Zápisnica RVR č.8/2002 zo dňa 30.4.2002

 

Zápisnica č. 8/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 30.04.2002 v sídle Rady o 9,00 hod.
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Zuzana Jašková
Overovateľ: Peter Škultéty

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Výberové konanie, č. SK: 69-LO/O-R01/2002 zo dňa 20.02.2002
  vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa
  ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica (R/75)
  ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov (R/54)
  ÚK: Medial Trade, s.r.o., Poprad
 3. SK č. 95-LO/O-604/2002 zo dňa 16.04.2002
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Slanec
  ÚK: obec Slanec
  ÚP: 11,30 hod. dňa 29.04.2002
 4. SK č. 96-LO/O-606/2002 zo dňa 16.04.2002
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Veľký Folkmár
  ÚK: obec Veľký Folkmár
  ÚP: 12,00 hod. dňa 29.04.2002
 5. SK č. 81-LO/O-487/2002 zo dňa 26.03.2002
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Kalša
  ÚK: obec Kalša
  ÚP: 12,30 hod. dňa 29.04.2002
 6. SK č. 33-LO/D-442/2002 zo dňa 22.02.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
 7. SK č. 44-LO/D-554/2002 zo dňa 07.04.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
 8. SK č. 43-LO/D-557/2002 zo dňa 07.03.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: MIPAS, s.r.o., Liptovský Mikuláš
 9. SK č. 91-LO/D-722/2002 zo dňa 02.04.2002
  vo veci odňatia licencie č. T/87 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: TELERÁDIO s.r.o., Žilina
 10. SK č. 90-LO/D-544/2002 zo dňa 15.04.2002
  vo veci odňatia licencie č. R/46 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: RÁDIO ŽILINA a.s., Žilina
 11. SK č. 37-LO/D-481/2002 zo dňa 28.02.2002
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu - návrh na zastavenie konania
  ÚK: RÁDIO ŽILINA a.s., Žilina
 12. Návrh na začatie konaní o udelenie licencie / zmeny licencie na televízne terestriálne vysielanie a rozhlasové terestriálne vysielanie
 13. Kontrolný monitoring
  Správa č. 20/2002/Tv o monitorovaní vysielania Svätojurskej televízie
  monitorované dni: 27.2, 3.3.2002
  Vysielateľ: TV COM s.r.o., Svätý Jur, číslo licencie: T/119
 14. Kontrolný monitoring
  Správa č. 21/2002/Tv o monitorovaní vysielania Televízie Poprad
  monitorované dni: 1.3. a 3.3.2002
  Vysielateľ: TV Poprad s.r.o., Poprad, číslo licencie: T/123
 15. Kontrolný monitoring
  Správa č. 22/2002/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  monitorované dni: 3.3., 17.3., 31.3. a 14.4.2002 program Formula 1
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA , s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 16. Kontrolný monitoring
  Správa č.24/2002/Tv o monitorovaní vysielania televízie ATELIÉR TV
  monitorované dni: 17.2. a 22.2.2002
  Vysielateľ: ATELIER, s.r.o., Krupina, číslo licencie: T/69
 17. Kontrolný monitoring
  Správa č.25/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  monitorovaný program: Pokémon z dní 23.3. (119. časť) a 24.3. 2002 (120. časť )
  Vysielateľ: Slovenská televízia Bratislava
 18. Úprava výšky odmien členov Rady
 19. Správa o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami za rok 2001
 20. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.03.2002
 21. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za 1. štvrťrok 2002
 22. Rôzne

K bodu 2)
Výberové konanie, č. SK: 69-LO/O-R01/2002 zo dňa 20.02.2002
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica (R/75)
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov (R/54)
ÚK: Medial Trade, s.r.o., Poprad
Na zasadnutí dňa 16.04.2002 Rada podľa volebného postupu hlasovala o výbere kandidáta na pridelenie frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa.
Uznesenie č. 02-08/2.237: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa v správnom konaní č. 69-LO/O-R01/2001 začatom dňa 20.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkov konania:
- Prešovská kultúrna agentúra, s. r. o., Moyzesova 45, Prešov
- Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, Banská Bystrica a
odkladá hlasovanie o výbere kandidáta v treťom kole na svoje nasledujúce zasadnutie.

K bodu 3)

SK č. 95-LO/O-604/2002 zo dňa 16.04.2002
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Slanec
ÚK: obec Slanec
Uznesenie č. 02-08/3.238: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla takto:
Účastník správneho konania obec Slanec porušil povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený, za čo mu
ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..

K bodu 4

SK č. 96-LO/O-606/2002 zo dňa 16.04.2002
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Veľký Folkmár
ÚK: obec Veľký Folkmár
Uznesenie č. 02-08/4.239: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla takto:
Účastník správneho konania obec Veľký Folkmar porušil povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..

K bodu 5)

SK č. 81-LO/O-487/2002 zo dňa 26.03.2002
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Kalša
ÚK: obec Kalša
Uznesenie č. 02-08/5.240: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov nariaďuje pojednávanie vo veci SK č. 81-LO/O-487/2002 účastníka konania Obec Kalša na 20.05.2002.
Kancelária Rady zašle pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 6)

SK č. 33-LO/D-442/2002 zo dňa 22.02.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 - návrh na zastavenie konania
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
Uznesenie č. 02-08/6.241: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní začatom na základe oznámenia doručeného Rade dňa 22.02.2002 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Ján Gregor
Pod hájom 1360/146-32
018 41 Dubnica nad Váhom
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa ustanovenia § 9 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zastavuje správne konanie č. 33-LO/D-442/2002 vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, ktoré začalo doručením podania zo dňa 22.02.2002, pretože účastník konania nezaplatil správny poplatok.

Uznesenie č. 02-08/6.242: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady prešetrením a zistením aktuálnej ponuky programových služieb prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/134 p. Jána Gregora.

K bodu 7)

SK č. 44-LO/D-554/2002 zo dňa 07.04.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-08/7.243: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie doručené Rade dňa 07.03.2002 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti účastníka konania - spoločnosti:
UPC Slovensko, s. r. o.
Továrenská 11
812 61 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/13/1995 zo dňa 12.06.1995 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
"Čl. I, bod 7 sa mení a znie:
Právne skutočnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 5665/B zo dňa 18.03.2002."
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13, podpoložka č. VI písm. i/1 je 20. 000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).

K bodu 8)

SK č. 43-LO/D-557/2002 zo dňa 07.03.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 zmeny ponuky programových služieb
ÚK: MIPAS, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č. 02-08/8.244: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie účastníka konania - spoločnosti
MIPAS, s. r. o.
Ul. 1. mája 7
031 01 Liptovský Mikuláš
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/158 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/158/1999 zo dňa 07.09.1999 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne: Bod 3 sa mení a znie:
" 3. Ponuka televíznych programových služieb:
- základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV Global/TV Naša, TA3, CNN
- rozšírený súbor: ČT 1, ČT 2, TV 3, Animal Planet (kódovaný), Discovery (kódovaný), Hallmark, Eurosport, Romantica, Cartoon Network/TCM, VH 1, MTV
- prémiový súbor: Private Gold (kódovaný)"
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13, podpoložka č. VI, písm. i/3, je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 9)

SK č. 91-LO/D-722/2002 zo dňa 02.04.2002
vo veci odňatia licencie č. T/87 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: TELERÁDIO s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 02-08/9.245: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 91-LO/D-722/2002 zo dňa 02.04.2002 vo veci odňatia licencie č. T/87 vysielateľa
TELERÁDIO, s.r.o.
Horný Val 3
010 01 Žilina
podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. odníma licenciu č. T/87 na televízne vysielanie z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 02.04.2002 (č.p.d. 722) písomne požiadal.

K bodu 10)

SK č. 90-LO/D-544/2002 zo dňa 15.04.2002
vo veci odňatia licencie č. R/46 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RÁDIO ŽILINA a.s., Žilina
Uznesenie č. 02-08/10.246: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 90-LO/O-544/2002 zo dňa 26.03.2002 vo veci odňatia licencie č. R/46 vysielateľa
RÁDIO ŽILINA, a.s.
Horný Val 3
010 01 Žilina
podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. odníma licenciu č. R/46 na rozhlasové vysielanie z dôvodu, že sa uskutočnil prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. R/46 v rozsahu 97% celkovej hodnoty základného imania počas trvania licencie a bez predchádzajúceho súhlasu Rady.

K bodu 11)

SK č. 37-LO/D-481/2002 zo dňa 28.02.2002
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu - návrh na zastavenie konania
ÚK: RÁDIO ŽILINA a.s., Žilina
Uznesenie č. 02-08/11.247: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 37-LO/D-481/2002 zo dňa 28.02.2002 s účastníkmi konania:
RÁDIO ŽILINA, a.s.
Horný Val 3
010 01 Žilina
a
B.M.G. INVEST, s.r.o.
Južná trieda 93
040 01 Košice
posúdila a vyhodnotila predložené údaje a doklady pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 54 ods. 1 pís. c) zákona č.308/2000 Z.z. neudeľuje predchádzajúci súhlas v správnom konaní č. 37-LO/D-481/2002 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 70% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/46 spoločnosti RÁDIO ŽILINA, a.s., Žilina z terajšieho akcionára Ing. Petra Štubendeka, bytom Košice, Baltická 10 na spoločnosť B.M.G. INVEST, s.r.o., IČO: 31701493, so sídlom Košice, Južná trieda 93.

K bodu 12)

Návrh na začatie konaní o udelenie licencie / zmeny licencie na televízne terestriálne vysielanie a rozhlasové terestriálne vysielanie
Uznesenie č. 02-08/12.248: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmeny licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3 zákona č.308/2000 Z.z. dňa 03.05.2002. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. Lehota na podanie žiadostí o licenciu/zmenu licencie: do 24.05.2002 do 15,00 hod.
2. Miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP č. 12, Bratislava, kancelária č. 401
3. Dátum verejného vypočutia v konaniach na rozhlasové a televízne vysielanie: dňa 01.07.2002
4. Konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania

  Televízne vysielanie   Koordinoval Výkon v kW
1. Bratislava K50 využíva MAC TV 5
2. Banská Bystrica K51 RTV BB 0,5
3. Bardejov K32 MAC TV 0,008
4. Brezno K44 TV LUNA 0,01
5. Budulov K56 MAC TV 0,05
6. Detva K37 MAC TV 0,01
7. Detva K56 TV LUNA 0,1
8. Dlhé Pole K47 TV Markíza 0,003
9. Dobšiná K50 TV LUNA 0,03
10. Gelnica K27 MAC TV 0,008
11. Hanušovce n.Topľou K48 MAC TV 0,008
12. Hnúšťa K37 MAC TV 0,02
13. Kežmarok K34 MAC TV 0,1
14. Košice K50   0,6
15. Kromapachy K52 MAC TV 0,025
16. Lipany K31 MAC TV 0,1
17. Liptovský Mikuláš K44 MAC TV 0,1
18. Lučenec K56 TV LUNA 0,2
19. Medzilaborce K28 MAC TV 0,5
20. Nižná (na Orave) K33   0,05
21. Nová Baňa K55 TV LUNA 0,01
22. Poltár K46 MAC TV 0,02
23. Prešov K49 TV Markíza 0,025
24. Prešov K55 TV LUNA 0,1
25. Ružomberok K45 MAC TV 0,03
26. Snina K32 MAC TV 0,125
27. Spišská N.Ves K58 MAC TV 0,1
28. Stará Ľubovňa K49 MAC TV 0,008
29. Stropkov K21 MAC TV 1
30. Svidník K48 MAC TV 0,008
31. Topoľčany K41 MAC TV 0,05
32. Trenčín K57 Stockholm 61 320
33. Trnava K53 MTT Trnava 0,02
34. Turčianske Teplice K45 TV LUNA 0,01
35. Veľký Krtíš K46 MAC TV 0,2
36. Vranov nad Topľou K49 Telecom TKR 0,1
37. Zvolen K55 TV LUNA 0,1
38. Žiar nad Hronom K55 TV LUNA 0,1
39. Žilina K40   0,2
40. Žilina K55 TV Žilina 0,03

Frekvencie budú pridelené na dobu do 31.12.2005, s výnimkou frekvencie K50 Bratislava, ktorá bude pridelená na dobu do 31.12.2003.

  Rozhlasové vysielanie      
1.   Žilina 94,5 MHz Rádio Žilina       20       

Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásenia konaní v denníkoch NÁRODNÁ OBRODA a PRÁCA, na internetovej stránke a na úradnej tabuli Rady dňa 03.05.2002.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Správa č. 20/2002/Tv o monitorovaní vysielania Svätojurskej televízie
monitorované dni: 27.2, 3.3.2002
Vysielateľ: TV COM s.r.o., Svätý Jur, číslo licencie: T/119
Uznesenie č. 02-08/13.249: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 20/02/TV o monitorovaní vysielania Svätojurskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/119 TV COM s.r.o. zo dňa 27.2. a 3.3.2002 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Správa č. 21/2002/Tv o monitorovaní vysielania Televízie Poprad
monitorované dni: 1.3. a 3.3.2002
Vysielateľ: TV Poprad s.r.o., Poprad, číslo licencie: T/123
Uznesenie č. 02-08/14.250: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 21/02/TV o monitorovaní vysielania Televízie Poprad konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/123 TV Poprad s.r.o. zo dňa 1.3. a 3.3.2002 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2002/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
monitorované dni: 3.3., 17.3., 31.3. a 14.4.2002 program Formula 1
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA , s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 02-08/15.251: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č.22/2002/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza z dní 3.3., 17.3., 31.3., a 14.4.2002 - preteky F1 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Správa č.24/2002/Tv o monitorovaní vysielania televízie ATELIÉR TV
monitorované dni: 17.2. a 22.2.2002
Vysielateľ: ATELIER, s.r.o., Krupina, číslo licencie: T/69
Uznesenie č. 02-08/16.252: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 24/2002 o monitorovaní vysielania televíznej stanice ATELIÉR TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/69 Ateliér TV s.r.o., Krupina z dní 17.2. a 22.2.2002 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Správa č.25/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
monitorovaný program: Pokémon z dní 23.3. (119. časť) a 24.3. 2002 (120. časť )
Vysielateľ: Slovenská televízia Bratislava
Uznesenie č. 02-08/17.253 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov vzala na vedomie Správu č. 25/02/TV o monitorovaní Slovenskej televízie, seriálu Pokémon, 119. a 120. časti zo dňa 23.4.2002 a 24.3.2002.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii, uznesenie vo veci.

K bodu 18)

Úprava výšky odmien členov Rady
Uznesenie č. 02-08/18.254: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ruší svoje uznesenie č.02-07/53.233 a berie na vedomie úpravu výšky odmien členov Rady k 1.1.2002 v zmysle čl. 8 Šatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného Rozhodnutím predsedu NR SR č.1114 zo dňa 4.5.2001 a stav prostriedkov v položke Odmeny členov rady v rozpočte Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2002.
Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie rozdielu v odmenách členov Rady za mesiac január až marec 2002 pri výplate odmeny za mesiac apríl 2002.

K bodu 19)

Správa o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami za rok 2001
Uznesenie č. 02-08/19.255: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Správu o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami za rok 2001.

K bodu 20)

Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.03.2002
Uznesenie č. 02-08/20.256: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 31. marcu 2002.

K bodu 21)

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za 1. štvrťrok 2002
Uznesenie č. 02-08/21.257: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu "Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu za obdobie 1. 1. - 31. 3. 2002".

K bodu 22)

Rôzne
a) Deklarácia majetkových pomerov riaditeľky Kancelárie Rady k 31.3.2002
Uznesenie č. 02-08/22.258: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie deklaráciu majetkových pomerov riaditeľky Kancelárie Rady, Ing. Jarmily Grujbárovej podľa stavu k 31.03.2002. Deklarácia bude súčasťou osobného spisu riaditeľky.
PhDr. Peter Kováč
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak