Zápisnica RVR č.24/2001 zo dňa 18.12.2001

 

Zápisnica č. 24/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 18.12.2001 o 9,00 hod. v sídle Rady

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Škultéty

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.576-LO/O-2233/2001 zo dňa 15.05.2001
  vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/137
  ÚK: OTV s.r.o., Štrba
  ÚP: 11,00 hod. dňa 17.12.2001
 3. SK č. 580-LO/O-2254/2001 zo dňa 04.12.2001
  vo veci porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., č. registrácie retransmisie TKR/24
  ÚK: Slovakia Cable Systems, spol. s.r.o., Komárno
  ÚP: 11,30 hod. dňa 17.12.2001
 4. SK č. 581-LO/O-2254/2001 zo dňa 04.12.2001
  vo veci porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., č. registrácie retransmisie TKR/24
  ÚK: Slovakia Cable Systems, spol. s.r.o., Komárno
 5. SK č. 582-LO/O-2255/2001 zo dňa 04.12.2001
  vo veci porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Slovakia Cable COMPANY, s.r.o., Bratislava
  ÚP: 12,00 hod. dňa 17.12.2001
 6. SK č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001
  vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti k licencii č. T/41
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
  ÚK: Ivan Beňačka, Bratislava
 7. SK č. 575-LO/O-2213/2001 zo dňa 27.11.2001
  vo veci porušenia ustanovení § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: UPC SLOVENSKO s.r.o., Bratislava
 8. SK č. 573-LO/O-2121/2001 zo dňa 20.11.2001
  vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/111
  ÚK: Július Pereszlényi, Pohronský Ruskov
 9. SK č. 571-LO/D-3086/2001 zo dňa 23.11.2001
  vo veci registrácie retransmisie - návrh na zastavenie konania
  ÚK: TAMONT s.r.o., Zlaté Moravce
 10. SK č.528-LO/D-2713/2001 zo dňa 16.10.2001
  vo veci žiadosti o zmenu územného rozsahu retransmisie, č. registrácie retransmisie TKR/98
  ÚK: Roland Majkút, obchodné meno Roland Majkút - MLOK, Levice
 11. SK č.78-LO/D-800/2001 zo dňa 05.04.2001
  vo veci žiadosti o zmenu územného rozsahu vysielania, zmena umiestnenia vysielača MMDS a zmena ponuky programových služieb, č. registrácie retransmisie TKR/127
  ÚK: TV TV s.r.o., Trebišov
 12. SK č.588-LO/D-30532001 zo dňa 20.11.2001
  vo veci žiadosti o zmenu ponuky programových služieb, č. registrácie retransmisie TKR/145
  ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava
 13. SK č. 579-LO/D-3190/2001 zo dňa 04.12.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/125 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania
  ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
 14. SK č. 578-LO/D-3178/2001 zo dňa 04.12.2001
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Sereď
  ÚK: ATS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica
 15. SK č. 502-LO/D-2570/2001 zo dňa 02.10.2001
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda
 16. SK č. 577-LO/D-3069/2001 zo dňa 22.11.2001
  vo veci žiadosti o zmenu územného rozsahu retransmisie o obec Kanianka, č. registrácie retransmisie TKR/129
  ÚK: Antény VF rozvody, s.r.o., Bojnice
 17. SK č. 86-LO/D-756/2001 zo dňa 04.04.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/52 (rozšírenie územného rozsahu retransmisie, zmena ponuky programových služieb)
  ÚK: TERMOSAT , s.r.o., Rožňava
 18. SK č. 399-LO/D-1775/2001 zo dňa 18.07.2001
  vo veci registrácie retransmisie v obciach Hodejov, Konrádovce, Rimavské Janovce, Blhovce, Šávol, Veľké Teriakovce
  ÚK: Robert Huszti, Hajnáčka
 19. SK č. 497-LO/D-2478/2001 zo dňa 24.09.2001
  vo veci registrácie retransmisie v obciach Topoľníky, Ohrady, Trhová Hradská
  ÚK: Izidor Heizer, Horné Mýto
 20. SK č. 306-LO/D-2769/2000 zo dňa 29.11.2000
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/70 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 92,7 MHz Žilina
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
 21. SK č. 28-LO/D-326/2001 zo dňa 15.02.2001
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/66 z dôvodu zmeny lokality frekvencie 92,7 MHz Žarnovica
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 22. Návrh na začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: TUDA, a.s., Skalica
 23. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z
  Stavebné bytové družstvo, M. Bela 85, 010 15 Žilina, TKR/97
 24. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: UPC SLOVENSKO s.r.o., Bratislava, licencia č. T/76
 25. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: TV COM s.r.o., Svätý Jur, licencia č. T/119
 26. SK č. 585-LO/D-2900/2001 zo dňa 07.11.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/68 z dôvodu zmeny programových typov
  ÚK: RÁDIO FORTE, s.r.o., Trnava, licencia č. R/68
 27. Kontrolný monitoring
  SK č.: 517-PgO/O-1907/2001 zo dňa 9.10.2001
  Správa č. 65/2001/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie (doplnená)
  Monitorované vysielanie: program TANGO zo dňa 19.8.2001 na okruhu STV 2
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 10,00 hod. dňa 18.12.2001
 28. Kontrolný monitoring
  SK č.:546 PgO/O-2008/2001 zo dňa 30.10. 2001
  Správa o šetrení sťažnosti č.2708/92-01 na vysielanie Rádia OKEY (doplnená)
  (monitorované dni: 3.8. a 4.8.2001)
  Vysielateľ: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
  Číslo licencie: R/49
  (materiál už obdržali na minulom zasadaní)
 29. Kontrolný monitoring
  SK č.: 551- PgO/O- 2020/2001 zo dňa 30.10.2001
  Správa o monitorovaní TV Markíza so zameraním na prezentáciu politických strán vo vysielaní (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z.z. )
  (monitorované dni: 1.10.-14.10.2001)
  Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41
 30. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 13/2001/Ro o monitorovaní Rádia HIT FM-96.4
  Monitorované dni: 12.10. a 13.10.2001
  Vysielateľ: SPINOZA s.r.o., Partizánske
  Číslo licencie: R/62
 31. Kontrolný monitoring
  Správa č.73/2001/TV o monitorovaní vysielania stanice TV Prievidza
  (monitorované dni: 1.10.-5.10.2001)
  Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o.
  Číslo licencie: T/43
 32. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 2476/86 - 2001 doručená 21.9.2001 voči Markíza Slovakia, s. r. o. Blatné Správa o šetrení sťažnosti č. 2476/86 - 2001 zo 4.12.2001
  (monitorovaný program: Sedem s. r. o. z 20.9.2001)
 33. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 2804/95 - 2001 doručená 25.10.2001 voči Markíza Slovakia, s. r. o. Blatné
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2804/95 - 2001 zo 4.12.2001
  (monitorovaný program: Lampáreň z 15.10.2001)
 34. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 3064/98 - 2001 doručená 21.11.2001 voči SRo a vysielaniu televíznej reklamy
  Stanovisko PgO k sťažnosti č. 2804/98 - 2001 zo 4.12.2001
 35. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 3004/99 - 2001 doručená 15.11.2001, voči Markíza Slovakia, s. r. o. Blatné
  Správa o šetrení sťažnosti č. 3004/99 - 2001 zo 4.12.2001
  (monitorovaný program: Krimi SK z 9.11.2001)
 36. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 2691 - 90/2001 doručená 15.10.2001, voči vysielateľom: STV, TV Markíza, TV LUNA a Rade pre vysielanie a retransmisiu )
  Správa o šetrení sťažnosti č.2691 - 90/2001 zo 4.12.2001
 37. Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane do VÚC
 38. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.11.2001
 39. Správa zo ZPC -"Dvojitá perspektíva a implementácie audiovizuálneho acquis v rozširujúcej sa Európe" (22.-23.11.2001, Bukurešť)
 40. Návrh na začatie SK vo veci porušenia ustanovenia § 16 n) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: RÁDIO BETA PRIEVODZA, spol. r.o., Bojnice
 41. Návrh na začatie SK vo veci porušenia ustanovenia § 16 n) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: N-RÁDIO spol. s r.o., Nitra
 42. Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.,
  ÚK: Mestský televízny kanál s.r.o., Brezno, licencia č. T/93.
 43. Rôzne


K bodu 2)
SK č.576-LO/O-2233/2001 zo dňa 15.05.2001
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/137
ÚK: OTV s.r.o., Štrba
Uznesenie č. 01-24/2.1111: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) a § 73 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona, rozhodla, že prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/137, spoločnosť OTV, s.r.o., Hlavná č. 188/67 Štrba (ďalej len "účastník konania") opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. d) s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo výške 10.000,- Sk (slovom desať tisíc korún)stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 3)

SK č. 580-LO/O-2254/2001 zo dňa 04.12.2001
vo veci porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovakia Cable Systems, spol. s.r.o., Komárno, č. registrácie retransmisie TKR/24
Uznesenie č. 01-24/3.1112: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 580-LO/O-2254/2001, držiteľ licencie č. TKR/24, spoločnosť Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Eötvösa 10, 945 01 Komárno (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou a tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. .
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č. 581-LO/O-2254/2001 zo dňa 04.12.2001
vo veci porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovakia Cable Systems, spol. s.r.o., Komárno, č. registrácie retransmisie TKR/24
Uznesenie č. 01-24/4.1113: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 581-LO/O-2254/2001, držiteľ licencie č. TKR/24 spoločnosť Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Eötvösa 10, 945 01 Komárno (ďalej len "účastník konania") aj napriek písomnému upozorneniu Rady opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) cit. zákona - pokutu vo výške 100.000,- ( slovom stotisíc korún ) stanovenej podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z..
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania

K bodu 5)

SK č. 582-LO/O-2255/2001 zo dňa 04.12.2001
vo veci porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovakia Cable COMPANY, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-24/5.1114: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 582-LO/O-2255/2001, spoločnosť SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bol na to oprávnený, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona.
Zároveň Rada určuje účastníkovi konania, aby dňom doručenia rozhodnutia zastavil prevádzkovanie retransmisie bez oprávnenia.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 6)

SK č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001
vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti k licencii č. T/41
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
ÚK: Ivan Beňačka, Bratislava
Rada sa oboznámila so stavom doručených údajov a dokumentov a žiada Kanceláriu o zabezpečenie všetkých údajov a podkladov zo strany účastníkov konania, aby mohla vo veci rozhodnúť.
Uznesenie č. 01-24/6.1115: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách rozhodla, že vo veci správneho konania č.572-LO/D-3015/2001 bude rokovať na svojom zasadnutí dňa 22.01.2001. Súčasne na tento termín nariaďuje ústne pojednávanie.
Kancelária Rady zašle účastníkom konania pozvánky na ústne pojednávanie.

K bodu 7)

SK č. 575-LO/O-2213/2001 zo dňa 27.11.2001
vo veci porušenia ustanovení § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: UPC SLOVENSKO s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-24/7.1116: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g ) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 575 - LO/O - 3015/2001, držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/13, spoločnosť UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil povinnosti ustanovení § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z., a to tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou a že neoznámil v zákonom stanovenej lehote Rade zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien, za čo mu ukladá sankciu
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia - upozornenie na porušenie zákona.

K bodu 8)

SK č. 573-LO/O-2121/2001 zo dňa 20.11.2001
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi, Pohronský Ruskov
Uznesenie č. 01-24/8.1117: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") v správnom konaní č. 573-LO/O-2121/2001 - nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách vedenom voči prevádzkovateľovi retransmisie s registráciou retransmisie č. TKR/111 Júliusovi Pereszlényimu, bytom Pohronský Ruskov nariadila nový termín ústneho pojednávanie na deň 21.01.2002.
Kancelária Rady pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 21.01.2002.

K bodu 9)

SK č. 571-LO/D-3086/2001 zo dňa 23.11.2001
vo veci registrácie retransmisie - návrh na zastavenie konania
ÚK: TAMONT s.r.o., Zlaté Moravce
Uznesenie č. 01-24/9.1118 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") na základe žiadosti, doručenej Rade dňa 23.11.2001 vo veci registrácie retransmisie žiadateľa:
TAMONT, s.r.o.,
Pribinova 11
953 01 Zlaté Moravce
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e :
Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb.
z a s t a v u j esprávne konanie č.571-LO/D-3086/2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, ktoré sa začalo dňa 23.11.2001 doručením podania, pretože účastník konania, spol. TAMONT, s.r.o., Zlaté Moravce, listom doručeným Rade dňa 06.12.2001 vzal svoju žiadosť späť.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 10)

SK č.528-LO/D-2713/2001 zo dňa 16.10.2001
vo veci žiadosti o zmenu územného rozsahu retransmisie, č. retransmisie TKR/98
ÚK: Roland Majkút, obchodné meno Roland Majkút - MLOK, Levice
Uznesenie č. 01-24/10.1119: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č.528-LO/D-2713/2001 zo dňa 16.10.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/98 podľa § 60 ods. 2 vo veci zmeny ponuky televíznych a rozhlasových programových služieb a zmeny - rozšírenia územného rozsahu retransmisie žiadateľa:
Roland Majkút
Obchodné meno: Roland Majkút - MLOK
J. Bottu 34
934 01 Levice
a oznámenie podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/98 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie Rolanda Majkúta, Levice z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie takto:
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/98/97 zo dňa 10.07.1997 v znení zmien vykonaných rozhodnutím TKR/98/RZL/145/98 zo dňa 17.09.1998, rozhodnutím TKR/98/RZL/223/99 zo dňa 09.11.1999 a rozhodnutím TKR/98/RZL/277/2000 zo dňa 23.05.2000 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 737/01/OŠD NR zo dňa 17.09.2001, vydané TÚ SR - OŠD v Nitre
Hlavná stanica: Tlmače-Lipník
Lokalita:Tlmače
1.2 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 739/01/OŠD NR zo dňa 17.09.2001, vydané TÚ SR - OŠD v Nitre
Hlavná stanica: Levice-Čankov
Lokalita: Levice
1.3 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-603/01 - R zo dňa 03.09.2001, vydané TÚ SR - OŠD v Banskej Bystrici
Hlavná stanica: Nová Baňa, Štúrova B/2
Lokalita: Nová Baňa
1.4 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-572/01 - R zo dňa 03.09.2001, vydané TÚ SR - OŠD v Banskej Bystrici
Hlavná stanica: Nová Baňa, Školská 16
Lokalita: Nová Baňa
1.5 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-571/01 - R zo dňa 03.09.2001, vydané TÚ SR - OŠD v Banskej Bystrici
Hlavná stanica: Žiar nad Hronom, sídl. P.O.Hviezdoslava
Lokalita: Žiar nad Hronom, sídl. P.O.Hviezdoslava
2. Územný rozsah retransmisie: Tlmače, časť Lipník, Levice, časť Čankov, Nová Baňa a Žiar nad Hronom
3. Počet prípojok:
3.1 KDS: Tlmače - Lipník 1150
3.2 KDS: Levice - časť Čankov 132
3.3 KDS: Nová Baňa - Štúrova ul. 282
3.4 KDS: Nová Baňa - sídl. Vstup 611
3.5 KDS: Žiar nad Hronom 784
4. Ponuka programových služieb:
4.1 a) televízne programové služby:
programová ponuka: KDS Tlmače - Lipník
   základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/GLOBAL, Hallmark, VIVA, PRO 7, RTL, RTL 2, KABEL 1, Super RTL, SAT 1
   rozšírený súbor: -
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín
4.2 a) televízne programové služby:
programová ponuka: KDS Levice - Čankov
   základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/GLOBAL, Hallmark, VIVA, PRO 7, RTL, RTL 2, KABEL 1, Super RTL, SAT 1
   rozšírený súbor: -
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín
4.3 a) televízne programové služby:
programová ponuka: KDS Nová Baňa - Štúrova ul.
   základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/GLOBAL, Hallmark, VIVA, PRO 7, RTL, RTL 2, KABEL 1, Super RTL, SAT 1
   rozšírený súbor: -
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín
4.4 a) televízne programové služby:
programová ponuka: KDS Nová Baňa - sídl. Vstup
   základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/GLOBAL, Hallmark, VIVA, PRO 7, RTL, RTL 2, KABEL 1, Super RTL, SAT 1
   rozšírený súbor: -
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín
4.5 a) televízne programové služby:
programová ponuka: KDS Žiar nad Hronom
   základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/GLOBAL, Hallmark, VIVA, PRO 7, RTL, RTL 2, KABEL 1, Super RTL, SAT 1
   rozšírený súbor: -
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zoznam výpisov č.KB-8686/01, vložka č. 10019/N zo dňa 31.10.2001, Rade doručeného dňa 05.11.2001."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3,5) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č.78-LO/D-800/2001 zo dňa 05.04.2001
vo veci žiadosti o zmenu územného rozsahu vysielania, zmena umiestnenia vysielača MMDS a zmena ponuky programových služieb, č. retransmisie TKR/127
ÚK: TV TV s.r.o., Trebišov
Uznesenie č. 01-24/11.1120: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 78- LO/D - 800/2001 zo dňa 05.04.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie v zmysle zmeny územného rozsahu prevádzkovania retransmisie programových služieb spoločnosťou TV TV, spol. s r.o., M.R.Štefánika 686, 075 01 Trebišov, držiteľa oprávnenia na registráciu retransmisie č. TKR/127, podľa § 60 ods.2 a oznámenie podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/127, na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie systémom MMDS spol. TV TV, spol. s.r.o., Trebišov, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie takto:
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/127/98 zo dňa 11.11.1998 sa vypúšťa časť I. až IV., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačného zariadenia:
Podľa Licencie na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým distribučným systémom MMDS č. 16/2001, vydanej Telekomunikačným úradom SR dňa 10.10.2001, platnej do 21.12.2007:
Vysielač MMDS - základné údaje :
  1. umiestnenie - lokalita: Trebišov, Ľ. Sáru č. 7
     súradnice: 21E43 10, 48N37 00
     nadmorská výška: 140 m
   2. výška antény nad terénom: 47 m
   3. hlavné smery žiarenia: ND
   4. výkon zariadenia na kanál: 2 W
   5. max. vyžiarený výkon na kanál: 20 W
   6. polarizácia: horizontálna
   7. počet kanálov: 18 kanálov po 8 MHz pre TV, 4 MHz pre rozhlas
   8. pridelená frekvencia: 2520 MHz - 2670 MHz
2. Územný rozsah retransmisie: Trebišov a okolité obce - Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Hradištská Moľva, Hraň, Zemplínske Hradište, Kožuchov, Zemplínsky Branč, Zemplínsky Klečenov, Úpor, Stanča, Nižný Žipov, Čeľovce, Egreš, Plechotice, Malý Ruskov, Veľké Ozorovce, Veľký Ruskov, Milhostov, Vojčice, Sečovce, Hradky, Cejkov
3. Počet prípojok:
predpokladaný: 3500
skutočný: 1332
4. Ponuka programových služieb :
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/GLOBAL, TA 3, MTV 1
rozšírený súbor: ČT 1, ČT 2, RTL 2, SAT 1, Discovery, Animal planet, MTV - Ger., Cartoon Network
celý súbor: Eurosport, Romantica, Hallmark, Private Gold (Private Gold je kódovaný )
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Východ
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti TV TV, spol. s r.o., Trebišov, zoznam výpisov č. V - 5333/01, vložka č. 10859/V, zo dňa 02.04.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/2,3,5 ) = 5.000,- Sk. (päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie účastníkovi konania.

K bodu 12)

SK č.588-LO/D-30532001 zo dňa 20.11.2001
vo veci žiadosti o zmenu ponuky programových služieb, č. retransmisie TKR/145
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava
Uznesenie č. 01-24/12.1121: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie účastníka konania - spoločnosti
Obec LITAVA, s. r. o
962 44 Litava 5
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/145 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/145/1999 zo dňa 22.06.1999 nasledovne:
"1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného TÚ SR zo dňa 28.08.2001, číslo registrácie: BB-529/01-R
- hlavná stanica - lokalita: obec Litava
2. Územný rozsah retransmisie: obec Litava
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 121
- skutočný: 121
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV GLOBAL, ČT 1, VIVA, VOX, RTL 2
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio ROCK FM; FUN Radio, Rádio OKEY
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 5632/S, zoznam výpisov 4527/01 zo dňa 28.03.2001."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 13)

SK č. 579-LO/D-3190/2001 zo dňa 04.12.2001
vo veci zmeny licencie č. T/125 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-24/13.1122: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie doručené Rade dňa 04.12.2001 vo veci zmeny časového rozsahu vysielania účastníka konania - spoločnosti:
C. E. N., s. r. o.
Župné námestie 3
820 15 Bratislava 215
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu na televízne vysielanie T/125 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o udelení licencie na televízne vysielanie zo dňa 19.09.2000 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
1. V článku I. sa bod 3 mení a znie:
"(3) Časový rozsah vysielania: pondelok - piatok: od 07.00 do 24.00 hod.
sobota - nedeľa: od 09.00 do 24.00 hod."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f) je 35.000,- Sk (slovom tridsaťpäťtisíc slovenských korún).
Kancelárie Rady zašle účastníkovi písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie.

K bodu 14

SK č. 578-LO/D-3178/2001 zo dňa 04.12.2001
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Sereď
ÚK: ATS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 01-24/14.1123: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o registráciu retransmisie účastníka konania - spoločnosti
ATS Slovakia, s. r. o.
Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica
na prevádzkovanie retransmisie v KDS v meste Sereď, Rade doručenú dňa 04.12.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ : za nasledujúcich podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 zo dňa 16.08.2001 vydaného Telekomunikačným úradom SR, číslo registrácie: 661/TT/2001
- hlavná stanica - lokalita: Sereď
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Sereď
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 3 800
- skutočný: 2 500
4. Ponuka programových služieb:
a ) základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV GLOBAL, ORF 1, ORF 2, ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA
- rozšírená programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TVGLOBAL, ORF 1, ORF 2, ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA, TA 3, Spektrum, Supermax, RTL 2, VOX, PRO 7, VIVA
b ) rozhlasová programová služba: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Expres, Rádio Hviezda FM, Rádio FORTE, FUN Radio, N-Radio, Rádio TWIST, Rádio B 1
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, zoznam výpisov č. 2666/01, vložka č. 3595/S zo dňa 08.03.2001, Rade doručeného dňa 04.04.2001."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. ha) je 50. 000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).

K bodu 15)

SK č. 502-LO/D-2570/2001 zo dňa 02.10.2001
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda
Uznesenie č. 01-24/15.1124: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") vo veci žiadosti doručenej Rade dňa 02.10.2001 ohľadom registrácie retransmisie žiadateľa:
Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda
Kúpeľná 33
929 01 Dunajská Streda
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 19 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. v y z ý v a účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 2.10.2001, doplnené dňa 7.11.2001, evidované pod č. SK 502-LO/D-2570/2001 doplnil v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia o nasledovné údaje a doklady:
- doklad o povolení na prevádzku verejnej telekomunikačnej siete pre retransmisiu podľa osobitného prepisu (§ 57 ods.2 písm.f) zákona č.308/2000 Z.z.);
Do doby doplnenia žiadosti požadovanými dokladmi alebo do uplynutia 60-dňovej lehoty Rada podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. správne konanie č.502-LO/D-2570/2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie p r e r u š u j e.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 16)

SK č. 577-LO/D-3069/2001 zo dňa 22.11.2001
vo veci žiadosti o zmenu územného rozsahu retransmisie o obec Kanianka, č. retransmisie TKR/129
ÚK: Antény VF rozvody, s.r.o., Bojnice
Uznesenie č. 01-24/16.1125: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie, účastníka konania - spoločnosti
Antény - Vf rozvody s. r. o
Hečkova 15
972 01 Bojnice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : "Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/129 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/129/1998 zo dňa 16.11.1998 nasledovne:
"A. Hlavná stanica: obec Lazany
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR zo dňa 24.05.2001, Č. s. 07PP/2001/TN:
- hlavná stanica - lokalita: obec Lazany
2. Územný rozsah retransmisie: obec Lazany
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 298
- skutočný: 298
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, TV PRIEVIDZA, ČT 1, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1,
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio ROCK FM; FUN Radio, N - Rádio, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio HIT FM , Rádio REBECA
B. Hlavná stanica: obec Kanianka
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti Telekomunikačného úradu SR zo dňa 16.10.2001, číslo registrácie: 513/01-TN/KDS
- hlavná stanica - lokalita: obec Kanianka
2. Územný rozsah retransmisie: obec Kanianka
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 435
- skutočný: 435
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby:
- programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, TV PRIEVIDZA, NOVA, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, VOX, RTL,
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO , Rádio DEVÍN, Rádio ROCK FM, Rádio Regina; FUN Radio, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio HIT FM, Rádio REBECA, Rádio HVIEZDA FM
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 11015/R, zoznam výpisov 1427/01-I zo dňa 09.04.2001."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 17)

SK č. 86-LO/D-756/2001 zo dňa 04.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/52 (rozšírenie územného rozsahu retransmisie, zmena ponuky programových služieb)
ÚK: TERMOSAT , s.r.o., Rožňava
Uznesenie č. 01-24/17.1126: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 86-LO/D-756/2001 zo dňa 04.04.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie TKR/52 z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny ponuky programových služieb podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/52 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/52/95 zo dňa 29.09.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/52/RZL/72/1997 zo dňa 22.05.1997 a rozhodnutím č.TKR/52/RZL/245/2000 zo dňa 06.03.2000 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 895/2001-KE/21 zo dňa 11.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Kráľovský Chlmec, Mestský úrad
- lokalita štúdia VIO: v mieste hlavnej stanice
- doprava modulácie z VIO: priame prepojenie
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 894/2001-KE/20 zo dňa 11.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Čierna nad Tisou, Dom služieb, Hlavná 23
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 896/2001-KE/22 zo dňa 11.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Lipovník, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
d) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 775/01/OŠDNR zo dňa 17.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Nesvady, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: v mieste hlavnej stanice
- doprava modulácie z VIO: priame prepojenie
e) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 774/01/OŠDNR zo dňa 17.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Semerovo, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: v mieste hlavnej stanice
- doprava modulácie z VIO: priame prepojenie
2. Územný rozsah retransmisie:
Nesvady, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Semerovo, Lipovník
3. Počet prípojok:
Nesvady 636
Čierna nad Tisou 478
Kráľovský Chlmec 543
Semerovo 311
Lipovník 109
Spolu 2077
4. Ponuka programových služieb:
4.1 Nesvady základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, ČT 1, Nova, Prima, M1, M2, DUNA TV, PRO 7, RTL2, VIVA, SuperRTL, Discovery Channel, Hallmark, Eurosport
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, RÁDIO TWIST, N-RADIO, HVIEZDA FM
rozšírený súbor: -
4.2 Čierna nad Tisou základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, Zemplín, M1, M2, DUNA TV, PRO7, RTL, VIVA, SAT 1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; FUN RADIO, RÁDIO VÝCHOD, Rádio KIKS
rozšírený súbor:
televízne programové služby: Prima, SuperMax, Spektrum, Eurosport, Hallmark
platený filmový kanál: HBO
4.3 Kráľovský Chlmec základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, Zemplín, M1, M2, DUNA TV, PRO7, RTL, VIVA, SAT 1, Vox
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, RÁDIO VÝCHOD, Rádio KIKS
rozšírený súbor:
televízne programové služby: Prima, SuperMax, Spektrum, Eurosport, Hallmark
platený filmový kanál: HBO
4.4 Semerovo základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, Infokanál Semerovskej televízie, Nova, Prima, DUNA TV, PRO 7, RTL2, RTL, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, RÁDIO TWIST, N-RADIO, HVIEZDA FM
rozšírený súbor: -
4.5 Lipovník základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, M1, DUNA TV, PRO 7, Eurosport
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; RÁDIO TWIST
rozšírený súbor: -
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava, vložka číslo 1417/V, zo dňa 08.08.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 18)

SK č. 399-LO/D-1775/2001 zo dňa 18.07.2001
vo veci registrácie retransmisie v obciach Hodejov, Konrádovce, Rimavské Janovce, Blhovce, Šávol, Veľké Teriakovce
ÚK: Robert Huszti, Hajnáčka
Uznesenie č. 01-24/18.1127: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 399-LO/D-1775/2001, začatom dňa 18.07.2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v KDS v obciach Hodejov, Blhovce, Konrádovce, Rimavské Janovce a Veľké Teriakovce žiadateľa:
Robert Huszti
Hajnáčka 470
980 33
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 18.07.2001 a doplňujúce podania Rade doručené dňa 27.08.2001, 03.10.2001, 14.11.2001, 11.12.2001 a
podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. vydáva
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/
za nasledovných podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-696/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Blhovce, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-698/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Hodejov č. 394
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-694/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Konrádovce, TVP
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
d. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-692/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Rimavské Janovce, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
e. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-840/01-R zo dňa 16.10.2001
- hlavná stanica - lokalita: Veľké Teriakovce, Obecný úrad
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
obce Blhovce, Hodejov, Konrádovce, Rimavské Janovce, Veľké Teriakovce
3. Počet prípojok:
3.1 KDS Blhovce 190
3.2 KDS Hodejov 210
3.3 KDS Konrádovce 110
3.4 KDS Rimavské Janovce 110
3.5 KDS Veľké Teriakovce 102
Spolu 722
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Blhovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, M 1, M 2, DUNA TV, SAT 1, RTL 2, PRO 7, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio LUMEN, Rádio OKEY
4.2 KDS Hodejov
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, M 1, M 2, DUNA TV, SAT 1, RTL, PRO 7, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio REBECA, Rádio OKEY
4.3 KDS Konrádovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, M 1, M 2, DUNA TV, SAT 1, RTL, RTL 2, PRO 7, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio LUMEN, Rádio OKEY, Rádio REBECA
4.4 KDS Rimavské Janovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, DUNA TV, M 1, SAT 1, RTL, RTL 2, PRO 7, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio LUMEN, Rádio OKEY, Rádio REBECA
4.6 KDS Veľké Teriakovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, M 1, SAT 1, RTL, RTL 2, PRO 7, VIVA, KABEL 1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio OKEY, Rádio REBECA
5. Právne skutočnosti:
Robert Huszti, štátne občianstvo: SR, trvalý pobyt: 980 33 Hajnáčka 470."
V časti žiadosti o registráciu retransmisie v obci Šávol a žiadosti o retransmisiu televíznych programových služieb RTL Club a TV 2 sa žiadosť zamieta.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korú

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak