Tlačová informácia zo dňa 3.8.2011 (Rada pre vysielanie a retransmisiu - udelené sankcie)

Rada pre vysielanie a retransmisiu - udelené sankcie

Rada pre vysielanie a retransmisiu v regulačnej oblasti vysielania okrem udeľovania licencií a registrácií retransmisie dohliada aj na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Do pôsobnosti Rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí aj ukladanie sankcií vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Podľa zákona č. 308/2000 Z.z. má Rada možnosť udeliť nasledovné sankcie - písomné upozornenie na porušenie zákona, povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona, pozastavenie vysielania programu až na dobu 30 dní, pokuta. Podľa Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2010 licenčná Rada udelila 62 upozornení na porušenie zákona, z toho 53 sa týkalo televízneho vysielania a 9 rozhlasového vysielania. Sankcia odvysielania oznamu o porušení zákona bola uložená dvom televíznym a dvom rozhlasovým vysielateľom. Licenčná Rada neuplatnila v roku 2010 ani raz možnosť pozastaviť vysielanie programu. Sankcia pokuta bola uložená 55 krát, pričom televízni vysielatelia dostali 51 pokút a rozhlasoví vysielatelia 4 pokuty v úhrnnej výške 271 423 EUR.

Mgr. Martina Kertészová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak