Program zasadnutia RVR, dňa 24.03.2009

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 24.03.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
    
2/ SK: 42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009
vo veci dohľadu nad zákonom č. 308/2000 Z.z.
ÚK: PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 14-LO/D-149/2009 zo dňa 14.01.2009
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
na základom imaní držiteľa licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad, Jan Telensky, Poprad, Magdaléna Baloghová, Vysoké Tatry a RADIO ONE RETRO, s.r.o., Nitra

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie č. R/86, spoločnosť Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

5/ Sťažnosť č. 4968/224-2008 zo dňa 18.12.2008
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči postupu Rady pre vysielanie a retransmisiu

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie č. R/89, Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

7/ SK: 38-LO/D-564/2009 zo dňa 10.02.2009
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/284
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok

8/ SK: 1176-LO/D-4900/2008 zo dňa 11.12.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: HOME TV, s.r.o., Bratislava

9/ SK: 1163-LO/D-4856/2008 zo dňa 09.12.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

10/ SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s.,. Skalica
ÚP: 10:20 hod.

11/ SK: 1154-LO/D-4704/2008 zo dňa 27.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/227
ÚK: ANTECH – Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 10/1-2009                    
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 29. 12. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 10/1-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.12/2-2009                    
(na vysielanie filmu Ja, moje druhé ja a Irena z dňa 24.12.2008.)
Správa o šetrení sťažnosti č. 12/2-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 16/4-2009                    
(na vysielanie programov Paľba z dní 7.4.2008, 30.6.2008 a 5.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 16/4-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 468/34-2009                    
(na vysielanie programu Aj múdry schybí z dňa 30.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 468/34-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

16/Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.459/11-2009 zo dňa 12.01.2009
(na vysielanie programu Hľadá sa Nemo z dňa 24.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č.459/11-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.80/6-2009                     
(na vysielanie programov Obvinený z 2.1.2009 a Ohnivá pasca zo 4.1.2009)
Správa o šetrení sťažností č. 80/6-2009 a 79/5-2009 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 79/5-2009                     
(na vysielanie programu Záhadné zmiznutie z 2.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 79/5-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 11/3-2009                    
(na vysielanie programu Sám doma 2 z dňa 25.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o, Bratislava
číslo licencie: T/39

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.343/22-2009                      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa  21.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 343/22-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                 

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5074/225-2008                    
(na vysielanie programu Črepiny PLUS z dňa 14.12.2008 a Noviny z dňa 7.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5074/225-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.607/36-2009                     
(na vysielanie programu V politike z dňa 8.2.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 607/36-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol.s r.o.
číslo licencie: T/125

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.607/37-2009                 
(na vysielanie programu Téma dňa z dňa 10.2.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 607/37-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol.s r.o.
číslo licencie: T/125

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 160/8-2009                    
(na vysielanie programu Kriminoviny z dňa 9.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 160/8-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie HEMEU
(monitorovaný deň: 22.2.2009)
Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ
číslo licencie: T/154

26/ SK č.: 9-PgO/O-216/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4057/189-2008 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Infoexpres plus/Správy a komentáre/ 08.10.2008 o cca. 17:02 hod. )
ÚK: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66                                                                                                                                                       

27/ SK č.: 8-PgO/O-215/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4057/187-2008, 4058/188-2008, 4059/189-2008 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: :  Infoexpres plus/Správy a komentáre/ 08.10.2008 o cca. 12:01 hod.)
ÚK: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66                                                                                                                                                       

28/ SK č.: 243-PgO/O-4819/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa č. 63/2008/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava- Szepsi VTV, STUDIO 7
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Magyar nyelvű/ 06.10.2008)
ÚK: BodvaTel, s.r.o.
číslo licencie: T/131                        

29/ SK č.: 238-PgO/O-4663/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa č. 62/2008/TV o monitorovaní 3.TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov/ 15.08., 18.08., 25.08., 29.08. 2008)
ÚK:SEPERDEO VITA TV
číslo licencie: T/111                                                       

30/ SK č.: 245-PgO/O-4821/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa č. 68/08/TV z monitorovania Televízie Prešov
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dom, byt a záhrada/ 17.10.2008)
ÚK:GAAD Prešov, s.r.o.
číslo licencie: T/193                                                       

31/ SK č.: 240-PgO/O-4816/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči televízii TA3 a TV Markíza
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Športové noviny/ 11.08., 13.08., 16.08., 17.08., 20.08., 21.08. 2008)
ÚK:MARÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41                                                      

32/ SK č.: 240-PgO/O-4816/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči televízii TA3 a TV Markíza
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/ 9.08., 10.08., 11.08.,12.08., 13.08., 14.08., 15.08., 16.08., 17.08.,18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 22.08., 23.08., 24.08. 2008)
ÚK: C.E.N., s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/125                                                      

33/ SK č.: 237-PgO/O-4662/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3572/174-2008 smerujúcej voči televízii TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Poludňajší žurnál/ Murgaš obvinil poslankyňu z porušovania zákona/ 15.08. 2008)
ÚK: C.E.N., s.r.o.
číslo licencie: T/125                                                      

34/ SK č.: 54-PgO/O-972/2009 zo dňa 14.10.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3126/160-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na Televízne noviny/ 27.07.2008 o cca 17:28 a 18:03 hod.)
ÚK:MARÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41                                                      

35/ Rôzne:
1. Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
     rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR     
     (monitorované obdobie: 9.3.-18.3.2009)

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš
10:20 hod. – ADUT PLUS, a.s., Skalica

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak