Zápisnica RVR č.14/2002 zo dňa 22.7.2002

 

Zápisnica č. 14/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
zo dňa 22. 07. 2002


Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: J.Grujbárová
Overovateľ: J. Žitňanská


Program:

  1. 1. SK č.257-PgO/O-1174/2002 zo dňa 19.7.2002 vo veci dodržiavania § 16 písm.h) zákona č.308/2000 Z.z. ( neodvysielanie oznamu o porušení zákona )
    ÚK: Markíza Slovakia , s.r.o. Blatné, k licencii č. T/41

Uznesenie č.02-14/1.520: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ a písm.h/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č.257-PgO/O-1174/2002 Markíza -Slovakia, spol. s r.o. , Blatné, držiteľ licencie č.T/41 porušil ust. § 16 písm.h/ zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že neodvysielal oznam o porušení zákona v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase tak, ako mu to určila Rada právoplatným a vykonateľným rozhodnutím č.RL/381/2002, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods.1 písm.a/ zákona č.308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods.4 zákona č.308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."


PhDr.Peter Kováč
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak