Program zasadnutia RVR, dňa 18.12.2007

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 18.12. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 434-LO/O-4721/2007 zo dňa 31.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Obec Ihľany

3/ SK: 451-LO/O-4888/2007 zo dňa 09.11.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KTR Bytča, s.r.o., Bytča

4/ SK: 450-LO/O-4886/2007 zo dňa 08.11.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Držiteľ licencie: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš

6/ SK: 445-LO/D-5234/2007 zo dňa 30.11.2007
vo veci zmeny licencie č. T/162 na televízne vysielanie z dôvodu zmien právnych skutočností spoločnosti
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš

7/ SK: 287-LO/D-3471/2007 zo dňa 31.07.2007
vo veci predĺženia platnosti licencie č. T/78 na televízne vysielanie
ÚK: MTT Trnava s.r.o., Trnava
ÚP: 10,00 hod

8/ SK: 297-LO/D-3722/2007 zo dňa 23.08.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/194
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o., Teplý Vrch

9/ SK: 416-LO/D-4982/2007 zo dňa 13.11.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/185
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava

10/ SK: 440-LO/D-5170/2007 zo dňa 23.11.2007
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/28
ÚK: DUOSAT, spol. s r. o., Bratislava

11/ SK: 467-LO/D-5356/2007 zo dňa 11.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/1
ÚK: Slovenský rozhlas

12/ SK: 468-LO/D-5357/2007 zo dňa 11.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/2
ÚK: Slovenský rozhlas

13/ SK: 469-LO/D-5358/2007 zo dňa 11.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/3
ÚK: Slovenský rozhlas

14/ SK: 470-LO/D-5359/2007 zo dňa 11.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/4
ÚK: Slovenský rozhlas

15/ SK: 471-LO/D-5360/2007 zo dňa 11.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/5
ÚK: Slovenský rozhlas

16/ SK: 472-LO/D-5361/2007 zo dňa 11.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/6
ÚK: Slovenský rozhlas

17/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Držiteľ licencie: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

18/ Kontrolný monitoring
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey, Rádio Viva
(monitorované programy Rádiožurnál, Infoexpres, spravodajský blok a Veľké správy z dní 15. 9. – 15. 10. 2007)
Vysielateľ: číslo licencie:
Slovenský rozhlas vysielateľ na základe zákona
D.EXPRES, a.s. R/66
OKEY RÁDIO, a.s. R/49
Rádio VIVA, a.s. R/70

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4809/185-2007
(na vysielanie TOP-TV z dňa 20.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 smerujúcej proti vysielaniu TOP-TV
Vysielateľ: VEPROS s.r.o., Topoľníky číslo licencie: T/82

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4600/179-2007
(na vysielanie programu Noviny z dňa 23.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4600/179-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4153/167-2007
(na vysielanie programu Noviny z dňa 16.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/167-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.83/07/TV o monitorovaní vysielania TV B52
(monitorovaný deň: 19.10., 26.10.2007)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov n/T. číslo licencie:T/149

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.86/07/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves.
(monitorovaný deň: 19.10., 26.10.2007)
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. číslo licencie:T/84

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 88/07/TV o monitorovaní vysielania Bytenerg Info
(monitorovaný deň: 15.10. a 22.10. 2007)
Vysielateľ: Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce číslo licencie: T/124

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 12/07/Ro o monitorovaní vysielania Rádio ZET
(monitorovaný deň: 11.9., 12.9. a 13.9. 2007)
Vysielateľ: RM PROGRES s.r.o., Žilina číslo licencie: R/80

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 89/2007/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza
(monitorovaný program Paľba z dňa 05.11.2007)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4832/183-2007
(na vysielanie programu Reflex z dňa 1.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4832/183-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4185/170-2007
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 26.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4185/170-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

29/SK č.: 362-PgO/O-4415/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3853/151-2007 smerujúcej voči NAUTIK TV
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Spravodajstvo Televízie Nautik / 27.07.2007)
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o. číslo licencie: T/160

30/SK č.: 357-PgO/O-4248/2007 zo dňa 25.09.2007
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2.štvrťrok 2007
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: európska nezávislá produkcia / apríl, máj, jún 2007 na vys. okruhu Jednotka; máj 2007 na vys. okruhu Dvojka)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

31/SK č.: 410-PgO/O-4943/2007 zo dňa 06.11.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti 3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145-2007, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-2007
(dodržiavanie § 19 ods.1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Tragická nehoda / 24.08.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol s r.o. číslo licencie: T/41

32/SK č.: 411-PgO/O-4944/2007 zo dňa 06.11.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145-2007, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-2007
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Reflex / 24.08.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

33/SK č.: 413-PgO/O-4946/2007 zo dňa 06.11.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3688/137-2006 a č. 3726/138-2007
(dodržiavanie § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Nonstop hity / 16.08.2007)
ÚK: OKEY Rádio, a.s. číslo licencie: R/49

34/SK č.: 318-PgO/O-3828/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES
(dodržiavanie § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Hemendex / 19.03.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

35/SK č.: 355-PgO/O-4245/2007 zo dňa 25.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3112/122-2007 smerujúcej voči STV
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Klavírista / 06.07.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

36/SK č.: 335-PgO/O-3972/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Výpalné metódy vymáh. firmy/ 29.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

37/SK č.: 360-PgO/O-4412/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa č. 64/07/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Dôveryhodnosť „Mečiarovho CD“ / 10.09.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

38/Rôzne


Ústne pojednávania:
10:00 hod. – MTT Trnava s.r.o., Trnava

 

Valéria Agócs
Predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak