Zápisnica RVR č.3/2002 zo dňa 11.2.2002

 

Zápisnica č. 3/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 11.02.2002 o 13.30 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
 3. SK č. 7-LO/D-149/2002 zo dňa 18.01.2002
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov - - k licencii č. T/41
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
 4. SK č. 8-LO/D-149/2002 zo dňa 18.01.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/41 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - prerušenie konania
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
 5. SK č. 613-LO/D-3308/2001 zo dňa 18.12.2001
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 - z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
 6. SK č. 6-LO/D-77/2002 zo dňa 10.01.2002
  vo veci zmeny licencie č. T/125 z dôvodu zmeny spôsobu šírenia programovej služby prostredníctvom služby UPC Direct
  ÚK: CEN s.r.o., Bratislava
 7. SK č. 616-LO/D-3273/2001 zo dňa 13.12.2001
  vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v meste Svit
  ÚK: SYDES - print s.r.o., Svit
  ÚP: 11,30 hod. dňa 04.02.2002
 8. SK č. 596-LO/D-3275/2001 zo dňa 14.12.2001
  vo veci odňatia licencie č. T/106 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: OTV Štrba s.r.o., Štrba
 9. SK č. 592-LO/D-3257/2001 zo dňa 12.12.2001
  vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v obci Štrba
  ÚK: TV Štrba s.r.o., Štrba
  ÚP: 12,00 hod. dňa 04.02.2002
 10. SK č. 12-LO/D-171/2002 zo dňa 23.01.2002
  vo veci registrácie retransmisie v obciach Ľubica a Medzibrod
  ÚK: Ing. Jozef Maslík, Banská Bystrica
 11. SK č. 379-LO/D-1459/2001 zo dňa 13.06.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/62 z dôvodu využívania služby RDS - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: SPINOZA s.r.o., Partizánske
 12. SK č. 12-LO/D-171/2002 zo dňa 23.01.2002
  vo veci zrušenia registrácie retransmsie č. TKR/78 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom
 13. Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Progres Malacky spol. s r.o., Malacky, registrácia retransmisie č. TKR/167
 14. Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: AK art, s.r.o., Poprad, licencia č. T/79
 15. Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy, licencia č. T/51
 16. Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SBD, Kysucké Nové mesto, licencia č. T/110
 17. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy, registrácia retransmisie č. TKR/48
 18. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Vladimír Brnák - TELSAT, Banská Štiavnica, registrácia retransmisie č. TKR/165
 19. Kontrolný monitoring
  SK č.: 570-PgO/O-2134/2001zo dňa 20.11.2001
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č.2358/85-2001 na vysielanie TV Markíza
  (monitorované dni: program Chuťovky zo dní 19., 26.8. a 16.9.2001)
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné. číslo licencie: T/ 41
 20. Kontrolný monitoring
  SK č. 608-PgO/O-2354/2001 zo dňa 18.12.2001
  Doplnenie: Správa č. 13/2001/Ro o monitorovaní Rádia HIT FM-96.4
  (Monitorované dni: 12.10. a 13.10.2001, nekvalitné záznamy)
  Vysielateľ: SPINOZA s.r.o., Partizánske, Číslo licencie: R/62
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 517-PgO/O-1907/01 zo dňa 9.10.2001
  Doplnenie: Správa č. 65/2001/Tv o monitorovaní STV
  (monitorovaný deň: 19.8.2001, program TANGO)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 22. Kontrolný monitoring
  SK č.: 547-PgO/O-2009/01 zo dňa 30.10.2001
  Doplnenie: Správa č. 68/2001/Tv o monitorovaní STV
  (monitorovaný deň: 14.9.2001 STV 1, program Môj dom, môj hrad)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 05.02.2002 o 10.00 hod.
 23. Kontrolný monitoring
  SK č.: 600-PgO/O-2328/01 zo dňa 11.12.2001
  Doplnenie: Správa č. 4 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
  Vysielateľ: Rádio Nitra, s.r.o., Nitra, číslo licencie: č. R/37
 24. Informácia o príprave komparatívneho monitoringu spravodajstva v plnoformátových televíznych staniciach v prvom polroku roku 2002
 25. a) Zoznam voľných frekvencií na rozhlasové vysielanie - návrh postupu
  b) Zoznam voľných frekvencií na televízne vysielanie - návrh postupu
  c) Zoznam nevyužívaných frekvencií - návrh postupu
  d) Vydanie frekvenčného listu na prevádzač Jovsa pre TV Markíza
 26. Stanovisko k listu ANRTS ohľadom žiadosti o zníženie správnych poplatkov pre rozhlasové vysielanie
 27. Prerokovanie pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
 28. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001
vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-03/2.41: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila podanie doručené Rade dňa 15.11.2001 vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. zmeny právnych skutočnosti účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.
900 82 Blatné 334
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/41 zo dňa 07.08.1995 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/41/RUL/95 v znení neskorších zmien sa dopĺňa o článok V., ktorý znie:
"V.
Právne skutočnosti spoločnosti :
1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa 26.11.2001.
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa 26.11.2001."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f) je 45. 000,- Sk ( slovom štyridsaťpäťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 3)

SK č. 7-LO/D-149/2002 zo dňa 18.01.2002
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s predajom obchodných podielov - k licencii č. T/41 - zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-03/3.42: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom časti obchodného podielu vysielateľa, doručenú Rade dňa 18.01.2002, účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.,
900 87 Blatné 334
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasledovných zákona č.71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e:
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom časti 34 % obchodného podielu spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o., Blatné z doterajšieho spoločníka spoločnosti MEDIA INVEST, spol. s. r. o., Banská Bystrica na spoločnosť CME MEDIA ENTERPRISES B. V., so sídlom Hoogoorddreef 9, 1101 Ba Amsterdam - Zuidoost, Holandsko.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 4)

SK č. 8-LO/D-149/2002 zo dňa 18.01.2002
vo veci zmeny licencie č. T/41 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - prerušenie konania
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-03/4.43: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 18.01.2002 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočnosti účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.
900 82 Blatné 334
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e :Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 29 ods. 1 a s poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní p r e r u š u j esprávne konanie č. 8 - LO/D - 149/2002, začaté dňa 18.01.2002 vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti do doby doručenia výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o prerušení správneho konania.

K bodu 5)

SK č. 613-LO/D-3308/2001 zo dňa 18.12.2001
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 - z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-03/5.44: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie doručené Rade dňa 18.12.2001 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o.
900 82 Blatné 334
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e :Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n ílicenciu č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutí o udelení licencie č. T/41 zo dňa 07.08.1995 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
V článku I. sa body 5, 6 menia a dopĺňa sa bod 7 takto:
" I.
5. Časový rozsah vysielania: min. 20 hod./denne
6. Programová skladba: platná podľa podania zo dňa 18.12.2001
7. Jazyk vysielania: min. 80 % slovenský
max. 20 % český."
V článku IV. sa bod 4 mení a znie:
"IV.
4.1 Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 07.01.2002:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie : max. 25 %
2. Programy : min. 75 %
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 6 %
2. Publicistika: 18 %
2.1 Politická publicistika: 1,8 %
2.2 Ostatná publicistika: 16,2 %
3. Dokumentárne programy: 1 %
4. Dramatické programy : 58 %
5. Zábavno-hudobné programy : 14 %
6. Hudobné programy : 3 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 0 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
4.2 Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 10 %
4.3 Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %
4.4 Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými producentmi:
- európska produkcia - min. 51 %
- európska nezávislá produkcia - min. 10 %
4.5 Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa Jednotného systému označovania programov
4.6 Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom k verejnosti."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f) je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 6)

SK č. 6-LO/D-77/2002 zo dňa 10.01.2002
vo veci zmeny licencie č. T/125 z dôvodu zmeny spôsobu šírenia programovej služby prostredníctvom služby UPC Direct
ÚK: CEN s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-03/6.45: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 10.01.2002 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie z dôvodu doplnenia nového spôsobu šírenia programovej služby prostredníctvom telekomunikačnej služby UPC Direct účastníka konania - spoločnosti:
C. E. N. s. r. o.
Župné námestie 3
820 15 Bratislava 215
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania v súlade s § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n ílicenciu na televízne vysielanie T/125 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o udelení licencie na televízne vysielanie zo dňa 19.09.2000 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
1. V článku I. sa body 4 a 5 menia a znejú:
"(4) Spôsob vysielania:
a) Distribúcia programu programovej služby sa zabezpečuje prostredníctvom satelitu INTELSAT 707 na orbitálnej pozícií 01 WEST, prevádzkovaného spoločnosťou TELENOR SLOVAKIA s. r. o., Bratislava . Číslo transpondéra: TXP 75, frekvencia uplinku: 14.340 GHz, príjmová frekvencia: 11.540 GHz, polarizácia: vertikálna, dátový tok: 26 MS/s, FEC: 3, kompresný systém: MPEG-2/DVB, Divicom MV 20, TV formát: PAL/BG ( 625 riadkov ), teletext: 12 riadkov, EIRP v Bratislave: 49 dBW, šírka vysielaného pásma: 4,5 MHz.
b) Distribúcia programovej služby sa zabezpečuje prostredníctvom telekomunikačnej služby UPC Direct.
(5)Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
- daný umiestnením digitálnych prijímačov určených na samostatný príjem digitálneho vysielania programovej služby TA3 alebo na príjem predmetného vysielania spolu s programovými službami iných vysielateľov,
- daný umiestnením prijímacieho zariadenia telekomunikačnej služby UPC Direct."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f) je 50. 000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene licencie.

K bodu 7)

SK č. 616-LO/D-3273/2001 zo dňa 13.12.2001
vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v meste Svit
ÚK: SYDES - print s.r.o., Svit. Rada vo veci nariadila ÚP na deň 04.02.2002, ktorého sa zúčastnil štatutárny zástupca spoločnosti. ÚK si na ÚP uplatnil svoje pripomienky a návrhy.
Uznesenie č. 02-03/7.46: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 posúdila žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie, doručenú dňa 13.12.2001, žiadateľa:
SYDES - print, spoločnosť s ručením obmedzeným Svit
Jesenského 12
059 21 Svit
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
udeľuje spoločnosti SYDES-print spoločnosť s ručením obmedzeným Svit
licenciu č. T/
na lokálne televízne vysielanie v meste Svit za nasledujúcich podmienok:
I.
1. Názov programovej služby: "Štúdio S3 Svit"
2. Doba, na ktorú je licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
3. Časový rozsah vysielania: =3 hodiny za týždeň
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - v intraviláne mesta Svit
5. Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka č. 2954/P, oddiel Sro, zoznam výpisov č. V 8028/01.
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka č. 2954/P, oddiel Sro, zoznam výpisov č. V 8028/01.
III.
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie -max. 50%
Programy - min. 50 %
b) Programy (100%):
Spravodajstvo -0%
Publicistika - 100%
1. politická publicistika - 0%
2. ostatná publicistika - 100%
Dokumentárne programy -0%
Dramatické programy - 0%
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%
Hudobné programy - 0%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 0%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 50 %
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zák. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. : vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
7. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: teletext nevysiela
8. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (§ 16 písm. e): a) videokazety systému VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni, alebo b) nosiče CD vo formáte MPEG-3; v prípade použitia iného formátu držiteľ licencie zabezpečí prehratie záznamov predloženého formátu.
IV.
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému spoločnosti KABEL PLUS, Východné Slovensko, a.s., Košice
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/14 spoločnosť KABEL PLUS, Východné Slovensko, a.s., Košice."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. d) je 50.000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o udelenie licencie).

K bodu 8)

SK č. 596-LO/D-3275/2001 zo dňa 14.12.2001
vo veci odňatia licencie č. T/106 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: OTV Štrba s.r.o., Štrba
Uznesenie č. 02-03/8.47: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 596-LO/D-3275/2001, začatom dňa 14.12.2001 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/106 účastníkovi konania OTV, s.r.o., Štrba, postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. na svojom zasadnutí dňa 05.01.2002 r o z h o d l a, že licenciu na televízne vysielanie č. T/106 účastníka konania OTV, s.r.o., Štrba, podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o d n í m a z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade dňa 14.12.2001 požiadal.
Podľa § 54 ods.5 zákona č. 308/2000 Z.z., ak Rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný licenciu bezodkladne vrátiť Rade.
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č. 592-LO/D-3257/2001 zo dňa 12.12.2001
vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v obci Štrba
ÚK: TV Štrba s.r.o., Štrba
Rada vo veci nariadila ÚP dňa 04.02.2002, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ÚK. ÚK si mohol v rámci ÚP uplatniť svoje pripomienky.
Uznesenie č. 02-03/9.48: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z..z.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.) posúdila žiadosť o licenciu na televízne vysielanie, doručenú Rade dňa 12.12.2001, žiadateľa:
TV Štrba, s.r.o.
Hlavná 188/67
059 38 Štrba
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 49 zákona č.308/2000 Z.z., na základe žiadosti účastníka konania u d e ľ u j e spoločnosti TV Štrba, s.r.o., Štrba
licenciu č. T/....... na lokálne televízne vysielanie
v obci Štrba a v miestnej časti obce Tatranská Štrba na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok:
I.
(1) Názov programovej služby: Obecné televízne vysielanie
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 3 hodiny týždenne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - obec Štrba, Tatranská Štrba
(5) Počet prípojok: 976
(6) Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti TV Štrba, vložka číslo: 13172/P, zoznam výpisov č.: 1519/01 zo dňa 15.11.2001.
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti TV Štrba, vložka číslo: 13172/P, zoznam výpisov č.: 1519/01 zo dňa 15.11.2001.
III.
1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 12.12.2001:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: 0 %
2. Programy: 100 %
b/ Programové typy: 100%
1. Spravodajstvo: 0 %
2. Publicistika: 100%
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 100 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 100 %
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
(4) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
IV.
1. Programová služba je vysielaná v KDS v obci Štrba a Tatranská Štrba
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/137 OTV, s.r.o., Štrba
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) nosiče CD vo formáte MPEG-3
b) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo
v prípade použitia iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. II písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20 000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 10)

SK č. 12-LO/D-171/2002 zo dňa 23.01.2002
vo veci registrácie retransmisie v obciach Ľubica a Medzibrod
ÚK: Ing. Jozef Maslík, Banská Bystrica
Uznesenie č. 02-03/10.49: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 305-LO/D-793/2001, začatom dňa 05.04.2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v KDS v obciach Medzibrod a Ľubica žiadateľa:
Ing. Jozef Maslík
Obchodné meno: Ing. Jozef Maslík ELTRON
Šalgotarjánska 12
974 00 Banská Bystrica
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 05.04.2001 a doplňujúce podania Rade doručené dňa 19.05.2001, 14.05.2001, 31.07.2001, 05.10.2001, 11.12.2001, 09.01.2001, 15.01.2001 a
podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. vydáva
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/
za nasledovných podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-812/01-R zo dňa 04.10.2001
- hlavná stanica - lokalita: Medzibrod, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1154/01- ŠDR-Fg zo dňa 15.10.2001
- hlavná stanica - lokalita: Ľubica, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: v mieste hlavnej stanice
- doprava modulácie z VIO: koaxiálny kábel
2. Územný rozsah retransmisie:
obce Medzibrod, Ľubica
3. Počet prípojok:
3.1. KDS Medzibrod 186
3.2 KDS Ľubica 450
Spolu 636
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Medzibrod
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT1, ČT2, PRO 7, RTL2, VIVA, RTL TV, Vox, SAT1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Twist, Rádio Rebeca
4.2 KDS Ľubica
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT1, ČT2, PRO 7, RTL2, VIVA, RTL TV, Vox, SAT1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko
5. Právne skutočnosti:
Ing. Jozef Maslík, trvalý pobyt: Šalgotarjánska 12, Banská Bystrica, obchodné meno: Ing. Jozef Maslík ELTRON, miesto podnikania: Banská Bystrica, Majerská cesta 36."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 379-LO/D-1459/2001 zo dňa 13.06.2001
vo veci zmeny licencie č. R/62 z dôvodu využívania služby RDS - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: SPINOZA s.r.o., Partizánske
Uznesenie č. 02-03/11.50: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 379-LO/D-1459/2001 zo dňa 13.06.2001 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. R/62 na rozhlasové vysielanie z dôvodu vysielania digitálnych doplnkových služieb RDS podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. a vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62 zamieta vzhľadom na skutočnosť, že účastník konania napriek opakovaným výzvam neodstránil nedostatky podania.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti.

K bodu 12)

SK č. 12-LO/D-171/2002 zo dňa 23.01.2002
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/78 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom
Uznesenie č. 02-03/12.51: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej aj "zákon č.308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 12-LO/D-171/2002, začatom dňa 23.01.2002 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/78 prevádzkovateľa ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP, s.r.o., ul. Dr. Jánského 4, 965 01 Žiar nad Hronom ( ďalej aj "účastník konania") r u š íregistráciu retransmisie č. TKR/78 podľa § 63 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 23.01.2002 (č. p. d. 171) písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 13)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Progres Malacky spol. s r.o., Malacky, registrácia retransmisie č. TKR/167
Uznesenie č. 02-03/13.52: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/167 spol.: PROGRES MALACKY, spol. s r.o., Malacky.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie TKR/167.

K bodu 14)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: AK art, s.r.o., Poprad, licencia č. T/79
Uznesenie č. 02-03/14.53: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/79 AK art, spol. s r.o., Poprad.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie T/79.

K bodu 15)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy, licencia č. T/51
Uznesenie č. 02-03/15.54: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/51, spoločnosti KROM - SAT, s.r.o., Krompachy
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/51.

K bodu 16)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SBD, Kysucké Nové Mesto, licencia č. T/110
Uznesenie č. 02-03/16.55: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/110 Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, 024 04 Kysucké Nové Mesto.
Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/110.

K bodu 17)

Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy, registrácia retransmisie č. TKR/48
Uznesenie č. 02-03/17.56: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") voči prevádzkovateľovi retransmisie na základe registrácie č. TKR/48, spol. KROM-SAT, s r.o., Krompachy.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 18.02. 2002.

K bodu 18)

Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Štiavnica, registrácia retransmisie č. TKR/165
Uznesenie č. 02-03/18.57: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") rozhodla o začatí správneho konania vo veci opakovaného porušenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách voči prevádzkovateľovi retransmisie Vladimírovi Brnákovi - TELESAT, Banská Štiavnica.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 18.02.2002.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
SK č.: 570-PgO/O-2134/2001zo dňa 20.11.2001
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č.2358/85-2001 na vysielanie TV Markíza
(monitorované dni: program Chuťovky zo dní 19., 26.8. a 16.9.2001)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné. číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č. 02-03/19.58: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 570-PgO/O-2134/2001 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41, odvysielaním programu Chuťovky v dňoch 19.8., 26.8. a 16.9.2001 porušil povinnosť ustanovenú § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznačil sponzorovaný program na jeho začiatku a na konci všetkými sponzormi, ale len uvedením v záverečných titulkoch a tým, že sponzorský odkaz na začiatku a na konci programu neobsahoval vôbec názov právnickej osoby, ktorá bola sponzorom alebo jej logo, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. d/ v súlade s § 67 ods. 3 písm. e/ pokutu vo výške 100.000,- Sk (slovom stotisíc Sk ).
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
SK č. 608-PgO/O-2354/2001 zo dňa 18.12.2001
Doplnenie: Správa č. 13/2001/Ro o monitorovaní Rádia HIT FM-96.4
(Monitorované dni: 12.10. a 13.10.2001, nekvalitné záznamy)
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o., Partizánske, Číslo licencie: R/62
Uznesenie č. 02-03/20.59: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., podľa § 64 ods. 1) zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 608-PgO/O-2354/01, držiteľ licencie č. R/62, SPINOZA, s.r.o., Partizánske porušil ustanovenie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že Rade zaslal vyžiadaný záznam vysielania v nezodpovedajúcej kvalite a nekompletný, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. : "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady a doručí ho účastníkovi konania.

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 517-PgO/O-1907/01 zo dňa 9.10.2001
Doplnenie: Správa č. 65/2001/Tv o monitorovaní STV
(monitorovaný deň: 19.8.2001, program TANGO)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-03/21.60: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že správne konanie č. 517-PgO/O-1907/2001 podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože Rada nezistila porušenie ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní účastníka konania - Slovenskej televízie, čím odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady a doručí ho účastníkovi konania.

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
SK č.: 547-PgO/O-2009/01 zo dňa 30.10.2001
Doplnenie: Správa č. 68/2001/Tv o monitorovaní STV
(monitorovaný deň: 14.9.2001 STV 1, program Môj dom, môj hrad)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-03/22.61: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že účastník správneho konania č. 547 - PgO/O - 2009/01, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava, porušil ustanovenie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje vysielanie skrytej reklamy tým, že dňa 14.9.2001 na svojom programovom okruhu STV 1 v programe Môj dom, môj hrad odvysielal:
1. komerčné príspevky o systéme BRAMAC, o otvorení novej výstavnej plochy spoločnosti PREMAC vo Zvolene, o strešnej krytine Plechprofil (ALUZINK)
2. vo verbálnej aj vizuálnej podobe prezentáciu spoločností a výrobkov Baumit, 7Plus, Jaga, Bertelsman a Meritum, v rámci súťaže
3. informáciu o internetových a teletextových stránkach s komerčným obsahom v rubrike "Stavajme a bývajme s filipom", ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 písm. zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100 000,-Sk (slovom stotisíc Sk).
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
SK č.: 600-PgO/O-2328/01 zo dňa 11.12.2001
Doplnenie: Správa č. 4 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
Vysielateľ: Rádio Nitra, s.r.o., Nitra, číslo licencie: č. R/37
Uznesenie č. 02-03/23.62: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že účastník správneho konania č. 600-PgO/O-2328/2001, držiteľ licencie na rozhlasové vysielanie - spoločnosť Rádio Nitra spol. S r. o., porušil ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že počas volebnej kampane dňa 4.12.2001 v čase od 18,30 hod. v rámci programu Rozhlasové noviny programovej služby Hviezda FM odvysielal príspevok s výrokmi politika, ktorý podľa § 32 ods. 11 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. bol politickou reklamou, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

K bodu 24)

Informácia o príprave komparatívneho monitoringu spravodajstva v plnoformátových televíznych staniciach v prvom polroku roku 2002
Uznesenie č. 02-03/24.63: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený materiál "Informácia o príprave komparatívneho monitoringu spravodajstva v plnoformátových televíznych staniciach v prvom polroku roku 2002".
Kancelária Rady bude monitoring realizovať v prvom polroku 2002 a výsledky predloží na zasadanie Rady začiatkom júna 2002.

K bodu 25a)

Zoznam voľných frekvencií na rozhlasové vysielanie - návrh postupu
Uznesenie č. 02-03/25.64: Rada pre vysielanie a retransmisiu ukladá Kancelárii Rady pripraviť na budúce zasadnutie návrh na začatie správneho konania o udelenie/zmenu licencie na voľné rozhlasové frekvencie.
K bodu 25b)

Zoznam voľných frekvencií na televízne vysielanie - návrh postupu
Uznesenie č. 02-03/25.65: Rada pre vysielanie a retransmisiu predloží voľné frekvencie pre televízne vysielanie Skupine pre digitálne vysielanie na prehodnotenie možnosti obmedziť určité frekvencie vzhľadom na ich možné použitie pre digitálne vysielanie. Po obdržaní stanoviska SKDV Rada rozhodne o začatí správneho konania.
K bodu 25c)

Zoznam nevyužívaných frekvencií - návrh postupu voči SRo a spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné.
Uznesenie č. 02-03/25.66: Rada pre vysielanie a retransmisiu žiada Kanceláriu Rady, aby požiadala Slovenský rozhlas a spoločnosť Markíza Slovakia s.r.o. Blatné o predloženie záväzného harmonogramu sprevádzkovania nevyužívaných frekvencií.
K bodu 25d)

Vydanie frekvenčného listu na prevádzač Jovsa pre TV Markíza, licencia č. T/41
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-03/25.67: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie vydanie kmitočtového listu č.j. XXXXXX, zo dňa XX.XX.2002, vydaného Telekomunikačným úradom SR pre televízny prevádzač Jovsa (35 k; 0,05 kW) v rámci dokrytia územia v súlade s licenciou č. T/41.
Kancelária Rady zašle Uznesenie spolu s frekvenčným listom držiteľovi licencie.

K bodu 26)

Stanovisko k listu ANRTS ohľadom žiadosti o zníženie správnych poplatkov pre rozhlasové vysielanie
Uznesenie č. 02-03/26.68: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady pripraviť podklady pre rozhodnutie vo veci návrhu novely Nariadenia č. 2/2001 k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch na marcové zasadnutie Rady v zmysle pripomienok Rady.

K bodu 27)

Prerokovanie pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
Uznesenie č. 02-03/27.69: Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokovala a súhlasí s pripomienkami k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.303/2001 Z.z.

K bodu 28) Rôzne

b)Odmeny členom rady v súvislosti s ich výkonom funkcie za mesiac január 2002
Uznesenie č.02-03/28.70: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v mesiaci január 2002 a v zmysle čl.8 bod.7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č.1114/2001 rozhodla o vyplatení odmien za mesiac január 2002 v plnej výške všetkým členom Rady.

PhDr. Peter K o v á č
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak