Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní sťažností

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)

Pri podávaní sťažností spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb") Rada pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 30 844 151 (ďalej len „prevádzkovateľ").

Účelom spracovávania osobných údajov dotknutých osôb je prešetrovanie ich sťažností v rámci dohľadu nad zákonom, uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci. Právnym základom spracovávania osobných údajov je zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní), zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy, ktorých dodržiavanie je preverované pri výkone kontroly.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 10 rokov vo forme sťažností, ako aj sťažností a podnetov odstúpených na konanie iným správnym orgánom, alebo orgánom činným v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcami osobných údajov sú:
- orgány činné v trestnom konaní,
- súdy SR,
- prokuratúra,
- iný správny orgán.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní sťažností je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z.

Dotknutá osoba pri podávaní sťažnosti je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť neprešetrenie sťažnosti prevádzkovateľom.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak