Zápisnica RVR č.9/2002 zo dňa 7.5.2002

 

Zápisnica č. 9/2002

(program a uznesenia)

o priebehu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu a o hlasovaní.
Dátum a miesto konania zasadnutia: 07.05.2002 o 12.00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

  Program:
 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. SK č. 48-LO/D-285/2002 zo dňa 06.02.2002
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
 3. SK č. 93-LO/D-832/2002 zo dňa 10.04.2002
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: FILJO s.r.o., Košice
  ÚP: 14,00 hod.
 4. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: FLASH s.r.o., Prešov
 5. SK č. 18-LO/D-298/2002 zo dňa 07.02.2002
  vo veci žiadosti o registráciu KDS v obci Liptovská Teplička
  ÚK: Ing. Ján Gnojčák, Kežmarok
 6. SK č. 79-LO/D-749/2002 zo dňa 02.04.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
  ÚK: KATES s.r.o., Považská Bystrica
 7. SK č. 88-LO/D-806/2002 zo dňa 05.04.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/148 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
  ÚK: TES SLOVAKIA s.r.o., Žilina
 8. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
  ÚK: Slavomír Strišovský, Prakovce č. 331
 9. Kontrolný monitoring
  SK č.: 50 - PgO/O- 404/2002 zo dňa 12.3.2002
  Doplnenie: Správa č.7/2002/ Tv o monitorovaní TV Markíza
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 24.11.2001, program Televízne noviny - príspevok Zlatý slávik 2001)
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné
  Číslo licencie: T/41
  ÚP: 13,30 hod.
  Sankcia: pokuta
 10. Kontrolný monitoring
  SK č.: 11- PgO/O-125/2002 zo dňa 22.1.2002
  Doplnenie: Správa č.2/2002/Tv o monitorovaní národnostného vysielania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované obdobie: 10.9.-12.10.2001)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 11. Kontrolný monitoring
  SK č.: 62 - PgO/O- 422/2002 zo dňa 12.3.2002
  Doplnenie: Správa č. 6/2002/Ro o monitorovaní Rádia Žilina
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 4.-7.1.2002 )
  Vysielateľ: Rádio Žilina, a.s., Žilina, číslo licencie: R/46
  Sankcia: upozornenie
 12. Kontrolný monitoring
  SK č.: 85 - PgO/O- 516/2002 zo dňa 26.3.2002
  Doplnenie: Správa č. 14/2002/Tv o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Ružinov
  (dodržiavanie § 16 písm. n/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 14.12.2002 )
  Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
  Číslo licencie: T/89
  Sankcia: upozornenie
 13. Kontrolný monitoring
  SK č.: 86 - PgO/O- 517/2002 zo dňa 26.3.2002
  Doplnenie: Správa č. 14/2002/Tv o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Ružinov
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 14.12.2002 )
  Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
  Číslo licencie: T/89
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ
  monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 26/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ
  monitorovaný program: Štúdio JOJ zo dňa 4.3.2002
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
  monitorovaný deň: 12.1.2002
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 27/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
  monitorovaný deň: 17.4.2002 reklama na liek v reklamnom bloku v čase pred Novinami STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 19/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Infokanál Šahy
  monitorované dni: 18.,21. a 24.2.2002
  Vysielateľ: Electris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 10/2002/Ro o monitorovaní vysielania staníc rádio Expres a Rádio TWIST so zameraním na vysielanie reklamy na programy iných programových služieb
  Monitorované dni: 2.-5.3.2002
  Vysielatelia: D.Expres, a.s., Bratislava a Radio Twist, a.s., Bratislava
  Číslo licencie: D.Expres R/66; Radio Twist R/70
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 29/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
  Monitorovaný program : Televízne noviny zo dňa 21.4.2002 o 19.00 hod.
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 28/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
  Monitorované dni: 13.-14.1.2002, 20.4.2002 (teletext-audiotext)
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 31/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV JOJ
  Monitorované dni: 20.4.2002 (film Tajomstvo minulého leta)
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní STV, TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní týždenníkov Krížom-krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka Kokteil (Global)
  Monitorované dni: STV - 27.1., 3.2.,10.2.,17.2.2002
  TV Markíza - 27.1., 3.2.,10.2.,17.2.2002
  Global - 15.1.,29.1.,12.2.,26.2.2002
  Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava
  Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
  MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 24. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa o šetrení sťažnosti č. 641/2002-13 na vysielanie KIKS Rádia
  monitorované dni: 21.2., 28.2., 7.3. a 10.3.2002
  Vysielateľ: Radio KIKS, s.r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77
 25. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 48-LO/D-285/2002 zo dňa 06.02.2002
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
Uznesenie č. 02-09/2.259: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 48-LO/D-285/2002, vedenom vo veci oznámenia zmeny licencie č. R/72 na vysielanie rozhlasovej programovej služby podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
REBECA s.r.o.
Sklabinská 14
036 01 Martin
vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í Rozhodnutie o udelení licencie č. R/72/99 zo dňa 21.09.1999 (úplné aktuálne znenie podľa Oznámenia o splnení povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. zo dňa 07.09.2001) v znení rozhodnutia o zmene licencie č. R/72/RZL/464/2001 zo dňa 04.12.2001 nasledovne: I. 1. Názov programovej služby: Rádio Rebeca
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 6 rokov, licencia zaniká dňom 29.12.2005
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie:
106,9 MHz Krížava, Žilina
87,7 MHz Suchá hora, Banská Bystrica
94,2 MHz Kráľova hoľa, Poprad
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina spoločnosti REBECA s.r.o., Sklabinská 14, 036 01 Martin, zoznam výpisov č. 2950/02, vložka číslo 3936/L, zo dňa 21.03.2002
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina spoločnosti REBECA s.r.o., Sklabinská 14, 036 01 Martin, zoznam výpisov č. 2950/02, vložka číslo 3936/L, zo dňa 21.03.2002
Konatelia:
RNDr. Milan Nemček, Kozmonautov 3, Martin
Eva Drgoňová, Sadmelijská 3, Bratislava
III. 1) Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:
Platná programová skladba uvedená v bode 2.6 na strane 5 podania zo dňa 03.04.2001, ktoré bolo doručené Rade dňa 04.04.2001 (č. p .d. 782).
2) Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby:
Programové typy:
1. Spravodajstvo - min. 5 %
2. Publicistika: min. 1 %
2.1.politická publicistika - 0 %
2.2. ostatná publicistika - min. 1 %
3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. detské programy - 0%
3.2. náboženské programov - 0%
3.3. literárno-dramatické programy - 0 %
3.4. zábavné programy - 3 %
3.5. hudobné programy - min. 30 %
3) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 6 %
4) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni, alebo b) nosiče CD vo formáte MPEG-3, alebo c) v prípade iného formátu zebezpečí prehratie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR č. j. 10909/SKS-99 zo dňa 06.12.1999, č. j. 12483/SKS-99 zo dňa 16.12.1999 a č. j. 12482/SKS-99 zo dňa 16.12.1999, ktorými sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Frekvencia: 87,7 MHz
Lokalita: Banská Bystrica, Suchá hora
Oblasť pokrytia: Banská Bystrica a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 18 E 59 53/48 N 44 26
Frekvencia: 94,2 MHz
Lokalita: Poprad, Kráľova hoľa
Oblasť pokrytia: Poprad a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 20 E 08 35/48 N 53 02
Frekvencia: 106,9 MHz
Lokalita: Žilina, Krížava
Oblasť pokrytia: Žilina a okolie dané dosahom vysielača
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI (ÁNO)
Identifikácia dopravného vysielania TP (ÁNO)
Alternatívne frekvencie AF (ÁNO)
Typ programu PTY (ÁNO)
Identifikácia dopravného hlásenia TA (ÁNO)
Informácie o vysielacích sieťach EON (ÁNO)
Číslo programu PIN (D) 5350
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (ÁNO)
Prepínač hudba/reč M/S (ÁNO)
Textový kanál RT (ÁNO)
Hodiny a dátum CT (ÁNO)
Meno programového okruhu PS (REBECA)
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete (ÁNO)"
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v plnom znení.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. e) je =15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 93-LO/D-832/2002 zo dňa 10.04.2002
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: FILJO s.r.o., Košice
Uznesenie č. 02-09/3.260: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z") posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vo veci zmeny právnych skutočností, doručené Rade dňa 10.04.2002, žiadateľa:
FILJO, spol. s r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:Rada vo veci oznámenia podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vo veci zmeny právnych skutočností podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v y z ý v a účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 10.04.2002 evidované pod č. správneho konania 93-LO/D-832/2002, doplnil o nasledovné podklady a doklady:
- výpis z obchodného registra spoločnosti FILJO, spol. s r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice so zapísanými právnymi skutočnosťami, ktoré boli predmetom vyššie spomenutého oznámenia.
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi a podkladmi Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 93-LO/D-832/2002 vo veci zmeny licencie prerušuje.
K bodu 4)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: FLASH s.r.o., Prešov
Uznesenie č. 02-09/4.261: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov držiteľa licencie č. R/74, FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Svätoplukova 2, 080 01 Prešov.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. R/74.

K bodu 5)

SK č. 18-LO/D-298/2002 zo dňa 07.02.2002
vo veci žiadosti o registráciu KDS v obci Liptovská Teplička
ÚK: Ing. Ján Gnojčák, Kežmarok
Uznesenie č. 02-09/5.262: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa § 71 citovaného zákona posúdila žiadosť o registráciu retransmisie na retransmisiu programových služieb v KDS v obci Liptovská Teplička, doručenú Rade dňa 07.02.2002, doplnenú na základe výzvy zo dňa 08.02.2002, podaním doručeným dňa 06.03.2002. a 10.04.2002 žiadateľa :
Ing. Ján Gnojčák
Obchodné meno: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS
Štúrova 24
060 01 Kežmarok
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/..... za nasledovných podmienok : 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1047/01 ŠDR - Fg vydané dňa 24.11.2001 OŠD Prešov
Hlavná stanica: budova OcÚ - Liptovská Teplička
Lokalita: obec Liptovská Teplička
2. Územný rozsah retransmisie: Liptovská Teplička
3. Počet prípojok:
predpokladaný: 330
skutočný: 330
4. Ponuka programových služieb :
televízne program. služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, ČT 1, RTL, PRO 7, SAT 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko
5. Právne skutočnosti:
Ing. Ján Gnojčák, bytom Štúrova č. 24, Kežmarok.
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť V. písm. ha) je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)

SK č. 79-LO/D-749/2002 zo dňa 02.04.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: KATES s.r.o., Považská Bystrica
Uznesenie č. 02-09/6.263: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 79-LO/D-749/2002 zo dňa 02.04.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie TKR/41 z dôvodu zmeny územného rozsahu - rozšírenia o KDS Udiča, Prečín, Dolná Maríková, Hatné, Klieština a miestna časť Dedovec prepojením z KDS na sídl. Rozkvet v Považskej Bystrici, podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/41:
KATES Káblové televízne systémy, s.r.o.
Rozkvet č. 2076/161-55
017 01 Považská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov mení registráciu retransmisie č. TKR/41 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/41/95 zo dňa 21.06.1994 a rozhodnutia v úplnom znení č. TKR/41/RZL/407/2001 zo dňa 09.10.2001 sa menia a dopĺňajú v časti 1., 2., 3., a 4. o nasledujúce údaje:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1. Potvrdenie o vykonaní zmeny registrácie telekomunikačnej činnosti č. 493/01-TN/KDS pre KDS Považská Bystrica - Rozkvet, Hliníky, Jelšové, Lánska a Dedovec zo dňa 01.03.2002
Hlavná stanica lokalita: Považská Bystrica - sídl. Rozkvet 2054
Lokalita : Považská Bystrica - časti Rozkvet, Hliníky, Jelšové, Lánska, Dedovec
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 521/01-TN/KDS pre KDS Udiča, vydané dňa 12.03.2002 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: Udiča, budova kulúrneho domu
Lokalita: Udiča
1.3. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 55/02-TN/KDS pre KDS Dolná Maríková, Hatné a Klieština, vydané dňa 12.03.2002 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: Hatné č. 184
Lokalita: Dolná Maríková, Hatné, Klieština
1.4. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 54/02-TN/KDS pre KDS Prečín, vydané dňa 12.03.2002 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: Prečín, budova kultúrneho domu
Lokalita: Prečín
2. Územný rozsah retransmisie:
Považská Bystrica - časť sídl. Rozkvet, Hliníky, Jelšové, Lánska, Dedovec, obce: Udiča, Prečín, Dolná Maríková, Hatné, Klieština
3. Počet prípojok: Považská Bystrica a priľahlé mestské časti 2855
Udiča 242
Dolná Maríková, Hatné, Klieština 520
Prečín 221
Spolu: 3832
4. Ponuka programových služieb:
4.1. KDS Udiča:
televízne programové služby :
- základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TVNaša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL 2, PRO 7, VOX, VIVA,
- rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Fun Radio, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio Rebeca, Rádio TWIST
4.2. KDS Dolná Maríková, Hatné, Klieština :
televízne programové služby :
- základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL 2, PRO 7, VOX, VIVA,
- rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Fun Radio, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio Rebeca, Rádio TWIST
4.3. KDS Prečín:
televízne programové služby :
- základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL 2, PRO 7, VOX, VIVA,
- rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Fun Radio, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio Rebeca, Rádio TWIST
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti KATES Káblové televízne systémy, s.r.o., Považská Bystrica, vložka č.: 3066/R, zoznam výpisov č. 2326/02 zo dňa 15.04.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

SK č. 88-LO/D-806/2002 zo dňa 05.04.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/148 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: TES SLOVAKIA s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 02-09/7.264: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 88- LO/D - 806/2002 zo dňa 05.04.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny programových služieb v obci Rudina a rozšírenia územného rozsahu registrácie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb o KDS v obciach: Dolná Tižina, Kamenná Poruba, Klubina, Lietava, Lietavská Lúčka, Nededza, Plevník-Drienové, Predmier, Snežnica, Stráňavy, Strečno, Višňové, Zborov nad Bystricou žiadateľa:
TES - SLOVAKIA, s.r.o.
Kragujevská 4
010 01 Žilina
podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/148 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie, spol. TES-SLOVAKIA, s.r.o., Žilina, z dôvodu zmeny programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie takto:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/148 zo dňa 22.07.1999 v znení zmeny vykonanej rozhodnutím č. RKT/148/RZL/430/2001 zo dňa 30.10.2001 sa dopĺňa a znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-869/2001 pre KDS Rudina, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Rudina
Lokalita: Rudina
1.2.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-873/2001 pre KDS Snežnica, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Snežnica
Lokalita: Snežnica
1.3.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-880/2001 pre KDS Stráňavy, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Stráňavy
Lokalita: Stráňavy
1.4.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-878/2001 pre KDS Strečno, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Strečno
Lokalita: Strečno
1.5.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-96/2001 pre KDS Nededza, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Nededza
Lokalita: Nededza
1.6.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-874/2001 pre KDS Lietavská Lúčka, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: Lúčanská 14, Lietavská Lúčka
Lokalita: Lietavská Lúčka
1.7.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-872/2001 pre KDS Zborov nad Bystricou, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Zborov nad Bystricou
Lokalita: Zborov nad Bystricou
1.8.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-876/2001 pre KDS Predmier, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Predmier
Lokalita: Predmier
1.9.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-879/2001 pre KDS Višňové, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: účelová budova HS ( pri cintoríne ) Višňové
Lokalita:Višňové
1.10.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-871/2001 pre KDS Klubina, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Klubina
Lokalita: Klubina
1.11.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-870/2001 pre KDS Kamená Poruba, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Kamená Poruba
Lokalita: Kamená Poruba
1.12.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-875/2001 pre KDS Lietava, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Lietava
Lokalita: Lietava
1.13.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-877/2001 pre KDS Dolná Tižina, vydané dňa 22.02.2002 OŠD Žilina
Hlavná stanica: OÚ Dolná Tižina
Lokalita: Dolná Tižina
1.14.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 446/01- TN/KDS pre KDS Plevník - Drienové, vydané dňa 23.08.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: OÚ Plevník - Drienové
Lokalita: Plevník - Drienové
2. Územný rozsah retransmisie : Rudina, Dolná Tižina, Kamenná Poruba, Klubina, Lietava, Lietavská Lúčka, Nededza, Plevník-Drienové, Predmier, Snežnica, Stráňavy, Strečno, Višňové, Zborov nad Bystricou
3. Počet prípojok: predpokladaný: skutočný:
Rudina 350 312
Dolná Tižina 250 195
Kamenná Poruba 300 179
Klubina 150 102
Lietava 300 221
Lietavská Lúčka 600 440
Nededza 130 105
Plevník-Drienové 300 223
Predmier 300 140
Snežnica 280 185
Stráňavy 450 395
Strečno 650 480
Višňové 650 450
Zborov nad Bystricou 430 340
Spolu: 5140 3767
4. Ponuka programových služieb:
4.1.KDS Rudina
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Žilina, TA3, TV Naša/Global , ČT 1,ČT 2, Prima, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA, MTV- Nem., VOX, KABEL 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca, Rádio Žilina, Rádio Frontinus, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio EXPRES,
4.2. KDS Dolná Tižina
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/Global, ČT 1, Prima, VOX, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Žilina, Rádio Rebeca, FUN RADIO, Rádio EXPRES
4.3.KDS Kamená Poruba
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/Global, TV Žilina, Prima, ČT 1, ČT 2, VOX, SAT 1, RTL, PRO 7, VIVA, VIVA II
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio Frontinus
4.4. KDS Klubina
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TA 3, ZV Naša/Global, ČT 1, Prima, SAT 1, RTL 2, PRO 7, VIVA,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca, FUN RADIO
4.5.KDS Lietava
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio Frontinus
4.6. KDS Lietavská Lúčka
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, Kabel 1, MTV- Ger., VIVA II
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio Frontinus
4.7. KDS Nededza
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, Kabel 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio Frontinus
4.8. KDS Plevník Drienové
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, Kabel 1, RTL 2
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES
4.9. KDS Predmier
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES
4.10. KDS Snežnica
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, Kabel 1, KIKA, RTL 2, MTV - Ger., VIVA II
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio Frontinus
4.11.KDS Stráňavy
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TV Žilina, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, Kabel 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES
4.12. KDS Strečno
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1,ČT 2, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio Frontinus
4.13. KDS Višňové
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio Frontinus
4.14. KDS Zborov nad Bystricou
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, VOX, RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, Kabel 1, RTL 2, MTV - Ger., VIVA II
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio TWIST, FUN RADIO
5. Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, spoločnosti TES - SLOVAKIA, s.r.o., Žilina, zo dňa 20.02.2002, zoznam výpisov č. 1944/02, vložka číslo: 1983/L."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/5 ) je 10. 000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).

K bodu 8)

Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v KDS v obci Prakovce
ÚK: Slavomír Strišovský, Prakovce č. 331
Dňa 6.5.2002 bola Rade doručená písomná žiadosť fyzickej osoby Slavomíra Strišovského o registráciu retransmisie v obci prakovce, žiadosť nie je úplná v zmysle požiadaviek zákona .
Uznesenie č. 02-09/8.265: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie a vysielania v KDS v obci Prakovce voči Slavomírovi Strišovskému, bytom Prakovce č. 331.
Kancelária Rady oznámi ÚK začiatok správneho konania a pozve ho na ústne pojednávanie dňa 27.5.2002.

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
SK č.: 50 - PgO/O- 404/2002 zo dňa 12.3.2002
Doplnenie: Správa č.7/2002/ Tv o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 24.11.2001, program Televízne noviny - príspevok Zlatý slávik 2001)
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-09/9.266: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1) zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 50-PgO/O-404/2002, držiteľ licencie č.T/41, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné porušil ustanovenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že príspevok "Slávik 2001", ktorý je vlastnou propagáciou, t.j. reklamou a bol odvysielaný v Televíznych novinách dňa 24.11.2001, nebol rozoznateľný a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm.a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu -upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
SK č.: 11- PgO/O-125/2002 zo dňa 22.1.2002
Doplnenie: Správa č.2/2002/Tv o monitorovaní národnostného vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorované obdobie: 10.9.-12.10.2001)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-09/10.267: Rada pre vysielanie a retransmisiu ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že správne konanie č. 11-PgO/O-125/2002 podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože Rada nezistila porušenie ustanovenia § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní účastníka konania - Slovenskej televízie, čím odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
SK č.: 62 - PgO/O- 422/2002 zo dňa 12.3.2002
Doplnenie: Správa č. 6/2002/Ro o monitorovaní Rádia Žilina
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorované dni: 4.-7.1.2002 )
Vysielateľ: Rádio Žilina, a.s., Žilina, číslo licencie: R/46
Uznesenie č. 02-09/11.268: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 62-PgO/O-422/2002, držiteľ licencie č. R/46, RÁDIO ŽILINA, a.s., Žilina porušil ustanovenie § 16 písm. e) zákona č.308/2000 Z. z. tým, že na základe vyžiadania Rady nedodal požadované záznamy vysielania v zodpovedajúcej kvalite, za čo mu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. ukladá sankciu- upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
SK č.: 85 - PgO/O- 516/2002 zo dňa 26.3.2002
Doplnenie: Správa č. 14/2002/Tv o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Ružinov
(dodržiavanie § 16 písm. n/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 14.12.2002 )
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/89
Uznesenie č. 02-09/12.269: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 85-PgO/O-516/2002, držiteľ licencie č.T/89, TVR a RE, s.r.o., Bratislava porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 14. 12.2001 odvysielal dielo dramatického programového typu - komediálny seriál "Becker", čím sa dostal do rozporu so záväzným podielom programových typov určených v platnej licencii na televízne vysielanie, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
SK č.: 86 - PgO/O- 517/2002 zo dňa 26.3.2002
Doplnenie: Správa č. 14/2002/Tv o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Ružinov
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 14.12.2002 )
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/89
Uznesenie č. 02-09/13.270: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 86-PgO/O-517/2002, držiteľ licencie č.T/89, TVR a RE, s.r.o., Bratislava porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že nezabezpečil zvukovo - obrazovými prostriedkami rozoznateľnosť reklamy a zreteľné oddelenie reklamy od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ
monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 02-09/14.271: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 15/02/TV o monitorovaní JOJ zo dní 2.,3. a 4.3.2002 začína správne konanie voči účastníkovi konania - MAC TV s r.o., Košice vo veci možného porušenia ustanovení § 34 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s odvysielaním 7 blokov oznámení o vlastnom programe, ktoré neboli oddelené od ostatného vysielania.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.

Uznesenie č. 02-09/14.272: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 15/02/TV o monitorovaní JOJ zo dní 2.,3. a 4.3.2002 začína správne konanie voči účastníkovi konania - MAC TV s r.o., Košice vo veci možného porušenia ustanovení § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s odvysielaním programu MISS UNIVERSE SR 2002, kde v rámci programu boli prezentované ceny pre víťazky v osobitne pre tento účel zostrihanom bloku. Odvysielaním záverečných titulkov, ktoré obsahovali názvy sponzorov - spoločností ( Porsche Interauto Bratislava, Castor and Pollux, a.s., Tauris, a.s. a QBE poisťovňa) mohlo tiež dôjsť k zámernej propagácii obchodného mena predmetných spoločností.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.

Uznesenie č. 02-09/14.273: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 15/02/TV o monitorovaní JOJ zo dní 2.,3. a 4.3.2002 začína správne konanie voči účastníkovi konania - MAC TV s r.o., Košice vo veci možného porušenia ustanovení § 35 ods.1 s poukazom na § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s odvysielaním cca 12- minútového programu PRÁVE TERAZ, ktorý bol dvakrát prerušený reklamou, čo pri programoch s touto minutážou nie je v súlade s vyššieuvedenými ustanoveniami.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.

Uznesenie č. 02-09/14.274: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 15/02/TV o monitorovaní JOJ zo dní 2.,3. a 4.3.2002 začína správne konanie voči účastníkovi konania - MAC TV s r.o., Košice vo veci možného porušenia ustanovení § 20 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s neuplatnením povinnosti označovať Jednotným systémom označovania programov oznámenia o vlastnom programe, ako aj prehľad programov, ktorý poskytuje na zverejnenie hromadným informačným prostriedkom.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 26/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ
monitorovaný program: Štúdio JOJ zo dňa 4.3.2002
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 02-09/15.275: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 26/02/TV o monitorovaní JOJ zo dňa 4.3.2002 začína správne konanie voči účastníkovi konania - MAC TV s r.o., Košice vo veci možného porušenia ustanovení § 32 ods. 12 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s odvysielaním rozhovoru s predstaviteľom stávkovej spoločnosti Niké v rámci programu Štúdio JOJ a v súvislosti s neodvysielaním sponzorských odkazov na začiatku a na konci programu sponzorov ( Krčma Kelt a Bossanoha ).
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
monitorovaný deň: 12.1.2002
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-09/16.276: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 23/02/TV o monitorovaní STV 1 začína správne konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia povinností ustanovených v ôsmej časti zákona č. 308/2000 Z. z. v programe Bohatí a zdraví.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 27/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
monitorovaný deň: 17.4.2002 (reklama na liek v reklamnom bloku v čase pred Novinami STV)
Vysielateľ: Slovenská televízia
Uznesenie č. 02-09/17.276: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 27/02/TV o monitorovaní STV1, rozhodla o začatí správneho konania voči Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možn&eac

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak