Zápisnica RVR č.5/2002 zo dňa 12.3.2002

 

Zápisnica č. 5/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 12.03.2002 o 9.00 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 602-LO/D-3253/2001 zo dňa 12.12.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 3. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/94
  ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto
 4. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/102
  ÚK: HOLKATEL s.r.o., Holíč
 5. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/115
  ÚK: Ing. Štefan Mišovic - M-ELEKTRONIK, Martin
 6. SK č. 418-LO/D-1490/2001 zo dňa 15.06.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/89 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena názvu programovej služby, podielov programových typov a zmena spôsobu vysielania
  ÚK: TVR a RE s.r.o., Bratislava
 7. SK č. 601-LO/D-3286/2001 zo dňa 14.12.2001
  vo veci registrácie retransmisie
  ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava
 8. SK č. 1-LO/D-18/2002 zo dňa 04.01.2002
  vo veci registrácie retransmisie v obci Cejkov a v meste Trebišov
  ÚK: TV TV spol. s r.o., Trebišov
 9. SK č. 33-LO/D-442/2002 zo dňa 22.02.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
 10. SK č. 598-LO/D-3279/2001 zo dňa 14.12.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/132 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
  ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
 11. SK č. 33-LO/D-442/2002 zo dňa 22.02.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/88 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: OSBD, Žilina
 12. Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z., č. registrácie retransmisie TKR/101
  ÚK: Jana Revická , Prievidza
 13. Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z., licencia č. R/76
  ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice
 14. SK č. 13-LO/D-145/2002 zo dňa 18.01.2002
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/61 podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: TUDA a.s., Skalica
 15. a) SK č. 21-LO/D-287/2002 zo dňa 06.02.2002
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/71 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: RADIO a.s., Bratislava
  b) Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti stanovenej v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: RADIO a.s., Bratislava
 16. SK 24-LO/D-201/2002 zo dňa 11.02.2002 vo veci návrhu na uloženie pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., č. registrácie retransmisie TKR/165
  ÚK: Vladimír Brnák, Banská Štiavnica
  ÚP: 11.03.2002 o 11,30 hod.
 17. Návrh na začatie SK vo veci zrušenia registrácie retransmisie č.TKR/141
  ÚK:Byterm, spol. s r.o. Vranov nad Topľou.
 18. Kontrolný monitoring
  Doplnenie: Správa č.1/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej TV Komárno
  (dodržiavanie § 16 písm. g/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 2.-5.102001)
  Vysielateľ: COM MÉDIA, s.r.o., Komárno, číslo licencie: T/77
 19. Kontrolný monitoring
  SK č. 10- PgO/O-123/2002 zo dňa 22.1.2002
  Doplnenie: Správa č.1/2002/Ro o monitorovaní Rádia Východ
  (dodržiavanie § 34 ods. 1, § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 14.9. a 19.9.2001 )
  číslo licencie: R/54
  ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov
 20. Kontrolný monitoring
  SK č. 14 - PgO/O-138/2002 zo dňa 22.1.2002
  Doplnenie: Správa č.1/2002/Ro o monitorovaní Rádia Východ
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 s poukazom na § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 14.9. a 19.9.2001 )
  číslo licencie: R/54
  ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o.
 21. Kontrolný monitoring
  SK č. 15 - PgO/O-139/2002 zo dňa 22.1.2002
  Doplnenie: Správa č.1/2002/Ro o monitorovaní Rádia Východ
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: 14.9. a 19.9.2001 )
  číslo licencie: R/54
  ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov
 22. Kontrolný monitoring
  SK č. 574 - PgO/O-2157/2001 zo dňa 20.2.2002
  Doplnenie: Správa č.69/2001/Tv o monitorovaní programu Slovenskej televízie MENU
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 a § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: program MENU z 10.9.2001)
  ÚK: Slovenská televízia
  ÚP: 12.03.2002 o 10.00 hod.
 23. Kontrolný monitoring
  SK č. 29 - PgO/O-299/2002 zo dňa 19.2.2002
  Doplnenie: Správa č.3/2002/Tv o monitorovaní programu STV FUN o piatej
  (dodržiavanie § 19 ods.2 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: program FUN o piatej z dní 15. a 17.1.2002)
  ÚK: Slovenská televízia
  ÚP: 12.03.2002 o 10.00 hod.
 24. Kontrolný monitoring
  SK č. 30 - PgO/O-300/2002 zo dňa 19.2.2002
  Doplnenie: Správa č.3/2002/Tv o monitorovaní programu STV FUN o piatej
  (dodržiavanie § 20 ods.4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: program FUN o piatej z dní 15. a 17.1.2002)
  ÚK: Slovenská televízia
  ÚP: 12.03.2002 o 10.00 hod.
 25. Kontrolný monitoring
  SK č. 31 - PgO/O-301/2002 zo dňa 19.2.2002
  Doplnenie: Správa č.3/2002/Tv o monitorovaní programu STV FUN o piatej
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: program FUN o piatej z dní 15. a 17.1.2002)
  ÚK: Slovenská televízia
  ÚP: 12.03.2002 o 10.00 hod.
 26. Kontrolný monitoring
  SK č. 32 - PgO/O-302/2002 zo dňa 19.2.2002
  Správa č.8/2002/Ro o monitorovaní programu FUN o piatej FUN Radio
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorované dni: program FUN o piatej z dní 22.,24.,29. a 31.1.2002)
  ÚK: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
  ÚP: 12.03.2002 o 10.00 hod.
 27. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 7/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice TV Markíza
  monitorované dni: program Televízne noviny a Slávik 2001 zo dňa 24.11.2001
  číslo licencie: T/41
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné
 28. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 6/2002/Ro o monitorovaní vysielania stanice Rádio Žilina
  monitorované dni: 4.-7.1.2002
  číslo licencie: R/46
  Vysielateľ: Rádio Žilina, a.s., Žilina
 29. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 5/2002/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
  monitorované dni: program Rádiožurnál z 15.2.2002
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas
 30. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.10/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  monitorované dni: program Koktail na dobrú noc z 19.1.2002
  Vysielateľ: Slovenská televízia
 31. Kontrolný monitoring
  Správa č. 8/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Žilina
  (monitorované dni: 28.1.-30.1.2002)
  číslo licencie: T/87
  Vysielateľ: Telerádio Žilina, s.r.o., Žilina
 32. Kontrolný monitoring
  Správa č.7/2002/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
  (monitorované dni: program Pozor zákruta z dní 18.2. a 20.2.2002)
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas
 33. Kontrolný monitoring
  Správa č.6/2002/Tv o monitorovaní vysielania Bánovskej televízie
  (monitorované dni: 17.1.-24.1.2002 )
  číslo licencie: T/71
  Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 34. Kontrolný monitoring
  Správa č.5/2002/Tv o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie
  (monitorované dni: 26.12.2001-30.1.2002)
  číslo licencie: T/100
  Vysielateľ: Dúbravská televízia spol. s r.o., Bratislava
 35. Kontrolný monitoring
  Správa č.9/2002/TV o monitorovaní vysielania stanice Sninské kábelové vysielanie
  (monitorované dni: 17.1.-24.1.2002)
  číslo licencie: T/30
  Vysielateľ: Marián Matús, Snina
 36. Čerpanie rozpočtu k 28.02.2002
 37. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 602-LO/D-3253/2001 zo dňa 12.12.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-05/2.95: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zák. č. 308/2000 Z. z.") posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka konania - spoločnosti
UPC Slovensko, s. r. o.
Továrenska 11
812 61 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva toto rozhodnutie:Rada vo veci žiadosti účastníka konania v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 a s poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní p r e r u š u j esprávne konanie č. 602 - LO/D - 3253/2001, začaté dňa 12.12.2001 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie do doby doručenia povolení na registráciu telekomunikačnej činnosti a licencií vydaných Telekomunikačným úradom SR a doplnenia dokladov v súlade s ust. § 57 zákona č. 308/2000 Z. z..
Kancelária Rady zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 3)

Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/94
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto
Uznesenie č. 02-05/3.96: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti Stavebné bytové družstvo, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1347.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.03.2002 o 12,30 hod..

K bodu 4)

Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/102
ÚK: HOLKATEL s.r.o., Holíč
Uznesenie č. 02-05/4.97: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti Holkatel, spol. s.r.o., Školská 6, 908 51 Holíč.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.03.2002 o 12,00 hod..

K bodu 5)

Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.,. registrácia retransmisie č. TKR/115
ÚK: Ing. Štefan Mišovic, Martin, obchodné meno: M-ELEKTRONIK
Uznesenie č. 02-05/5.98: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči Ing. Štefanovi Mišovicovi, obchodné meno M-ELEKTRONIK, Ul. 29. augusta, 036 01 Martin.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.03.2002 o 11,30 hod..

K bodu 6)

SK č. 418-LO/D-1490/2001 zo dňa 15.06.2001
vo veci zmeny licencie č. T/89 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena názvu programovej služby, podielov programových typov a zmena spôsobu vysielania
ÚK: TVR a RE s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-05/6.99: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z.") berie na vedomie splnenie povinnosti vysielateľa TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 cit. zákona: v správnom konaní č. 408-LO/D-1490/2001, začatom dňa 15.06.2001 vo veci zmeny licencie T/89 z dôvodu zmeny názvu programovej služby a zmeny podielu programových typov vysielateľa
TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava
posúdila podanie doručené Rade dňa 15.06.2001 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., vychádzajúc z ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., mení licenciu T/89 na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľa TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava vo výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie takto: "I. 1. Názov programovej služby: "Televízia Ružinov"
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť licencie končí dňa 05.09.2009
3. Časový rozsah vysielania: 162 hodín za týždeň
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - Mestská časť Bratislava - Ružinov
5. Jazyk vysielania: slovenský
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, vložka číslo:15601/B, zoznam výpisov č. I 7155/2001, zo dňa 05.06.2001.
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, vložka číslo:15601/B, zoznam výpisov č. I 7155/200, zo dňa 05.06.2001.
III. 1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby zo dňa 28.01.2002, doručenej Rade dňa 28.01.2002 (č. p.d. 201):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie -max. 37 %
Programy - min. 63 %
b) Programy (100%):
Spravodajstvo -18 %
Publicistika - 77%
1. politická publicistika - 0%
2. ostatná publicistika - 77 %
Dokumentárne programy - 0%
Dramatické programy - 1 %
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 4%
Hudobné programy - 0%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 0%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %.
2.Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 70 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi : podľa § 28 zák. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. : vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: teletext nevysiela
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (§ 16 písm. e): videokazety systému VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni, alebo nosiče CD vo formáte MPEG-3; v prípade použitia iného formátu držiteľ licencie zabezpečí prehranie záznamov predloženého formátu.
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/13 spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. f) je 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v plnom znení.

K bodu 7)

SK č. 601-LO/D-3286/2001 zo dňa 14.12.2001
vo veci registrácie retransmisie
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-05/7.100: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 v správnom konaní č. 601-LO/D-3286/200, začatom dňa 14.12.2001 vo veci registrácie retransmisie žiadateľa:
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
na prevádzkovanie retransmisie v KDS v mestách Senica, Komárno, Šaľa, Prievidza (Bojnice), Handlová, Košice, Žiar nad Hronom, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 14.12.2001 v znení neskorších doplnkov. Rada žiadosti v časti týkajúcej sa registrácie retransmisie v KDS v mestách Senica, Komárno, Šaľa, Prievidza (Bojnice), Handlová, Košice, Žiar nad Hronom a Ružomberok vyhovuje a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledujúcich podmienok:
1. Mesto: Senica
1.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. 1043/TT/2001 zo dňa 18.12.2001:
Hlavná stanica: Senica, Robotnícka 58
Vlastný informačný okruh: nie
1.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Senica
1.3 Počet prípojok:
- skutočný: 3549
- predpokladaný: 5749
1.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, FUN RADIO, RÁDIO IMPULS, RÁDIO FORTE, RÁDIO JIH, RÁDIO WIEN, FREKVENCE 1, N-JOY RÁDIO, RTL OLDIES, RÁDIO ŽILINA, RÁDIO OK;
2. Mesto: Komárno
2.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu TÚ SR č. r. 1149/2001/OŠDNR:
Hlavná stanica: Komárno, Eötvösa 43
Vlastný informačný okruh: nie
2.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Komárno
2.3 Počet prípojok:
- skutočný: 3600
- predpokladaný: 5000
2.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, FUN RADIO, BETA RÁDIO, PETOFI RÁDIO, ŠLAGER RÁDIO, N RÁDIO, RÁDIO EXPRESS, RÁDIO OK;
3. Mesto: Šaľa
3.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. 1153/2001/OŠDNR:
Hlavná stanica: Šaľa, Pázmaňa 55/26
Vlastný informačný okruh: nie
3.2 Územný rozsah retransmisie: Šaľa, Pázmaňa 55/26
3.3 Počet prípojok:
- skutočný: 3200
- predpokladaný: 3400
3.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO OK, RÁDIO TWIST, FUN RADIO, RÁDIO REGINA;
4. Mesto: Prievidza, Bojnice
4.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. 681/01-TN/KDS zo dňa 10.12.2001:
Hlavná stanica: Prievidza, Dúbravská 1 (Bojnice)
Vlastný informačný okruh: nie
4.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Prievidza a mesto Bojnice
4.3 Počet prípojok:
- skutočný: 10632
- predpokladaný: 15000
4.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, FUN RADIO, RÁDIO BETA;
5. Mesto: Handlová
5.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. 643/01 - TN/KDS zo dňa 03.01.2002:
Hlavná stanica: Handlová, Námestie Baníkov 7
Vlastný informačný okruh: nie
5.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Handlová
5.3 Počet prípojok:
- skutočný: 1970
- predpokladaný: 5300
5.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, FUN RADIO, BETA RÁDIO, PETOFI RÁDIO, ŠLAGER RÁDIO, N RÁDIO, RÁDIO EXPRES, RÁDIO OK;
6. Mesto: Košice
6.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. 1277/2001-KE/71 zo dňa 16.01.2002:
Hlavná stanica: Košice, Furčianska 60
Vlastný informačný okruh: nie
6.2 Územný rozsah retransmisie: Košice, sídlisko Dargovských hrdinov a mestská časť Košice Nová Ves
6.3 Počet prípojok:
- skutočný: 4707
- predpokladaný: 6700
6.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO TWIST, FUN RADIO, RÁDIO VÝCHOD, RÁDIO OKEY, BARTOK RÁDIO, PETOFI RÁDIO, ŠLAGER RÁDIO, TOP RÁDIO, KIKS RÁDIO, BBC;
7. Mesto: Žiar nad Hronom
7.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. BB-886/01-R zo dňa 29.11.2001:
Hlavná stanica: Žiar nad Hronom, ul. SNP 105
Vlastný informačný okruh: nie
7.2 Územný rozsah retransmisie: Žiar nad Hronom
7.3 Počet prípojok:
- skutočný: 3892
- predpokladaný: 5300
7.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), FUN RADIO, RÁDIO REBECA, RÁDIO OKEY, RÁDIO EXPRES;
8. Mesto: Ružomberok- mestská časť Hrboltová
8.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. ZA-39/2002 zo dňa 14.12.2002:
Hlavná stanica: Ružomberok-Hrboltová
Vlastný informačný okruh: nie
8.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Ružomberok
8.3 Počet prípojok:
- skutočný: 64
- predpokladaný: 170
8.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO TWIST, FUN RADIO, RÁDIO OKEY, RÁDIO REBECA;
9. Mesto: Ružomberok
9.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa rozhodnutia o povolení na prevádzku televízneho káblového rozvodu č. r. ZA-35/2002 zo dňa 14.02.2002:
Hlavná stanica: Ružomberok, Bernolákova 6
Vlastný informačný okruh: nie
9.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Ružomberok
9.3 Počet prípojok:
- skutočný: 2386
- predpokladaný: 6502
9.4 Ponuka programových služieb:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV GLOBAL/TV NAŠA, TA 3, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, M2,;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO TWIST, FUN RADIO, RÁDIO REBEKA, RÁDIO OKEY;
10. Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č. II 4477/2001, vložka č. 24813/B, zo dňa 21.11.2001".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm h) je 150.000,- Sk (slovom stopädesiattisíc slovenských korún).
Kancelária Rady zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

Uznesenie č.02-05/7.101: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. ) a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť, doručenú Rade dňa 14.12.2001 o registráciu retransmisie v KDS v mestách Senica, Komárno, Šaľa, Prievidza (Bojnice), Handlová, Košice, Žiar nad Hronom, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok žiadateľa
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v časti žiadosti týkajúcej sa registrácie retransmisie v mestách Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš konanie prerušuje podľa § 29 ods.1 s poukazom na § 40 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní do doby doručenia rozhodnutia vo veci podnetu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutuia orgánu verejnej správy zo dňa 5.3.2002 podanom spoločnosťou RK-systém spol. s r.o. Liptovský Mikuláš na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 8)

SK č. 1-LO/D-18/2002 zo dňa 04.01.2002
vo veci registrácie retransmisie v obci Cejkov a v meste Trebišov
ÚK: TV TV spol. s r.o., Trebišov
Uznesenie č. 02-05/8.102: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona posúdila žiadosť o registráciu retransmisie na prevádzkovanie retransmisie v KDS v obci Cejkov a meste Trebišov, doručenú Rade dňa 04.01.2002, doplnenú na základe výzvy zo dňa 07.01.2002 podaním zo dňa 18.02.2002, žiadateľa:
TV TV, spol. s r.o. Trebišov
M.R. Štefánika 686
075 01 Trebišov
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/..... za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1137/2001-KE/55, vydané dňa 15.11.2001 OŠD Košice
Hlavná stanica: Trebišov, L. Sáru 2363/7
Lokalita: mesto Trebišov: L. Sáru 2363/7, 2362/5, 2361/3, 2348/4, 2347/2, SNP 2346/88, 2342/80, Nemocničná 2341/2, B. Nemcovej 2349/2
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 934/2001-KE/31 vydané dňa 13.09.2001 OŠD Košice
Hlavná stanica: Obecný úrad Cejkov
Lokalita: Obec Cejkov
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Trebišov a obec Cejkov
3. Počet prípojok:
Trebišov: predpokladaný: 500 skutočný: 208
Cejkov: 500 230
4. Ponuka programových služieb :
KDS Trebišov a KDS Cejkov je prepojený na vysielač MMDS, umiestnený na ul. L. Sáru č. 7, Trebišov a programová služba je totožná s registráciou TKR/127.
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/GLOBAL, TA 3, MTV 1
rozšírený súbor: ČT 1, ČT 2, RTL 2, SAT 1, Discovery, Animal planet, MTV - Ger., Cartoon Network
celý súbor: Eurosport, Romantica, Hallmark, Private Gold (Private Gold je kódovaný )
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Východ
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti TV TV, spol. s r.o. Trebišov, zoznam výpisov č. V - 2371/02, vložka č. 10859/V, zo dňa 14.02.2002.
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť V. písm. ha) je 10 000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).

K bodu 9)

SK č. 33-LO/D-442/2002 zo dňa 22.02.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
Uznesenie č. 02-05/9.103: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie účastníka konania:
Ján Gregor
Pod hájom 1360/146-32
018 41 Dubnica nad Váhom
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/134 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/134/1998 zo dňa 16.02.1998 a v znení neskoršie vykonaných zmien, pričom úplne znenie rozhodnutia o registrácii retransmisie znie:
"1. Obec Beckov
1.1Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného TÚ SR zo dňa 09.08.2001, číslo registrácie: 409/01-TN/KDS
- hlavná stanica - lokalita: obec Beckov
1.2 Územný rozsah retransmisie: obec Beckov
1.3 Počet prípojok:
- predpokladaný: 250
- skutočný: 206
1.4 Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, NOVA, Kinder kanál, RTL, VIVA, PRO 7, SAT 1, TA3
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio Devín Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio EXPRES, Rádio Dúha, Rádio Forte
2.Obec Hradište
2.1Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného TÚ SR zo dňa 09.08.2001, číslo registrácie: 411/01-TN/KDS
- hlavná stanica - lokalita: obec Hradište
2.2 Územný rozsah retransmisie: obec Hradište
2.3 Počet prípojok:
- predpokladaný: 250
- skutočný: 154
2.4 Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, TV Global/Tv Naša, ČT 1, ČT 2, Kinder kanál, PRO 7, MTV
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; Rádio Rebeca, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio EXPRES, Rádio Dúha, Rádio Forte
3.Obec Lazy pod Makytou
3.1Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného TÚ SR zo dňa 09.08.2001, číslo registrácie: 411/01-TN/KDS
- hlavná stanica - lokalita: obec Lazy pod Makytou
3.2 Územný rozsah retransmisie: obec Lazy pod Makytou
3.3 Počet prípojok:
- predpokladaný: 260
- skutočný: 255
3.4 Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, TV Global/TV Naša, ČT 1, ČT 2, NOVA, Prima, Kinder kanál, RTL, MTV, PRO 7, SAT 1, Super RTL
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio Devín, Rádio ROCK FM;, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio EXPRES, Rádio Dúha, Rádio Forte, Rádio Žilina, FUN Radio.
4. Právne skutočnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 10023/R zo dňa 03.04.2001."
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. i/ je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania ( žiadateľovi o zmenu registrácie retransmisie ) rozhodnutie.

K bodu 10)

SK č. 598-LO/D-3279/2001 zo dňa 14.12.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/132 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-05/10.104: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 598-LO/D-3279/2001 zo dňa 14.12.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie TKR/132 prevádzkovateľa retransmisie:
PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o.
Hrachová 4
821 05 Bratislava
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/170 nasledovne:
1. V bode 1 sa mení písm. h a znie takto:
"h. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 867/2001-KE/51 zo dňa 06.11.2001
- hlavná stanica - lokalita: Kluknava, obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -"
2. Na koniec bodu 1 sa dopĺňa nové písm. j, ktoré znie takto:
"j. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1146/01/OŠDNR zo dňa 31.01.2002
- hlavná stanica - lokalita: Krušovce
- lokalita štúdia VIO: Krušovce, obecný úrad
- doprava modulácie z VIO: káblom"
3. Na koniec bodu 2 sa dopĺňa tento text:
"Krušovce"
4. V bode 3. sa dopĺňa bod 3.10 a tento text:
"3.10 TKR Krušovce 400
Spolu 2960"
5. V bode 4 sa dopĺňa bod 4.10, ktorý znie takto:
"4.10 TKR Krušovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Prima, Nova, RTL Plus, SAT 1, VOX, 3Sat, Pro7, Kinderkanal, VIVA 2, Eurosport, RTL2
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Radio TWIST, Radio OKEY, City B1, FUN RADIO."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 33-LO/D-442/2002 zo dňa 22.02.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/88 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: OSBD, Žilina
Uznesenie č. 02-05/11.105: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 609-LO/D-3350/2001 zo dňa 27.12.2001 posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/88:
Obvodné stavebné bytové družstvo
Tulská 33
010 08 Žilina
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/88 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/88/97 zo dňa 07.01.1997 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-816/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Sv. Bystríka 5, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-814/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Berlínska 5, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-813/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Zvolenská 2, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
d. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-815/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Eduarda Necseya 6, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
e. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-817/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Predmestská 44, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
f. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-810/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Gabajova 20/22, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
g. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-809/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Rajecká cesta 7, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
h. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-811/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Smreková 26, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
i. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-812/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: A. Bernoláka 68, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
Žilina - Solinky, Hliny III,IV,VII,VIII, Vlčince I-IV, Predmestská
3. Počet prípojok:
a) TKR Vlčince I. (Sv. Bystríka 5) 347
b) TKR Vlčince II. (Berlínska 5) 1446
c) TKR Vlčince III. (Zvolenská 2) 1314
d) TKR Vlčince IV. (E. Necseya 1) 424
e) TKR Predmestská 44 268
f) TKR Hliny VII. (Gabajova 20/22) 612
g) TKR Hliny VIII. (Rajecká cesta 7) 392
h) TKR Solinky, Hliny V-VI (Smreková 26) 3869
i) TKR Hliny III., IV. (A. Bernoláka 68) 654
Spolu 9326
4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, TV Naša/Global, Deutsche Welle, TV5
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio Žilina, Rádio Frontinus, Fun Radio, Rádio Twist
Rozšírený súbor:
televízne programové služby: Prima, Nova, ČT 1, Spektrum, RTL, Eurosport, Vox, VIVA, VIVA 2, PRO 7, SAT 1, RTL 2, TV REALITY
rozhlasové programové služby: -
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, vložka č. 75/L, zo dňa 09.05.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 12)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z., č. registrácie retransmisie TKR/101
ÚK: Jana Revická , Prievidza
Uznesenie č. 02-05/12.106: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/101 Jany Revickej, Prievidza.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie TKR/101.

K bodu 13)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z., licencia č. R/76
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice
Uznesenie č. 02-05/13.107: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. držiteľa licencie č. R/76 RADIO BETA PRIEVIDZA spol. s r.o., Bojnice.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. R/76.

K bodu 14)

SK č. 13-LO/D-145/2002 zo dňa 18.01.2002
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/61 podľa § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: TUDA a.s., Skalica
Uznesenie č. 02-05/14.108: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 13-LO/D-145/2002, začatom dňa 18.01.2002 vo veci odňatia licencie č. R/61 vysielateľa
TUDA a.s.
Rybničná 4
909 01 Skalica,
podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že licenciu č. R/61 na rozhlasové vysielanie
o d n í m a z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 18.01.2002 (č.p.d. 145) písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania a vyzve ho, aby bezodkladne vrátil licenciu č. R/61 spolu s frekvenčným listom, ktorý je súčasťou licencie.

K bodu 15)

a) SK č. 21-LO/D-287/2002 zo dňa 06.02.2002
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/71 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
Uznesenie č. 02-05/15.109: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 21-LO/D-287/2002 zo dňa 06.02.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie R/71 na rozhlasové vysielanie účastníka konania:
RADIO, a.s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
z dôvodu zmeny údajov o kontrolnom orgáne vysielateľa s licenciou podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
" I. 1. Názov programovej služby: FUN RADIO
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, licencia zaniká dňom 18.12.2005.
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie:
87,7 MHz Košice - Dubník
91,6 MHz Lučenec
94,3 MHz Bratislava - Kamzík
99,2 MHz Žilina - Krížava
102,5 MHz Poprad - Hranovica
102,9 MHz Košice - Šibená Hora
104,0 MHz Banská Bystrica - Suchá Hora
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach (podľa výpisu zo zoznamu akcionárov zo strediska cenných papierov SR, a.s., Bratislava zo dňa 16.05.2001):
PATRIOL, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 35 739 517
SOCIETE D´EXPLOITATION RADIO CHIC, Paríž, 341 103 117
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou (podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 2191/B, zo dňa 21.01.2002 Predstavenstvo:
Milan Králik - predseda, bytom Jána Stanislava 1, Bratislava
Boris Kollár - podpredseda, bytom Palisády 9, Bratislava
Ing. Dušan Grňo - člen, bytom Mlynarovičova 24, Bratislava
Dozorná rada:
PhDr. Miloslava Zemková - predseda, bytom Kozia 20, Bratislava
Anetta Krátka - člen, bytom Saratovská 15, Bratislava
Ing. Ľudovít Goga - člen, bytom Koprivnická 26, Bratislava
III. 1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby doručenej Rade dňa 27.06.2001 (č.p.d. 1599) a 14.08.2001 (č.p.d. 2058)
  1. Spravodajstvo - min. 2,8 %
  2. Publicistika: - min. 1,1 %
2.1. politická publicistika - 0 %
2.2. ostatná publicistika - min. 1,1 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. detské programy - 0 %
3.2. náboženské programy - 0 %
3.3. literárno-dramatické programy - 0 %
3.4. zábavné programy - 8,8 %
3.5. hudobné programy - 7,2 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 2,9 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD-R, Radio Recorder LSW
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR:
2.1 č.j. 11498/SKS-99 zo dňa 13.12.1999
Frekvencia: 87,7 MHz
Lokalita: Košice - Dubník
Oblasť pokrytia: Košice a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 21 E 27 43 / 48 N 55 39
2.2 č.j. 9749/10/2001 zo dňa 09.11.2001
Frekvencia: 91,6 MHz
Lokalita: Lučenec
Súradnice: 19 E 43 10,8 / 48 N 15 51,6 (WGS 84)
2.3 č.j. 11498/SKS-99 zo dňa 13.12.1999
Frekvencia: 94,3 MHz
Lokalita: Bratislava - Kamzík
Oblasť pokrytia: Bratislava a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 17 E 05 44 / 48 N 10 57
2.4 č.j. 11498/SKS-99 zo d

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak