Zápisnica RVR č.11/2002 zo dňa 11.6.2002

 

Zápisnica č. 11/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu
ktoré sa konalo dňa 11.06.2002 v sídle Rady o 9,00 hod.
Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 194-LO/O-880/2002 zo dňa 28.05.2002
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
  ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad
  ÚP: 11,30 hod. dňa 10.06.2002
 3. SK č. 195-LO/O-881/2002 zo dňa 28.05.2002
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
  ÚK: Obecný podnik, s.r.o., Belá
  ÚP: 12,00 hod. dňa 10.06.2002
 4. SK č. 510-LO/D-2615/2001 zo dňa 05.10.2001
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Ľubica
  ÚK: Ing. Jozef Maslík, Banská Bystrica
  ÚP: 13,00 hod. dňa 10.06.2002
 5. SK č. 139-LO/D-1082/2002 zo dňa 22.05.2002
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/102 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
 6. SK č. 182-LO/D-989/2002 zo dňa 02.04.2002
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/81 z dôvodu zmeny podielu programových typov, názvu programovej služby a časového rozsahu vysielania
  ÚK: Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava
 7. SK č. 135-LO/D-443/2002 zo dňa 22.02.2002
  vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/24
  ÚK: Slovakia Cable Systems, spol. s r.o., Komárno
 8. SK č. 198-LO/D-1040/2002 zo dňa 14.05.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/115 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Ing. Štefan Mišovic, Martin
 9. SK č. 138-LO/D-1079/2002 zo dňa 22.05.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/166 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
 10. SK č. 183-LO/D-1140/2002 zo dňa 27.05.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/133 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Územné bytové družstvo - Kuzmányho , Košice
 11. SK č. 68-LO/D-621/2002 zo dňa 14.03.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
 12. SK č. 3-LO/D-47/2002 zo dňa 08.01.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
 13. SK č. 105-LO/D-620/2002 zo dňa 14.03.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny zaradenia programovej služby "JOJ"
  ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
 14. Informácia o stave registrácie č. TKR/14
  ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
 15. Návrh na začatie SK vo veci zrušenia retransmisie č. TKR/13 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
 16. SK č. 58-LO/D-582/2002 zo dňa 11.03.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny počtu prípojok a ponuky programových služieb
  ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
 17. SK č. 65-LO/D-651/2002 zo dňa 18.03.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny počtu prípojok a ponuky programových služieb
  ÚK: Združenie majiteľov TKR s.r.o., Púchov
 18. SK č. 183-LO/D-1101/2001 zo dňa 09.05.2001
  vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v meste Dubnica nad Váhom - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: KABEL SAT - 1. s.r.o., Trenčín
 19. Návrh na začatie SK vo veci zrušenia retransmisie č. TKR/161 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava
  ÚP: 12,30 hod. dňa 10.06.2002
 20. Návrh na začatie SK vo veci zrušenia retransmisie č. TKR/111 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Július Perezslényi, Pohronský Ruskov
 21. Informácia o stave registrácie retransmisie č. TKR/203
  ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
 22. Kontrolný monitoring -návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 66 - PgO/O-437/2002 zo dňa 12.3.2002
  Doplnenie: Správa č. 10/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 19.1.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 10,00 hod. dňa 11.06.2002
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 83- PgO/O-514/2002 zo dňa 26.3.2002
  Doplnenie: Správa č. 12/2002 o monitorovaní Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 13.,14.,22.2.2002 )
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 10,00 hod. dňa 11.06.2002
 24. Kontrolný monitoring
  Správa č. 35/2002/TV o monitorovaní vysielania Humenskej televízie
  (monitorované dni: 7.3.2002-14.3.2002)
  Vysielateľ: Humenská televízia s.r.o., Humenné, číslo licencie: T/94
 25. Kontrolný monitoring
  Správa č. 37/02/TV o monitorovaní Informačného mesačníka SBD III. Košice
  (monitorované dni: 10.4.2002-17.4.2002)
  Vysielateľ: SBD III., Košice, číslo licencie: T/36
 26. Kontrolný monitoring -návrhy na začatie správneho konania
  Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských programov v plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV JOJ za obdobie : 4.-31.3.2002
  Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, MAC TV, s.r.o. Košice
 27. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.35/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  monitorovaný deň: 28.5.2002 program Fun o piatej
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 28. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.38/2002/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ
  monitorovaný deň: 16. a 23.5.2002 program Prásk
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39
 29. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.39/2002/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ
  monitorovaný deň: 30.5.2002 od 19.30 hod.; film: Láska, vražda a podvod
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39
 30. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 643/12-2002 zo dňa 18.3.2002, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na program O tri štart z 28.2.2002 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 643/12-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 31. Správa zo služobnej cesty
  Konferencia "Duševné vlastníctvo na Slovensku" - 26.04.2002, Banská Bystrica
 32. Správa zo služobnej cesty
  EPRA - 15.-17.05.2002, Brusel
 33. Návrh na ZPC
  Mediálne fórum - agenda 2000 a mediálne právo a digitalizácia (19.-20.06.2002 - Kolín nad Rýnom)
 34. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.05.2002
 35. Návrh na doplnenie sadzobníka správnych poplatkov pre terestriálne rozhlasové a televízne vysielanie
 36. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 194-LO/O-880/2002 zo dňa 28.05.2002
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad
Uznesenie č.02-11/2.334: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 194-LO/O-880/2002 nariaďuje nový termín ústneho pojednávania na deň 15.07.2002 o 11,30 hod.

K bodu 3)

SK č. 195-LO/O-881/2002 zo dňa 28.05.2002
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
ÚK: Obecný podnik, s.r.o., Belá
Uznesenie č.02-11/3.335: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 195-LO/O-881/2002 nariaďuje nový termín ústneho pojednávania na deň 15.07.2002 o 12,00 hod.

K bodu 4)

SK č. 510-LO/D-2615/2001 zo dňa 05.10.2001
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Ľubica
ÚK: Ing. Jozef Maslík, Banská Bystrica
Uznesenie č.02-11/4.336: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie v káblovom distribučnom systéme (ďalej len "KDS"), doručenú dňa 05.10.2001, žiadateľa:
Ing. Jozef Maslík
obchodné meno: Ing. Jozef Maslík ELTRON
miesto podnikania: Majerská cesta 36, 974 00 Banská Bystrica
Šalgotarjánska č. 12
974 00 Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 49 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe žiadosti účastníka konania udeľuje Ing. Jozefovi Maslíkovi, Šalgotarjánska č. 12, Banská Bystrica
obchodné meno: Ing. Jozef Maslík ELTRON
miesto podnikania: Majerská cesta 36, Banská Bystrica
licenciu č. T/ na lokálne televízne vysielanie
v KDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za
týchto podmienok:
I. 1. Názov programovej služby: TV ĽUBICA
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - obec Ľubica, počet prípojok 450
5. Jazyk vysielania: slovenský
II. Právne skutočnosti:
Ing. Jozef Maslík, štátne občianstvo: SR, trvalý pobyt: Šalgotariánska č. 12, 974 00 Banská Bystrica, obchodné meno a miesto podnikania podľa Živnostenského listu č. Žo 964/1994/Fá zo dňa 29.03.1994 a úradného záznamu č. ŽO/02549/1995/Bo zo dňa 08.05.1995: Ing. Jozef Maslík ELTRON, Majerská cesta 36.
III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 30.04.2002:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 93 %
2. Programy: min. 7 %
b/ Programové typy:
1. Spravodajstvo: 0 %
2. Publicistika: 97 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: min. 97 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 3 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme: 7 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
IV. 1. Programová služba je vysielaná v KDS v obci Ľubica.
2. Prevádzkovateľom retransmisie v obci Ľubica je na základe registrácie retransmisie č. TKR/201 Ing. Jozef Maslík ELTRON.
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni. Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. II. písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 5)

SK č. 139-LO/D-1082/2002 zo dňa 22.05.2002
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/102 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.02-11/5.337: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 139-LO/D-1082/2002 zo dňa 22.05.2002 posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa:
PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o.
Hrachová 4
821 02 Bratislava
z dôvodu zväčšenia územného rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/102 (úplné znenie T/102/RZL/488/2002 zo dňa 26.03.2002) nasledovne:
V článku I., bode 4 - Územný rozsah vysielania sa za slovo "Krušovce" dopĺňa slovo : "Danišovce".
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/5) vo výške 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)

SK č. 182-LO/D-989/2002 zo dňa 02.04.2002
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/81 z dôvodu zmeny podielu programových typov, názvu programovej služby a časového rozsahu vysielania
ÚK: Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.02-11/6.338: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 182-LO/D-989/2002, vedenom vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v licencii č. T/81 na lokálne televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o.
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
vydáva toto rozhodnutie:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu na lokálne televízne vysielanie v KDS č. T/81
podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o udelení licencie na lokálne televízne vysielanie č. T/81/97 zo dňa 07.04.1997, v znení rozhodnutia č. T/81/RZK/305/2000 zo dňa 19.09.2000, v znení akceptačného listu zo dňa 20.08.2001, nasledovne:
1. V článku I, bod 3 sa mení a znie:
"3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín"
2. V článku III, bod 1 sa mení a znie:
"1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 91 %
Programy - min. 9 %
b) Programy (100 %):
Spravodajstvo - 22 %
Publicistika -78 %
1.polit. publicistika - 0 %
2.ostat. publicistika - 78 %
Dokumentárne programy - 0 %
Dramatické programy - 0 %
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0 %
Hudobné programy - 0 %
Vzdelávacie programy - 0 %
Náboženské programy - 0 %
Šport - 0 %"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. f) je =5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

SK č. 135-LO/D-443/2002 zo dňa 22.02.2002
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/24
ÚK: Slovakia Cable Systems, spol. s r.o., Komárno
Uznesenie č.02-11/7.339: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 135-LO/D-443/2002, začatom dňa 22.02.2002 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/24 prevádzkovateľa Slovakia Cable Systems, spol. s r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ruší registráciu retransmisie č. TKR/24 podľa § 63 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 22.02.2002 (č. p. d. 443) písomne požiadal.

K bodu 8)

SK č. 198-LO/D-1040/2002 zo dňa 14.05.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/115 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Ing. Štefan Mišovic, Martin
Uznesenie č.02-11/8.340: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákona č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie a zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania
Ing. Štefan Mišovic
obchodné meno M-Elektronik
ul. 29. augusta
036 01 Martin
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) 1. mení registráciu retransmisie č. TKR/27 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/115/RZL/176/99 zo dňa 13.04.1999 a v znení rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/115/RZK/302/2000 zo dňa 22.08.2000, pričom úplné znenie rozhodnutia o registrácii retransmisie znie:
"1. KDS Bartošova Lehôtka
1.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti zo dňa 04.10.2001, číslo registrácie BB-772/01-R:
Hlavná stanica: Bartošova Lehôtka - Kultúrny dom
Vlastný informačný okruh: nie
1.2 Územný rozsah retransmisie: obec Bartošova Lehôtka
1.3 Počet prípojok: - skutočný: 115
1.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, VIVA , SAT 1, RTL, PRO 7;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
2. KDS Branč
2.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. 863/01/OŠDNR zo dňa 08.10.2001:
Hlavná stanica: Branč - Kultúrny dom
Vlastný informačný okruh: nie
2.2 Územný rozsah retransmisie: obec Branč
2.3 Počet prípojok: - skutočný: 380
2.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, MTV 1, MTV 2, TV DUNA, VIVA, RTL 2, PRO 7, SAT 1;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO, RÁDIO OKEY;
3. KDS Hronská Dúbrava
3.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-776/01-R zo dňa 04.10.2001:
Hlavná stanica: Hronská Dúbrava - Kultúrny dom
Vlastný informačný okruh: nie
3.2 Územný rozsah retransmisie: obec Hronská Dúbrava
3.3 Počet prípojok: - skutočný: 130
3.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, PRO 7, RTL 2, SAT 1, VIVA;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO, RÁDIO OKEY;
4. KDS Kežmarok
4.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1069/01-ŠDR-Fg zo dňa 13.09.2001:
Hlavná stanica: Športový štadión Kežmarok
Vlastný informačný okruh: nie
4.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Kežmarok
4.3 Počet prípojok: - skutočný: 2188
4.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, TV 5, RTL PLUS, VOX, VIVA 2, RAI UNO, DEUTSCHE WELLE, RTL 2, SUPERMAX, MTV, SUPER RTL, HALLMARK, TV POLSAT, SAT 1, VIVA, PRO 7;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO REBECA, FUN RÁDIO;
5. KDS Kravany nad Dunajom
5.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. 864/01/OŠDNR zo dňa 08.10.2001:
Hlavná stanica: Kravany nad Dunajom - Kultúrny dom
Vlastný informačný okruh: nie
5.2 Územný rozsah retransmisie: obec Kravany nad Dunajom
5.3 Počet prípojok: - skutočný: 260
5.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, MTV 1, MTV 2, TV DUNA, VIVA, SAT 1, PRO 7, RTL 2, SUPER RTL, RTL;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO TWIST, FUN RÁDIO, RÁDIO OKEY, HVIEZDA FM;
6. KDS Krpeľany
6.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-919/2001 zo dňa 18.09.2001:
Hlavná stanica: Krpeľany - Obecný úrad
Vlastný informačný okruh: nie
6.2 Územný rozsah retransmisie: Krpeľany
6.3 Počet prípojok: - skutočný: 200
6.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, ROMANTICA, ANIMAL PLANET, VIVA, SAT 1, Super RTL, RTL 2, TV 5, VOX, RTL, PRO 7, POLSAT, EUROSPORT;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, RÁDIO REBECA;
7. KDS Krupina
7.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-778/01-R zo dňa 04.10.2001:
Hlavná stanica: Krupina - Dom služieb, Svätotrojičné námestie
Vlastný informačný okruh: áno (lokalita štúdia VIO: Ateliér s.r.o., Svätotrojičné námestie 4/4, doprava modulácie z VIO do HS: audio/video, výstupný kanál z HS: E8)
7.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Krupina
7.3 Počet prípojok:
- skutočný: 2046
- predpokladaný: 2280
7.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, DEUTSCHE WELLE, TV 5, SAT 1, PRO 7, VIVA, ROMANTICA, KABEL 1, HALLMARK, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, SUPERMAX, PRIVATE BLUE, MTV, VIVA 2, EUROSPORT, CNN, RTL;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO OKEY, HVIEZDA FM;
8. KDS Malženice
8.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. 745/TT/2001 zo dňa 13.09.2001:
Hlavná stanica: Malženice - Kultúrny dom
Vlastný informačný okruh: nie
8.2 Územný rozsah retransmisie: obec Malženice
8.3 Počet prípojok: - skutočný: 295
8.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, VIVA, ÖRF 1, RTL, PRO 7, RTL 2, SAT 1, SUPER RTL;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO OKEY, HVIEZDA FM;
9. KDS Nolčovo
9.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-920/2001 zo dňa 18.09.2001:
Hlavná stanica: Nolčovo - Požiarna zbrojnica
Vlastný informačný okruh: nie
9.2 Územný rozsah retransmisie: obec Nolčovo
9.3 Počet prípojok: - skutočný: 73
9.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, JOJ, ČT 1, VIVA, RTL 2, PRO 7, SAT 1, RTL;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO REBECA, RÁDIO FRONTINUS;
10. KDS Sklabiňa
10.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-922/2001 zo dňa 18.09.2001:
Hlavná stanica: Sklabiňa - Obecný úrad
Vlastný informačný okruh: nie
10.2 Územný rozsah retransmisie: obec Sklabiňa
10.3 Počet prípojok: - skutočný: 125
10.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, ROMANTICA, KABEL 1, VOX, RTL, PRO 7, SAT 1, RAI UNO, VIVA, POLSAT, POLSAT 2, CNN, RTL 2, SUPER RTL, TV 5;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO REBECA, FUN RÁDIO;
11. KDS Sokoľ
11.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. 964/2001-KE/38 zo dňa 09.10.2001:
Hlavná stanica: Sokoľ - Obecný úrad
Vlastný informačný okruh: nie
11.2 Územný rozsah retransmisie: obec Sokoľ
11.3 Počet prípojok: - skutočný: 264
11.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, PRO 7, SAT 1, VIVA, RTL 2, KINDERKANAL, EUROSPORT;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO KIKS, FUN RÁDIO;
12. KDS Spišská Stará Ves
12.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1065/01-ŠDR-Fg zo dňa 13.08.2001:
Hlavná stanica: Spišská Stará Ves - bytovka č. 388
Vlastný informačný okruh: nie
12.2 Územný rozsah retransmisie: obec Spišská Stará Ves
12.3 Počet prípojok: - skutočný: 525
12.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, POLSAT, POLSAT 2,VIVA 2, VIVA, SAT 1, CNN, PRO 7, RTL, RTL 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM);
13. KDS Spišské Hanušovce
13.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1067/01-ŠDR-Fg zo dňa 13.08.2001:
Hlavná stanica: Spišské Hanušovce - budova Obecného úradu
Vlastný informačný okruh: nie
13.2 Územný rozsah retransmisie: obec Spišské Hanušovce
13.3 Počet prípojok: - skutočný: 129
13.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, JOJ, POLSAT, POLSAT 2, SAT 1, CNN, VIVA, PRO 7;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM);
14. KDS Turany
14.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-921/2001 zo dňa 18.09.2001:
Hlavná stanica: Sídl. Drevina, ul. Červenej armády 1060, Turany
Vlastný informačný okruh: nie
14.2 Územný rozsah retransmisie: obec Turany
14.3 Počet prípojok: - skutočný: 450
14.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, ROMANTICA, VIVA, TV 5, SAT 1, PRO 7, RTL 2, RAI UNO, RAI DUE, POLSAT, SUPERMAX, SUPER RTL, SAT 1, CNN, TV VIVA, PRO 7, MTV, HALLMARK, DISCOVERY;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, RÁDIO REBECA;
15. KDS Turňa nad Bodvou
15.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. 963/2001-KE/37 zo dňa 09.10.2001:
Hlavná stanica: Turňa nad Bodvou - Obecný úrad
Vlastný informačný okruh: nie
15.2 Územný rozsah retransmisie: obec Turňa nad Bodvou
15.3 Počet prípojok: - skutočný: 995
15.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, ROMANTICA, VIVA, TV 5, SAT 1, PRO 7, TV DUNA, SUPER RTL, MTV, DISCOVERY, CNN, HALLMARK, POLSAT, EUROSPORT, SUPERMAX, ANIMAL PLANET;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, RÁDIO KIKS;
16. KDS Uhrovec
16.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. 528/01-PN/KDS zo dňa 20.09.2001:
Hlavná stanica: Uhrovec - Obecný úrad
Vlastný informačný okruh: nie
16.2 Územný rozsah retransmisie: obec Uhrovec
16.3 Počet prípojok: - skutočný: 388
16.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, ÖRF 1, ROMANTICA, VIVA, DISCOVERY, VOX, PRO 7, RTL, RTL 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, HVIEZDA FM;
17. Právne skutočnosti: fyzická osoba
Meno: Ing. Štefan Mišovic, obchodné meno M-Elektronik,
Miesto podnikania: Ul. 29. augusta, 036 01 Martin,
IČO: 14188309;
2. zamieta zmenu registráciu retransmisie č. TKR/27 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/115/RZL/176/99 zo dňa 13.04.1999 a v znení rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/115/RZK/302/2000 zo dňa 22.08.2000 v časti týkajúcej sa ponuky programových služieb v KDS, pričom z tejto vypúšťa programovú službu RTL Club, TV 2, PTV 1 a PTV 2 z dôvodu, že účastník konania nepredložil vyhlásenia pôvodných vysielateľov o tom, že súhlasia s retransmisiou týchto programových služieb."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. i) je =5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 9)

SK č. 138-LO/D-1079/2002 zo dňa 22.05.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/166 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č.02-11/9.341: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 138 - LO/D - 1079/2002 zo dňa 22.05.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie účastníka konania - spoločnosti:
TELECOM TKR, s.r.o.
Staničná č. 1329
093 01 Vranov nad Topľou
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS Vranov nad Topľou a rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS Hanušovce podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/166 nasledovne :
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/166/2000 zo dňa 08.02.2000 v znení zmeny vykonanej rozhodnutím č.TKR/166/RZL/405/2001 zo dňa 09.10.2001 sa mení a dopĺňa v bodoch č.1,2,3,4 o nasledujúce údaje:
1. V bode 1. sa dopĺňa časť 1.3 a znie :
"1.3.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-439/02-ŠDR-Vy KDS Hanušovce nad Topľou, vydané dňa 20.05.2002 OŠD Prešov
Hlavná stanica: Štúrova 339/9, blok G, Hanušovce nad Topľou
Lokalita: Hanušovce nad Topľou"
2. V bode 2. sa dopĺna text: "Hanušovce nad Topľou"
3. Bod 3. sa dopĺňa, mení a znie:
"3. Počet prípojok:
Vranov nad Topľou: 1198     predpokladaný počet: 2100
Hanušovce nad Topľou 296    predpokladaný počet : 400
Spolu: 1494"
4. Bod 4. sa mení, dopĺňa a znie:
"4. ponuka programových služieb
4.1. KDS Vranov nad Topľou - sídl. Lúčna a sídl. Okulka,
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, PRO 7, RTL 2,VOX
rozšírený súbor: - JOJ, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Super RTL, Max 1, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, SAT 1,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Východ
4.2. KDS Hanušovce nad Topľou
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, RTL, RTL 2, MTV - Germ., ČT 1, ČT 2, VIVA
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Východ."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3,5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 10)

SK č. 183-LO/D-1140/2002 zo dňa 27.05.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/133 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Územné bytové družstvo - Kuzmányho , Košice
Uznesenie č.02-11/10.342: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 183 - LO/D - 1140/2002 zo dňa 27.05.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS na ul. Magurská a Helsinská v meste Košice účastníka konania:
Územné bytové družstvo - Kuzmányho
Vojenská 14
040 01 Košice
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/133 nasledovne:
Rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/133/RZL/388/2001 vydané dňa 18.092001 v úplnom znení sa mení a dopĺňa v časti 1.,3.,4. takto:
1. Bod 1. sa nahrádza novým textom a znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 919/2001-KE/28 pre KDS Helsinská, vydané dňa 11.09.2001 OŠD Košice
Hlavná stanica: Helsinská 11, Košice
Lokalita: Helsinská 1-21, Košice
Lokalita štúdia VIO: -
Doprava modulácie: -
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 918/2001-KE/27 pre KDS Magurská, vydané dňa 11.09.2001 OŠD Košice
Hlavná stanica: Magurská 2, Košice
Lokalita: rozsah KDS uvedený v registrácii TÚ SR pre KDS Magurská"
Lokalita štúdia VIO: -
Doprava modulácie: -
2. Bod 3. sa mení a znie:
"3. Počet prípojok:
KDS Magurská 3 412
KDS Helsinská 213
Spolu: 3 625"
3. Bod 4. sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Magurská
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1,ČT 2, Spektrum, Discovery, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA, VOX, RTL 2, ZDF, TV 5, Eurosport, MTV 1, MTV 2, Duna TV, RAI UNO,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST,
4.2 KDS Helsinská
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1,ČT 2, Spektrum, Discovery, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA, VOX, RTL 2, ZDF, TV 5, Eurosport, MTV 1, MTV 2, Duna TV, RAI UNO
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 11)

SK č. 68-LO/D-621/2002 zo dňa 14.03.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
Uznesenie č.02-11/11.343: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie doručené Rade dňa 14.03.2002 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti účastníka konania - spoločnosti:
Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s.
Rampová 5
040 01 Košice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/14 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/14/1992 zo dňa 04.05.1992 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
"Bod 1 sa mení a znie:
Právne skutočnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 368/V zo dňa 07.03.2002."
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13, podpoložka č. VI písm. i/1 je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 12)

SK č. 3-LO/D-47/2002 zo dňa 08.01.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
Uznesenie č.02-11/12.344: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - spoločnosti
Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s.
Rampová 5
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i eRada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n íregistráciu retransmisie č. TKR/14 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/14/1992 zo dňa 04.05.1992 a v znení neskoršie vykonaných zmien sa mení nasledovne:
V čl. I sa bod 1 dopĺňa
"Obsadenie kanálov: (pre KDS: Košice - Kavečany, Košice - Šaca, Košice - Juhoslovanská 47, Košice - Húskova 47, Svit, Spišská Nová Ves, Bardejov, Michalovce, Veľké Kapušany, Moldava nad Bodvou; pre MMDS Poprad, MMDS Košice) televízna programová služba Super MAX sa nahrádza televíznou programovou službou Fox Kids."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, podpoložka VI. písm. i/3 je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 13)

SK č. 105-LO/D-620/2002 zo dňa 14.03.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny zaradenia programovej služby "JOJ"
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
Uznesenie č.02-11/13.345: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb retransmisie účastníka konania - spoločnosti
Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s.
Rampová 5
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/14 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/14/1992 zo dňa 04.05.1992 a v znení neskoršie vykonaných zmien sa mení nasledovne:
V čl. I sa bod 1 dopĺňa:
"Obsadenie kanálov: televízna programová služba JOJ je zaradená do základnej programovej ponuky v týchto mestách: Košice (MMDS), Košice - Jazero, Košice - Ťahanovce, Košice - KVP, Košice - Kavečany. Do rozšírenej programovej ponuky je televízna programová služba JOJ zaradená v mestách: Bardejov, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Košice - Šaca, Poprad/MMDS, Spišská Nová Ves, Svit, Veľké Kapušany."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, podpoložky VI. písm. i/3 je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 14)

Informácia o stave registrácie č. TKR/14
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko a.s., Košice
Uznesenie č.02-11/14.346: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informácie o stave registrácie retransmisie č. TKR/14 spoločnosti Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s. , Košice.

K bodu 15)

Návrh na začatie SK vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/13 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.02-11/15.347: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") začína správne konanie vo veci zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods.1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, prevádzkovateľovi retransmisie s registráciou č. TKR/13.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 16.07.2002.

K bodu 16)

SK č. 58-LO/D-582/2002 zo dňa 11.03.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny počtu prípojok a ponuky programových služieb
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Uznesenie č.02-11/16.348: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 58-LO/D-582/2002 zo dňa 11.03.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie spoločnosti:
TFM spol. s r.o.
Námestie Slobody 22
915 01 Nové Mesto nad Váhom
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/143 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí registrácie retransmisie č. TKR/143/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení zmien vykonaných Rozhodnutím TKR/143/RZL/390/2001 zo dňa 18.09.2001 sa menia v bode 3. a 4. a znejú:
"3. Počet prípojok:
a/ predpokladaný: 5770,
b/ skutočný: 1146
4. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby :
- základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, NOVA, SPEKTRUM, MTV, DISCOVERY, HALLMARK, EUROSPORT, SUPERMAX
- rozšírený súbor: HBO
rozhlasové programové služby: Sro: Rádio Slovensko 1, Rádio Rock FM; Rádio Forte, Rádio Dúha, Rádio Okey."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 17)

SK č. 65-LO/D-651/2002 zo dňa 18.03.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny počtu prípojok a ponuky programových služieb
ÚK: Združenie majiteľov TKR s.r.o., Púchov
Uznesenie č.02-11/17.349: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 65-LO/D-651/2002 zo dňa 18.03.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny ponuky programovej služby podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie spoločnosti:
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
Námestie slobody č. 560
020 01 Púchov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/91 nasledovne:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/91/1997 zo dňa 07.02.1997 v znení neskorších zmien sa vypúšťa časť I až III, vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie telekomunikačnej činnosti č. 487/01 - TN/KDS z 05.09.2001 vydanej TÚ SR:
- hlavná stanica - lokalita: Púchov 1627
- lokalita štúdia VIO: - - doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie: Púchov, ulice 1. mája, F. Urbánka, Chmelinec, J. Kráľa, Komenského, Mládežnícka, Mojmírova, Moravská, Moyzesova, Mudroňova, Námestie slobody, Obrancov Mieru, Okružná, Požiarna, Pribinova, Rastislavova, Royova, Štefánikova, Za cintorínom
3. Predpokladaný počet prípojok: 4100
Skutočný počet prípojok: 4041
4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak