Program zasadnutia RVR, dňa 11.09.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  11.09. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
            
2/ SK: 321-LO/O-3202/2007
vo veci sťažnosti č. 1248/61-2007 zo dňa 03.03.2007
ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer 
ÚP: 10,00 hod.

3/ SK: 312-LO/D-2574/2007 zo dňa 07.06.2007
vo veci zmeny licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie
ÚK: T.W.Radio, s.r.o.,  Bratislava

4/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu na dodržiavaním § 17 písm. f) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: OBEC SAT, s.r.o., Kochanovce
     
5/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ

6/ SK: 278- LO/D- 3328/2007 zo dňa 23.07.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa  ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Drahoslav Černušák, Hlohovec
 
7/ SK: 274-LO/D-3433/2007 zo dňa 27.07.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/41 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

8/ SK: 276-LO/D-3444/2007 zo dňa 30.07.2007
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/148 – návrh na zastavenie konania
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina

9/ SK: 275-LO/D-3367/2007 zo dňa 25.07.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/248
ÚK: Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske

10/ Genéza vývoja správnych poplatkov – položka č. 13 zákona č. 145/1995 Z. z.

11/ SK: 301-LO/D-3581/2007 zo dňa 08.08.2007
vo veci zmeny licencie č. R/96 na rozhlasové vysielanie
ÚK: TURIST Servis, s.r.o., Poprad

12/ SK: 219-LO/D-2660/2007 zo dňa 11.06.2007
vo veci zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/127
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec

13/ SK: 277-LO/D-3288/2007 zo dňa 19.07.2007
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/94
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 56/2007/TV o monitorovaní MOOOBY TV
(monitorovaný program z dňa 12.5. a 14.5.2007)
Vysielateľ: I Commerce s.r.o., Bratislava                číslo licencie:T/164

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažností č.2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007
(na vysielanie programu Črepiny  zo dňa 11.06.2007 a 23.07.2007)
Správa o šetrení sťažností č.2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007 smerujúcich  proti vysielaniu  programu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                                číslo licencie: T/39 

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2967119-2007     
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 27.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2967119-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                                číslo licencie: T/39 

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 59/07/TV o monitorovaní vysielania Televízia AVT Prievidza
(monitorované dni: 3. a 7.8.2007)
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza              číslo licencie: T/52

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.54/07/TV o monitorovaní vysielania Ižanská káblová televízia
(monitorovaný deň: 20.5. 2007)
Vysielateľ: 3C s.r.o., Podbrezová                číslo licencie: T/144

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 50/07/TV o monitorovaní vysielania MARTICO INFO
(monitorovaný deň: 21. a 28. 5. 2007)
Vysielateľ: MARTICO, s. r. o., Martin     číslo licencie: T/54

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.48/07/TV o monitorovaní vysielania Hlohovskej televízie
(monitorovaný deň: 21. a 28. 05. 2007)
Vysielateľ: Hlohovská televízia, s. r. o., Hlohovec             číslo licencie: T/28

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.49/2007/TV o monitorovaní 3.TV
(monitorovaný program z dní 21.4. a 23.4.2007)
Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová   číslo licencie: T/111

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3338/125-2007     
(na vysielanie programu Bez lampy FM z dňa 21. 7. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3338/125-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

23/SK č.: 151-PgO/O-2197/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 755/30-2007 smerujúcej proti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Expedícia Afrika 2007/ Televízne noviny / 11.02.2007)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41

24/SK č.: 176-PgO/O-2408/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.štvrťrok 2007
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nezabezpečenie najmenej 20% podielu nezávislej európskej produkcie z vysielacieho času/február a marec 2007 na STV1, január a február 2007 na STV2
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

25/SK č.: 145-PgO/O-2191/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa č. 04/07/Ro z kontrolného monitorovania Rádia Kiss
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 05.01.2007)
ÚK: RADIO KISS                                                                               číslo licencie: R/77

26/SK č.: 149-PgO/O-2195/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: záznam z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní/Správy TA3/ 11.02.2007
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                   číslo licencie: T/125

27/SK č.: 147-PgO/O-2193/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1337/65-2007
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Uli Biaho / 14.03.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

28/SK č.: 423-PgO/O-2099/2005 zo dňa 22.11.2005
Doplnenie: Správa č. 128/05/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 5) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj / 01.11.2005)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41

29/SK č.: 108-PgO/O-1821/2007 zo dňa 03.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 156/10-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Chlapci v mojom živote a programu Ženatý so záväzkami / 07.01.2007 a 08.01.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                             číslo licencie: T/41                            

30/SK č.: 168-PgO/O-2400/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, 1009/49-2007, 1112/53-2007, 1110/54-2007, 1127/57-2007, 1111/56-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania  / 26.02.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                            

31/SK č.: 170-PgO/O-2402/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, 1111/56-2007, 1128/58-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania  / 01.03.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                            

32/SK č.: 104-PgO/O-1817/2007 zo dňa 03.04.2007
Doplnenie: Správa č. 8/2007/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 19 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reportáž Poprava / Paľba / 11.12.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                            
ÚP: 10:20 hod.

33/SK č.: 120-PgO/O-2005/2007 zo dňa 24.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 754/28-2007 smerujúcej voči televízii JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok o biskupovi Pavlovi Hnilicovi / Črepiny /05.02.2007)
ÚK: MAC TV s r.o.                    číslo licencie: T/39                            

34/SK č.: 121-PgO/O-2006/2007 zo dňa 24.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Na telo / 21.01.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.            číslo licencie: T/41                            

35/SK č.: 152-PgO/O-2198/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 661/27-2007
(dodržiavanie § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: zvuková intenzita reklamného bloku počas programu Odpadlík /05.02.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41                            

36/SK č.: 172-PgO/O-2404/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Deuce Bigalow: Dobrý striptér/ 03.02.2007 )
ÚK: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39                            

37/SK č.: 88-PgO/O-1525/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie: Správa č. 17/07/TV z monitorovania Central TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 06.01.2007)
ÚK: SATRO s.r.o.                          číslo licencie: T/19                            


38/SK č.: 154-PgO/O-2200/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa č. 5/07/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemné melódie
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: označenie sponzora programu Počasie len na konci programu / 05.04.2007 )
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                 číslo licencie: R/84                            

39/SK č.: 153-PgO/O-2199/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa č. 5/07/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemné melódie
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: označenie sponzora programu Počasie len na konci programu / 05.04.2007
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o.                                     číslo licencie: R/54                           

40/Rôzne


Rozdelenie ústnych pojednávaní:

10:00 hod. Ján Homola Cabel – televizion Homayer 
10:20 hod. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
                  

 Valéria Agócs
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak