Zápisnica RVR č.22/2001 zo dňa 4.11.2001

 

ápisnica č. 22/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 04.12.2001 o 9,00 hod. v sídle Rady

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. SK č. 572-LO/D-3015/2001zo dňa 15.11..2001
  vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
 3. SK č.566-LO/O-2112/2001 zo dňa 20.11.2001
  vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/107
  ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
  ÚP: 03.12.2001 o 14,00 hod.
 4. SK č.565-LO/O-2112/2001 zo dňa 20.11.2001
  vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., licencia č. T/96
  ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
 5. SK č. 489-LO/D-2140/2001 zo dňa 20.08.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/138 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: KABELOVKA spol. s r.o., Plavnica
 6. SK č. 192-LO/D-834/2001 zo dňa 06.04.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/146 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: TV ROVINKA, s.r.o., Rovinka
 7. Návrh na začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu nesplnenia si povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: OTV s.r.o., Štrba, registrácia retransmisie č. TKR/137
 8. SK č. 401-LO/D-1847/2001 zo dňa 24.07.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/181 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie územného rozsahu retransmisie
  ÚK: Ing. Peter Babic
 9. SK č. 84-LO/D-839/2001 zo dňa 06.04.2001
  vo veci registrácie retransmisie
  ÚK: Samuel Kirschner, obchodné meno: UNISEKA - univerzálny servis káblov a telekomunikačných zariadení, Dr. Alexandra 52, 060 01 Kežmarok
 10. SK č. 504-LO/D-2574/2001 zo dňa 03.10.2001
  vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/72 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice
 11. SK č. 559-LO/D-2988/2001 zo dňa 14.11.2001
  vo veci udelenia predbežného súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní
  ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice
  ÚK: TMCo, s.r.o., Vrútky
 12. Sťažnosť č. 2640/89-2001
  vo veci sťažnosti na rušenie možnosti príjmu
  ÚK: Združenie majiteľov TKR s.r.o., Púchov, registrácia retransmisie č. TKR/91
 13. SK č. 573-LO/O-2121/2001 zo dňa 20.11.2001
  vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/111
  ÚK: Július Pereszlényi, Pohronský Ruskov
 14. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: Rádio LUMEN spol. s r.o., Banská Bystrica, licencia č. R/75
 15. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica, licencia č. R/33
 16. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža, licencia č. T/104
 17. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža, registrácia retransmisie č. TKR/136
 18. Kontrolný monitoring
  SK č.: 567-PgO/O-2116/2001 zo dňa 20.11.2001
  Správa č.11/2001/Ro o monitorovaní vysielania pre Rusínov a Ukrajincov HR NEV v Prešove (doplnená)
  Správa o monitorovaní SRo pre Rusínov a Ukrajincov
  (monitorované dni: 1.5.-31.5.2001)
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
  ÚP: 04.12.2001 o 11.00 hod.
 19. Kontrolný monitoring
  SK č.: 520-PgO/O-1910/2001 zo dňa 9.10.2001
  Správa č.64/2001/TV o monitorovaní Infokanálu Televízie Dudince (doplnená)
  Kompletné vysielanie
  (monitorované dni: 20.4., 23.4. a 19.5.2001)
  Vysielateľ: VARES s.r.o., Banská Bystrica
  Číslo licencie: T/96
 20. Kontrolný monitoring
  SK č.: 521-PgO/O-1911/2001 zo dňa 9.10.2001
  Správa č.64/2001/TV o monitorovaní Infokanálu Televízie Dudince (doplnená)
  Kompletné vysielanie
  (monitorované dni: 20.4., 23.4. a 19.5.2001)
  Vysielateľ: VARES s.r.o., Banská Bystrica
  Číslo licencie: T/96
 21. Kontrolný monitoring
  SK č.:546 PgO/O-2008/2001 zo dňa 30.10. 2001
  Správa o šetrení sťažnosti č.2708/92-01 na vysielanie Rádia OKEY (doplnená)
  (monitorované dni: 3.8. a 4.8.2001)
  Vysielateľ: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
  Číslo licencie: R/49
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 12/2001/Ro o monitorovaní Beta Rádia
  Monitorované dni: 10.10. a 18.10.2001
  Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, s.r.o.
  Číslo licencie: R/33
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 14/2001/Ro o monitorovaní N-Rádia
  Monitorované dni: 18.-19.10.2001
  Vysielateľ: N-Rádio, s.r.o. Nitra
  Číslo licencie: R/67
 24. Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane do VÚC
 25. Návrh plánu zasadnutí Rady na I. polrok 2002
 26. Návrh na začatie správneho konania vo veci porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
  ÚK:Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Eötvösa 10, 945 01 Komárno
 27. Návrh na začatie správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
  ÚK: Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Eötvösa 10, 945 01 Komárno
 28. Návrh na začatie správneho konania vo veci prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia spoločnosťou SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
  ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
 29. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 572-LO/D-3015/2001zo dňa 15.11.2001
vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 01-22/2.1074: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v správnom konaní č. 572-LO/D-3015/2001 zo dňa 15.11.2001 vo veci zmeny právnych skutočnosti účastníka konania Markíza Slovakia s.r.o. Blatné nariaďuje nový termín ústneho pojednávania na 18.12.2001 o 10.00 hod.

K bodu 3)

SK č.566-LO/O-2112/2001 zo dňa 20.11.2001
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/107
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 01-22/3.1075: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) a § 73 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/107, spoločnosť VARES s.r.o., Banská Bystrica (ďalej len "účastník konania"), opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. d) s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta, zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo výške 50.000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún) stanovenej podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z..
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č.565-LO/O-2112/2001 zo dňa 20.11.2001
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., licencia č. T/96
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 01-22/4.1076: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 565-LO/O-2112/2001, držiteľ licencie č. T/96, spoločnosť VARES, s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica (ďalej len "účastník konania"), porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že aj napriek písomnému upozorneniu nepredložil Rade doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) cit. zákona - pokutu vo výške 10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc Sk) stanovenej podľa § 67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z..
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 5)

SK č. 489-LO/D-2140/2001 zo dňa 20.08.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/138 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: KABELOVKA spol. s r.o., Plavnica
Uznesenie č. 01-22/5.1077: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. zákona posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/138 z dôvodu zmeny programovej ponuky doručené Rade dňa 20.08.2001 v znení neskorších doplnkov podľa § 60 ods. 1 a oznámenia doručeného dňa 05.04.2001 podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
KABELOVKA, spol. s r.o.
Plavnica č. 121
065 45 Plavnica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe oznámenia účastníka konania, doručeného Rade dňa 20.08.2001, m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/138
nasledovne :
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/138/99 zo dňa 05.01.1999 v znení zmien vykonaných rozhodnutím TKR/138/RZL/257/2000 zo dňa 17.04.2000 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : podľa podmienok TÚ SR:
Potvrdenie o registrácii telekomunikačnej činnosti: č. registrácie: PO-840/01-ŠDR- Fg, zo dňa 27.07.2001 vydané OŠD Prešov
hlavná stanica : Budova MŠ č. 252, Plavnica
lokalita TKR : Plavnica
2. Územný rozsah retransmisie : obec Plavnica
3. Predpokladaný počet prípojok: : 390
Skutočný počet prípojok : 155
4. Ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, INFO-kanál
rozšírený súbor : -
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/107, držiteľ licencie KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica )
b) rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Rebeca, Rádio TWIST
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra o súdu Prešov zo dňa 13.03.2001, zoznam výpisov KB 431/01, Oddiel : Sro, vložka č. 10780/P."
Rada zamieta zaradenie programových služieb: PRO 7 a RTL 2 do programovej ponuky v káblovom káblovom distribučnom systéme prevádzkovateľa.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13, ods. VI. písm. i/3) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o registrácii retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 6)

SK č. 192-LO/D-834/2001 zo dňa 06.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/146 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: TV ROVINKA, s.r.o., Rovinka
Uznesenie č. 01-22/6.1078: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 192- LO/D - 834/2001 zo dňa 06.04.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila oznámenie o zmene registrácie televíznych a rozhlasových programových služieb spoločnosti TV Rovinka, s.r.o., Obecný úrad, Rovinka, podľa § 60 ods. 3 a oznámenie podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n íregistráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/146 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie spol. TV Rovinka, s.r.o., Obecný úrad, Rovinka č. 350, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb takto:
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/146 zo dňa 19.07.1999 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 521/2001-4 KDS Rovinka zo dňa 31.07.2001, vydané OŠD Bratislava
Hlavná stanica: Rovinka č. 341
Lokalita: Rovinka
2. Územný rozsah retransmisie: obec Rovinka
3. Počet prípojok: predpokladaný - 350 skutočný-160
4. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
programová ponuka:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Nova, SAT 1, PRO 7, RTL, Super RTL, VOX, VIVA, RTL 2
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM Rádio Regina; City Rádio B 1, FUN Radio, Rádio TWIST, Rádio Okey, Rádio BBC Slovakia, Rádio Hviezda FM
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č. II. 3691/2001, vložka č. 20558/B zo dňa 28.03.2001, Rade doručeného dňa 06.04.2001.
Rada zamieta zaradenie programových služieb ORF 1, ORF 2, MTV 1, MTV 2 do programovej ponuky šírenej v káblovom distribučnom systéme prevádzkovateľa.
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o registrácii retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 7)

Návrh na začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu nesplnenia si povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: OTV s.r.o., Štrba, registrácia retransmisie č. TKR/137
Uznesenie č. 01-22/7.1079: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách voči prevádzkovateľovi retransmisie na základe registrácie č. TKR/137, spol. OTV s.r.o., Hlavná č. 188/67, 059 38 Štrba.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 17.12.2001.

K bodu 8)

SK č. 401-LO/D-1847/2001 zo dňa 24.07.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/181 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - rozšírenie územného rozsahu retransmisie
ÚK: Ing. Peter Babic,Bytča
Uznesenie č. 01-22/8.1080: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 401-LO/D-1847/2001 zo dňa 24.07.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/181 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/181 nasledovne:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/181/2001 sa mení a v úplnom znení znie takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdení o registrácii telekomunikačnej činnosti:
č. registrácie/rozhodnutia dátum hlavná stanica
ZA-TKR-38a/2001 15.02.2001 Jablonové, Obecný úrad
ZA-TKR-38b/2001 15.02.2001 Hlboké nad Váhom, Obecný úrad
ZA-846/2001 07.09.2001 Bytča, Gaštanová 1017
ZA-847/2001 07.09.2001 Bytča, Bottova 1149
ZA-883/2001 12.09.2001 Veľké Rovné č. 167, blok č. 4/3
2. Územný rozsah retransmisie:
Obec Jablonové, Obec Hlboké nad Váhom, Bytča - Sídlisko, Bytča - Bottova, Veľké Rovné - Sídlisko 167
3. Počet prípojok:
3.1 Jablonové 220
3.2 Hlboké nad Váhom 280
3.3 Bytča - Sídlisko, Gaštanová 925
3.4 Bytča - Bottova 160
3.5 Veľké Rovné - Sídlisko 316
Spolu 1901
4. Ponuka programových služieb:
4.1 Jablonové televízne programové služby:
STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, RTL TV, PRO 7
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Fun Radio
4.2 Hlboké nad Váhom televízne programové služby:
STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, PRO 7
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Fun Radio
4.3 Bytča - Sídlisko, Gaštanová
televízne programové služby:
STV 1, STV 2, Markíza, TA3, ČT 1, Nova, SAT 1, RTL 2
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Fun Radio, Rádio Twist
4.4 Bytča - Bottova č. 1149
televízne programové služby:
STV 1, STV 2, Markíza, TA3, ČT 1, Nova, SAT 1, Viva, PRO 7
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Fun Radio, Rádio Twist
4.5 Veľké Rovné - Sídlisko
televízne programové služby:
STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, Prima, Viva, SAT 1, PRO 7
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Fun Radio, Rádio Twist
5. Právne skutočnosti:
Ing. Peter Babic, trvalé bydlisko: Radlinského č. 101/14, Bytča."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č. 84-LO/D-839/2001 zo dňa 06.04.2001
vo veci registrácie retransmisie
ÚK: Samuel Kirschner, obchodné meno: UNISEKA - univerzálny servis káblov a telekomunikačných zariadení, Dr. Alexandra 52, 060 01 Kežmarok
Uznesenie č. 01-22/9.1081: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 84-LO/D-839/2001, začatom dňa 06.04.2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v KDS v obciach Vrbov, Lučivná, Lendak, Lenartov, Richvald, Švábovce a Gerlachov žiadateľa:
Ing. Samuel Kirschner
Obchodné meno: Samuel Kirschner - UNISEKA - univerzálny servis káblov a telekomunikačných zariadení
Dr. Alexandra 52
061 01 Kežmarok
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 06.04.2001 a doplňujúce podania Rade doručené dňa 31.07.2001, 19.10.2001 a 14.11.2001 a
vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/
za nasledovných podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1014/01-ŠDR-Fgzo dňa 07.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Gerlachov, budova Obecného úradu
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-883/01-ŠDR-Fg zo dňa 27.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Lenartov, budova Obecného úradu
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-766/01-ŠDR-Fg zo dňa 27.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Lendak, budova Obecného úradu
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
d. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-767/01-ŠDR-Fg zo dňa 12.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Lučivná, budova Obecného úradu
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
e. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-885/01-ŠDR-Fg zo dňa 10.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Richvald, budova Obecného úradu
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
f. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-980/01-ŠDR-Fg zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica - lokalita: Švábovce, budova Obecného úradu
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
g. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-769/01-ŠDR-Fg zo dňa 12.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Vrbov, budova Obecného úradu
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
obce Gerlachov, Lenartov, Lendak, Lučivná, Richvald, Švábovce a Vrbov
3. Počet prípojok:
3.1. KDS Gerlachov 139
3.2 KDS Lenartov 123
3.3 KDS Lendak 180
3.4 KDS Lučivná 60
3.5 KDS Richvald 179
3.6 KDS Švábovce 150
3.7 KDS Vrbov 110
Spolu 941
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Gerlachov
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, SAT 1, RTL 2, Pro7, Viva
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín;
4.2 KDS Lenartov
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, SAT 1, SuperRTL, Pro7, Viva
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín;
4.3 KDS Lendak
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL, Pro7, RTL 2, Viva, RAI Uno
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Rebeca, Rádio Twist
4.4 KDS Lučivná
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL, Pro7, SAT1, Vox, Viva
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Rebeca, Rádio Twist
4.5 KDS Richvald
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL 2, SAT1, SuperRTL, Viva
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín;
4.6 KDS Švábovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL, Pro7, Viva, Vox, SAT1, Kabel 1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Rebeca, Rádio Twist
4.7 Vrbov
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL 2, Pro7, Viva, Vox, SuperRTL
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Rebeca, Rádio Twist
5. Právne skutočnosti:
Údaje podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, ložka č. 10073/P, zo dňa 01.11.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 10)

SK č. 504-LO/D-2574/2001 zo dňa 03.10.2001
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/72 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice
Uznesenie č. 01-22/10.1082: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 504-LO/D-2574/2001 zo dňa 03.10.2001 posúdila oznámenie o zmene licencie R/72 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny údajov o osobe, ktorá má účasť na základnom imaní spoločnosti podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z., a vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/72 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/72/99 zo dňa 21.09.1999 (úplné aktuálne znenie podľa Oznámenia o splnení povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zo dňa 07.09.2001) sa mení článok II. a znie takto:
"1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka č.: 3936/L zo dňa 14.11.2001:
Spoločníci:
Ing. Vlastimil Bača, bytom Sv. Cyrila a Metoda 14, Vrútky
Ing. Dušan Antalík, Halašova 17, Martin
Ing. Viliam Žingor, Zvolenská 3989/15, Martin
Rastislav Tarhaj, Gándhího 10, Martin
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka č.: 3936/L zo dňa 14.11.2001:
Konatelia:
Ing. Vlastimil Bača, bytom Sv. Cyrila a Metoda 14, Vrútky
Ing. Karol Raffay, bytom Ul. B. Bullu 4/37, Martin"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 559-LO/D-2988/2001 zo dňa 14.11.2001
vo veci udelenia predbežného súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní
ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice
ÚK: TMCo, s.r.o., Vrútky
Uznesenie č. 01-22/11.1083: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len " zákon 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 553-LO/D-2870/2001 zo dňa 02.11.2001 s účastníkmi konania:
Rebeca, s.r.o.
Horné Ratkovce 1447
039 01 Turčianske Teplice
a
TMCo, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 48
038 61 Vrútky
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod 100% podielu na základnom imaní spoločnosti Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice na spoločnosť TMCo, s.r.o., Vrútky a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 100% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/76 spoločnosti Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice na spoločnosť TMCo, s.r.o., Vrútky.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 12)

Sťažnosť č. 2640/89-2001
vo veci sťažnosti na rušenie možnosti príjmu
ÚK: Združenie majiteľov TKR s.r.o., Púchov, registrácia retransmisie č. TKR/91
Uznesenie č. 01-22/12.1084: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2640/89-2001, vedenú voči spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o. a sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. v časti
I. rušenie príjmu programových služieb prevádzkovateľom retransmisie pri prevádzke KDS uznala za neopodstatnenú,
II. údržba a prevádzka denného a svetelného prekážkového značenia postúpila na vybavenie príslušnému Leteckému úradu SR.
Kancelária Rady zašle sťažovateľovi vyrozumenie o vybavení sťažnosti.

K bodu 13)

SK č. 573-LO/O-2121/2001 zo dňa 20.11.2001
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., registrácia retransmisie č. TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi, Pohronský Ruskov
Uznesenie č. 01-22/13.1085: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodne vo veci správneho konania č.573-LO/O-2121/2001 prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/111 Júliusa Pereszlényiho, bytom Pohronský Ruskov až po doručení návratky doručenky pozvánky na ústne pojednávanie.

K bodu 14)

Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
ÚK: Rádio LUMEN spol. s r.o., Banská Bystrica, licencia č. R/75
Uznesenie č. 01-22/14.1086: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. R/75 Rádio LUMEN, spol. s r.o., 974 01 Banská Bystrica.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. R/75.

K bodu 15)

Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica, licencia č. R/33
Uznesenie č. 01-22/15.1087: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada) berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/33, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/33.

K bodu 16)

Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
ÚK: Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža, licencia č. T/104
Uznesenie č. 01-22/16.1088: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/104, spoločnosti Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/104.

K bodu 17)

Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z
ÚK: Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža, registrácia retransmisie č. TKR/136
Uznesenie č. 01-22/17.1089: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/136 Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie č. TKR/136.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
SK č.: 567-PgO/O-2116/2001 zo dňa 20.11.2001
Správa č.11/2001/Ro o monitorovaní vysielania pre Rusínov a Ukrajincov HR NEV v Prešove (doplnená)
Správa o monitorovaní SRo pre Rusínov a Ukrajincov
(monitorované dni: 1.5.-31.5.2001)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 01-22/18.1090: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 567 - PgO/O - 2116/01, vysielateľ na základe zákona - Slovenský rozhlas, Bratislava, porušil
I. ustanovenie § 16 písm.e) zákona č.308/2000 Z.z. tým, že nezabezpečil úschovu súvislých záznamov vysielania v zodpovedajúcej kvalite,
II. ustanovenie § 18 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že vo vysielaní pre Rusínov a Ukrajincov v čase od 1.5.2001 - 31.5.2001 nevytvoril náležité a paritné zastúpenie záujmov rusínskej národnostnej menšiny v porovnaní s ukrajinskou národnostnou menšinou, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
SK č.: 520-PgO/O-1910/2001 zo dňa 9.10.2001
Správa č.64/2001/TV o monitorovaní Infokanálu Televízie Dudince (doplnená)
Kompletné vysielanie
(monitorované dni: 20.4., 23.4. a 19.5.2001)
Vysielateľ: VARES s.r.o., Banská Bystrica
Číslo licencie: T/96
Uznesenie č. 01-22/19.1091: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 520-PgO/O-1910/2001, držiteľ licencie na televízne vysielanie č. T/96 spoločnosť VARES s.r.o., Banská Bystrica, porušil ustanovenie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neuchovával súvislý záznam vysielania počas 30 dní a nedodal Rade na vyžiadanie záznamy z vysielania svojej programovej služby INFOKANÁL TELEVÍZIA DUDINCE, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
SK č.: 521-PgO/O-1911/2001 zo dňa 9.10.2001
Správa č.64/2001/TV o monitorovaní Infokanálu Televízie Dudince (doplnená)
Kompletné vysielanie
(monitorované dni: 20.4., 23.4. a 19.5.2001)
Vysielateľ: VARES s.r.o., Banská Bystrica
Číslo licencie: T/96
Uznesenie č. 01-22/20.1092: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 521-PgO/O-1911/2001, držiteľ licencie na televízne vysielanie č. T/96 spoločnosť VARES s.r.o., Banská Bystrica, porušil ustanovenie § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil zmeny v licencii č. T/96 uskutočnené v programovej skladbe vysielania a podiele programových typov vo vysielaní svojej programovej služby INFOKANÁL TELEVÍZIA DUDINCE, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
SK č.546 PgO/O-2008/2001 zo dňa 30.10. 2001
Správa o šetrení sťažnosti č.2708/92-01 na vysielanie Rádia OKEY (doplnená, aj s vyjadrením vysielateľa) (monitorované dni: 3.8. a 4.8.2001)
Vysielateľ: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
Číslo licencie: R/49
Uznesenie č. 01-22/21.1093: Rada pre vysielanie a retransmisiu neprijala v tejto veci platné uznesenie, a preto sa hlasovanie o tomto bode programu a došlej sťažnosti presúva na budúce zasadnutie.

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 12/2001/Ro o monitorovaní Rádia Beta
Monitorované dni: 10.10. a 18.10.2001
Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, s.r.o.
Číslo licencie: R/33
Uznesenie č. 01-22/22.1094: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po prerokovaní Správy č. 12/2001/RO o monitorovaní vysielania Rádia BETA zo dňa 12.11.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovení § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. , ku ktorému mohlo dôjsť pri vysielaní rozhovoru s predstaviteľom politickej strany ANO počas preberania programu N-Rádia dňa 18.10.2001 a tiež vo veci možného porušenia ustanovení § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z..
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom.

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 14/2001/Ro o monitorovaní N-Rádia
Monitorované dni: 18.-19.10.2001
Vysielateľ: N-Rádio, s.r.o. Nitra
Číslo licencie: R/67
Uznesenie č. 01-22/23.1095: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po prerokovaní Správy č. 14/2001/RO o monitorovaní vysielania N-Rádia zo dňa 26.11.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovení § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť pri vysielaní rozhovorov s predstaviteľom politickej strany ANO v programovom bloku Denná vlna N-Rádia dňa 18.10.2001 a opäť v programovom bloku Denná vlna N-Rádia dňa 19.10.2001.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom.

K bodu 24)

Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane do VÚC
Správy o monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od 14.11.-1.12.2001 so zameraním na problematiku vysielania politickej reklamy počas volieb do orgánov samosprávnych krajov:
a) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania SRo v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
b) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania programu Global v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
c) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania Rádia Twist v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
d) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
e) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania Rádia Slobodná Európa v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
f) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania BBC v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
g) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
h) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Uznesenie č. 01-22/24.1096: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie výsledky monitoringu vysielania SRo, GLOBAL, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia Expres, TA-3, Rádia OKEY a TV Markíza z dní 26.11.2001 - 1.12.2001.
i) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Uznesenie č. 01-22/24.1097: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. "), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 3 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v odvysielaných programoch STV: Východoslovenský región zo dňa 26.11.2001 a Východoslovenský región zo dňa 28.11.2001 voči účastníkovi konania - vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii, Bratislava.

Uznesenie č. 01-22/24.1097a: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. "), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 3 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v odvysielanom programe STV: priamy prenos zasadnutia NR SR (Hodina otázok a odpovedí) zo dňa 29.11.2001, voči účastníkovi konania - vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii, Bratislava.

Uznesenie č.01-22/24.1098: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods.1 písm.g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len " zákon č.308/2000 Z.z." ), postupom v súlade s § 71 zákona č.308/2000 Z.z. , po prerokovaní Správy č.3 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie - priameho prenosu z NR SR "Hodina otázok a odpovedí" dňa 29.11.2001 a vykonanom ústnom pojednávaní rozhodla o zastavení správneho konania podľa § 30 zákona č.71/1967 z dôvodu, že konštatovala, že nedošlo k porušeniu § 32 ods. 10 zákona č.308/2000 Z.z., a tým odpadol dôvod správneho konania začatého na podnet správneho orgánu.
Kancelária Rady zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

j) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania TA 3 v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Sťažnosť č. 3103/97-2001 zo dňa 19.11.2001 (doručené Rade 26.11.2001)
(na program televíznej stanice TA-3 reportáž z otvorenia Au-Parku dňa 15.11.2001)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3103/97-2001 smerujúcej proti vysielaniu TA-3
Uznesenie č. 01-22/24.1099: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a podľa § 4 ods. 1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii") po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 3103/ 97-2001 proti vysielateľovi televíznej stanice TA 3 z 28.11.2001 rozhodla o sťažnosti sťažovateľa vo veci možného porušenia ustanovení § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii vo vysielaní TA 3 dňa 15.11.2001 v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach ako o neopodstatnenej.
Kancelária Rady v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.

k) Správa č. 3 o monitorovaní vysielania rádia OKEY v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
SK č.: 564-PgO/O-2108/2001 zo dňa 20.11.2001
Správa č. 1 o monitorovaní vysielania rádia OKEY v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (doplnená)
Vysielateľ: WA Slovakia, a.s. Bratislava
Číslo licencie: R/49
Uznesenie č. 01-22/24.1100: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 564 - PgO/O - 2108/01, držiteľ licencie na rozhlasové vysielanie spoločnosť WA SLOVAKIA, a.s., Bratislava, porušil ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 15.11.2001, počas volebnej kampane, v správach o 17:30 hod. programovej služby rádio OKEY bol odvysielaný príspevok z tlačovej konferencie, na ktorej koalícia SDKÚ-DS-KDH-SMK-ANO predstavila svojho kandidáta na post predsedu vyššieho územného celku, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.

K bodu 25)

Návrh plánu zasadnutí Rady na I. polrok 2002
Uznesenie č. 01-22/25.1101: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh plánu zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu na I. polrok 2002.

K bodu 26)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
ÚK:Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Eötvösa 10, 945 01 Komárno
Uznesenie č. 01-22/26.1102: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslu&

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak