Zápisnica RVR č.17/2002 zo dňa 3. a 4.9.2002

 

Zápisnica č. 17/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
v dňoch 03.-04.09.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady

Prítomní členovia Rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 280-PgO/O-1424/2002 zo dňa 27.8.2002
  Správa č. 17/2002/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM v období kampane pred voľbami do NR SR
  Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
  ÚP: 10,00 hod.
 3. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 281-PgO/O-1425/2002 zo dňa 27.8.2002
  Správa č. 17/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM a Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období kampane pred voľbami do NR SR
  (monitorovaný program: K veciam verejným z dní 31.5., 28.6., 4.7. a 12.7.2002 a 23.8.2002, Komentár týždňa zo dňa 24.8.2002)
  Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
  ÚP: 10,00 hod.
 4. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 278-PgO/O-1416/2002 zo dňa 27.8.2002
  Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období kampane pred voľbami do NR SR
  (monitorovaný program: Televízne noviny z 24.8.2002)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné číslo licencie: T/41
 5. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 279-PgO/O-1417/2002 zo dňa 27.8.2002
  Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TA 3 v období kampane pred voľbami do NR SR
  (monitorovaný program: Správy z 22.8.2002, 22.00 - 22.30 hod.)
  Vysielateľ: C. E. N., s. r. o. číslo licencie: T/125
 6. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie SK
  Správa č. 52/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
  (monitorované dni: 21. a 25.6.2002)
  Vysielateľ: Perfects a.s. Dunajská streda, číslo licencie: T/90
 7. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie SK
  Správa č. 51/2002/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania Televízie Trenčín
  (monitorované dni: 13.6. a 14.6.2002)
  Vysielateľ: Slovakia okolo sveta s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/126
 8. Kontrolný monitoring
  Správa č. 50/02/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice JOJ
  (monitorované programy: U nás a Práve teraz v dňoch 1.-30.6.2002 )
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 9. Kontrolný monitoring
  Správa č. 42/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice JOJ
  (monitorovaný program: Peříčko zo dní 7., 14. a 28.6.2002 a 5. a 12.7.2002)
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 10. Kontrolný monitoring
  Správa č. 53/2002/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorovaný program: Preteky F1 v dňoch 28.4., 12.5., 26.5.,9.6., 23.6., 7.7. a 21.7.2002)
  Vysielateľ: Markíza Slovakia spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 11. Kontrolný monitoring
  Správa č. 59/2002/Tv o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie
  (monitorované dni: : 24., 26. a 28. 6. 2002)
  Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov, číslo licencie: T/92
 12. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 277-PgO/O-1415/2002 zo dňa 27.8.2002
  Správa č. 65/02/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné číslo licencie: T/41
 13. Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR
  (monitorované obdobie: 26.08.-01.09.2002)
 14. Rôzne

K bodu 2)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 280-PgO/O-1424/2002 zo dňa 27.08.2002
Správa č. 17/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 02-17/2.596: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 280-PgO/O-1424/2002, RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra porušil
§ 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že dňa 12.7.2002 odvysielal v rámci programu "K veciam verejným" slovné vyjadrenia týkajúce sa politickej strany HZDS, ktoré boli politickou reklamou, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu podľa § 67 ods.5 písm.a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 35.000 Sk, slovom tridsaťpäťtisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **02

K bodu 3)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 281-PgO/O-1425/2002 zo dňa 27.08.2002
Správa č. 17/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM a Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR
(monitorovaný program: K veciam verejným z dní 31.05., 28.06., 04.07. a 12.07.2002 a 23.08.2002, Komentár týždňa zo dňa 24.8.2002)
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 02-17/3.597: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 281-PgO/O-1425/2002, RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra porušil:
I. § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že v dňoch 31.5.2002, 28.6.2002, 4.7.2002, 12.7.2002 a 23.8.2002 odvysielal programy "K veciam verejným", ktorými nezabezpečil názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a objektívnosť a nestrannosť politickopublicistických programov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
II. § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z.
tým, že dňa 24.8.2002 odvysielal program "Komentár týždňa", v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť politickopublicistických programov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 4)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 278-PgO/O-1416/2002 zo dňa 27.08.2002
Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období kampane pred voľbami do NR SR (monitorovaný program: Televízne noviny z 24.8.2002)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-17/4.598: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 278-PgO/O-1416/2002, spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. porušil: Iopakovane § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje vysielanie politickej reklamy tým, že v rámci svojej programovej služby dňa 24.8.2002 odvysielal príspevok pod názvom "Spor", ktorý bol politickou reklamou, pretože svojím obsahom a formou spracovania podporoval politickú stranu ANO t.j. bol zameraný v jej prospech v čase volebne kampane do NR SR, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 500.000,- Sk, slovom päťstotisíc slovenských korún.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **02 IIust. § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z. tým, že pri vysielaní hlavného spravodajského programu Televízne noviny dňa 24.8.2002 nezabezpečil jeho objektívnosť a nestrannosť, keďže v rámci neho odvysielal príspevok pod názvom "Spor" ktorý bol politickou reklamou strany ANO, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu- upozornenie na porušenie zákona. * * * Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 5)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie
SK č.: 279-PgO/O-1417/2002 zo dňa 27.08.2002
Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TA-3 v období kampane pred voľbami do NR SR
(monitorovaný program: Správy z 22.08.2002, 22.00 - 22.30 hod.)
Vysielateľ: C. E. N., s. r. o., Bratislava číslo licencie: T/125
Uznesenie č. 02-17/5.599: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 279-PgO/O-1417/2002, spoločnosť C.E.N. s.r.o., Bratislava porušil
§ 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 22.8.2002 odvysielal v rámci Správ so začiatkom vysielania o 22:00 hod. príspevok z predvolebného mítingu strany SDKÚ, ktorý bol politickou reklamou v zmysle ustanovenia § 32 ods. 11 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 6)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie SK
Správa č. 52/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorované dni: 21. a 25.06.2002)
Vysielateľ: Perfects a.s. Dunajská streda, číslo licencie: T/90
Uznesenie č. 02-17/6.600: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy z monitorovania vysielania Mestskej televízie DSTV začína správne konanie voči Perfects a.s., Dunajská Streda vo veci možného porušenia ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť vo vysielaní programu Magazín DSTV dňa 21. 06. 2002.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom.

K bodu 7)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie SK
Správa č. 51/2002/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania Televízie Trenčín
(monitorované dni: 13.06. a 14.06.2002)
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/126
Uznesenie č. 02-17/7.601: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy z monitorovania terestriálneho vysielania TV Trenčín začína správne konanie voči SLOVAKIA okolo sveta, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť vo vysielaní programov Týždenník a Studňa v dňoch 13. a 14.06.2002.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom.

K bodu 8)

Kontrolný monitoring
Správa č. 50/02/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice JOJ
(monitorované programy: U nás a Práve teraz v dňoch 01.-30.06.2002 )
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 02-17/8.602: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii"), zobrala na vedomie Správu č. 50/2002/TV o monitoringu programov U NÁS a PRÁVE TERAZ vysielaných v lokálnych oknách zo stanice TV JOJ, vysielateľom s licenciou č. T/39 za obdobie od 01.06.2002 do 30.06.2002.

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
Správa č. 42/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice JOJ
(monitorovaný program: Peříčko zo dní 07., 14. a 28.06.2002 a 05. a 12.07.2002)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 02-17/9.603: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii"), odkladá prerokovanie Správy č. 42/2002/TV o monitorovaní programu PEŘÍČKO vysielanom v dňoch 07., 14. a 28. júna 2002 a 05. a 12. júla 2002 na stanici TV JOJ na svoje budúce zasadnutie dňa 17.09.2002.

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
Správa č. 53/2002/Tv o monitorovaní TV Markíza
(monitorovaný program: Preteky F1 v dňoch 28.04., 12.05., 26.05.,09.06., 23.06., 07.07. a 21.07.2002)
Vysielateľ: Markíza Slovakia spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-17/10.604: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), po prerokovaní Správy č.53/2002/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza z dní 28.04., 12.05., 26.05., 09.06., 23.06., 07.07., a 21.07.2002 - preteky F1 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
Správa č. 59/2002/Tv o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie
(monitorované dni: : 24., 26. a 28.06. 2002)
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov, číslo licencie: T/92
Uznesenie č. 02-17/11.605: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní Správy č. 59/2002/TV o monitorovaní terestriálneho vysielania stanice Púchovská televízia konštatovala, že v monitorovanom vysielaní v dňoch 24., 26. a 28. júna 2002 vysielateľa s licenciou č.T/92 zo dňa 16.12.1997 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 277-PgO/O-1415/2002 zo dňa 27.8.2002
Správa č. 65/02/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-17/12.606: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 277-PgO/O-1415/2002, začaté dňa 27.8.2002, vedené voči účastníkovi konania - vysielateľovi s licenciou č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s povinnosťou odvysielať oznam o porušení zákona danou rozhodnutím č. RL/381/2002 zo dňa 2.7.2002, zastavuje z dôvodu, že vysielateľ v dňoch 29., 30. a 31.8.2002 odvysielal oznam o porušení § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase tak, ako mu to určila Rada právoplatným a vykonateľným rozhodnutím č. RL/381/2002, čím odpadol dôvod konania začatého z podnetu správneho orgánu.

K bodu 13)

Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR
(monitorované obdobie: 26.08.-01.09.2002).
Uznesenie č. 02-17/13.607: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie:
a) výsledky monitoringu vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ, TA-3, SRo, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Expres, Rádia OKEY z dní 26.08.2002 - 01.09.2002 obsiahnutých v Správe č.2 a vysielania teletextu STV text, BLESK, Markízatext v období od 21.08.- 29.08.2002 obsiahnutého v Správe č. 1;
b) Kvantitatívnu analýzu vysielania spravodajstva rozhlasových (Rádia Expres, Slovensko 1, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia OKEY) a televíznych staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) v období od 21.08.-25.08.2002).

K bodu 14)

Rôzne
- Prehľad o účasti členov Rady za mesiac august 2002
Uznesenie č. 02-17/13.608: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v mesiaci AUGUST 2002 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o nevyplatení odmeny za mesiac august 2002 pre M.Mamojku, ktorý sa vzdal členstva v Rade.

PhDr. Peter Kováč
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak