Oznamovacia povinnosť vysielateľa prostredníctvom internetu a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

Oznamovacia povinnosť

podľa ustanovení § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z." )

Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní, najneskôr v deň začatia vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, písomne alebo v elektronickej forme oznámiť rade:

A) Deň začatia vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie:

B) Meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, ak ide fyzickú osobu:

C) Obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa:

D) Názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, ako aj meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi jej štatutárneho orgánu; zahraničná právnická osoba vykonávajúca činnosť na území Slovenskej republiky uvedie aj adresu miesta činnosti podniku alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky vrátane mena, priezviska, adresy bydliska a dátumu narodenia vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku:

E) Identifikáciu internetovej stránky, na ktorej sa audiovizuálna mediálna služba na
požiadanie alebo vysielanie poskytuje, a identifikáciu poskytovateľa multiplexu, ak audiovizuálna mediálna služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu:

F) Geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia, ak audiovizuálna mediálna služba
na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu:

G) Údaje podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 308/2000 Z.z. (adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo internetovej stránky.):

H) Štát, v ktorom prijíma svoje redakčné rozhodnutia:

I) Štát, v ktorom zamestnáva zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo
spojená s vysielaním prostredníctvom internetu alebo s poskytovaním audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie:

Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní oznámiť rade všetky zmeny údajov do 30 dní od vzniku týchto zmien.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak