Stanovisko k problematike vyradovania programovej služby PRIMA

Stanovisko k problematike vyradovania programovej služby PRIMA

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v ostatnom období prijala viacero podnetov na vyradenie televíznej programovej služby PRIMA z programových ponúk prevádzkovateľov retransmisie na území Slovenskej republiky. K problematike vyraďovania, zaraďovania, resp. zmien v programovej ponuke prevádzkovateľov retransmisie Rada vydáva toto stanovisko:

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii ako základné práva vysielateľa a retransmitora uvádza slobodu a nezávislosť vysielania programu a slobodu a nezávislosť výkonu retransmisie programových služieb. Zasahovať a obmedziť ich v týchto právach je možné len na základe zákona a v jeho medziach.

Rada ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti vysielania a retransmisie má v intenciách zákona o vysielaní a retransmisií zákonné oprávnenie registrovať obsah retransmisie a nie ho určovať.

Podľa ustanovenia § 60 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada môže zmeniť registráciu retransmisie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súčasne rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný začať plniť uložené povinnosti. Z tohto ustanovenia evidentne vyplýva, že Rada by mohla zmeniť, resp. nahradiť programovú ponuku prevádzkovateľa retransmisie bez jeho súhlasu len v prípade, ak by bolo nevyhnutné dodržať medzinárodné záväzky. Rada nemôže prevádzkovateľovi retransmisie určiť, ktoré programové služby môže a ktoré nemôže vyradiť z programovej ponuky, s výnimkou prípadu v zmysle ustanovenia § 60 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. súčasťou žiadosti o registráciu retransmisie je aj vyhlásenie pôvodného vysielateľa (držiteľa licencie) o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej televíznej, resp. rozhlasovej programovej služby. Týmto vyhlásením pôvodný vysielateľ splnomocňuje prevádzkovateľa retransmisie, aby vo svojich distribučných systémoch šíril televíznu, resp. rozhlasovú programovú službu. V prípade, že pôvodný vysielateľ takýto súhlas prevádzkovateľovi retransmisie neudelí, tento nie je oprávnený programovú službu v distribučných systémoch šíriť.

Vysielateľ - držiteľ licencie na televíznu programovú službu PRIMA, spoločnosť FTV Prima, spol. s r.o., Česká republika neudelila, resp. vzala späť súhlas na šírenie tejto programovej služby v distribučných systémoch prevádzkovateľov retransmisie na území Slovenskej republiky, nakoľko nemá vysporiadané autorské práva na programy pre územie Slovenskej republiky, a to je zrejme dôvod, prečo prevádzkovatelia retransmisie vyradili programovú službu PRIMA z programových ponúk.

prof. Miloš Mistrík

predseda
Rady 
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak