Program zasadnutia RVR, dňa 05.06.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  05.06. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
            
2/ SK: 137-LO/D-2117/2007 zo dňa  11.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121, systémom MMDS,  z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

3/ SK: 143-LO/D-2159/2007 zo dňa 15.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/193 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica

4/ SK: 109-LO/D-1798/2007 zo dňa 17.04.2007
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/42 na televízne vysielanie v KDS v Obciach Okoč a Veľký Meder
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder

5/ SK: 97-LO/D-1704/2007 zo dňa 10.04.2007
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/99 na televízne vysielanie v meste Pezinok
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok

6/ SK: 158-LO/D-1908/2007 zo dňa 25.04.2007
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/39 na televízne vysielanie programovej služby JOJ
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava

7/ SK: 16-LO/D-412/2007 zo dňa 23.01.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a internetu
ÚK: KRYHA, spol. s r.o., Prešov

8/ SK: 163-LO/D-2322/2007 zo dňa 24.05.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS, internetu, ViMax
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava

9/ SK: 155-LO/D-2238/2007 zo dňa 21.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu technických parametrov vysielania rozhlasovej programovej služby RÁDIO KISS 
ÚK: Rádio KISS, s.r.o., Košice     

10/ SK: 156-LO/D-2239/2007 zo dňa 21.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu technických parametrov vysielania rozhlasovej programovej služby VIVA
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

11/ SK: 130-LO/D – 1746/2007 zo dňa 13.04.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/100 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota

12/ SK: 164-LO/D – 2244/2007 zo dňa 21.05.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/227 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: ANTECH – Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto

13/ SK:  161-LO/D-2145/2007 zo dňa 14.05.2007 
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/88 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava

14/ SK: 131-LO/D-1980/2007 zo dňa 02.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/191 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/200 Z. z. z dôvodu zmeny názvu programovej služby
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta

15/ SK: 129- LO/D- 1926/2007 zo dňa 26.04.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: IGJ Systems spol.  s r.o., Priechod

16/ SK: 126-LO/D-1913/2007 zo dňa 25.04.2007 
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

17/ SK: 102-LO/D-1555/2007 zo dňa 29.03.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/141 z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o., Levice

18/ SK: 140-LO/D-1941/2007 zo dňa 27.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/172 z dôvodu zmeny programovej ponuky
ÚK: KABEL SAT-1 s.r.o., Trenčín

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 40/2007/TV o monitorovaní vysielania  Televízie Senica, Televízie Skalica, Televízie Myjava a Televízie Brezová pod Bradlom
(monitorované vysielanie: TVSEN z  dňa 8.3.2007, TVS  z  dňa 9.3.2007, TVM z  dňa 16.3.2007, TVB z  dňa 23.3.2007
Vysielateľ: Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica
číslo licencie: T/33

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.41/2007/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie
(monitorovaný program z  dňa 22.3.2007 a 29.3.2007)
Vysielateľ: Devínskonovoveská  televízia,  spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/112

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.42/2007/TV o monitorovaní vysielania SKV 1
(monitorovaný program z  dňa 11.4. a 18. 4. 2007)
Vysielateľ: Matús Marián, Snina
číslo licencie: T/30

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.17/2007/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM
(monitorované vysielanie z dňa 15.2.2007)
Vysielateľ: TV CENTRUM s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/178

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.43/2007/TV o monitorovaní vysielania UPC INFO
(monitorovaný program z dňa 27.04.2007 a 4.05.2007)
Vysielateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/182

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1313/63-2007     
(na vysielanie filmu Smrtonosná zbraň 2 z dňa 11.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1313/63-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1398/67-2007     
(na vysielanie filmu Terminátor 3: Vzbura strojov z dňa 18.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1398/67-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1391/69-2007     
(na vysielanie programu Vilomeniny z dňa 5.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1391/69-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1538/76-2007    
(na vysielanie reklamných predelov z dní 9.4.2007 a 21.4.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1538/76-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
        
28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1399/68-2007     
(na vysielanie programu Music One z dňa 17.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/68-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1495/72-2007     
(na vysielanie programu S.O.S. z dňa 23.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1495/72-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2232/99-2007     
(na vysielanie Slovenského rozhlasu)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/99-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  

31/ SK č.: 958-PgO/O-62/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program NCIS / 04.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 959-PgO/O-63/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a  TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Posledný samuraj /04.10.2006 a 08.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

33/ SK č.: 961-PgO/O-65/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Kobra 11/08.10.2006)
ÚK: M ARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

34/ SK č.: 946-PgO/O-51/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
 (dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka s názvom Október -Vaša cesta s Markízou/22.09.2006 a 30.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

35/ SK č.: 962-PgO/O-66/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods.2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Clever / 08.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

36/ SK č.: 960-PgO/O-64/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods.2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Myšlienky vraha/08.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

37/ SK č.: 931-PgO/O-37/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Tábor tigrov/30.09.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

38/ SK č.: 928-PgO/O-29/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program V zajatí Jakuzzy/22.09.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

39/ SK č.: 938-PgO/O-44/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods.2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Nezvestní 2 / 04.10.2006 a 08.10.2006)
ÚK: MAC TV, s r.o.
číslo licencie: T/39

40/ SK č.: 934-PgO/O-40/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods.2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
 (monitorovaný program/deň: upútavka na program Môj sused zabijak 2 / 30.09.2006)
ÚK: MAC TV  s r.o.
číslo licencie: T/39

41/ SK č.: 950-PgO/O-55/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program La Tormenta-pokušenie lásky/ 30.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

42/ SK č.: 948-PgO/O-53/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Ultimo: Infiltrovaný/ 22.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

43/ SK č.: 949-PgO/O-54/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Rozhodujúci úder Jackieho Chana/ 30.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

44/ SK č.: 953-PgO/O-57/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Neserte nám pestúnku/ 30.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

45/ SK č.: 947-PgO/O-52/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Paparazzi/ 22.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

46/ SK č.: 957-PgO/O-61/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Nájdem Ťa Sára/ 04.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

47/ SK č.: 955-PgO/O-59/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Monštrum/ 04.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

48/ SK č.: 954-PgO/O-58/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Tajomná rieka/ 04.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

49/ SK č.: 956-PgO/O-60/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Príbeh o rytierovi/ 04.10.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41


50/ SK č.: 935-PgO/O-41/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Seabiscuit-dupot koní/ 22.09.2006)
ÚK: MAC TV s r.o.
číslo licencie: T/39

51/ SK č.: 951-PgO/O-56/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Aljaška v plameňoch/ 30.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

52/ SK č.: 936-PgO/O-42/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Šaman/ 30.09.2006)
ÚK: MAC TV s r.o.
číslo licencie: T/39

53/ SK č.: 939-PgO/O-45/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Lovkyňa tajomstiev/ 30.09.2006 a 08.10.2006)
ÚK: MAC TV s r.o.
číslo licencie: T/39

54/ SK č.: 937-PgO/O-43/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Hotel snov-prekvapenie v Mexiku/ 04.10.2006)
ÚK: MAC TV s r.o.
číslo licencie: T/39

55/ SK č.: 933-PgO/O-38/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Operácia Hádes/ 08.10.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

56/ SK č.: 932-PgO/O-35/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka s názvom Október na jednotke/ 30.09.2006 a 04.10.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

57/ SK č.: 940-PgO/O-46/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Nikdy nehovor nikdy/ 08.10.2006)
ÚK: MAC TV s r.o.
číslo licencie: T/39

58/ SK č.: 927-PgO/O-27/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Profesionál/ 04.10.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                    

59/ SK č.: 929-PgO/O-31/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Kuriér/ 08.10.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

60/ Rôzne

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak