Program zasadnutia RVR, dňa 20.11.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
konať dňa 19. 11. 2007 o 10:00 hod. v sídle Rady, Kolárska 6, Bratislava a dňa 20. 11. 2007 o 9,30 hod. v sídle Rady

19. novembra 2007 začiatok o 10,00 hod.

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava
      SK: 391-LO/O-R01/2007
    394-LO/O-R04/2007
    404-LO/O-R14/2007
vo veci pridelenia frekvencií: 98,2 MHz Bardejov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 92,6 MHz Zvolen
      ÚP: 10.00 hod.   

1.2. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
      SK: 392-LO/O-R02/2007
      vo veci pridelenia frekvencií: 95,6 MHz Bratislava 
      ÚP: 10.15 hod.   

1.3. Žiadateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava
 SK: 405-LO/O-R15/2007
vo veci pridelenia frekvencií: 92,0 MHz Žiar nad Hronom
      ÚP: 10.30 hod.   

1.4. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava                 
      SK:  402-LO/O-R12/2007
      vo veci pridelenia frekvencií: 89,0 MHz Zvolen
      ÚP: 10.45 hod.   

1.5. Žiadateľ: ONEMEDIA, s.r.o., Nitra
 SK: 393-LO/O-R03/2007
  396-LO/O-R06/2007
  403-LO/O-R13/2007
  406-LO/O-R16/2007
 vo veci pridelenia frekvencií: 89,2 MHz Brezno, 90,6 MHz Nitra, 89,7 MHz Zvolen, 91,4
      MHz Žiar nad Hronom
      ÚP: 11.00 hod.   

1.6. Žiadateľ: BP Media, s.r.o., Ludanice
      SK: 400-LO/O-R10/2007
      vo veci pridelenia frekvencií: 102,9 MHz Topoľčany
      ÚP: 11.15 hod.   

1.7. Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom
      SK: 401-LO/O-R11/2007
            vo veci pridelenia frekvencií: 92,8 MHz Trenčín
      ÚP: 11.30 hod.  

1.8. Žiadateľ: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica
      SK: 399-LO/O-R9/2007
      vo veci pridelenia frekvencií 96,1 MHz Senica
      ÚP: 11.45 hod.  

1.9. Žiadateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
       SK: 395-LO/O-R05/2007
     397-LO/O-R07/2007
vo veci pridelenia frekvencií 95,2 MHz Námestovo, 96,3 MHz Považská Bystrica
       ÚP: 12.00 hod.   

**********************************************************************************


20. novembra 2007, začiatok o 9.30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie 
SK:  391-LO/O-R01/2007
 394-LO/O-R04/2007
 404-LO/O-R14/2007
vo veci pridelenia frekvencie 98,2 MHz Bardejov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 92,6 MHz Zvolen
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
Predkladá: LO         

3/ Výberové konanie 
SK: 392-LO/O-R02/2007
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Bratislava
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
Predkladá: LO         

4/ Výberové konanie
SK: 405-LO/O-R15/2007
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 92,0 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava
Predkladá: LO         

5/ Výberové konanie
SK: 402-LO/O-R12/2007
vo veci pridelenia frekvencie 89,0 MHz Zvolen
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava                 
Predkladá: LO         

6/ Výberové konanie
SK: 393-LO/O-R03/2007
 396-LO/O-R06/2007
 403-LO/O-R13/2007
 406-LO/O-R16/2007
vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Brezno, 90,6 MHz Nitra, 89,7 MHz Zvolen, 91,4 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: ONEMEDIA, s.r.o., Nitra
Predkladá: LO         

7/ Výberové konanie 
SK: 400-LO/O-R10/2007
vo veci pridelenia frekvencie 102,9 MHz Topoľčany
ÚK: BP Media, s.r.o., Ludanice

8/ Výberové konanie 
SK: 401-LO/O-R11/2007
vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Trenčín
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

9/ Výberové konanie 
SK: 399-LO/O-R9/2007
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Senica
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica

10/ Výberové konanie
SK: 395-LO/O-R05/2007
       397-LO/O-R07/2007
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Námestovo, 96,3 MHz Považská Bystrica
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

11/ SK: 373-LO/D-4531/2007 zo dňa 17.10.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/263
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava

12/ SK: 415-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007
vo veci žiadosť podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz

13/ SK: 286-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007
žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Víťaz
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz

14/ SK: 338-LO/D-4029/2007 zo dňa 17.09.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o, Michalovce

15/ SK: 390-LO/O-4522/2007 zo dňa 19.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o, Michalovce

16/  SK: 231-LO/D-2749/2007 zo dňa 15.06.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Plavecký Štvrtok
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok

17/ SK: 382-LO/O-4559/2007 zo dňa 22.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z., držiteľom registrácie retransmisie č. TKR/119 – návrh na zastavenie konania
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany

18/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 17 písm. c) zákona č.  308/2000 Z.z.
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

19/ SK: 289-LO/O-3638/2007 zo dňa 16.08.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovenský rozhlas

20/ SK: 348-LO/D-4183/2007 zo dňa 26.09.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava

21/ SK: 303-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Slovensko)
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 11:30 hod.

22/ SK: 304-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Regina)
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 11:30 hod.

23/ SK: 305-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Devín)
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 11:30 hod.

24/ SK: 306-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio_FM)
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 11:30 hod.

25/ SK: 307-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Patria)
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 11:30 hod.

26/ SK: 308-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Radio Slovakia International)
ÚK: Slovenský rozhlas
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil
ÚP: 11:30 hod.

27/ SK: 309-LO/D-3777/2007 zo dňa 30.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (STV1)
ÚK: Slovenská televízia
ÚP: 11:45 hod.

28/ SK: 310-LO/D-3777/2007 zo dňa 30.08.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (STV2)
ÚK: Slovenská televízia
ÚP: 11:45 hod.

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.71/2007/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín
(monitorovaný program z dňa 12.9. a 14.9.2007)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., D.Kubín  číslo licencie:T/86

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3687/136-2007     
(na vysielanie  z dní 29.9., 30.9. a 1.10. 2007.)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3687/136-2007 smerujúcej proti vysielaniu RÁDIO TATRY INTERNATIONAL – RTI
Vysielateľ: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    číslo licencie: R/86

31/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č. 3995/162-2007, 4045/165-2007     
(na vysielanie  programu Čo na to Mojsejovci? z dňa 03.09.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 3995/162-2007, 4045/165-2007 smerujúcich proti vysielaniu
televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. , Bratislava                             číslo licencie:T/39
        
32/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3854/150-2007     
(na vysielanie programu Noviny z dňa 30.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3854/150-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39

33/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3852/152-2007     
(na vysielanie  upútavky  zo dňa 3.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3852/152-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.81/07/TV o monitorovaní vysielania TV Pohoda
(monitorovaný deň: 24.9. a 1.10.2007)
Vysielateľ: NTVS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom   číslo licencie: T/174
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan

35/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4153/169-2007     
(na vysielanie programu SuperStar z dní 2.,8.,9.,15.,22.,23. a 24.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/169-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,   číslo licencie: T/41

36/ SK č.: 334-PgO/O-3973/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  program Noviny / príspevky Výpalné metódy vymáh. firmy a Zdrav. problémy z vymáh. firmy / 28.06.2007 )
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                       číslo licencie: T/39

37/ SK č.: 333-PgO/O-3972/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1215/60-2007
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Vládu nezaujíma vymáh. škandál/ 27.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                      číslo licencie: T/39

38/ SK č.: 319-PgO/O-3829/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2417/104-2007, č. 2764/114-2007 smerujúcich voči vysielaniu Televízie Poprad
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Aktuality regiónu / 04.05.2007, 05.05.2007)
ÚK: TV Poprad s.r.o.                                                                                    číslo licencie: T/123
 
39/ Rôzne


Ústne pojednávania:
11:30 hod. – Slovenský rozhlas
11:45 hod. – Slovenská televízia

Valéria Agócs
predsedníčka  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak