Zápisnica RVR č.6/2002 zo dňa 26.3.2002

 

Zápisnica č. 6/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 26.03.2002 o 8.30 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 597-LO/D-3278/2001 zo dňa 14.12.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/102 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
 3. a) SK č. 23-LO/D-313/2002 zo dňa 07.02. 2002
  vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny názvu programovej služby a zmeny podielu programových typov
  ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice
  ÚP: 26.3.2002 o 11,15 hod.
  b) SK č. 42-LO/D-532/2002 zo dňa 05.03.2002
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vo výške 30%
  ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice
  ÚP: 26.3.2002 o 11,15 hod.
 4. SK č. 39-LO/D-480/2002 zo dňa 15.02.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/122 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania
  ÚK: BENET s.r.o., Nováky
 5. SK č. 507-LO/D-1268/2001 zo dňa 24.05.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/78 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa
  ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava
 6. SK č. 36-LO/D-75/2002 zo dňa 10.01.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny programovej skladby a zmeny programových typov
  ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
 7. SK č. 8-LO/D-149/2002 zo dňa 18.01.2002
  vo veci zmeny právnych skutočností v spoločnosti - zmena spoločníka
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
 8. SK č. 27-LO/D-126/2002 zo dňa 17.01.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny programových typov
  ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava
 9. SK č. 3-LO/D-47/2002 zo dňa 08.01.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice
 10. SK č. 4-LO/D-66/2002 zo dňa 08.01.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava
 11. SK č. 5-LO/D-67/2002 zo dňa 08.01.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
 12. SK č. 60-LO/D-653/2002 zo dňa 18.03.2002
  vo veci odňatia licencie č. T/104 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža
 13. SK č. 611-LO/D-3120/2001 zo dňa 27.11.2001
  vo veci registrácie retransmisie
  ÚK: 3C s.r.o., Podbrezová
 14. SK č. 59-LO/D-653/2002 zo dňa 18.03.2002
  vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/136 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z.
  ÚK: Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža
 15. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
  ÚK: Obec Kalša
  Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
 16. ÚK: Obec Košická Polianka
 17. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie
  ÚK: KRS, spol. s r. o., Nová Dubnica
 18. SK č. 49-LO/O-403/2002 zo dňa 12.03.2002
  vo veci zrušenia registrácie retransmisie
  ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou
  ÚP: 25.03.2002 o 13.00 hod
 19. SK č. 37-LO/D-481/2002 zo dňa 28.02.2002
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vo výške 70 %
  ÚK: Rádio Žilina, a.s. Žilina
  ÚP: 25.3.2002 o 13,30 hod.
 20. SK č. 41-LO/D-540/2002 zo dňa 04.03.2002
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vo výške 70 %
  ÚK: TELERÁDIO, s.r.o., Žilina
  ÚP: 25.3.2002 o 14,00 hod.
 21. Predloženie dokladov a údajov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SEWARE multimédia, v.o.s., Žiar nad Hronom, licencia č. T/91
 22. SK č. 20-LO/D-285/2002 zo dňa 06.02.2002
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/72
  ÚK: Rebeca, s.r.o., Martin
 23. SK č. 26-LO/D-286/2002 zo dňa 06.02.2002
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/47
  ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava
 24. SK č. 53-LO/O-412/2002 zo dňa 12. 03.2002
  vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods.2 zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Holkatel, s.r.o., Holíč
  ÚP: 25.3.2002 o 12,00 hod.
 25. SK č. 52-LO/O-411/2002 zo dňa 12.03.2002
  vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods.2 zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Ing. Štefan Mišovic, obchodné meno M-ELEKTRONIK
  ÚP: 25.3.2002 o 11,30 hod.
 26. SK č.54-LO/O-413/2002 zo dňa 12.03.200
  vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods.2 zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SBD Kysucké Nové Mesto
  ÚP: 25.3.2002 o 12,30 hod.
 27. Kontrolný monitoring
  SK č. 29 - PgO/O - 299/2002 zo dňa 19.2.2002
  Doplnenie: Správa č. 3/2002/TV o monitorovaní programu STV FUN o piatej
  (dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 15. a 17.1. 2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 26.3.2002 o 10.30 hod.
 28. Kontrolný monitoring
  SK č. 30 - PgO/O - 300/2002 zo dňa 19.2.2002
  Doplnenie: Správa č. 3/2002/TV o monitorovaní programu STV FUN o piatej
  (dodržiavanie § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 15. a 17.1.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 26.3.2002 o 10.30 hod.
 29. Kontrolný monitoring
  SK č. 31 - PgO/O - 301/2002 zo dňa 19.2.2002
  Doplnenie: Správa č. 3/2002/TV o monitorovaní programu STV FUN o piatej
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni:15. a 17. 1.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 26.3.2002 o 10.30 hod.
 30. Kontrolný monitoring
  SK č. 518 - PgO/O - 1908/2001 zo dňa 9.10.2001
  Doplnenie: Správa č. 65/2001/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a/ a písm. d/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: program Tango zo dňa 15.7.2002)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 26.3.2002 o 9.30 hod., vypočutie svedka
 31. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 14/2002/TV o monitorovaní Televízneho vysielania Ružinovský informačný kanál TV RIK
  (monitorované dni: 14.12.2002)
  Číslo licencie: T/89
  Vysielateľ: TVR a RE, s. r. o., Bratislava
 32. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 12/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorované dni: 13.,14., 22.-25.2.2002 - vysielanie ZOH 2002)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 33. Šetrenie sťažností
  Správa o šetrení sťažnosti č. 3201/100 - 2001 na vysielanie STV a TV Markíza
  (monitorované dni: Noviny STV a Televízne noviny zo dňa 29.11.2001)
  Číslo licencie: T/41
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 34. Informácia o výsledkoch prieskumu o výške správnych poplatkov za licencie na rozhlasové vysielanie v porovnaní s televíznym vysielaním - návrh na zmenu sadzobníka správnych poplatkov pre rozhlasové terestriálne vysielanie
 35. Informácia o úlohe Rady pre vysielanie a retransmisiu v koncepcii štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
 36. Správa o uplatňovaní JSO v televíznom vysielaní
 37. Návrh na ZPC - 15. EPRA Brusel - 15.-17.5.2002
 38. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 597-LO/D-3278/2001 zo dňa 14.12.2001
vo veci zmeny licencie č. T/102 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-06/2.137: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 597-LO/D-3278/2001 zo dňa 14.12.2001 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/102 na televízne vysielanie vysielateľa:
PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o.
Hrachová 4
821 05 Bratislava
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie podľa § 51 ods. 4 a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í licenciu na televízne vysielanie č. T/102 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/102/98 zo dňa 07.12.1998 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. T/25/RZL/227/1999 zo dňa 05.10.1999 sa menia a v úplnom znení znejú takto: "I. 1. Názov programovej služby: INFOKANÁL
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť stráca dňom 11.12.2010
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (obce Turček, Breza, Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Tomášov, Limbach, Domaňovce, Krušovce)
5. Jazyk vysielania:
slovenský jazyk
v obciach Hamuliakovo a Tomášov: 50 % slovenský jazyk a 50 % maďarský jazyk II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.10.2001, vložka číslo: 11125/B
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.10.2001, vložka číslo: 11125/B III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 17.09.2001 (č.p.d. 2434/2001) a 14.12.2001 (č.p.d. 3278):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: 100 %
2. Programy: 0 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 0 %
2. Publicistika: 0 %
  2.1 Politická publicistika: 0 %
  2.2 Ostatná publicistika: 0 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. vzdelávacie programy: 0 %
8. náboženské programy: 0 %
9. športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0 %
3/ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4/ Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6/ Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: -
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom vlastných káblových rozvodov držiteľa licencie.
2. Držiteľ licencie je prevádzkovateľom retransmisie na základe registrácie retransmisie č. TKR/132.
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/5) vo výške 15. 000,- Sk ( slovom pätnásťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 3a)

SK č. 23-LO/D-313/2002 zo dňa 07.02. 2002
vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny názvu programovej služby a zmeny podielu programových typov
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice
Uznesenie č.02-06/3.138: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady vypracovaním návrhu rozhodnutia v správnom konaní 23-LO/D-313/2002 vo veci zmeny licencie T/39 z dôvodu zmeny názvu programovej služby, zmeny podielov programových typov, zmeny spôsobu vysielania a zároveň vyžiada písomné stanovisko od účastníkov projektu ALTEV k rozsahu lokálneho vysielania a k jeho časovému zaradeniu.

K bodu 3b)

SK č. 42-LO/D-532/2002 zo dňa 05.03.2002
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vo výške 30%
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice
Uznesenie č. 02-06/3.139: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o udelenie súhlasu na prevod podielu na základnom imaní spoločnosti vysielateľa s licenciou, doručenú Rade dňa 05.03.2002, držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/39:
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným
Grešákova 10
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 30% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice zo spoločníka Mgr. Marcela Děkanovského, na spoločníka Mgr. Vladimíra Komára.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 4)

SK č. 39-LO/D-480/2002 zo dňa 15.02.2002
vo veci zmeny licencie č. T/122 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania
ÚK: BENET s.r.o., Nováky
Uznesenie č. 02-06/4.140: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 39-LO/D-480/2002 zo dňa 15.02.2002 posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28
972 71 Nováky
z dôvodu zmeny programovej skladby, programových typov a časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í licenciu na televízne vysielanie č. T/122 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/122/2000 zo dňa 09.05.2000 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I. 1. Názov programovej služby: Televízia Nováky
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť stráca dňom 01.08.2012
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (Nováky)
5. Jazyk vysielania: slovenský
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.03.2001, vložka číslo: 10623/R
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.03.2001, vložka číslo: 10623/R
III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 28.02.2002 (č.p.d. 480/2002):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 98,5 %
2. Programy: min. 1,5 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 70 %
2. Publicistika: 30 %
   2.1 Politická publicistika: 0 %
   2.2 Ostatná publicistika: 30 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. vzdelávacie programy: 0 %
8. náboženské programy: 0 %
9. športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 1,5 %
3/ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4/ Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6/ Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom vlastných káblových rozvodov držiteľa licencie.
2. Držiteľ licencie je prevádzkovateľom retransmisie na základe registrácie retransmisie č. TKR/176.
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni. V prípade iného formátu vysielateľ zabezpečí prehranie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/8) vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 5)

SK č. 507-LO/D-1268/2001 zo dňa 24.05.2001
vo veci zmeny licencie č. T/78 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava
Uznesenie č. 02-06/5.141: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z.") berie na vedomie splnenie povinnosti vysielateľa Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 507-LO/D-1268/2001 začatom dňa 24.05.2001 vo veci zmeny licencie T/78 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou
Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava posúdila podanie doručené Rade dňa 24.05.2001 a doplnené dňa 16.07.2001, dňa 23.07.2001, dňa 02. a 03.08.2001, dňa 02.10.2001, dňa 26.10.2001, dňa 19.12.2001 a dňa 28.02.2002 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. mení podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. licenciu č. T/78 na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľa Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava vo výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie takto: "I. 1. Názov programovej služby: "Mestská televízia Trnava"
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť licencie končí dňa 17.01.2009
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Trnava
5. Jazyk vysielania: slovenský
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava, vložka číslo:10172/T, zo dňa 26.02.2002, zoznam výpisov č. KO-1617/2002.
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava, vložka číslo:10172/T, zo dňa 26.02.2002, zoznam výpisov č. KO-1617/2002.
III. 1/ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby zo dňa 03.08.2001, č. p. d. 1950:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie -max. 95 %
Programy - min. 5 %
b) Programy (100%):
Spravodajstvo -35 %
Publicistika - 30%
  1. politická publicistika - 0%
  2. ostatná publicistika - 30 %
Dokumentárne programy - 0%
Dramatické programy - 0 %
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%
Hudobné programy - 35%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 0%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 5 %
3/ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi : podľa § 28 zák. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4/ Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. : vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6/ Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: teletext nevysiela
7/ Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (§ 16 písm. e): videokazety systému VHS v zodpovedajúcej kvalite, v prípade iného formátu zabezpečiť prehranie záznamov.
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS TRNAVATEL, spol. s r. o., Trnava.
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/161 spoločnosť TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava. "
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. f) je 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v plnom znení.

K bodu 6)

SK č. 36-LO/D-75/2002 zo dňa 10.01.2002
vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny programovej skladby a zmeny programových typov
ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
Uznesenie č. 02-06/6.142: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 36-LO/D-75/2002 vedenom vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/73 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania - spoločnosti:
FILJO, spol. s r.o.
Hutnícka 1
040 01 Košice
vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í licenciu č. R/73 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/73/99 z 21.09.1999 v znení Rozhodnutia č. R/73/RZL/324/2000 zo dňa 06.06.2000 sa časť III., prvý odstavec, časť III., bod 1) a časť III., bod 2) menia a znejú: "III. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby doručenej Rade dňa 10.01.2002 (č. p. d. 75), doplnenej dňa 08.02.2002 (č. p. d. 329) a dňa 14.02.2002 (č. p. d. 369):
1) Programové typy:
1. Spravodajstvo - 0 %
2. Publicistika - 0 %
  2.1 polit. publicistika - 0 %
  2.2 ostatná publicistika - 0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou - min. 7,7 %
3.1 detské programy - 0 %
3.2 náboženské programy - 0 %
3.3 literárno-dramatické programy - 0 %
3.4 zábavné programy - 0 %
3.5 hudobné programy - min. 7,7 %
2) Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: - min. 0,1 %"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o udelenie licencie).

K bodu 7)

SK č. 8-LO/D-149/2002 zo dňa 18.01.2002
vo veci zmeny právnych skutočností v spoločnosti - zmena spoločníka
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-06/7.143: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o zmenu licencie z dôvodu zmeny právnych skutočnosti, doručenú Rade dňa 18.01.2002, účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Blatné 334
900 82
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania v súlade s § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/41 zo dňa 07.08.1995 a v znení neskoršie vykonaných zmien, pričom úplné znenie rozhodnutia licencie na televízne vysielanie č. T/41 znie: "I.
2/ Doba, na ktorú bola licencia na terestriálne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť licencie končí dňa 14.09.2007
3/ Časový rozsah vysielania: min. 20 hod./denne
4/ Rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
5/ Jazyk vysielania:
min. 80% slovenský
max. 20% český
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: (podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa 13.03.2002):
A. R. J., a. s., Žilina, IČO 36 379 921
MEDIA INVEST, spol. s. r. o., Banská Bystrica, IČO 36 044 024 CME Media Enterprises B. V. , Amsterdam - Zuidoost, Holandsko
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : (podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa 13.03.2002.)
Štatutárny orgán - konatelia:
PhDr. Pavol Rusko, bytom Ľ. Fullu 10, Bratislava
Ján Kováčik, bytom Vydrovo 101, Čierny Balog
Radka Doehring, 11949 Thurloe Drive Timonium, 21093 Maryland, USA; prechodný pobyt na území SR: Ľudovíta Fullu 3012/10, Bratislava.
III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 07.01.2002:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie : max. 25 %
2. Programy : min. 75 %
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 6 %
2. Publicistika: 18 %
   2.1 Politická publicistika: 1,8 %
   2.2 Ostatná publicistika: 16,2 %
3. Dokumentárne programy: 1 %
4. Dramatické programy : 58 %
5. Zábavno-hudobné programy : 14 %
6. Hudobné programy : 3 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 0 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
2/ Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 10 %
3/ Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný mesiac) určený z celkového vysielacieho času: 0 %
4/ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými producentmi:
- európska produkcia - min. 51 %
- nezávislá európska produkcia - min. 10 %
5/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa Jednotného systému označovania programov
6/ Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom k verejnosti.
IV. 1/ Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencií. Súčasťou rozhodnutia sú aj frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Televízny kanál: 49
Maximálne vyžiarený výkon: 600 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Banská Bystrica
Súradnice: 19 E 00, 48 N 45
Nadm. výška: 1230 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 300 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5933/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 43
Maximálne vyžiarený výkon: 300 Kw
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Banská Štiavnica
Súradnice: 18 E 52, 48 N 24
Nadm. výška: 1000 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 60 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5934/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 44
Maximálne vyžiarený výkon: 1000 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Bratislava a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 17 E 06, 48 N 11
Nadm. výška: 433 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 190 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5937/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 59
Maximálne vyžiarený výkon: 600 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Košice a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 21 E 28, 48 N 55
Nadm. výška: 873 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 300 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5938/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 42
Maximálne vyžiarený výkon: 600 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Poprad a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 20 E 10, 48 N 55
Nadm. výška: 1938 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 100 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5941/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 22
Maximálne vyžiarený výkon: 1 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Ružomberok
Súradnice: 19 E 28, 49 N 04
Nadm. výška: 741 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 45 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5943/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 40
Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Trenčín a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 18 E 02, 48 N 59
Nadm. výška: 651 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 80 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 47/SKS-95 zo dňa 27.07.1995
Televízny kanál: 54
Maximálne vyžiarený výkon: 100 Kw
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Bardejov
Súradnice: ..
Nadm. výška: ...
Výška stredu antény nad terénom: ...
Druh, spôsob a čas vysielania: ...
Číslo kmitočtového listu: ...
Využitie 54. kanála v Bardejove je podmienené uvoľnením Armádou SR.
Televízny kanál: 54
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Borský Mikuláš
Súradnice: ...
Nadm. výška: ...
Výška stredu antény nad terénom: ...
Druh, spôsob a čas vysielania: ...
Číslo kmitočtového listu: ...
Využitie 54. kanála v Borskom Mikuláši je podmienené uvoľnením Armádou SR.
Televízny kanál: 46
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Námestovo a okolie
Súradnice: 19 E 29 33, 49 N 22 10 (WGS-84)
Nadm. výška: 1110 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 64,2 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN/750KF8EHN
Číslo kmitočtového listu: 4306/SF-01 zo dňa 26.03.2001
Televízny kanál: 45
Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Nitra a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 18 E 06, 48 N 20
Nadm. výška: 555 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5940/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 57
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Rožňava a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 20 E 33, 48 N 37
Nadm. výška: 655 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 60 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5942/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 57
Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Snina o okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 22 E 06, 48 N 55
Nadm. výška: 780 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 60 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5944/SKS-95 zo dňa 27.07.1995
Televízny kanál: 44
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Stará Ľubovňa a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 20 E 37, 49 N 16
Nadm. výška: 884 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 80 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5945/SKS-95 zo dňa 27.07.1995
Televízny kanál: 48
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Štúrovo a okolie v dosahu vysielača
Súradnice: 18 E 28, 47 N 55
Nadm. výška: 272 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 60 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5946/SKS-95 zo dňa 27.07.1995 Televízny kanál: 50
Maximálne vyžiarený výkon: 0,200 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Martin a okolie
Súradnice: 18 E 56, 49 N 04
Nadm. výška: 410 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750KF3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5949/SKS-95 zo dňa 27.07.1995
Televízny kanál: 40
Maximálne vyžiarený výkon: 0,200 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Žilina - mesto
Súradnice: 18 E 45, 49 N13
Nadm. výška: 500 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 30 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F, 750F3EGN
Číslo kmitočtového listu: 5948/SKS-95 zo dňa 26.07.1995
Televízny kanál: 51
Maximálne vyžiarený výkon: 0,005 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Čadca
Súradnice: 18 E 4730, 49 N 2600
Nadm. výška: 493 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 12 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN, 750KF8EHN
Číslo kmitočtového listu: 4921/SKS-99 zo dňa 19.05.1999
Televízny kanál: 40
Maximálne vyžiarený výkon: 0,010 kW
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: Krásno nad Kysucou
Súradnice: 18 E 49 43, 49 N 23 16
Nadm. výška: 523,5 m n. m.
Výška stredu antény nad terénom: 12 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN, 750KF8EHN
Číslo kmitočtového listu: 4922/SKS-99 zo dňa 19.05.1999
2/ Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f) je 45. 000,- Sk (slovom štyridsaťpäťtisíc slovenských korún) .
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 8)

SK č. 27-LO/D-126/2002 zo dňa 17.01.2002
vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny programových typov
ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 02-06/8.144: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 17.01.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny programovej štruktúry účastníka konania - spoločnosti:
Rádio TWIST, a. s.
Šalviová 1
830 00 Bratislava 3
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok III. sa mení a znie:
" III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 01.01.2002:
a/ charakteristika vysielania: informačno - hudobné
b/ programové typy
1. Spravodajstvo: min. 7,00 %
2. Publicistika: min. 4,50 %
    2.1 Politická publicistika: min. 0,50 %
    2.2 Ostatná publicistika: min. 4,00 %
3. Dramatický ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1 Programy pre deti: min. 1,00 %
3.2 Náboženské programy: min. 0,50 %
3.3 Literárne programy: min. 1,00 %
3.4 Zábavné programy: min. 4,90 %
3.5 Hudobné programy: 4,00 %
2/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
3/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 9 %."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. e) je 15. 000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene licencie.

K bodu 9)

SK č. 3-LO/D-47/2002 zo dňa 08.01.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice
Uznesenie č. 02-06/9.145: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 3-LO/D-47/2002 zo dňa 08.01.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/14 prevádzkovateľa retransmisie:
Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s.
Rampová 4
040 01 Košice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne konanie č. 3-LO/D-47/2002 zo dňa 08.01.2002 vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu, že účastník konania bol vyzvaný, aby odstránil nedostatky svojho podania, a to do doby doručenia rozhodnutia vydaného Telekomunikačným úradom SR podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby - MMDS Horné Pršany.
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

Uznesenie č.02-06/9.146: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady prípravou návrhu uznesenia na začatie správneho konania voči spoločnosti Kabel Plus Východné Slovensko a.s. Košice vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia programových služieb do aktuálneho kanálového rastra.

K bodu 10)

SK č. 4-LO/D-66/2002 zo dňa 08.01.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava
Uznesenie č. 02-06/10.147: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 4-LO/D-66/2002 zo dňa 09.01.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/161 prevádzkovateľa retransmisie:
Trnavatel, spol. s r.o.
Kollárova 24
917 01 Trnava
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/161 nasledovne:
V rozhodnutí č. TKR/161/99 zo dňa 08.09.1999 v znení neskorších zmien a doplnkov sa článku I., bode 2 televízna programová služba SUPERMAX nahrádza televíznou programovou službou Fox Kids.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

Uznesenie č.02-06/10.148: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady prípravou návrhu uznesenia na začatie správneho konania voči spoločnosti Trnavatel s.r.o Trnava vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia programových služieb do aktuálneho kanálového rastra.

K bodu 11)

SK č. 5-LO/D-67/2002 zo dňa 08.01.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-06/11.149: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 5-LO/D-67/2002 zo dňa 09.01.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/13 prevádzkovateľa retransmisie:
UPC Slovensko, s.r.o.
Továrenská 11
812 61 Bratislava
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie nasledovne:
V rozhodnutí TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov sa v článku I., bodoch 2 Obsadenie kanálov (pre KDS: Bratislava, Dunajská Streda, Žilina, Dolný Kubín, Trenčín, Banská Bystrica) televízna programová služba Super MAX nahrádza televíznou programovou službou Fox Kids.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

Uznesenie č.02-06/11.150: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady prípravou návrhu uznesenia na začatie správneho konania voči spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. Bratislava vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia programových služieb do aktuálneho kanálového rastra.

K bodu 12)

SK č. 60-LO/D-653/2002 zo dňa 18.03.2002
vo veci odňatia licencie č. T/104 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža
Uznesenie č. 02-06/12.151: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") v správnom konaní č. 60-LO/D-653/2002 začatom dňa 18.03.2002 vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/104 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách odnímalicenciu spoločnosti Ižanská káblová televízia s. r. o., Iža z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade dňa 18.03.2002 písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 13)

SK č. 611-LO/D-3120/2001 zo dňa 27.11.2001
vo veci registrácie retransmisie
ÚK: 3C s.r.o., Podbrezová
Uznesenie č. 02-06/13.152: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady prepracovaním návrhu uznesenia vo veci žiadosti o registráciu retransmisie spoločnosti 3C s.r.o., Podbrezová a jeho predložením na zasadnutie Rady dňa 16.4.2002.

K bodu 14)

SK č. 59-LO/D-653/2002 zo dňa 18.03.2002
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/136 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z.
ÚK: Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža
Uznesenie č. 02-06/14.153: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán vecne príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 59 - LO/D - 653/2002 začatom dňa 18.03.2002 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/136 účastníka konania - spoločnosti
Ižanská káblová televízia s. r. o.
Hlavná 203
946 39 Iža
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodla, že registráciu retransmisie č. TKR/136 účastníka konania podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. ruší z dôvodu, že &u

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak