Zápisnica RVR č.4/2002 zo dňa 19.2.2002

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

Zápisnica č. 4/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 19.02.2002 o 9.00 hod. v sídle Rady


Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 527-LO/D-2682/2001 zo dňa 12.10.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/154 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany
 3. SK č. 590-LO/D-3188/2001 zo dňa 03.12.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
  ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
 4. SK č. 589-LO/D-3095/2001 zo dňa 23.11.2001
  vo veci registrácie retransmisie v obci Staškov
  ÚK: OTS, s.r.o., Podvysoká
 5. SK č. 502-LO/D-2570/2001 zo dňa 02.10.2001
  vo veci registrácie retransmisie v meste Dunajská Streda
  ÚK: OSBD Dunajská Streda
 6. SK č. 24-LO/D-201/2002 zo dňa 11.02.2002
  vo veci návrhu na uloženie pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Štiavnica, registrácia retransmisie č. TKR/165
 7. SK č. 25-LO/D-197/2002 zo dňa 11.02.2002
  vo veci návrhu na uloženie pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy, registrácia retransmisie č. TKR/48
 8. SK č. 23-LO/D-313/2002 zo dňa 07.02.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/39 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena názvu programovej služby, podielov programových typov a zmena spôsobu vysielania
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 9. a) SK č. 20-LO/D-285/2002 zo dňa 06.02.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/72 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - vytvorenie programovej siete
  ÚK: Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
  b) SK č.26-LO/D-286/2002 zo dňa 06.02.2002
  vo veci zmeny licencie č. R/47 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - vytvorenie programovej siete
  ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
 10. Kontrolný monitoring
  SK č.:516 - PgO/O- 1906/2001 zo dňa 9.10.2001
  Doplnenie: Správa č.5/2001/Ro o monitorovaní Slovenského rozhlasu
  (dodržiavanie § 38 ods. 2,3 a 4 zák. č. 308/2000 Z.z. - návrh na uloženie pokuty
  (monitorované dni: 9., 10., 11., 12. a 17.7.2001)
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 11. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 3/2002 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  monitorované dni: 15.1.,17.1.2002; program FUN o piatej)
  (dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 a § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 12. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie správneho konania
  Správa o stave správneho konania č. 13/97
  (dodržiavanie § 6 ods. 2, písm. a/ 468/1991 Zb. a § 6 písm. a/ zák. č. 220/1996 Z.z.)
  Vysielateľ: Markíza Slovakia, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
 13. Kontrolný monitoring
  Správa č. 4/2002 o monitorovaní reklamy na Veľkú Valentínsku súťaž
  (monitorované dni: 28.1. a 4.2.2002)
  Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
 14. Kontrolný monitoring
  Správa č. 4/2002 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Ižanská káblová televízia
  (monitorovaný deň: 27.1.2002)
  Vysielateľ: Ižanská káblová televízia spol. s r.o., Iža, číslo licencie: T/104
 15. Kontrolný monitoring
  Správa č. 2/2002 o monitorovaní Rádia Lumen
  (monitorované dni: 14.10. a 15.10.2002)
  Vysielateľ: Rádio Lumen, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
 16. a) SK č.595-LO/D-3275/2001 zo dňa 14.12.2001
  vo veci zrušenia registrácie č.TKR/137 podľa § 63 ods.1 písm.a) zák.č.308/2000 Z.z.
  ÚK: OTV s.r.o Štrba
  b) SK č.591-LO/D-3258/2001 zo dňa 12.12.2001
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Štrba
  ÚK: TV Štrba s.r.o., Štrba
 17. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.01.2002
 18. Správa o stave vysielania a činnosti Rady za rok 2001
 19. Oznam o začatí konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
 20. Štatistika o odvysielanom programe
 21. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 527-LO/D-2682/2001 zo dňa 12.10.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/154 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany
Uznesenie č.02-04/2.71: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 527- LO/D - 2682/2001 zo dňa 12.10.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila oznámenie o zmene registrácie z dôvodu zmeny ponuky televíznych a rozhlasových programových služieb prevádzkovateľa:
Juraj Tomeček
059 94 Ihľany č. 204
podľa § 60 ods. 1 a oznámenie podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/154, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb takto:
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/154 zo dňa 18.08.1999 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
" 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č.PO-1204/01 ŠDR -Fg zo dňa 1510.2001, vydané OŠD Prešov
Hlavná stanica: Obecný úrad Ihľany
Lokalita: obec Ihľany
Lokalita štúdia VIO: Obecný úrad Ihľany
2. Územný rozsah retransmisie: obec Ihľany
3. Počet prípojok: 173
4. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
programová ponuka:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, SAT 1, PRO 7, RTL, RTL 2
rozšírený súbor: -
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/140, držiteľom licencie je Juraj Tomeček, Ihľany č. 204 )
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko
5. Právne skutočnosti: Juraj Tomeček, bytom: 059 94 Ihľany č. 204."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 3)

SK č. 590-LO/D-3188/2001 zo dňa 03.12.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.02-04/3.72: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 590- LO/D - 3188/2001 zo dňa 03.12.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila žiadosť o zmenu registrácie z dôvodu zmeny programových služieb, rozšírenia územného rozsahu registrácie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb o KDS v obciach: Hronec, Koš, Kružľová, Lubeník, Nedožery - Brezany, Opatovce nad Nitrou, Pukanec, Valaská, Kozárovce, Látky, Lednica a o zníženie územného rozsahu retransmisie o KDS Detva a Levoča, žiadateľa:
VARES s.r.o.
Chalupkova 25
974 01 Banská Bystrica
podľa § 60 ods. 4 a oznámenie podľa § 57 v súlade s § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/107 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa: spol. VARES s.r.o., Banská Bystrica z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie takto:
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/107 zo dňa 15.01.1998 v znení vykonaných zmien rozhodnutím: TKR/107/RZL/163/98 zo dňa 05.11.1998, TKR/107/RZL/236/99 zo dňa 09.11.1999, TKR/107/RZL/276/2000 zo dňa 23.05.2000 a TKR/107/RZL/290/2000 zo dňa 22.08.2000 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-738/01-R pre KDS Dudince, vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: budova OÚ, Okružná 212, Dudince
Lokalita:Dudince
lokalita štúdia VIO: Okružná 212, Dudince
doprava modulácie: káblom
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1048/01-ŠDR-Fg pre KDS Stropkov, vydané dňa 15.11.2001 OŠD Prešov
Hlavná stanica: Hrnčiarska 1606/19, Stropkov
Lokalita: Stropkov
1.3. Povolenie na prevádzku KDS č. 1700/98 -ŠIR zo dňa 09.11.1998 pre KDS Košice -Ťahanovce, vydané OŠD Košice
Hlavná stanica: Maďarská č. 5, Košice
Lokalita: Košice -Ťahanovce
1.4. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti ZA-867/2001 pre KDS Turie vydané dňa 17.10.2001 OŠD Žilina
Hlavná stanica: činžovný dom č. 167, Turie
Lokalita: Turie
1.5. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti BB-746/01-R pre KDS Klenovec vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: Kultúrny dom, Nám. L. Sálvu
Lokalita: Klenovec
1.6. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti BB-732/01-R pre KDS Hontianske Moravce vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: budova OÚ, Hontianska 225/29, Hont. Moravce
Lokalita: Hont. Moravce
lokalita štúdia VIO: Hontianska 225/29, Hont. Moravce
doprava modulácie: káblom
1.7. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-868/2001 pre KDS Oščadnicu, vydané dňa 17.10.2001 OŠD Žilina
Hlavná stanica: budova OÚ, Oščadnica
Lokalita: Oščadnica
1.8. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 515/01-TN/KDS pre KDS Lednické Rovne, vydané dňa 12.11.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: Majerská č. 179
Lokalita: Lednické Rovne
1.9. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti 514/01-TN/KDS pre KDS Dohňany s časťami Zbora a Mostište, na ktoré sú pripojené TKR Lysá pod Makytou, Záriečie, Lúky a Mestečko, vydané dňa 12.11.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: Dohňany, budova požiarnej zbrojnice
Lokalita: Dohňany s časťami Zbora a Mostište, Lysá pod Makytou, Záriečie, Lúky a Mestečko
1.10. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 817/01/OŠDNR pre KDS Kozárovce, vydané dňa 29.10.2001 OŠD Nitra
Hlavná stanica: Kultúrny dom, Kozárovce
Lokalita: Kozárovce
1.11. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 815/01/OŠDNR pre KDS Hontianske Trsťany, vydané dňa 29.10.2001 OŠD Nitra
Hlavná stanica: budova OÚ Hontianske Trsťany
Lokalita: Hontianske Trsťany
1.12. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-744/01-R pre KDS Šurice, vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: budova OÚ, Šurice
Lokalita: Šurice
1.13 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti PO-1051/01- ŠDR-Fg pre KDS Batizovce, vydané dňa 15.11.2001 OŠD Prešov
Hlavná stanica: Batizovce č. 25
Lokalita: Batizovce
1.14. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti BB-736/01-R pre KDS Látky, vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: budova OÚ, Látky
Lokalita: Látky
1.15. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-740/01-R pre KDS Hronec, vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: budova OÚ , Hronec
Lokalita: Hronec
1.16. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1053/01-ŠDR-Fg pre KDS Kružlová, vydané dňa 15.11.2001 OŠD Prešov
Hlavná stanica: budova OÚ , Kružlová
Lokalita: Kružlová
1.17. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č.518/01-TN/KDS pre KDS Koš, vydané dňa 12.11.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: budova OÚ , Koš
Lokalita: Koš
1.18. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-734/01-R pre KDS Lubeník, vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: Základná škola, Lubeník
Lokalita: Lubeník
1.19. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 517/01-TN/KDS pre KDS Nedožery - Brezany, vydané dňa 19.11.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: Družstevná č. 367, Nedožery - Brezany
Lokalita: Nedožery - Brezany
1.20 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 519/01-TN/KDS pre KDS Opatovce nad Nitrou, vydané dňa 01.10.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: budova OÚ, Opatovce nad Nitrou
Lokalita: Opatovce nad Nitrou
1.21. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 816/01/OŠDNR pre KDS Pukanec, vydané dňa 29.10.2001 OŠD Nitra
Hlavná stanica: Kultúrny dom, Pukanec
Lokalita: Pukanec
1.22. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-742/01-R pre KDS Valaskú, vydané dňa 01.10.2001 OŠD Banská Bystrica
Hlavná stanica: Nám. 1. mája 460/8, Valaská
Lokalita: Valaská
1.23. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 516/01-TN/KDS pre KDS Lednicu, vydané dňa 12.11.2001 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: budova OÚ, Lednica
Lokalita: Lednica
2. Územný rozsah retransmisie: Dudince, Stropkov, Košice - Ťahanovce, Turie, Hontianske Moravce, Oščadnica, Lednické Rovne, Dohňany, Lysá pod Makytou, Záriečie, Lúky, Mestečko, Hontianske Trsťany, Šurice, Batizovce, Hronec, Kružlová, Koš, Lubeník, Nedožery - Brezany, Opatovce nad Nitrou, Pukanec, Valaská, Kozárovce, Látky, Lednica.
3. Počet prípojok: predpokladaný - skutočný:
Dudince - 600 - 390
Stropkov - 2000 - 1500
Košice - Ťahanovce - 4000 - 3800
Turie - 350 - 310
Hontianske Moravce - 600 - 390
Oščadnica - 1200 - 130
Lednické Rovne - 760 - 650
Dohňany - 1200 - 240
Hontianske Trsťany - 150 - 130
Šurice - 130 - 102
Batizovce - 200 - 180
Kružlová - 110 - 50
Klenovec - 850 - 700
Koš - 230 - 210
Lubeník - 270 - 250
Nedožery - Brezany - 450 - 400
Opatovce nad Nitrou - 300 - 280
Pukanec - 300 - 240
Valaská - 630 - 590
Kozárovce - 530 - 460
Látky - 130 - 90
Lednica - 260 - 220
Hronec - 150 - 110
Spolu: - 15400 - 11422
4. Ponuka programových služieb:
4.1.KDS Dudince
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, M1, M2, CNN, Spektrum,TV 3, Hallmark, Eurosport, ČT 1,ČT 2, TV Naša/Global,
rozšírený súbor: -
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/96, držiteľ licencie : VARES s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica)
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.2. KDS Hontianske Moravce
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Spektrum, TV 3, RAI UNO, ČT 1, ČT 2, KINDER KANAL
rozšírený súbor: -
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/96, držiteľ licencie : VARES s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica)
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.3.KDS Hontianske Trsťany
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV 3, ČT 1, ČT 2,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.4. KDS Klenovec
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, ČT 1, ČT 2, TV NAŠA/Global, DISCOVERY,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.5.KDS Košice-Ťahanovce
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV NAŠA/Global, TA 3, MTV 1, MTV 2, RAI UNO, TV 5,
rozšírený súbor: Spektrum, CARTOON/TNT, DISCOVERY, Eurosport, EUROSPORT NEWS, Super Max, FOD KIDS, Animal Planet, MTV - GER., VH 1, Private Blue, Hallmark, Romantica, TV Reality, TV 3, CNN
špeciálna ponuka: HBO, Private Gold
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.6. KDS Lednické Rovne
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, ČT 1, ČT 2, TV 5,
rozšírený súbor: Eurosport, TV NAŠA/Global, Spektrum, Super Max,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.7. KDS Stropkov
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV NAŠA/Global, TA 3, TV 3, Hallmark, TV 5, ČT 1, ČT 2,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.8. KDS Šurice
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 1, MTV 2, TV 5,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.9. KDS Turie
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, TA 3, TV 3,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.10.KDS Dohňany
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, TA 3, TV 3,
TV NAŠA/Global,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.11.KDS Batizovce
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV TATRY, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.12. KDS Oščadnica
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, ČT 1, TV NAŠA/Global,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.13. KDS Opatovce nad Nitrou
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV PRIEVIDZA, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1, TV NAŠA/Global,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.14. KDS Pukanec
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1, TV NAŠA/Global,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.15. KDS Nedožery-Brezany
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV PRIEVIDZA, ČT 1, TA 3, TV 3, Eurosport, TV NAŠA/Global, ČT 2,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.16. KDS Koš
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV PRIEVIDZA, TV 3, Eurosport, ČT 1,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.17. KDS Kružlová
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM;
4.18. KDS Lubeník
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 2, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.19. KDS Valaská
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1, ČT 2, TV NAŠA/Global, FOX KIDS,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.20. KDS Hronec
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1, ČT 2, TV NAŠA/Global, FOX KIDS
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.21. KDS Kozárovce
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1, TV NAŠA/Global,
rozšírený súbor:
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.22. KDS Látky
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1, TV NAŠA/Global,
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
4.23. KDS Lednica
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV 3, Eurosport, ČT 1, TV NAŠA/Global,
rozšírený súbor:
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, zoznam výpisov č. D 673/01, vložka č.2945/S zo dňa 31.07.2001, Rade doručeného dňa 23.08.2001."
Rada zamieta zaradenie programových služieb: RTL, RTL 2, Super RTL, Prima, SAT 1, PRO 7, VIVA, NOVA, MTV Europe, ONYX a DUNA TV do programovej ponuky v KDS prevádzkovateľa retransmisie.
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/) je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č. 589-LO/D-3095/2001 zo dňa 23.11.2001
vo veci registrácie retransmisie v obci Staškov
ÚK: OTS, s.r.o., Podvysoká
Uznesenie č.02-04/4.73: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000, rozhodla takto: v správnom konaní č. 589-LO/D-3095/2001, začatom dňa 23.11.2001 vo veci registrácie retransmisie žiadateľa
OTS, s.r.o.
Podvysoká 370
023 53
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v obci Staškov, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 23.11.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/
za nasledujúcich podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle rozhodnutia TU SR č. S - 305/95-13P/96 zo dňa 31.01.1996:
- hlavná stanica - lokalita: Staškov, Dom kultúry
- lokalita štúdia VIO: Staškov, Dom kultúry
- doprava modulácie z VIO: káblom
2. územný rozsah retransmisie: obec Staškov;
3. počet prípojok:
- skutočný: 360;
- predpokladaný: 360;
4. ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby:
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, KTV Kysucké televízne vysielanie;
5. právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, zoznam výpisov č. 8076/01, vložka č. 10462/L zo dňa 18.09.2001.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm h) je 20.000,- SK (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).

K bodu 5)

SK č. 502-LO/D-2570/2001 zo dňa 02.10.2001
vo veci registrácie retransmisie v meste Dunajská Streda
ÚK: OSBD Dunajská Streda
Uznesenie č.02-04/5.74: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 v správnom konaní č. 502-LO/D-2570/2001, začatom dňa 02.10.2001 vo veci registrácie retransmisie žiadateľa
Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda
Kúpeľná 33
929 01 Dunajská Streda
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v meste Dunajská Streda, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 02.10.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledujúcich podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti, číslo registrácie 725/TT/2001 zo dňa 04.10.2001:
- hlavná stanica - lokalita: Dunajská Streda
- lokalita štúdia VIO:-
- doprava modulácie z VIO:-
2. územný rozsah retransmisie: mesto Dunajská Streda;
3. počet prípojok: - skutočný: 553;
- predpokladaný: 553;
4. základná ponuka programových služieb:
b) televízne programové služby:
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, ČT 1, M 1, M 2, ORF 1, ORF 2, Duna TV, RTL, RTL 2, VOX, SAT 1, MTV, VIVA;
5. právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, zoznam výpisov č. AD-1042/2001, vložka číslo 18/T zo dňa 27.08.2001.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm h) je 20.000,- SK (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).

K bodu 6)

SK č. 24-LO/D-201/2002 zo dňa 11.02.2002
vo veci návrhu na uloženie pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Štiavnica, registrácia retransmisie č. TKR/165
Uznesenie č.02-04/6.75: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá rozhodnutie vo veci SK č.24-LO/D-201/2002 zo dňa 11.02.2002 vedenom voči ÚK: Vladimír Brnák, o bchodné meno: Vladimír Brnák - TELESAT, miesto podnikania: Mládežnícka 21, 969 01 Banská Štiavnica na svoje budúce zasadnutie - po doručení oznámenia o prevzatí pozvánky na ústne pojednávanie.

K bodu 7)

SK č. 25-LO/D-197/2002 zo dňa 11.02.2002
vo veci návrhu na uloženie pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy, registrácia retransmisie č. TKR/48
Uznesenie č.02-04/7.76: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) a § 73 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č.
KROM-SAT, s.r.o., KROMPACHY
(ďalej len "účastník konania")
opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v zákonnej lehote a ani v lehote stanovenej v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z.
pokutu vo výške 5.000,- Sk ( slovom päťtisíc Sk).
podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (na účet číslo 3017-10820-002/0720, variabilný symbol ...., konštantný symbol 0308).
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č. 23-LO/D-313/2002 zo dňa 07.02.2002
vo veci zmeny licencie č. T/39 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena názvu programovej služby, podielov programových typov a zmena spôsobu vysielania
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.02-04/8.77: Rada pre vysielanie a retransmisiu vo veci SK č.23-LO/D-313/2002 žiada ÚK: MAC TV s.r.o. Košice o doplnenie podania v zmysle pripomienok z ústneho pojednávania ( programové typy, jazyk vysielania ) zo dňa 19.2.2002.
Kancelária Rady predloží materiály po doplnení na zasadnutie Rady.

K bodu 9)

a) SK č. 20-LO/D-285/2002 zo dňa 06.02.2002
vo veci zmeny licencie č. R/72 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - vytvorenie programovej siete
ÚK: Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
b) SK č.26-LO/D-286/2002 zo dňa 06.02.2002
vo veci zmeny licencie č. R/47 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - vytvorenie programovej siete
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.02-04/9.78: Rada pre vysielanie a retransmisiu vo veci SK č.20-LO/D-285/2002 (Rebeca s.r.o. Turčianske Teplice ) a č.26-LO/D-286/2002 ("Ragtime" s.r.o. Bratislava) ohľadom vytvorenia programovej siete rozhodne na svojom budúcom zasadnutí. Kancelária Rady pripraví podklady k rozhodnutiam vo veci.

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
SK č. 516 - PgO/O- 1906/2001 zo dňa 9.10.2001
Doplnenie: Správa č.5/2001/Ro o monitorovaní Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 38 ods. 2,3 a 4 zák. č. 308/2000 Z.z. - návrh na uloženie pokuty)
(monitorované dni: 9.10.11.12 a 17.7.2001)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 02-04/10.79: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 516 - PgO/O - 1906/01, vysielateľ na základe zákona - Slovenský rozhlas, Bratislava porušil:
I. ustanovenie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na svojom programovom okruhu S1 v programe Pozor, zákruta! dňa 9.7.2001 neoznačil sponzora na začiatku programu zreteľne, dňa 10.7.2001 neoznačil sponzora na začiatku programu a dňa 12.7.2001 neoznačil sponzora na konci programu, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona
II. ustanovenie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že program Pozor, zákruta! odvysielaný na programovom okruhu S1 v dňoch 9.7., 10.7, 12.7, a 17.7.2001 priamo propagoval aktivity a činnosť sponzora programu formou odvysielania súťaže s otázkou pre poslucháčov, ktorá sa priamo týkala aktivít a činností sponzora programu, pričom propagácia týchto aktivít a činností sponzora bola pred súťažou predmetom komerčného rozhovoru so sponzorom programu vysielaného pri prerušení programu v čase vyhradenom reklame, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- Sk (slovom stotisíc Sk).
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady a doručí ho účastníkovi konania.

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 3/2002 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
monitorované dni: 15.1.,17.1.2002; program FUN o piatej)
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 a § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.02-04/11.80: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy č. 3/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie - Fun o piatej rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. voči Slovenskej televízii, Bratislava.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie konania, zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci a nariaďuje vo veci ústne pojednávanie na deň 12.3. 2002.

Uznesenie č.02-04/11.81: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy č. 3/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie - Fun o piatej rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 2 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. voči Slovenskej televízii, Bratislava.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie konania, zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci a nariadďuje vo veci ústne pojednávanie na deň 12.3.2002.

Uznesenie č.02-04/11.82: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z..) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 3/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie - Fun o piatej rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. voči Slovenskej televízii, Bratislava.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie konania, zabezpečí nevyhnutné podklady, dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci a pozve na ÚP na deň 12.3.2002.

Uznesenie č.02-04/11.83: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy č. 3/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie - Fun o piatej rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti RADIO a.s., Bratislava.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie konania, zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci a pozve na UP na deň 12.3.2002.

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie správneho konania
Správa o stave správneho konania č. 13/97
(dodržiavanie § 6 ods. 2, písm. a/ 468/1991 Zb. a § 6 písm. a/ zák. č. 220/1996 Z.z.)
Vysielateľ: Markíza Slovakia, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č.02-04/12.84: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 74 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 13/97 vedené voči účastníkovi konania spoločnosti - MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o. podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože uplynula ako subjektívna, tak i objektívna lehota na rozhodnutie vo veci.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady a doručí ho účastníkovi konania.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2002 o monitorovaní reklamy na Veľkú Valentínsku súťaž
(monitorované dni: 28.1. a 4.2.2002)
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
Uznesenie č.02-04/13.85: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách zobrala na vedomie Správu č. 4/2002/Ro o monitorovaní reklamy na Veľkú Valentínsku hru a zároveň rozhodla o podaní podnetu vo veci na Arbitrážnu komisiu Rady pre reklamu.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2002 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Ižanská káblová televízia
(monitorovaný deň: 27.1.2002)
Vysielateľ: Ižanská káblová televízia spol. s r.o., Iža, číslo licencie: T/104
Uznesenie č.02-04/14.86: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 4/2002 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Ižanská káblová televízia konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/104 Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža zo dňa 27.1.2002 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Správa č. 2/2002 o monitorovaní Rádia Lumen
(monitorované dni: 14.10. a 15.10.2002)
Vysielateľ: Rádio Lumen, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
Uznesenie č.02-04/15.87: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č.02/2002/RO o monitorovaní vysielania Rádia Lumen konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. R/75 Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 16a)

SK č.595-LO/D-3275/2001 zo dňa 14.12.2001
vo veci zrušenia registrácie č.TKR/137 podľa § 63 ods.1 písm.a) zák.č.308/2000 Z.z.
ÚK: OTV s.r.o. Štrba
Uznesenie č.02-04/16.87: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán vecne príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 595-LO/D-3257/2001, začatom dňa 14.12.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/137 účastníka konania:
OTV s.r.o.
Hlavná 188/67
0959 38 Štrba,
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že registráciu retransmisie č. TKR/137 účastníka konania OTV s.r.o., Štrba podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. ruší z dôvodu, že účastník konania listom, doručeným Rade dňa 14.12.2001, o to požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 16b)

SK č.591-LO/D-3258/2001 zo dňa 12.12.2001
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Štrba
ÚK: TV Štrba s.r.o., Štrba
Uznesenie č.02-04/16.89: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa § 71 citovaného zákona posúdila žiadosť o registráciu retransmisie na prevádzkovanie retransmisie v TKR v obci Štrba a miestnej časti Tatranská Štrba, doručenú Rade dňa 12.12.2001, doplnenú na základe výzvy zo dňa 17.12.2001 podaním zo dňa 17.01.2002, 29.02., 04.02. a 06.02.2002 žiadateľa :
TV Štrba, s.r.o.
Hlavná 188/67
0959 38 Štrba
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/..... za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1323/01 ŠDR - Fg vydané dňa 15.11.2001 OŠD Prešov
Hlavná stanica: Bellova 63, blok Vysoká, Tatranská Štrba
Lokalita: Obec Štrba a miestna časť Tatranská Štrba
lokalita štúdia VIO: Obecný úrad Štrba
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1321/01 ŠDR - Fg vydané dňa 15.11.2001 OŠD Prešov
Hlavná stanica: budova OÚ, Hlavná 188/67, Štrba
Lokalita: Obec Štrba
lokalita štúdia VIO: Obecný úrad Štrba
doprava modulácie z VIO: koaxiálnym káblom
2. Územný rozsah retransmisie: obec Štrba a miestna časť Tatranská Štrba
3. Počet prípojok:
predpokladaný: 976
skutočný: 785
4. Ponuka programových služieb :
KDS obec Štrba a miestna časť Tatranská Štrba
televízne program. služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, TV Naša/ Global, VIVA, PRO 7
rozšírený súbor: -
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/......, držiteľom licencie je TV Štrba, s.r.o. )
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Regina; Rádio Rebeca, Rádio OKEY
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:13172/P, zoznam výpisov č.. 1519/01 zo dňa 15.11.2001.
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, časť V. písm. ha) je 20. 000,- SK ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).

K bodu 17)

Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.01.2002
Uznesenie č.02-04/17.90: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.01.2002.

K bodu 18)

Správa o stave vysielania a činnosti Rady za rok 2001
Uznesenie č.02-04/18.91: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") schvaľuje "Správu o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2001".
Kancelária Rady zapracuje do správy pripomienky členov Rady a zadá správu do tlače.

K bodu 19)

Oznam o začatí konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
Uznesenie č.02-04/18.92: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie licencií/zmeny licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii dňa 20.02.2002. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. Lehota na podanie žiadostí o licenciu/zmenu licencie: do 22.03.2002 do 15,00 hod.
2. Miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP č. 12, Bratislava, kancelária č. 401
3. Dátum verejného vypočutia v konaniach na rozhlasové vysielanie: dňa 15.04.2002
4. Konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania
Rozhlasové vysielanie:
a) Medzinárodne koordinované frekvencie z plánu "Ženeva 84"

Frekvencia
MHz
Lokalita Vyž.výkon
max.(kW)
Poznámka
107,7 Stará Ľubovňa 10,00 Možné použiť len 1kW
99,4 Štúrovo 10,00 

      b) Individuálne koordinované frekvencie

Frekvencia
MHz
Lokalita Vyž.výkon
max. (kW)
Koordinované na základe
žiadosti
98,1 Prievidza 1,00 Rádio LUMEN
104,8 Svit 1,00Rádio Twist
105,8 Prešov 1,00 Rádio Twist
104,9 Martin 2,00Rádo Twist
105,2 Pov.Bystrica 1,00Rádio Expres, zmena frekv.
101,5 Senica 0,10 Rádio ADUT
89,2 Skalica 0,10 Rádio ADUT
96,5 Žilina 0,50 Rádio Expres
 

Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v denníkoch Pravda a SME, na internetovej stránke a na úradnej tabuli Rady.

K bodu 20)

Štatistika o odvysielanom programe za 2. polrok 2002
Uznesenie č.02-04/20.93: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22 - 28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2. polrok 2001.

K bodu 21)Rôzne

a) Rada sa oboznámila s uznesením NS SR zo dňa 15.2.2002 doručeným Rade dňa 18.2.2002 ohľadom odkladu vykonateľnosti rozhodnuti
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak