Zápisnica RVR č.15/2002 zo dňa 12.8.2002

 

Zápisnica č. 15/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 12.08.2002 o 13.00 hod. v sídle Rady


Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: J.Grujbárová
Overovateľ: J. Žitňanská


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 262-PgO/O-1299/2002 zo dňa 05.08.2002
  vo veci zistenia stavu v dodržiavaní § 16 písm. h) zákona č. 308/2002 Z.z. )
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
  ÚP: 15.00 hod. dňa 07.08.2002
 3. Rôzne

K bodu 2)
Kontrolný monitoring vysielania TV Markíza - povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona
Návrh na uloženie sankcie - pokuta
SK č.: 262-PgO/O-1299/2002 zo dňa 05.08.2002 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní § 16 písm. h) zákona č. 308/2002 Z.z.
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-15/2.521: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 262-PgO/O-1299/2002, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 opakovane porušil ust. § 16 písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neodvysielal oznam o porušení zákona v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase tak, ako mu to určila Rada rozhodnutím č. RL/381/2002, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňom 16.7.2002, za čo mu ukladá, v súlade s ust. § 64 ods. 1 písm. d/ zák. č. 308/2000 Z. z., podľa ust. § 67 ods. 3 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 1.000.000,-Sk (slovom jeden milión slovenských korún).
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila". V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **02.


PhDr. Peter Kováč
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak