Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať nasledovne:  

·         písomne na adresu: Palisády 36, Bratislava 811 06
·         ústne: na podateľni počas stránkových hodín
·         telefonicky na číslo: + 421 2 20 90 65 00
·         elektronicky na e-mailovú adresu: office@rvr.sk

 
Zo žiadosti o informácie adresovanej Rade pre vysielanie a retransmisiu musí byť zrejmé:
·         ktorej povinnej osobe je určená,
·         kto žiadosť podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
·         adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
·         aké informácie žiadateľ požaduje,
·         aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.


Rada pre vysielanie a retransmisiu je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne zo závažných dôvodov predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní. V zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás o predĺžení lehoty budeme bezodkladne informovať.

 
V prípade ak Rada pre vysielanie a retransmisiu vydá rozhodnutie o nesprístupnení informácií, rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií resp. fiktívneho rozhodnutie,  žiadateľ sa môže voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Lehotu 15 dní nemožno zmeškať. 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak