Program zasadnutia RVR, dňa 09.10.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  09.10. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2 / SK: 321-LO/O-3202/2007 zo dňa  03.07.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti  podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1  zák. 308/2000 Z.z.
ÚK:  Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica

3/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti  podľa   § 60 ods. 1  zák. 308/2000 Z.z
Prevádzkovateľ retransmisie: KATELSTAV s.r.o., Veľké Kostoľany

4/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa   § 51 ods. 1  zák. 308/2000 Z.z
Vysielateľ:  TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce

5/ SK: 300-LO/D-3712/2007 zo dňa 22.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/19 - zmena podielu programových typov a zmena časového rozsahu vysielania
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

6/ SK:289-LO/O-3638/2007  zo dňa 16.08.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:20 hod.

7/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa  zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Slovenský rozhlas

8/ SK: 352-LO/D-4255/2007 zo dňa 28.09.2007
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 92,6 MHz Zvolen
ÚK: Slovenský rozhlas

9/ SK: 116-LO/O-1931/2007 zo dňa 25.04.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina  

10/ SK: 296-LO/D-3789/2007 zo dňa 27.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra

11/ SK: 113-LO/D-1839/2007 zo dňa 18.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/88
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Žilina

12/ SK: 228-LO/D – 2730/2007 zo dňa 14.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/164 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: KID, a.s., Poprad

13/ SK: 242-LO/D – 2730/2007 zo dňa 14.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: KID, a.s., Poprad

14/ SK:   299-LO/D-3316/2007 zo dňa 20.07.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielateľa podľa
§ 51 ods. 1 zákona č. 308/2000    Z. z.   
ÚK:  RM PROGRES, s.r.o., Fačkov

15/ SK:   339-LO/D-3917/2007 zo dňa 10.09.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielateľa podľa
§ 51 ods. 1 zákona č. 308/2000    Z. z.   
ÚK:  RM PROGRES, s.r.o., Fačkov

16/ SK: 983-LO/D-2509/2006 zo dňa 28.12.2006
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh
na zastavenie konanie
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice

17/ SK: 67-LO/D-454/2007 zo dňa 25.01.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 49 zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh
na zastavenie konanie
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice

18/ SK:  340-LO/D-4042/2007 zo dňa 18.09.2007
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/85 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., Rožňava

19/ SK:  266-LO/D-3243/2007 zo dňa 18.07.2007
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/154 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ

20/ SK: 349 -LO/D-4190/2007 zo dňa 27.09.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu rozšírenia spôsobu vysielania podľa § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Trnava

21/ SK: 353-LO/D-4253/2007 zo dňa 28.09.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie - odňatie frekvencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

22/ SK: 132-LO/D-1974/2007 zo dňa 02.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

23/ SK: 218-LO/D-2652/2007 zo dňa 11.06.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

24/ SK: 322-LO/D-3806/2007 zo dňa 03.09.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

25/ SK: 298-LO/D-3747/2007 zo dňa 27.08.2007
vo veci vo veci žiadosti o rozšírenie územného rozsahu licencie č. T/163
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo

26/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin, TKR/244

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 64/2007/TV o monitorovaní televízie JOJ
(monitorovaný program  Noviny z  dňa 10.9.2007)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 66/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Ľudia na 1  zo  dňa 14.9.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3853/151-2007     
(na vysielanie programu Spravodajstvo Televízie  Nautik  zo dňa 27.07.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3853/151-2007 smerujúcej proti vysielaniu  Nautik TV
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o., Bratislava                                  číslo licencie: T/160
 
30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3111/121-2007     
(na vysielanie príspevku Desatoro pre motoristov v programe Črepiny z dňa 25.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3111/121-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3503/126-2007     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 28.júna 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava                                      číslo licencie: T/39

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.62/07/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky
(monitorované dni: 13.8., 15.8.2007)
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky, a.s.               číslo licencie: T/116

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 61/07/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný deň: 19.3.2007 a 8.5.2007)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie:T/41

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. 63/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorované vysielanie v čase od 20.00-24.00 h z  dňa 31.8.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

35/ Kontrolný monitoring
Správa č.65/07/TV o monitorovaní vysielania MUSIC BOX / NAŠA
(monitorované dni: 30. a 31.8.2007)
Vysielateľ: CREATV, s.r.o., Košice                           číslo licencie: T/152

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 69/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Ranný magazín z  dňa 10.9.2007 a 11.9.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

37/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3480/128-2007     
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 26.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3480/128-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                            číslo licencie: T/125

38/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3650/134-2007     
(na vysielanie z dňa 7.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č.3650/134-2007 smerujúcej proti vysielaniu Beta Rádia.
Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, spol. s r.o.              číslo licencie:R/76

39/SK č.: 239-PgO/O-2861/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1496/73-2007 smerujúcej voči televízii JOJ
(dodržiavanie § 35 ods.1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Mladosť v ťahu / 24.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39

40/SK č.: 240-PgO/O-2862/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa č. 1549/75-2007
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Od snov k realite / program Televízne noviny / 27.03.2007
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                          číslo licencie: T/41

41/SK č.: 238-PgO/O-2860/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2097/93-2007
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Otec v sukni / 04.05.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39

42/SK č.: 167-PgO/O-2399/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1312/64-2007 a č. 1353/66-2007
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Dobrý deň Slovensko / 08.03.2007
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                                                                                        
ÚP: 10:00 hod.

43/SK č.: 243-PgO/O-3136/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / 22.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39

44/SK č.: 244-PgO/O-3138/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3
 (dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny  / 24.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39

45/SK č.: 245-PgO/O-3139/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny  / 02.04.2007
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39                            

46/SK č.: 254-PgO/O-3152/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007  smerujúcej proti TV Liptov
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: odvysielanie reklamy, ktorá nebola na svojom konci rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby  / 19.03.2006 a 26.03.2007)
ÚK: TV Liptov s.r.o.                                          číslo licencie: T/162                            

47/SK č.: 241-PgO/O-2863/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Podozrivá republika / program Reportéri / 15.04.2007 a 17.04.2007
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                           
ÚP: 10:40 hod.

48/SK č.: 169-PgO/O-2401/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 1127/57-2007, č. 1111/56-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Brutálna zábava / program Televízne noviny / 26.02.2007.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41                           
ÚP: 11:00 hod.

49/SK č.: 171-PgO/O-2403/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Našli vinníkov / program Televízne noviny / 01.03.2007
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41                           
ÚP: 11:00 hod.

50/Rôzne
1/ Odpoveď na možnosť zaradenia STV2 do pilotného projektu DVB-T v Bratislave
2/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2008     


Rozdelenie ústnych pojednávaní:

10:00 hod. - Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
10:20 hod. – Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
10:40 hod. - Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
11:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
                                                                                      

 

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak