny podielu preberaných programov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/80 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/80/97 zo dňa 06.03.1997 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I. 1. Názov programovej služby: VEGA
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 25.03.2009
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie
6. Spôsob vysielania: terestriálne televízne vysielanie na frekvencii Prešov 52. kanál
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 04.05.2001, vložka číslo: 2260/P
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 04.05.2001, vložka číslo: 2260/P
III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej v podaní zo dňa 08.04.2002, ktoré bolo doručené Rade dňa 18.04.2002 (č.p.d. 901/2002)
1.1. Programová služba VEGA vrátane JOJ:
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 30 %
2. Programy: min. 70 %
b) Programové typy (100%)
1. Spravodajstvo: 9 %
2. Publicistika: 29 %
2.1. Politická publicistika: 2 %
2.2. Ostatná publicistika: 27 %
3. Dokumentárne programy: 1 %
4. Dramatické programy: 46 %
5. Zábavno-hudobné programy: 11 %
6. Hudobné programy: 1 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 2 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 98 %
1.2. Programová služba VEGA (len lokálne vysielanie):
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 %
2. Programy: min. 80 %
b) Programové typy (100%)
1. Spravodajstvo: 60 %
2. Publicistika: 40 %
a. Politická publicistika: 5 %
b. Ostatná publicistika: 35 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálneho vysielateľa
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 sa nevzťahuje na lokálneho vysielateľa
6. Špecifikácia stránok služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Televízny kanál: 52 Prešov - Šibená hora, offset 2P
Kmitočtový list: 1138/SKS-01 zo dňa 26.01.2001
Maximánle vyžiarený výkon: 100 W
Polarizácia: horizontálna
Súradnice: 21 E 14 34, 49 N 00 47 (S-42)
Nadm. výška: 313 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 23 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni
b) v prípade použitia iného formátu zabezpečiť prehranie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/14 Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 12)

Plán využitia frekvenčného spektra SR pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania - II. aktualizácia
Uznesenie č. 02-21/12.680: Rada pre vysielanie retransmisiu prerokovala návrh II.aktualizácie Plánu využitia frekvenčného spektra SR pre vysielanie. Kancelária Rady zašle materiál na záverečné pripomienkovanie TÚ SR a MDPT SR. Po obdržaní stanovísk Rada materiál definitívne schváli.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 239 - PgO/O- 1118/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 48/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice Infokanál Malacky (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č.308/2000 Z.z.)
(monitorované dni: 7.5. a 31.5.2002)
Vysielateľ: Progres Malacky, s.r.o. Malacky, číslo licencie: T/20
Uznesenie č. 02-21/13.681: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 239 -PgO/O-1118/2002 Progres Malacky, spol. s r.o. Malacky, držiteľ licencie č. T/120 vo vysielaní programovej služby Infokanál Malacky v dňoch 7.5. a 31.5.2002 porušil ustanovenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že vo vysielaní videotextu boli odvysielané informácie, súvisiace s prevádzkovaním KDS vysielateľa vo forme vlastnej propagácie, ktoré neboli rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu- upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 185 - PgO/O- 871/2002 zo dňa 28.5.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 278/2-2002 a č. 365/5-2002 (dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 19.1.2002 - program Láskanie)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-21/14.682: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade s ust. § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 185-PgO/O-871/2002 voči účastníkovi konania MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, zastavuje z dôvodu, že nedisponuje dostatkom podkladov a jednoznačných dôkazov pre meritórne rozhodnutie vo veci, čím odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie č. 02-21/14.683: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), sťažnosť evidovanú pod č. 278/2 - 2002, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, uznala v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú z pohľadu zákona č 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 186 - PgO/O- 872/2002 zo dňa 28.5.2002
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 278/2-2002 a č. 365/5-2002 (dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 9.2.2002-program Láskanie)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-21/15.684: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade s ust. § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 186-PgO/O-872/2002 voči účastníkovi konania MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, zastavuje z dôvodu, že nedisponuje dostatkom podkladov a jednoznačných dôkazov pre meritórne rozhodnutie vo veci, čím odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie č. 02-21/15.685: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), sťažnosť evidovanú pod č. 365/5 - 2002, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, uznala v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú z pohľadu zákona č 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na ďalší postup v SK č.: 285 - PgO/O- 1457/2002 zo dňa 27.8.2002 (návrh na zadanie súdno-znaleckého posudku)
(program Deka hity zo dňa 22.6.2002
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-21/16.686: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 36 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, § 9 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z., a § 16 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch nerozhodla o pribratí znalca z dôvodu, že sama posúdi predmetné skutočnosti dôležité pre rozhodnutie v tomto správnom konaní.
Kancelária rady pripraví návrh uznesenia na budúce zasadnutie Rady.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 304 - PgO/O- 1524/2002 zo dňa 27.8.2002
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1132/49-2002 (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 10.7.2002-program Rádiožurnál o 18.00 hod. )
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 02-21/17.687: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 304-PgO/O-1524/2002, začaté dňa 27.8.2002, vedené voči účastníkovi konania - Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona , vo veci možného porušenia § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti so správou týkajúcou sa sporu medzi spoločnosťou TOPOS TOVARNÍKY, a.s. a spoločnosťami SVD, s.r.o. a SEVISBROKERS o.c.p., a.s., odvysielanou dňa 10.7.2002 v rámci programu Rádiožurnál so začiatkom vysielania o cca. 18.00 hod., zastavuje, pretože Rada dospela k záveru, že odvysielaním predmetnej správy účastníkom konania nedošlo k porušeniu § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z. z., čím odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie č. 02-21/17.688: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1132/49 - 2002, vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi sťažovateľom výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o prešetrení sťažnosti č. 1132/49 - 2002.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 308 - PgO/O- 1592/2002 zo dňa 17.9.2002
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1132/52-2002 (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 10.7.2002-program Infoexpres o 18.00 hod.)
Vysielateľ: D-Expres, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/66
Uznesenie č. 02-21/18.689: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 308-PgO/O-1592/2002, začaté dňa 17.9.2002, vedené voči účastníkovi konania - spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava, vo veci možného porušenia § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti so správou týkajúcou sa sporu medzi spoločnosťou TOPOS TOVARNÍKY, a.s. a spoločnosťou SEVISBROKERS o.c.p., a.s., odvysielanou dňa 10.7.2002 v rámci programu Infoexpres so začiatkom vysielania o cca. 18.00 hod. zastavuje, pretože Rada nedospela k záveru, že odvysielaním predmetnej správy účastníkom konania došlo k porušeniu § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z. z., čím odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie č. 02-21/18.690: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1132/52-2002, vedenú voči vysielateľovi - spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 208 - PgO/O- 929/2002 zo dňa 11.6.2002
Doplnenie: Správa č. 39/2002/TV o monitorovaní programu Láska, vražda a podvod odvysielanom v TV JOJ (dodržiavanie ust. § 35 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 30.5.2002)
Vysielateľ: MAC TV, spol. s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 02-21/19.691: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 208 -PgO/O-929/2002 MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39 porušil ust. § 35 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že audiovizuálne dielo- film Láska, vražda a podvod, odvysielaný 30.5.2002, prerušil zaradením reklamy celkovo dvakrát, pričom pre druhé prerušenie zaradením reklamy neboli splnené podmienky podľa § 35 ods. 3 cit. zákona, keďže vlastný časový rozsah odvysielaného diela nepresahoval dva súvislé 45-minútové úseky, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) sankciu- upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 240 - PgO/O- 1119/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 46/02/TV o monitorovaní televíznej stanice JOJ (dodržiavanie § 20 ods. 3 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 7. a 9.6.2002-program Listy od vraha)
Vysielateľ: MAC TV, spol. s.r.o., Košice, číslo

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak