Zápisnica RVR č.21/2001 zo dňa 27.11.2001

 

Zápisnica č. 21/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 27.11.2001 o 15,30,00 hod. v sídle Rady

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o stave zaniknutých spoločností patriacich do skupiny UPC - uloženie pokuty týmto spoločnostiam
 3. Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane do VÚC
 4. SK č.: 545-PgO/O-2007/2001 zo dňa 30.10.2001
  Správa č. 8/2001/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM (doplnená)
  (monitorované dni: 31.08., 7.9., 14.9., 21.9.2001)
  Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s r.o. Nitra, číslo licencie: R/37
 5. SK č.: 562-PgO/O-2106/2001 zo dňa 20.11. 2001
  Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (doplnená)
  Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o.,
  Číslo licencie: T/41
 6. SK č.: 563- PgO/O-2107/2001 zo dňa 20.11.2001
  Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (doplnená)
 7. SK č.: 564-PgO/O-2108/2001 zo dňa 20.11.2001
  Správa č. 1 o monitorovaní vysielania rádia OKEY v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (doplnená)
  Vysielateľ: WA Slovakia, a.s. Bratislava
  Číslo licencie: R/49
 8. Rôzne

K bodu 2)
Informácia o stave zaniknutých spoločností patriacich do skupiny UPC - ďalší postup vo veci uloženia pokút týmto spoločnostiam a návrh na začatie správneho konania voči UPC Slovensko s.r.o. Bratislava.
Uznesenie č. 01-21/2.1067: Rada pre vysielanie a retransmisiu po oboznámení sa s novými skutočnosťami ohľadom spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, Kabel Tel, s. r. o., Bratislava, Kabel Plus Bratislava a. s., Bratislava, Trnavatel s. r. o., Trnava, Kabel Plus akciová spoločnosť, Banská Bystrica, Kabel plus Východné Slovensko a. s., Košice a s poukazom na skutočnosť, že po zániku spoločnosti Kabel Tel, s. r. o., Bratislava, Kabel Plus Bratislava a. s., Bratislava, Kabel Plus akciová spoločnosť, Banská Bystrica prechádzajú všetky práva a povinnosti na spoločnosť UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava rozhodla, že všetky rozhodnutia o uložení pokút budú zaslané UPC Slovensko s.r.o. Bratislava.
Kancelária Rady zašle písomne vyhotovenie rozhodnutí o uložení pokuty zaniknutých spoločností spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava.

Uznesenie č. 01-21/2.1068:Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.b) a h) zákona č.308/2000 Z.z. v súlade s § 18 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodla o začatí správneho konania vo veci porušenia ustanovení § 17 ods.1 písm. h) a § 60 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. voči spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. Bratislava a nariaďuje vo veci ústne pojednávanie na deň 18.12.2001 .
Kancelária Rady oznámi ÚK začiatok správneho konania a pozve ho na ústne pojednávanie.

K bodu 3)

Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane
Správy o monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od 14.11.-1.12.2001 so zameraním na problematiku vysielania politickej reklamy počas volieb do orgánov samosprávnych krajov.
a) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania SRo v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
b) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania programu Global v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
c) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Twist v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
d) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
e) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Slobodná Európa v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
f) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania BBC v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
g) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
h) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TA 3 v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
i) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
j) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania rádia OKEY v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
k) Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Uznesenie č. 01-21/3.1069: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie výsledky monitoringu vysielania SRo, GLOBAL, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia Expres, TA-3, STV, Rádia OKEY a TV Markíza z dní 19.11.2001 - 25.11.2001.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi HZDS postup Rady k predmetu podania zo dňa 21.11.2001 obsiahnutého v Správe č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a v Správe č. 2 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

K bodu 4)

SK č.: 545-PgO/O-2007/2001 zo dňa 30.10.2001
Správa č. 8/2001/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM (doplnená)
(monitorované dni: 31.08., 7.9., 14.9., 21.9.2001)
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s r.o. Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 01-21/4.1070: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákon č. 308/2000 Z. z.), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že účastník správneho konania č. 545-PgO/O-2007/2001, držiteľ licencie na rozhlasové vysielanie č. R/37 - Rádio Nitra spol. s r. o., Nitra, porušil ustanovenie § 16 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 31.8, 7.9, 14.9, a 21.9.2001 odvysielal program Tri otázky, ktorý opakovane obsahoval komentáre a vyjadrenia k aktuálnej politickej situácii iba jedného, toho istého politika, čím porušil základnú povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov a zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona a podľa § 64 ods.1 písm.b) v súlade s § 65 ods.1 a ods.2 písm.a) zákona č.308/2000 Z.z. povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona, a to trikrát po sebe vždy v pracovný deň cca o 18.30 hod. bezprostredne pred programom Rozhlasové noviny II., prvýkrát v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rada zároveň rozhodla, že text oznamu bude odvysielaný v zreteľnej čítanej podobe bez hudobného sprievodu. Rada ukladá účastníkovi konania povinnosť bezodkladne oznámiť termín odvysielania oznamu o porušení zákona.
Text oznamu:
"Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila držiteľovi licencie Rádio Nitra spol. s r.o. povinnosť odvysielať nasledujúci oznam o porušení zákona:
Rada pre vysielanie a retransmisiu po podrobnej analýze programu Tri otázky za obdobie od 31.augusta do 21.septembra 2001 konštatovala, že program dlhodobo poskytuje priestor iba jedinému politikovi, a tak deformuje princíp názorovej plurality vo vysielaní Rádia Hviezda FM. Analýzou monitorovaných programov sa preukázalo, že program obsahoval jednostranne orientované otázky zo strany moderátorov, čím porušil princíp nestrannosti a vylúčením práva na reakciu dotknutým osobám došlo i k porušeniu princípu objektivity.
Rada preto rozhodla, že odvysielaním predmetného programu vysielateľ porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm.a) a b) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii."
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.

K bodu 5)

SK č.: 562-PgO/O-2106/2001 zo dňa 20.11. 2001
Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (doplnená)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-21/5.1071: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o zastavení správneho konania voči účastníkovi správneho konania č. 562-PgO/O-2106/2001, držiteľovi licencie č. T/41, Markíza -Slovakia, s.r.o., Blatné z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania.

K bodu 6)

SK č.: 563- PgO/O-2107/2001 zo dňa 20.11.2001
Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (doplnená)
Uznesenie č. 01-21/6.1072: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákon č. 308/2000 Z. z.) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 563 - PgO/O - 2107/01, vysielateľ na základe zákona - Slovenská televízia, Bratislava, porušil ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 14.11.2001, počas volebnej kampane, v programe Maďarský magazín na programovom okruhu STV 2 odvysielal rozhovor s Miklósom Fehérom a Józsefom Kvardom, kandidátmi na post predsedov vyšších územných celkov za stranu SMK, ktorý svojím obsahom podporoval a popularizoval kandidátov na posty predsedov VÚC, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.

K bodu 7)

SK č.: 564-PgO/O-2108/2001 zo dňa 20.11.2001
Správa č. 1 o monitorovaní vysielania rádia OKEY v období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (doplnená)
Vysielateľ: WA Slovakia, a.s. Bratislava
Číslo licencie: R/49
Uznesenie č. 01-21/7.1073: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodne vo veci správneho konania č. 564 - PgO/O - 2108/01, držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie spoločnosť WA SLOVAKIA, a.s., Bratislava, na svojom budúcom zasadnutí po objasnení pripomienok členov Rady.
Kancelária Rady pripraví materiál na rokovanie na budúce zasadnutie Rady.

Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak