Program zasadnutia RVR, dňa 28.08.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  28.08. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 273-LO/D-3353/2007 zo dňa 24.07.2007
vo veci  žiadosti o zmenu  údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/9
ÚK:  SATRO,  s.r.o., Bratislava

3/ SK: 263-LO/D-3134/2007 zo dňa 12.07.2007
vo veci  žiadosti o zmenu  údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/229
ÚK:  Stavebné bytové družstvo I., Košice

4/ SK: 264-LO/D-3043/2007 zo dňa 04.07.2007
vo veci  žiadosti o zmenu  údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/156
ÚK:  Dušan Sika – STELAR, Čachtice

5/ SK: 262-LO/D-3180/2007 zo dňa 13.07.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/267
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov

6/ SK: 261-LO/D-3000/2007 zo dňa 02.07.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisiu č. TKR/168
ÚK: Ing. Jozef Herceg, Ratkovce

7/ SK: 265-LO/D-3372/2007 zo dňa 25.07.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: CondorNet s.r.o., Prešov

8/ SK: 110-LO/D-1799/2007 zo dňa 17.04.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

9/ SK: SK: 260-LO/D-3097/2007 zo dňa 11.07.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava

10/ SK: 270-LO/D-3106/2007 zo dňa 11.07.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie R/95
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca

11/ SK: 285-LO/D-3570/2007 zo dňa 07.08.2007
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií 106,7 MHz Prešov mesto, 91,9 MHz Žilina mesto, 91,8 MHz Čadca mesto, 101,5 MHz Prešov mesto
ÚK: Slovenský rozhlas

12/ SK: 282-LO/D-3625/2007 zo dňa 14.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisiu č. TKR/101
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza

13/ SK: 227-LO/D-2725/2007 zo dňa 13.06.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie R/77 z dôvodu zmeny spôsobu vysielania
ÚK: RADIO KISS, s.r.o., Košice

14/ SK: 220-LO/O-2192/2007 zo dňa 08.06.2007
vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice

15/ Aktualizácia Nariadenia č. 12/2004 – sadzobník správnych poplatkov

16/ SK: 269-LO/D-3084/2007 zo dňa 09.07.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/276
ÚK: IGJ Systems spol. s r.o., Priechod

17/ SK: 267-LO/D-3230/2007 zo dňa 17.07.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/170
ÚK: BSS, s.r.o., Nižná

18/ SK: 266-LO/D-3243/2007 zo dňa 18.07.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/154
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ

19/ SK: 268-LO/D-3073/2007 zo dňa 06.07.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/150
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava

20/ SK: 280-LO/D-2986/2007 zo dňa 29.06.2007
vo veci o zmenu programových služieb v registrácii retransmisie č. TKR/176
ÚK: BENET, s.r.o., Nováky

21/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/271 zo zákona
ÚK: BHtel s.r.o., Bratislava

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 26/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorované vysielanie: reklama z dňa 26. 6. 2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní Rádia EXPRES
(monitorované vysielanie z dní 16.3.-19.3.2007)
Vysielateľ: EXPRES, a.s.                  číslo licencie: T/66

24/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2417/104-2007 a č. 2764/114-2007
(na vysielanie programu Aktuality regiónu z dňa 4.5., 5.5. a  24.5.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 2417/104-2007 a č. 2764/114-2007 smerujúcich proti vysielaniu TV Poprad
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.       číslo licencie: T/123

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2356/102-2007 
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 1.5.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2356/102-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 52/2007/Ro o monitorovaní Televízie Nové Mesto Bratislava
(monitorované vysielanie z dní 9., 11. a 12.6.2007)
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/74

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 53/2007/TV o monitorovaní Infokanála Sečovce
(monitorovaný program  z  dňa 18.5. a 21.5.2007)
Vysielateľ: MKTS s.r.o. Sečovce                číslo licencie: T/151

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 58/2007/TV o monitorovaní INFO kanál Komjatice
(monitorované vysielanie z dní 8.4, 29.4., 6.5.2007)
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o.,    číslo licencie: T/134

29/Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2398/103-2007
(voči rannému vysielaniu FUN RADIA)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2398/103-2007 smerujúcej voči vysielaniu FUN RADIA
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                                    číslo licencie: R/71

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2642/108-2007     
(na vysielanie programu Záchranný tím SAR – Lovecká sezóna z dňa 2.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2642/108-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/39 

31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2829/116-2007     
(na vysielanie z dňa 31.5.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2829/116-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV BRATISLAVA
Vysielateľ: City TV, s.r.o., Bratislava                                  číslo licencie: T/185 

32/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2559/106-2007 
(na vysielanie programu  Reportéri, reportáže Strašiak z internetu zo dňa 29.5.2007)
Správa o šetrení sťažnosti 2559/106-2007   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

33/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2739/111-2007       
(na vysielanie programu  Test magazín z dňa 24.4.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2739/111-2007   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

34/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2557/107-2007    
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 1. 6. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2557/107-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    

35/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2874/124-2007    
(na vysielanie filmu Bulšit zo dňa 15. 6. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2874/124-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 

36/ SK č.: 106-PgO/O-1819/2007 zo dňa 03.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 187/12-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Slovenský rozhlas: Koncesionárske poplatky /Správy STV/ 11.12.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

37/ SK č.: 87-PgO/O-1524/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie: Správa č. 21/07/TV o monitorovaní programovej služby Infokanál semerovskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: odvysielanie reklamy vo videotexte/04.02.2007
ÚK: Imrich Hrabovský, Semerovo                                                   číslo licencie: T/158

38/ SK č.: 105-PgO/O-1818/2007 zo dňa 03.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 188/11-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reportáž Koncesionári / Reportéri / 11.12.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

39/ SK č.: 365-PgO/O-1882/2005 zo dňa 25.10.2005
Doplnenie: Správa č. 79/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Nominácie / 10.10.2005
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 118-PgO/O-2003/2007 zo dňa 24.04.2007
Doplnenie: Správa č. 24/2007/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie
(dodržiavanie § 36 ods.3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: prekročenie zákonom stanoveného rozsahu vysielania reklamy / 29.01.2007)
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.                                                 číslo licencie :T/100

41/ SK č.: 103-PgO/O-1816/2007 zo dňa 03.04.2007
Doplnenie: Správa č. 13/2007/TV o monitorovaní TV Karlova Ves
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: trvalé neoznačovanie programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom / 05.01.2007 a 12.01.2007)
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o.              číslo licencie: T/84

42/ SK č.: 107-PgO/O-1820/2007 zo dňa 03.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 683/25-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Niečo za niečo / 05.02.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                            

43/ SK č.: 119-PgO/O-2004/2007 zo dňa 24.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 637/23-2007 smerujúca proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Médium  / 31.01.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                            

44/ Rôzne

1/ Návrh účasti na zahraničnej pracovnej ceste
    Konferencia tel.con spectrum, Praha, ČR, 10/2007

2/ Návrh účasti na zahraničnej pracovnej ceste
    6. Zasadnutie skupiny špecialistov na mediálnu diverzitu, Štrasburg, Francúzsko, 9/2007

3/ Návrh na odmeny členom rady v súvislosti  s výkonom ich funkcie za mesiac júl 2007

 

Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak