Program zasadnutia RVR, dňa 20.10.2009

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 20.10.2009 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Návrhy na zacatie správnych konaní podla § 68 ods. 6 písm. c) zákona c. 308/2000 Z.z.
s odkazom na § 69 ods. 1 zákona c. 220/2007 Z.z.
(vo veci odnatia frekvencií pridelených analógovým vysielatelom)
ÚK: podla návrhu uznesenia

3/ SK c.: 203-LO/O-2817/2009 zo dna 31.08.2009
vo veci dohladu nad dodržiavaním zákona c. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10. 00 h

4/ SK c.: 202-LO/O-2814/2009 zo dna 24.07.2009
vo veci dohladu nad dodržiavaním zákona c. 308/2000 Z. z.
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica
ÚP: 10.20 h

5/ SK c.: 226-PLO/D-3239/2009 zo dna 04.08.2009
vo veci predlženia platnosti licencie na televízne vysielanie c. T/91
ÚK : SEWARE Multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom

6/ SK c.: 257-PLO/D-3748/2009 zo dna 14.09.2009
vo veci zmeny registrácie retransmisie c. TKR/9
ÚK : SATRO s.r.o., Bratislava

7/ SK c.: 258-PLO/D-3747/2009 zo dna 14.09.2009
vo veci zmeny registrácie retransmisie c. TKR/121
ÚK : SATRO, s.r.o., Bratislava

8/ SK c.: 276-PLO/D-3921/2009 zo dna 25.09.2009
vo veci zmeny registrácie retransmisie c. TKR/229
ÚK : Stavebné bytové družstvo I, Košice

9/ SK c.: 277-PLO/D-3967/2009 zo dna 28.09.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie c. T/148
ÚK : Agentúra S, s.r.o., Žilina

10/ SK c.: 282-PLO/D-4076/2009 zo dna 05.10.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie c. TKR/169
ÚK : Bytový podnik Trebišov, Trebišov

11/ SK c.: 270-PLO/D-3789/2009 zo dna 16.09.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie c. T/217
ÚK : Telemone, s.r.o., Bratislava

12/ SK c.: 191-LO/D-2341/2009 zo dna 04.06.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie T/219
ÚK : MAC TV s.r.o., Bratislava

13/ SK c.: 254-PLO/D-3640/2009 zo dna 08.09.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne TV vysielanie
ÚK : TV ORAVIA s.r.o., Námestovo
ÚP: 10. 40 hod.

14/ SK c.: 279-PLO/D-3976/2009 zo dna 29.09.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie c. TKR/100
ÚK : Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota

15/ SK c.: 278-PLO/D-3960/2009 zo dna 28.09.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie c. R/80
ÚK : RM PROGRES s.r.o., Žilina

16/ SK c.: 101-LO/D-1304/2009 zo dna 01.04.2009
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných
podielov držitela licencie c. R/86
ÚK : Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

17/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c.3902/163-2009
(na vysielanie programu Prvé noviny z dna 4.8.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3902/163-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielatel: MAC TV s.r.o., Bratislava císlo licencie: T/39

18/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3504/140-2009
(na vysielanie programu Dnes z dna 23.8.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3504/140-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

19/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c.3460/137-2009
(na vysielanie programu Krimi noviny z dna 10.9.2008)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3460/137-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielatel: MAC TV s.r.o., Bratislava císlo licencie: T/39

20/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3739/148-2009
(na vysielanie programu Panelák z dna 11. 9. 2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3739/148-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielatel: MAC TV s.r.o., Bratislava císlo licencie: T/39

21/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3942/168-2009
(na vysielanie programu Webmaster z dna 26. 9. 2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3942/168-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielatel: MAC TV s.r.o., Bratislava císlo licencie: T/39

22/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3941/167-2009 z dna 28.9.2009
(na vysielanie programu Už to príde z dna 27.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3941/167-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielatel: MAC TV s.r.o., Bratislava císlo licencie: T/39

23/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3833/155-2009 z dna 21.9.2009
(na vysielanie programu Správy STV1 z dna 16.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 38331/155-2009 smerujúcej proti vysielaniu STV1
Vysielatel: Slovenská televízia císlo licencie: vysielatel na základe zákona

24/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3684/145-2009 z dna 21.9.2009
(na vysielanie programu Pozvánky z dna 10.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3684/145-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov
Vysielatel: TV LIPTOV s.r.o., Liptovský Mikuláš císlo licencie: T/162

25/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3851/162-2009
(na vysielanie programu Cesko Slovenská SuperStar – Hviezdna pechota z dna 21.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3851/162-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

26/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3738/147-2009
(na vysielanie programu Cesko Slovenská SuperStar z dna 6.9.2009 a 7.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3738/147-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

27/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3839/158-2009 z 21.9., 3850/161-2009 z 22.9. a 3918/165-2009 z 25.9.2009
(na vysielanie programu Cesko Slovenská SuperStar z dna 20.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3839/158-2009, 3850/161-2009 a 3918/165-2009 smerujúcej proti
vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

28/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3740/149-2009
(na vysielanie programu Cesko Slovenská SuperStar z dna 13.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3740/149-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

29/ Prešetrenie stažností
Stažnosti c. 3752/153-2009, 3849/160-2009, 3915/164-2009 na vysielanie programu Cesko
Slovenská SuperStar z dna 14.9.2009)
Správa o prešetrení stažností c. 3752/153-2009, 3849/160-2009, 3915/164-2009 smerujúcich
proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

30/ Prešetrenie stažnosti
Stažnost c. 3811/154-2009
(na vysielanie programu Dlhý víkend z dna 13.9.2009)
Správa o prešetrení stažnosti c. 3811/154-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

31/ Prešetrenie stažností
Stažnosti c. 3749/150-2009, 3750/151-2009, 3751/152-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dna 14.9.2009)
Správa o prešetrení stažností c. 3749/150-2009, 3750/151-2009, 3751/152-2009
smerujúcich proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielatel: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

32/ Kontrolný monitoring
Správa c.49/09/TV o monitorovaní vysielania Televízia mesta Dolný Kubín.
(monitorované dni: 7.8., 11.8.2009)
Vysielatel: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., císlo licencie:T/86

33/ Kontrolný monitoring
Správa c. 59/09/TV o monitorovaní vysielania VIO – Televízia Banská Štiavnica
(monitorované dni: 26. 8. 2009 a 3. 9. 2009 )
Vysielatel: PO – MA, spol. s. r. o. císlo licencie: T/169

34/ Kontrolný monitoring
Správa c.63/09/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice eM TV Malacky
(monitorované dni: 28.8.2009 a 31.8.2009)
Vysielatel: Progres Malacky s.r.o. císlo licencie: T/120

35/ Kontrolný monitoring
Správa c. 64/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky
(monitorované dni: 11. a 24.8.2009)
Vysielatel: BENET, s.r.o., Nováky. císlo licencie: T/122

36/ Kontrolný monitoring
Správa c. 56/09/TV o monitorovaní vysielania infoKanál Levice
(monitorované dni: 17. a 21.8.2009)
Vysielatel: Levická televízna spolocnost s.r.o. císlo licencie: T/141

37/ SK c.: 239-PLO/O-3515/2009 zo dna 25.08.2009
Doplnenie: Správa o šetrení stažností c. 2851/116-2009 a c. 2900/121-2009 smerujúcich voci
vysielaniu Púchovskej televízie
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 zákona c. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/den: Púchovský magazín/ príspevok o parkovisko na Holého ulici
v Púchove/09.06.2009 o cca 18:00 hod.)
ÚK : MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov císlo licencie: T/92

38/ SK c.: 237-PLO/O-3513/2009 zo dna 25.08.2009
Doplnenie: Správa o šetrení stažnosti c. 2621/112-2009 smerujúcej voci vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. b) zákona c. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/den: DNES/Zaútocil na ženu//12.06.2009 o cca 19:27 hod.)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

39/ SK c.: 244-PLO/O-3520/2009 zo dna 25.08.2009
Doplnenie : Správa c. 43/09/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 5 zákona c. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/den : Pole position/12.06.2009 o cca 18:00 hod)
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o., Bratislava císlo licencie: T/100

40/ SK c.: 238-PLO/O-3514/2009 zo dna 16.09.2009
Doplnenie : Správa o šetrení stažnosti c. 2621/112-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona c. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/den : Dnes/Odvolávanie premiéra/14.06.2009 o cca 19:25 hod.)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. císlo licencie: T/41

41/ Rôzne
Ústne pojednávania:
10.00 h - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
10.20 h – ADUT PLUS, a.s., Skalica
10.40 h - TV ORAVIA s.r.o., Námestovo

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak