Zápisnica RVR č.23/2001 zo dňa 14.12.2001

 

Zápisnica č. 23/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 14.12.2001 o 13,30 hod. v sídle Rady

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská


Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. SK č. 586 -PgO/O- 2265/2001 zo dňa 4.12.2001
    Správa č. 3 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - časť týkajúca sa odvysielania programu "Východoslovenský región" zo dňa 26.11.2001 a 28.11.2001
    Vysielateľ: STV, Bratislava
  3. Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane do VÚC
  4. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 586 -PgO/O- 2265/2001 zo dňa 4.12.2001
Správa č. 3 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - časť týkajúca sa odvysielania programu "Východoslovenský región" zo dňa 26.11.2001 a 28.11.2001
Vysielateľ: STV, Bratislava
Uznesenie č. 01-23/2.1107: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákon č. 308/2000 Z. z.), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že účastník správneho konania č. 586- PgO/O - 2265/01, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia., Bratislava, porušil ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 26.11 a 28.11.2001, v programe Východoslovenský región odvysielal rozhovory s kandidátmi na post predsedov VÚC, ktoré svojím obsahom naplnili definíciu politickej reklamy definovanej v zákone č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.

K bodu 3)

Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane do VÚC
Správy o monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od 3.12.-9.12.2001 so zameraním na problematiku vysielania politickej reklamy počas druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov:
a) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania SRo v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
b) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania programu Global v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
c) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania Rádia Slobodná Európa v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
d) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania BBC v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
e) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
f) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
g) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania TA 3 v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
h) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania rádia OKEY v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
Uznesenie č. 01-23/2.1108: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie výsledky monitoringu vysielania SRo, GLOBAL, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia Expres, TA-3, Rádia OKEY a STV z dní 3.12.2001 - 9.12.2001.
i) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov) - program Sito zo dňa 4.12.2001
Uznesenie č. 01-23/2.1109: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. "), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.,po prerokovaní Správy č. 4 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov) - program Sito zo dňa 4.12.2001, rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z., voči vysielateľovi s licenciou č. T/41, Markíza - Slovakia, s. r. o. Blatné.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

j) Správa č. 4 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov)
Uznesenie č. 01-23/2.1110: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, Po prerokovaní Správy č. 4 o monitorovaní vysielania programovej služby Rádio Hviezda FM v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov z 10.12.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní Rádia Hviezda FM v programe Rozhlasové noviny z dní 4.12. a 5.12. 2001 voči vysielateľovi s licenciou č. R/37, Rádio Nitra, s.r.o.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k predmetu správneho konania.
Rada zašle Institution National Radio and Television Commission - ORTT v Maďarsku list s požiadavkou na prešetrenie možného odvysielania politickej reklamy v médiách, ktoré majú presah na územie SR, najmä Duna TV v období od 28.11. do 2.12.2001


Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak