Zápisnica RVR č.20/2002 zo dňa 26.9.2002

 

Zápisnica č. 20/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 26.09.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia Rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Škultéty

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 97 - PgO/O -650/2002 zo dňa 16.4.2002
  Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV
  Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: dňa 26.09.2002 o 9.30 hod.
 3. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 98 - PgO/O -651/2002 zo dňa 16.4.2002
  Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
  Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002
  (dodržiavanie § 38 ods. 4 resp. § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: dňa 26.09.2002 o 9,30 hod.
 4. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 132 - PgO/O - 788/2002 zo dňa 7.5.2002
  Doplnenie: Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
  Monitorovaný program: Bohatí a zdraví zo dňa 12.1.2002
  (dodržiavanie ôsmej časti zákona č. 308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: dňa 26.09.2002 o 9,30 hod.
 5. Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR
  (monitorované obdobie: 16.09.-23.09.2002)
 6. Kontrolný monitoring
  SK č.:238 - PgO/O- 1117/2002 zo dňa 16.7.2002
  Doplnenie: Správa č. 12/02/Ro o monitorovaní programovej služby Rádio Dúha (dodržiavanie § 16 písm. e/)
  (monitorované dni: 5.,6.,7. a 8.4.2002)
  Vysielateľ: Rádiomédia, s.r.o., Dubnica nad Váhom číslo licencie: R/55
 7. Návrh Nariadenia č. 5/2002 o cestovných náhradách.
 8. Výberové konanie na voľné frekvencie a kanály - verejný oznam
 9. Rôzne

K bodu 2)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 97-PgO/O-650/2002 zo dňa 16.4.2002
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002 (dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 01-20/2.658: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 98-PgO/O-651/2002, vysielateľ na základe zákona - Slovenská televízia porušil opakovane § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že sponzorov programu Lesu zdar - Halali, odvysielaného dňa 16.2.2002 na programovom okruhu STV 1, v čase od cca 13.30 hod., neoznačil na jeho začiatku a konci, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- SK, slovom jednostotisíc Sk.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **002
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 3)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 98-PgO/O-651/2002 zo dňa 16.4.2002
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002 (dodržiavanie § 38 ods. 4 príp. § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 01-20/3.659: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 98-PgO/O-651/2002, vysielateľ na základe zákona - Slovenská televízia opakovane porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje vysielanie skrytej reklamy, tým,že dňa 16.2.2002 na svojom programovom okruhu STV 1 v čase od cca 13.00 hod. v rámci programu Lesu zdar - Halali odvysielal komerčné informácie o výrobku značky Husqvarna, ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladáv súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 500 000,- Sk, slovom päťstotisíc Sk.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **002 Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 4)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 132-PgO/O-788/2002 zo dňa 7.5.2002
Doplnenie: Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
Monitorovaný program: Bohatí a zdraví zo dňa 12.1.2002 (dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 01-20/4.660: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 132-PgO/O-788/2002, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava: opakovane porušil § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že nezabezpečil, aby ním vysielaný program Bohatí a zdraví zo dňa 12.1.2002 nepodporoval predaj tovaru a služby sponzora, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- Sk slovom jednostotisíc slovenských korún.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **02
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 5)

Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR (monitorované obdobie: 16.09.-23.09.2002)
Kvantitatívna analýza za obdobie od 9.9. do 15.9.2002.
Hodnotiaca správa v súvislosti s kampaňou pre voľby do NR SR.
Uznesenie č. 02-20/5.661: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie:

 1. a) výsledky monitoringu vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ, TA-3, SRo, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Expres, Rádia OKEY z dní 16.9.2002 -23.9.2002 obsiahnutých v Správe č.5 a výsledky monitoringu vysielania teletextu STV text, BLESK, Markízatext v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR obsiahnutých v Správe č. 5;
 2. b) Kvantitatívnu analýzu vysielania spravodajstva rozhlasových (Rádia Expres, Slovensko 1, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) v období od 9.9.-15.9.2002);
 3. c) Hodnotiacu správu Rady pre vysielanie a retransmisiu: Monitorovanie rozhlasového a televízneho vysielania v súvislosti s kampaňou pre voľby do NR SR

K priebežnej správe o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-20/5.662: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii") v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči vysielateľovi s licenciou T/41, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s priebežným monitoringom vysielania programu Televízne noviny v období volebnej kampane, moratória a volieb do NR SR.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí podklady a dôkazy dôležité pre rozhodnutie vo veci.


K Správe o výsledkoch priebežného monitorovania vysielania Hviezda FM v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR
Návrh na začatie SK vo veci možného poručenia § 16 ods. b) zákona č. 308/2002 Z.z.
Vysielateľ: Rádio Nitra s.r.o. Nitra
Uznesenie č. 02-20/5.663: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii") v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči vysielateľovi s licenciou R/37, spoločnosti Rádio Nitra, spol. s r.o. Nitra (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s priebežným monitoringom vysielania spravodajských programov v období volebnej kampane, moratória a volieb do NR SR.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí podklady a dôkazy dôležité pre rozhodnutie vo veci.

K bodu 6)

Kontrolný monitoring
SK č.:238-PgO/O-1117/2002 zo dňa 16.7.2002
Doplnenie: Správa č. 12/02/Ro o monitorovaní programovej služby Rádio Dúha (dodržiavanie § 16 písm. e/)
(monitorované dni: 5.,6.,7. a 8.4.2002)
Vysielateľ: Rádiomédia, s.r.o., Dubnica nad Váhom číslo licencie: R/55
Uznesenie č. 02-20/6.664: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len " Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciach ( ďalej len " zákon č. 308/2000 Z.z." ) v súlade s ust. § 30 zák. č. 71/1967 zb. o správnom konaní rozhodla voči účastníkovi konania - RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom o zastavení správneho konania č. 238-PgO/O-1117/2002 z dôvodu, že odpadol dôvod konania.

K bodu 7)

Návrh Nariadenia č.5/2002 o cestovných náhradách.
Uznesenie č. 02-20/7.665: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Nariadenie č. 5/2002 o cestovných náhradách v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Nariadenie č. 5/2002 nadobúda účinnosť dňom 01.10.2002.

K bodu 8)

Výberové konanie na voľné frekvencie a kanály - verejný oznam
Uznesenie č. 02-20/8.666: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmeny licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3 dňa 30.09.2002. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadostí o licenciu/zmenu licencie: do 18.10.2002 do 14,00 hod.
2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP č. 12, Bratislava, kancelária č. 401
3. dátum verejného vypočutia v konaniach na rozhlasové a televízne vysielanie: dňa 04.11.2002
4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania

Televízne vysielanie:

SKOORDINOVANÉ VOĽNÉ TV FREKVENCIE KANÁL KOORDINOVAL VÝKON v kW
DETVA 37k MAC TV 0,01kW
GEĽNICA 41k TV MARKÍZA 0,007 kW
HNÚŠŤA 37k MAC TV 0,02 kW
HANUŠOVCE n/ TOPĽOU 48k  0,008 kW
MÝTO POD ĎUMBIEROM 51k TV MARKÍZA 0,01kW
NIŽNÁ SLANÁ 40k TV MARKÍZA 0,03 kW
NOVÉ ZÁMKY 52k TV NZ 0,2 kW
PREŠOV 49k TV MARKÍZA 0,025 kW
SVIDNÍK 48k MAC TV 0,008 kW
SENICA 48k RIS -SENICA 0,03 kW
SPIŠKÁ NOVÁ VES 26k BIC SP. N. VES 0,025 kW
POPRAD 50k - 0,05kW

Frekvencie na televízne vysielanie budú pridelené na dobu do 31.12.2005.

Rozhlasové vysielanie:
ROZHLASOVÉ FREKVENCIE FREKVENCIA KOORDINOVAL VÝKON v kW
NITRA 89,7 MHz D EXPRES 0,5 kW
PRIEVIDZA 107,5 MHz D EXPRES 0,5 kW
SVIT 99,5 MHz D EXPRES 1 kW
ZVOLEN 89,0 MHz D EXPRES 1 kW
BANSKÁ BYSTRICA 99,5 MHz - 0,2 kW
BRATISLAVA 97,2 MHz - 0,25 kW
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 88,0 MHz - 10kW
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 90,8 MHz - 10 kW
ZVOLEN 92,6 MHz - 0,1 kW
NOVÉ ZÁMKY 102,8 MHz - 1 kW
PRIEVIDZA 104,5 MHz HIT FM 1 kW
ŽILINA 102,8 MHz WA SLOVAKIA 0,8 kW

Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch , na internetovej stránke a na úradnej tabuli Rady.

K bodu 9)

Rôzne
- Mimoriadne odmeny členom Rady
Uznesenie č. 02-20/8.667: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre členov Rady, podľa predloženého návrhu a rozpisu za výkon mimoriadnych prác. Výplata mimoriadnych odmien sa uskutoční vo výplatnom termíne za mesiac september 2002.
- Mimoriadna odmena riaditeľke kancelárie
Uznesenie č. 02-20/8.668: Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 schvaľuje podľa § 35 ods. 1 písm. a/ zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov odmenu riaditeľke Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac september 2002.

- Informácia o 8. ročníku Medzinárodného festivalu lokálnych televízií "Zlatý žobrák Košice 2002", ktorý sa bude konať v dňoch 09.-12.10.2002 v Košiciach.
Uznesenie č. 02-20/8.669: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje účasť člena Rady Tibora Vargu a pracovníka Kancelárie Rady pre vysielanie retransmisiu R.Kutaša na 8. ročníku Medzinárodného festivalu lokálnych televízií "Zlatý žobrák Košice 2002", ktorý sa bude konať v dňoch 09.-12.10.2002 v Košiciach.

Mária Hradiská
podpredsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak