Zápisnica RVR č.2/2002 zo dňa 22.1.2002

 

Zápisnica č. 2/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 22.01.2002 o 10,00 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Lucia Maxonová
Overovateľ: Mojmír Mamojka


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 573-LO/O-2121/2001 zo dňa 20.11.2001
  vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/111
  ÚK: Július Pereszlényi, Pohronský Ruskov
  ÚP: 11.00 hod. dňa 21.01.2002
 3. SK č. 603-LO/O-2348/2001 zo dňa 18.12.2001
  vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: TUDA, a.s., Skalica
  ÚP:11,30 hod. dňa 21.01.2002
 4. SK č. 604-LO/O-2346/2001 zo dňa 18.12.2001
  vo veci porušenia povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
  ÚP:12,00 hod. dňa 21.01.2002
 5. SK č. 605-LO/O-2347/2001 zo dňa 18.12.2001
  vo veci porušenia povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra
  ÚP:12,00 hod. dňa 21.01.2002
 6. SK č. 606-LO/O-2345/2001 zo dňa 18.12.2001
  vo veci odňatia licencie č. T/93 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: MTK s.r.o., Brezno
  ÚP: 12,30 hod. dňa 21,01.2002
 7. SK č. 531-LO/D-2703/2001 zo dňa 15.10.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/170 z dôvodu zmeny územného rozsahu -rozšírenie územného rozsahu retransmisie
  ÚK: BSS, s.r.o., Nižná
 8. SK č. 2-LO/D-16/2002 zo dňa 03.01.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/85 z dôvodu zmeny ponuky programových službieb
  ÚK: Obec Prietrž
 9. a)
  SK č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
  ÚP: 13,30 hod. dňa 22.01.2002
  b)
  SK č.7-LO/D-149/2002 zo dňa 18.1.2002 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho
  súhlasu s prevodom obchodného podielu a SK č. /2002 zo dňa 18.1.2002 vo veci žiadosti
  o zmenu licencie č.T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
  ÚP: 13,30 hod.
 10. SK č. 538-LO/D-2665/2001 zo dňa 11.10.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/15 - návrh na zastavenie konania
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 11. SK č. 614-LO/D-3276/2001 zo dňa 14.12.2001
  vo veci zmeny určenia pridelenej frekvencie 94,6 MHz Nové Zámky ( z okruhu Rádio Slovensko na okruh Rádio REGINA)
  ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
 12. Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica, licencia č. T/96
 13. Kontrolný monitoring
  SK č.: 551- PgO/O- 2020/2001 zo dňa 30.10.2001
  Správa o monitorovaní TV Markíza so zameraním na prezentáciu politických strán vo vysielaní (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z.z. )
  (monitorované dni: 1.10.-14.10.2001)
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
  ÚP:13,30 hod. dňa 22.01.2002
 14. Kontrolný monitoring
  SK č.: 570-PgO/O-2134/2001zo dňa
  Správa o šetrení sťažnosti č.2358/85-2001 na vysielanie TV Markíza
  (monitorované dni: program Chuťovky zo dní 19., 26.8. a 16.9.2001)
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
  ÚP: 13,30 hod. dňa 22.01.2002
 15. Kontrolný monitoring
  SK č.: 569-PgO/O-2133/2001 zo dňa 20.11.2001
  Správa o šetrení sťažnosti č.2232/84-2001 na vysielanie TV Markíza (doplnená)
  (monitorované dni: Televízne noviny zo dňa 19.8.2001)
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
  ÚP: 13,30 hod. dňa 22.01.2002
 16. Kontrolný monitoring
  SK č.: 593-PgO/O-2311/2001 zo dňa 11.12.2001
  Správa č. 4 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov) - program Sito zo dňa 4.12.2001 (doplnená)
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
 17. Kontrolný monitoring
  SK č.: 584-PgO/O-2261/01 zo dňa 4.12.2001
  Správa č. 14/2001/Ro o monitorovaní N-Rádia (doplnená)
  Monitorované dni: 18.-19.10.2001
  ÚK: N-Rádio, s.r.o. Nitra, číslo licencie: R/67
 18. Kontrolný monitoring
  SK č.: 583-PgO/O-2262/01 zo dňa 4.12.2001
  Správa č. 12/2001/Ro o monitorovaní Beta Rádia (doplnená)
  Monitorované dni: 10.10. a 18.10.2001
  ÚK: Rádio Beta Prievidza, s.r.o., číslo licencie: R/33
 19. Kontrolný monitoring
  SK č.: 568-PgO/O-2131/01 zo dňa 20.11.2001
  Správa č. 71/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza (doplnená)
  (monitorovaný program: Preteky Formuly 1 z dní 10.6.,24.6.,1.7.,15.7.,29.7.,19.8.,2.9., 16.9.,30.9.,14.10.2001)
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
 20. Kontrolný monitoring
  Správa č. 1/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Mestská televízia Komárno
  (monitorované dni: 2.10.-5.10.2001)
  Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno, číslo licencie: T/77
 21. Kontrolný monitoring
  Správa č. 2/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV
  (monitorované dni: 10.9.-12.10.2001)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 22. Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 3/2002/Ro o monitorovaní vysielania stanice FUN Rádio
  monitorovaný deň: 30.11.2001
  Vysielateľ: Radio a.s, Bratislava
  Číslo licencie: R/71
 23. Návrh na začatie správnych konaní
  Správa č. 1/2002/Ro o monitorovaní vysielania stanice Rádio Východ
  (monitorované dni: 14.9.-17.9.2001)
  Vysielateľ: P.K.A. s.r.o., Prešov, číslo licencie: R/54
 24. Správa zo ZSC: 3. zasadnutie pracovnej skupiny MM-S-OD (28.-29.11.2001 ) Štrasburg
 25. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2001
 26. Návrh rozpočtu na rok 2002 - rozpis do položiek
 27. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 573-LO/O-2121/2001 zo dňa 20.11.2001
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č.TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi, Pohronský Ruskov
Uznesenie č. 02-02/2.9: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g), h) a § 73 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla, že prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/111 Július Pereszlényi, bytom Pohronský Ruskov opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo výške 10.000 Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty.

K bodu 3)

SK č. 603-LO/O-2348/2001 zo dňa 18.12.2001
vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: TUDA, a.s., Skalica
Uznesenie č. 02-02/3.10: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania TUDA, a.s., Skalica opakovane porušil povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č.308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 ani v zákonnej lehote a ani v lehote stanovenej v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s poukazom na § 72 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo výške 10.000 Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty.

K bodu 4)

SK č. 604-LO/O-2346/2001 zo dňa 18.12.2001
vo veci porušenia povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
Uznesenie č. 02-02/4.11: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice porušil povinnosť stanovenú § 16 písm. n) tým, že nevysielal v súlade s udelenou licenciou, pretože porušil územný rozsah vysielania, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Účastník konania je povinný bezodkladne zosúladiť svoje vysielanie s udelenou licenciou.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie.

K bodu 5)

SK č. 605-LO/O-2347/2001 zo dňa 18.12.2001
vo veci opakovaného porušenia povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra
Uznesenie č. 02-02/5.12: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania N-RADIO, spol. s r.o., Nitra porušil povinnosť stanovenú § 16 písm. n) tým, že nevysielal v súlade s udelenou licenciou, pretože porušil územný rozsah vysielania, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Účastník konania je povinný bezodkladne zosúladiť svoje vysielanie s udelenou licenciou.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie.

K bodu 6)

SK č. 606-LO/O-2345/2001 zo dňa .18.12.2001
vo veci odňatia licencie č. T/93 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: MTK s.r.o., Brezno
Uznesenie č. 02-02/6.13 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 606-LO/O-2345/2001, začatom dňa 18.12.2001, vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. účastníkovi konania Mestský televízny kanál, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno (ďalej len "účastník konania"), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že licenciu na televízne vysielanie č.T/93 účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o d n í m az dôvodu, že sa uskutočnil prevod obchodného podielu účastníka konania v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takýmto prevodom.
Podľa § 54 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z., ak Rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný licenciu bezodkladne vrátiť Rade.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č. 531-LO/D-2703/2001 zo dňa 15.10.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/170 z dôvodu zmeny územného rozsahu - rozšírenia územného rozsahu retransmisie programových služieb
ÚK: BSS, s.r.o., Nižná
Uznesenie č. 02-02/7.14: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 531-LO/D-2703/2001 zo dňa 15.10.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie TKR/170 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/170 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/170/2000 zo dňa 07.03.2000 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-672/2001 zo dňa 09.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Nižná , Nová Doba - obytný dom č. 483
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-673/2001 zo dňa 08.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Tvrdošín-Medvedzie bl. č. 27
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-756/2001 zo dňa 21.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Sedliacka Dubová, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
d) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-757/2001 zo dňa 21.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Krivá, základná škola
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
e) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-857/2001 zo dňa 21.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Vasiľov, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
Nižná - obytné bloky č. 460-469, 473 -479, 498-505, 483, 485, 487, 489, 491, 1020; Tvrdošín - sídlisko Medvedzie; obec Sedliacka Dubová; obec Krivá; obec Vasiľov
3. Počet prípojok:
Nižná 333
Tvrdošín - Medvedzie 1515
Sedliacka Dubová 90
Krivá 140
Vasiľov 98
Spolu 2176
4. Ponuka programových služieb:
4.1 Nižná základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, PRO 7, RTL, SAT 1, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio LUMEN, Rádio EXPRES
rozšírený súbor:
-
4.2 Tvrdošín - Medvedzie základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, PRO 7, RTL, SAT 1, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio LUMEN, Rádio EXPRES
rozšírený súbor:
-
4.3 Sedliacka Dubová základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, PRO 7, RTL, SAT 1, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio LUMEN, Rádio EXPRES
rozšírený súbor:
-
4.4 Krivá základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, PRO 7, RTL, SAT 1, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio LUMEN, Rádio EXPRES
rozšírený súbor:
-
4.5 Vasiľov základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, PRO 7, RTL, SAT 1, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio LUMEN, Rádio EXPRES
rozšírený súbor:
-
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti BSS, s.r.o., Nižná, vložka číslo 10838/L, zo dňa 20.03.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č. 2-LO/D-16/2002 zo dňa 03.01.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/85 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Obec Prietrž
Uznesenie č. 02-02/8.15: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie účastníka konania
Obec Prietrž
906 11 Prietrž 126
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/85 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/85/1996 zo dňa 01.07.1996 nasledovne: "1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného TÚ SR zo dňa 02.07.2001, číslo registrácie: 492/TT/2001
- hlavná stanica - lokalita: obec Prietrž
2. Územný rozsah retransmisie: obec Prietrž
3. Počet prípojok: - predpokladaný: 194
- skutočný: 194
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, NOVA, Prima
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio ROCK FM; Rádio TWIST, Rádio OKEY
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 10022/T, zoznam výpisov AD-715/2001 zo dňa 11.06.2001."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 9)

a)
SK č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001
vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 02-02/9.16: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a s poukazom na § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto:
p. Ivanovi Beňačkovi, bytom Estónska 10, Bratislava
sa nepriznáva postavenie účastníka v správnom konaní č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia p. Beňačkovi.

Uznesenie č. 02-02/9-17: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 15.11.2001 vo veci zmeny právnych skutočností účastníka konania - spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné a žiada Kanceláriu Rady, aby na budúce zasadanie pripravila návrh rozhodnutia o zmene licencie.

b)
SK č.7-LO/D-149/2002 zo dňa 18.1.2002 a SK č.8-LO/D-149/2002 zo dňa 18.1.2002
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Rada bude vo veci predmetných správnych konaní rozhodovať po rozhodnutí vo veci SK č.572-LO/D-3015/2001.

K bodu 10)
SK č. 538-LO/D-2665/2001 zo dňa 11.10.2001
vo veci zmeny licencie č. T/15 - návrh na zastavenie konania
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 02-02/10.18: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") a podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v správnom konaní začatom na základe oznámenia doručeného Rade dňa 11.10.2001 ohľadom zmeny licencie na televízne vysielanie účastníka konania - spoločnosti:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa ustanovenia § 9 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zastavuje správne konanie č. 538-LO/D-2665/2001 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie, ktoré sa začalo dňa 11.10.2001 doručením podania, pretože účastník konania nezaplatil správny poplatok. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 11)

SK č. 614-LO/D-3276/2001 zo dňa 14.12.2001
vo veci zmeny určenia pridelenej frekvencie 94,6 MHz Nové Zámky ( z okruhu Rádio Slovensko na okruh Rádio Regina)
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 02-02/11.19: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 a § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") posúdila žiadosť o presun frekvencie 94,6 MHz v Nových Zámkoch z programového okruhu SRo 1 - Rádio Slovensko do okruhu SRo 4 - Rádio Regina, doručenú Rade dňa 14.12.2001 vysielateľa:
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z., na základe žiadosti účastníka konania presúva frekvenciu 94,6 MHz v Nových Zámkoch z frekvenčnej sady určenej pre vysielanie programového okruhu S 1 - Rádio Slovensko do frekvenčnej sady určenej pre vysielanie programového okruhu S 4 - Rádio Regina. Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na kombinované vysielanie programových okruhov S1 - Rádio Slovensko, S 4 - Rádio Regina a S 5 - Rádio Patria.
Súčasťou tohto rozhodnutia je aj frekvenčný list č. ... zo dňa ... vydaný Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.
Podľa § 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z.z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade.
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 12)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica, licencia č. T/96
Uznesenie č. 02-02/12.20: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/96, spol. VARES, s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/96.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
SK č.: 551- PgO/O- 2020/2001 zo dňa 30.10.2001
Správa o monitorovaní TV Markíza so zameraním na prezentáciu politických strán vo vysielaní (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z.z. )
(monitorované dni: 1.10.-14.10.2001)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č. 02-02/13.21: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla,že účastník správneho konania č. 551-PgO/O-2020/2001, držiteľ licencie č. T/41, MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné porušil ustanovenie § 16 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. tým, že v monitorovanom období nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, za čo mu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. ukladá sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
SK č.: 570-PgO/O-2134/2001zo dňa 20.11.2001
Správa o šetrení sťažnosti č.2358/85-2001 na vysielanie TV Markíza
(monitorované dni: program Chuťovky zo dní 19., 26.8. a 16.9.2001)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č. 02-02/14.22: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na svojom zasadnutí prerokovala "Podklady pre ústne pojednávanie" z 15.1.2001 a oboznámila sa so stanoviskom vysielateľa v správnom konaní č. 570 - PgO/O - 2134/2001 z 20.11.2001, ktoré vysielateľ v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. prezentoval na ústnom pojednávaní. Rada vo veci predmetného konania rozhodne na budúcom zasadnutí.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi sťažovateľovi ďalší postup.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
SK č.: 569-PgO/O-2133/2001zo dňa 20.11.2001
Správa o šetrení sťažnosti č.2232/84-2001 na vysielanie TV Markíza (doplnená)
(monitorované dni: Televízne noviny zo dňa 19.8.2001)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č. 02-02/15.23: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len " Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z.") v súlade s § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 569-PgO/O-2133/2001 rozhodla, že účastník správneho konania MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie na televízne vysielanie č. T/41, porušil povinnosť ustanovenú § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 19.8.2001 v čase od 19.00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom "Život za papagáje", ktorý spôsobom spracovania a obsahom zobrazoval obete násilného trestného činu bez zjavného motívu informovať vo verejnom záujme, čím zasiahol do ľudskej dôstojnosti a súkromia obete, za čo mu ukladá v zmysle ust. § 64 ods. 1 písm. d) a ust. § 67 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z.
sankciu - pokutu vo výške 250.000 Sk (slovom dvestopäťdesiattisíc slovenských korún).
Podľa § 64 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.: " Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
SK č.: 593-PgO/O-2311/2001 zo dňa 11.12.2001
Správa č. 4 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov) - program Sito zo dňa 4.12.2001 (doplnená)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č. 02-02/16.24: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla, že účastník správneho konania č. 593-PgO/O-2311/2001, držiteľ licencie č. T/41, MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné porušil ustanovenie § 32 ods.10 zákona č.308/2000 Z. z. tým, že dňa 4.12.2001 odvysielal program Sito, v ktorom sa predstavitelia jednotlivých politických strán (jedným z nich bola súčasne aj kandidátka na post predsedu samosprávneho kraja) vyjadrovali konkrétne k voľbám predsedov samosprávnych krajov a súčasne priamo vyzývali občanov (potencionálnych voličov), aby sa zúčastnili volieb a volili strany, ktoré zastupujú, za čo mu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. ukladá sankciu- upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
SK č.: 584-PgO/O-2261/01 zo dňa 4.12.2001
Správa č. 14/2001/Ro o monitorovaní N-Rádia (doplnená)
Monitorované dni: 18.-19.10.2001
ÚK: N-Rádio, s.r.o. Nitra, číslo licencie: R/67
Uznesenie č. 02-02/17.25: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1) zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 584-PgO/O-2261/01, držiteľ licencie č. R/67, N-RADIO, spol. s r.o., Nitra porušil ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že v dňoch 18.10. a 19.10.2001 odvysielal rozhovory s predsedom Krajskej rady politickej strany ANO, ktoré boli politickou reklamou strany ANO, čím bolo porušené vyššie uvedené ustanovenie zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. : "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
SK č.: 583-PgO/O-2262/01 zo dňa 4.12.2001
Správa č. 12/2001/Ro o monitorovaní Beta Rádia (doplnená)
Monitorované dni: 10.10. a 18.10.2001
ÚK: Rádio Beta Prievidza, s.r.o., Bojnice číslo licencie: R/33
Uznesenie č. 02-02/18.26: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1) zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 583-PgO/O-2262/01, držiteľ licencie č.R/76, RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice porušil ustanovenie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že Rade neposkytol požadované záznamy vysielania, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. a ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 18.10.2001 odvysielal rozhovor s predsedom Krajskej rady politickej strany ANO, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
SK č.: 568-PgO/O-2131/01 zo dňa 20.11.2001
Správa č. 71/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný program: Preteky Formule 1 z dní 10.6.,24.6.,1.7.,15.7.,29.7.,19.8.,2.9., 16.9.,30.9.,14.10.2001)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
Uznesenie č. 02-02/19.27: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1) zákona č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 568-PgO/O-2131/01, držiteľ licencie č.T/41, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné porušil ustanovenie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že Rade zaslal vyžiadaný záznam vysielania v nezodpovedajúcej kvalite a nekompletný, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. a ustanovenie § 35 ods. 1 s poukazom na § 35 ods.2 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 30.9.2001 prerušil vysielanie športového prenosu z Veľkej ceny USA pretekov F1 reklamným blokom, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Správa č. 1/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Mestská televízia Komárno
(monitorované dni: 2.10.-5.10.2001)
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno, číslo licencie: T/77
Uznesenie č. 02-02/20.28: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 1/2002/TV o monitorovaní lokálneho terestriálneho vysielania televíznej stanice Mestská televízia Komárno, vysielateľa s licenciou č. T/77, za obdobie od 2.10. do 5.10.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. voči spoločnosti COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno.
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania začatie konania a vyžiada písomné stanovisko k predmetu správneho konania.

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Správa č. 2/2002/Tv o monitorovaní národnostného vysielania STV
(monitorované dni: 10.9.-12.10.2001)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 02-02/21.29: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 1/2002/TV o monitorovaní národnostného vysielania STV rozhodla o začatí správneho konania vo veci porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii Bratislava.
Kancelária Rady účastníkovi konania začatie konania a vyžiada písomné stanovisko k predmetu správneho konania.

K bodu 22)

Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 3/2002/Ro o monitorovaní vysielania stanice FUN Rádio
monitorovaný deň: 30.11.2001
Vysielateľ: Radio a.s, Bratislava
Číslo licencie: R/71
Uznesenie č. 02-02/22.30: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách zobrala na vedomie výsledky monitoringu uvedené v Správe č.3/2002/RO o prešetrení podania smerujúceho proti vysielaniu FUN Radia.
Kancelária Rady pripraví odpoveď na podanie.

K bodu 23)

Návrh na začatie správnych konaní
Správa č. 1/2002/Ro o monitorovaní vysielania stanice Rádio Východ
(monitorované dni: 14.9.-17.9.2001)
Vysielateľ: P.K.A. s.r.o., Prešov, číslo licencie: R/54
Uznesenie č. 02-02/23.31: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, po prerokovaní Správy č. 1/2002/Ro o monitorovaní vysielania programovej služby Rádio Východ v období od 14.9 do 17.9.2001, rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovení § 34 ods. 1 a § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní z dní 14.9. a 17.9. 2001 voči vysielateľovi s licenciou č. R/54, Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k predmetu správneho konania.

Uznesenie č. 02-02/23.32: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, po prerokovaní Správy č. 1/2002/Ro o monitorovaní vysielania programovej služby Rádio Východ v období od 14.9 do 17.9.2001, rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovení § 34 ods. 1 s poukazom na § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní z dní 14.9. a 17.9. 2001 voči vysielateľovi s licenciou č. R/54, Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k predmetu správneho konania.

Uznesenie č. 02-02/23.33: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, po prerokovaní Správy č. 1/2002/Ro o monitorovaní vysielania programovej služby Rádio Východ v období od 14.9 do 17.9.2001, rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovení § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní z dní 14.9. a 15.9. 2001 voči vysielateľovi s licenciou č. R/54, Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k predmetu správneho konania.

K bodu 24)

Správy zo ZSC:
3. zasadnutie pracovnej skupiny MM-S-OD (28.-29.11.2001 ) Štrasburg
Uznesenie č. 02-02/24.34:Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu zo ZSC: 3. zasadnutie pracovnej skupiny MM-S-OD (28.-29.11.2001 ) Štrasburg

K bodu 25)

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2001
Uznesenie č. 02-02/25.35: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2001.

K bodu 26)

Návrh rozpočtu na rok 2002 - rozpis do položiek
Uznesenie č. 02-02/26.36:Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2002 - rozpis do položiek.

K bodu 27)

Rôzne
1) Rada sa oboznámila so znením zákona č. 575/2001 Z.z. (kompetenčný zákon), najmä so znením § 18, podľa ktorého je MK SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť médií, čo je v rozpore s princípom nezávislosti Rady a regulácie v tejto oblasti.
Uznesenie č. 02-02/27.37:Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje predsedu Rady, aby oboznámil so situáciou ohľadom § 18 zákona č. 575/2001 Z.z. ministra kultúry a podpredsedu Vlády SR pre legislatívu so žiadosťou o vykonanie nápravy
2) Informácia o účasti členov Rady na zasadnutí za mesiac november 2001
Uznesenie č. 02-02/27.38: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v novembri v roku 2001 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o vyplatení odmien v plnej výške pre všetkých členov Rady.
3) Informácia o účasti členov Rady na zasadnutí za mesiac december 2001
Uznesenie č. 02-02/27.39: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v decembri v roku 2001 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o vyplatení odmien v plnej výške pre všetkých členov Rady.
4) SKDV - vymenovanie tajomníka, delegovanie zástupcov Rady do pracovných sekcií
Uznesenie č. 02-02/27.40: Rada pre vysielanie a retransmiu
a) berie na vedomie
- konštituovanie SKDV ako medzirezortnej expertnej skupiny pri Rade pre vysielanie a retransmisiu
- vymenovanie predsedu Rady PhDr. Petra Kováča za vedúceho medzirezortnej SKDV
b) súhlasí s návrhom
- na vymenovanie PhDr.Eleonory Bobákovej za tajomníčku skupiny pre digitálne vysielanie
- na členstvo Ing.Ivana Kubiňáka v sekcii č.1 SKDV pre technické otázky
- na členstvo Mgr.Igora Chovana v sekcii č.2 SKDV pre ekonomické, právne a informačné otázky.


Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak