Zápisnica RVR č.18/2001 zo dňa 23.10.2001

 

Zápisnica č. 18/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 23.10.2001


Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Výberové konanie č. SK 442-LO/O-T01/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 50. kanálu Bratislava
  ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
  ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava
  ÚK: Televízia Petržalka s.r.o., Bratislava
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
  ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
  ÚK: RTV GALAXIA s.r.o., Bratislava
 3. Výberové konanie č. SK: 443-LO/O-T02/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 52. kanálu Žilina
  ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
  ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
  ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
 4. Výberové konanie č. SK: 452 -LO/O-T03/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 56. kanálu Detva
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 5. Výberové konanie č. SK: 451 -LO/O-T04/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Prešov
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 6. Výberové konanie č. SK: 450 -LO/O-T05/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 45. kanálu Turčianske Teplice
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 7. Výberové konanie č. SK: 449 -LO/O-T06/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Nová Baňa
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 8. Výberové konanie č. SK: 448 -LO/O-T07/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Zvolen
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 9. Výberové konanie č. SK: 446 -LO/O-T08/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 59. kanálu Prievidza - Bojnice
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 10. Výberové konanie č. SK: 445 -LO/O-T09/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 59. kanálu Banská Bystrica
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 11. Výberové konanie č. SK: 447 -LO/O-T10/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar nad Hronom
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 12. Výberové konanie č. SK: 453-LO/O-T12/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 40. kanálu Žilina
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 13. Výberové konanie č. SK: 444-LO/O-T13/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 51. kanálu Hlohovec
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 14. SK č. 481-LO/D-2435/2001 zo dňa 18.09.2001
  vo veci žiadosti o vyjadrenie predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom obchodných podielov - k licencii č. T/39
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 15. SK č. 508-LO/D-2623/2001 zo dňa 08.10.2001
  vo veci žiadosti o vyjadrenie predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom obchodných podielov - k licencii č. T/15
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 16. Stanovisko k volebnej kampani vo voľbách do zastupiteľstiev samosprávnych krajov v elektronických médiách
 17. Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo voľbách do zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

Rada pri výberových konaniach, v ktorých je viac účastníkov konania, zvolila tento všeobecný postup:
1) Rada bude najprv hlasovať o výbere kandidáta v jednotlivých správnych konaniach
2) v prípade, že v prvom kole nezíska nikto z ÚK potrebný počet hlasov (najmenej 5), Rada bude hlasovať opätovne

K bodu 2)

Výberové konanie č. SK 442-LO/O-T01/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 50. kanálu Bratislava
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava
ÚK: Televízia Petržalka s.r.o., Bratislava
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
ÚK: RTV GALAXIA s.r.o., Bratislava
Spoločnosť RTV Galaxia s.r.o., Bratislava listom doručeným Rade dňa 19.09.2001 a spoločnosť TVP s.r.o., Bratislava listom doručeným Rade dňa 17.09.2001 oznámili odstúpenie od výberového konania vo veci pridelenia frekvencie - 50. TV kanálu - kóta Bratislava.
Uznesenie č. 01-18/2.920: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti účastníkov konania podľa § 48 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV SERVIS s.r.o., Bratislava
MAC TV s.r.o., Košice
Kabel Media s.r.o., Bratislava
Televízia Petržalka s.r.o., Bratislava
TV LUNA s.r.o., Bratislava
C.E.N., s.r.o., Bratislava
RTV GALAXIA s.r.o., Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
prideľuje frekvenciu - 50. televízny kanál, kóta Bratislava
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39, spoločnosti MAC TV s.r.o. Košice a obmedzuje dobu využitia frekvencie podľa § 45 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu účelného využitia frekvenčného spektra do 31.12.2002.
Rada týmto podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení licenciu č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok II. písmeno a) technické podmienky pre terestriálne vysielanie sa mení a dopĺňa o tento text:
"Televízny kanál: 50. kanál
Maximálne vyžiarený výkon -ERP: 5kW (36,99 dBW)
Obmedzenie: (190 ° - 310 ° ) o 15 dB
Oblasť pokrytia: Bratislava a okolie
Lokalita názov: Bratislava Kamzík
Súradnice: 17 05 36,8 E, 48 10 54,6 N
Nadm. výška: 433 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 168 m
Frekvenčný list .... zo dňa ....
Frekvencia sa prideľuje na dobu do 31.12.2002."
Rada súčasne z a m i e t a žiadosti účastníkov konania - spoločností Kabel Media s.r.o. Bratislava, TV LUNA s.r.o. Bratislava, C.E.N. s.r.o. Bratislava a TV SERVIS s.r.o. Bratislava.
Konanie voči účastníkom konania: RTV GALAXIA s.r.o., Bratislava a Televízia Petržalka s.r.o., Bratislava Rada z a s t a v u j e podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v časti žiadostí účastníkov konania RTV GALAXIA s.r.o. Bratislava, Televízia Petržalka s.r.o. Bratislava, pretože účastníci konania svoju účasť na výberovom konaní zobrali späť.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je ÚK - MAC TV s.r.o. Košice povinný za zmenu licencie na televízne vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 50 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 3)

Výberové konanie č. SK: 443-LO/O-T02/2001 zo dňa 13.07.2001 vo veci pridelenia 52. kanálu Žilina
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 01-18/3.921: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti účastníkov konania podľa § 48 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV SERVIS s.r.o., Bratislava
MAC TV s.r.o., Košice
Kabel Media s.r.o., Bratislava
TV LUNA s.r.o., Bratislava
C.E.N., s.r.o., Bratislava
MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
prideľuje frekvenciu - 52. televízny kanál, kóta Žilina
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o. Košice a obmedzuje dobu využitia frekvencie podľa § 45 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu účelného využitia frekvenčného spektra do 31.12.2003.
Rada týmto podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. súčasne
mení licenciu č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok II. písmeno a) technické podmienky pre terestriálne vysielanie sa mení a dopĺňa o tento text:
"Televízny kanál: 52. kanál
Maximálne vyžiarený výkon - ERP: 300 kW (54,77 dBW)
Obmedzenie: podľa frekv.listu
Oblasť pokrytia: Žilina a okolie
Lokalita názov: Žilina Krížava
Súradnice: 18 49 53,8 E, 49 04 58,6 N
Nadm. výška: 1779 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 100 m
Frekvenčný list: č.j. ....zo dňa ..…
Frekvencia sa prideľuje na dobu do 31.12.2003."
Rada súčasne z a m i e t a žiadosti účastníkov konania - spoločností TV SERVIS s.r.o., Bratislava, Kabel Media s.r.o., Bratislava, TV LUNA s.r.o., Bratislava , C.E.N., s.r.o., Bratislava a MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je ÚK - MAC TV s.r.o. Košice povinný za zmenu licencie na televízne vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 50 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 4)

Výberové konanie č. SK: 452 -LO/O-T03/2001 zo dňa 13.07.2001 vo veci pridelenia 56. kanálu Detva
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/4.922: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania o udelenie 56. kanála - Detva zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 5)

Výberové konanie č. SK: 451 -LO/O-T04/2001 zo dňa 13.07.2001 vo veci pridelenia 55. kanálu Prešov
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/5.923: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania o udelenie 55. kanála - Prešov zamieta. Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 6)

Výberové konanie č. SK: 450 -LO/O-T05/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 45. kanálu Turčianske Teplice
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/6.924: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. O správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. S. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. Zákona č.71/1967 Zb. O správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. A) zákona č. 308/2000 Z. z., podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania o udelenie 45. kanála - Turčianske Teplice zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 7)

Výberové konanie č. SK: 449 -LO/O-T06/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 55. kanálu Nová Baňa
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/7.925: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. , podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z., žiadosť účastníka konania o udelenie 55 kanála - Nová Baňa zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 8)

Výberové konanie č. SK: 448 -LO/O-T07/2001 zo dňa 13.07.2001 vo veci pridelenia 55. kanálu Zvolen
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/8.926: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z., žiadosť účastníka konania o udelenie 55. kanála - Zvolen zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 9)

Výberové konanie, č. SK: 446 -LO/O-T08/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 59. kanálu Prievidza - Bojnice
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/9.927: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania o udelenie 59. kanála - Prievidza - Bojnice zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 10)

Výberové konanie č. SK: 445 -LO/O-T09/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 59. kanálu Banská Bystrica
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/10.928: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. , podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania o udelenie 59. kanála - Banská Bystrica zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 11)

Výberové konanie č. SK: 447 -LO/O-T10/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar nad Hronom
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/11.929: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania o udelenie 55. kanála - Žiar nad Hronom zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 12)

Výberové konanie č. SK: 453-LO/O-T12/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 40. kanálu Žilina
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-18/12.930: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podanú v súlade s § 48 a § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e:Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 51 ods. 5 v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania o udelenie 40. kanála -Žilina zamieta. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 13)

Výberové konanie, č. SK: 444-LO/O-T13/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 51. kanálu Hlohovec
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č. 01-18/13.931: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť účastníka konania podľa § 48 a § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
MAC TV s. r. o.
Grešákova 10
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania prideľuje frekvenciu - 51. TV kanál, kóta Hlohovec držiteľovi licencie na televízne vysielanie T/39, spoločnosti MAC TV s. r. o., Košice.
Rada týmto podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. súčasne
mení licenciu č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok II. písmeno a) technické podmienky pre terestriálne vysielanie sa mení a dopĺňa o tento text:
"Televízny kanál: 51. - Hlohovec
Maximálne vyžiarený výkon: ....
Obmedzenie: ....
Oblasť pokrytia: ....
Lokalita názov: Hlohovec
Súradnice: ....
Nadm. výška: ....
Výška stredu antény nad terénom: ....
Frekvenčný list č.j. ....zo dňa ....."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/5 ) =50.000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc Sk ).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 14)

SK č. 481-LO/D-2435/2001 zo dňa 18.09.2001
vo veci žiadosti o vyjadrenie predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom obchodných podielov - k licencii č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č. 01-18/14.932: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v správnom konaní č. 481-LO/D-2435/2001, začatom dňa 18.09.2001 vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodných podielov udeľuje súhlas s prevodom 70% obchodných podielov spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice z doterajších spoločníkov spoločnosti na spoločnosť Česká produkční invest, a.s. so sídlom v Prahe takto : 66% na celkovom objeme obchodných podielov a základnom kapitále spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice sa prevedie zo spoločnosti HORIZONT SLOVAKIA, o.c.p., a.s., Košice na spoločnosť Česká produkční invest., a.s., Praha a 4% na celkovom objeme obchodných podielov a základnom kapitále spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice sa prevedie z pána Mgr. Marcela Děkanovského, bytom Košice, na spoločnosť Česká produkční invest., a.s., Praha.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 15)

SK č. 508-LO/D-2623/2001 zo dňa 08.10.2001
vo veci žiadosti o vyjadrenie predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom obchodných podielov - k licencii č. T/15
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava.
Uznesenie č. 01-18/15.933: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila podanie, doručené Rade dňa 08.10.2001, týkajúce sa žiadosti o udelenie súhlasu Rady s prevodom 100 % obchodného podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie T/15, spoločnosti:
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava 27
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada v správnom konaní č. 508-LO/D-2623/2001 začatom dňa 08.10.2001 podaním žiadosti účastníka konania zamieta žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100 % obchodného podielu spoločnosti TV LUNA, spol. s. r. o., Bratislava na nadobúdateľa JUDr. Rudolfa Biermana, bytom Bullova 17, 841 01 Bratislava.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 16)

Stanovisko k volebnej kampani vo voľbách do zastupiteľstviev samosprávnych krajov v elektronických médiách
Uznesenie č. 01-18/16.934: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Stanovisko k volebnej kampani vo voľbách do zastupiteľstiev samosprávnych krajov v elektronických médiách (ďalej len "Stanovisko"). Kancelária Rady zabezpečí zaslanie Stanoviska Slovenskej televízii, Slovenskému rozhlasu, MAC TV spol. s r.o., Asociácii nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, Spolku lokálnych televíznych staníc (LOTOS), Asociácii prevádzkovateľov káblovej televízie, Slovenskej asociácii pre káblové telekomunikácie a zabezpečí jej uverejnenie na internetovej stránke Rady.

K bodu 17)

Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo voľbách do zastupiteľstiev samosprávnych krajov
Uznesenie č. 01-18/17.935: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") schvaľuje materiál "Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo voľbách do zastupiteľstiev samosprávnych krajov".

Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak