Zápisnica RVR č.1/2002 zo dňa 8.1.2002

 

Zápisnica č. 1/2002

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 08.01.2002 o 10,00 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Správy zo ZSC:

  • Kolokvium "Internetové právo, európske a medzinárodné prístupy" (19.-20.11.2001, Paríž)
  • Seminár "Európske fórum o škodlivých a nezákonných obsahoch na internete (28.-29.11.2001, Štrasburg)
  • Seminár "Menšiny a médiá" (05.-08.12.2001, Budapešť)
  • 29. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu a seminár ohľadom budúcnosti Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízií Rady Európy (06.-07.12.2001, Štrasburg)

 3. SK č. 554-LO/D-2909/2001 zo dňa 08.11.2001
  vo veci registrácie retransmisie
  ÚK: MKTS s.r.o., Sečovce
 4. Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: TV Kunová Teplica s.r.o.,Obecný úrad, Kunová Teplica, č. registrácie retransmisie TKR/159
 5. Prieskum uplatňovania JSO vo vysielaní STV a TV Markíza
 6. Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za rok 2001
 7. Rôzne


K bodu 2)
Správy zo ZSC
a) Kolokvium "Internetové právo, európske a medzinárodné prístupy" (19.-20.11.2001, Paríž)
Účastník ZSC: Igor Chovan
Uznesenie č. 02-01/2.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu zo ZSC: Kolokvium "Internetové právo, európske a medzinárodné prístupy" (19.-20.11.2001, Paríž)

b) Seminár "Európske fórum o škodlivých a nezákonných obsahoch na internete" (28.-29.11.2001, Štrasburg)
Účastníci ZSC: Radoslav Kutaš, Igor Chovan
Uznesenie č. 02-01/2.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie správu zo zahraničnej služobnej cesty "Európske fórum o škodlivých a nezákonných obsahoch na internete" (28.-29.11.2001, Štrasburg).
Rada žiada Kanceláriu Rady, aby zabezpečila preklad Odporúčania č. (2001) 8 Výboru ministrov RE a zverejnila ho na internetovej stránke Rady.


c) Seminár "Menšiny a média" (05.-08.12.2001, Budapešť)
Účastník ZSC: Radoslav Kutaš
Uznesenie č. 02-01/2.3: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu zo zahraničnej služobnej cesty - seminár "Menšiny a médiá" (5.-8.12.2001, Budapešť)

d)29. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu a seminár ohľadom budúcnosti Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii Rady Európy (06.-07.12.2001, Štrasburg)
Účastník ZSC: Jarmila Grujbárová
Uznesenie č. 02-01/2.4: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu zo ZSC: 29. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu a seminár ohľadom budúcnosti Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízií Rady Európy (06.-07.12.2001, Štrasburg)

K bodu 3)

SK č. 554-LO/D-2909/2001 zo dňa 08.11.2001
vo veci registrácie retransmisie
ÚK: MKTS s.r.o., Sečovce
Uznesenie č. 02-01/3.5: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000, rozhodla na svojom zasadnutí dňa 08.01.2002 takto:
v správnom konaní č. 554-LO/D-2909/2001, začatom dňa 08.11.2001 vo veci registrácie retransmisie žiadateľa
MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27
078 01 Sečovce
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v meste Sečovce, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 08.11.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledujúcich podmienok: 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti, číslo registrácie 933/2001-KE/36 zo dňa 09.10.2001:
- hlavná stanica - lokalita: Sečovce, Mestský úrad, Nám. Sv. Cyrila a Metóda 43/27
- lokalita štúdia VIO:-
- doprava modulácie z VIO:-
2. územný rozsah retransmisie: mesto Sečovce;
3. počet prípojok:
- skutočný: 750;
- predpokladaný: 1500;
4. základná ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby:
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, Global/TV Naša;
b) rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS ( RÁDIO ROCK FM), RÁDIO VÝCHOD, RÁDIO KIKS;
1. rozšírená ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby:
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, Global/TV Naša, ČT 2, RTL, PRO 7, RTL 2, VOX, SAT 1, MTV;
b) rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO ROCK FM), RÁDIO VÝCHOD, RÁDIO KIKS;
2. rozšírená ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby:
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, Global/TV Naša, ČT 1, ČT 2, HALLMARK CHANNEL, SUPERMAX, SPEKTRUM, RTL, PRO 7, RTL 2, VOX, SAT 1, MTV, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, EUROSPORT, VH 1, CARTOON NETWORK;
b) rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS ( RÁDIO ROCK FM), RÁDIO VÝCHOD, RÁDIO KIKS;
5. právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., zoznam výpisov č. V-13757/01, vložka číslo 12348/V zo dňa 15.10.2001;
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm h) je =20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).

K bodu 4)

Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: TV Kunová Teplica s.r.o., Obecný úrad, Kunová Teplica, č. registrácie retransmisie TKR/159
Uznesenie č. 02-01/4.6: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/159, TV Kunová Teplica s.r.o., Obecný úrad, Kunová Teplica.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie č. TKR/159.

K bodu 5)

Prieskum uplatňovania JSO vo vysielaní STV, TV Markíza a TV Global/TV Naša
Uznesenie č. 02-01/5.7: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie návrh prieskumu uplatňovania JSO vo vysielaní STV, TV Markíza a TV Global/TV Naša a súhlasí s navrhovaným postupom.

K bodu 6)

Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za rok 2001
Uznesenie č. 02-01/6.8:Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu "Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu za obdobie 1. 1. - 31.12. 2001".

Peter Kováč
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak