Program zasadnutia RVR, dňa 09.05.2007


N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  09.05. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 98-LO/D-1705/2007 zo dňa 10.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programovej služby
ÚK: SATRO, s.r.o.,  Bratislava

3/ SK:   986-LO/D-1956/2006 zo dňa 13.10.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

4/ SK:   985-LO/D-1985/2006 zo dňa 07.11.2006 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny  právnych skutočností spoločnosti
ÚK: SITY MEDIA s. r.o.,  Bratislava

5/ Dohľad nad dodržiavaním povinností v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. obcou Víťaz, okr. Prešov

6/ SK: 925-LO/D-2452/2006 zo dňa 19.12.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava

7/ SK: 81-LO/D-1325/2007 zo dňa 15.03.2007
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

8/ Návrh na začatie konaní o udelenie licencií / zmeny licencií na terestriálne rozhlasové vysielanie

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 04/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Kiss
(monitorovaný program z dní 5. a 6. 1. 2007)
Vysielateľ: Rádio Kiss, s.r.o., Košice    číslo licencie: R/77

10/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1337/65-2007     
(na vysielanie programu Uli Biaho z dňa 14. 3. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1337/65-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.771/32-2007     
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 11.02.2007, Šport zo dňa 11.02.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
licencie: T/125
        
12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.756/31-2007     
(na vysielanie programu Šport zo dňa 10.2.2007 a 11.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 756/31-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: T/125

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 883/41-2007     
(na vysielanie programov Reflex a Televízne noviny zo dňa 19.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 883/41-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
číslo licencie: T/41
 
14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 755/30-2007     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 755/30-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 35/07/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorované dni: 2., 9. a 12.3.2007)
Vysielateľ: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda
číslo licencie: T/90

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 37/07/TV o monitorovaní vysielania HEMEU
(monitorovaný deň: 25.3.2007)
Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ
licencie: T/154

17/ Kontrolný monitoring
Správa č.36/07/TV o monitorovaní vysielania TV B52
(monitorovaný deň: 16.3., 23.3.2007)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.
číslo licencie: T/149

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.6/07/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radio
(monitorovaný deň: 1.4.2007)
Vysielateľ: Radio a.s.
číslo licencie: R/71

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 755/29-2007     
(na vysielanie programu Diablov advokát z dňa 11. 2. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 755/29-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.848/51-2007     
(na vysielanie TV RUŽA)
Správa o šetrení sťažnosti č. 848/51-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV RUŽA
Vysielateľ: Televízia RUŽA s.r.o., Ružomberok
číslo licencie: T/180

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.661/27-2007     
(na vysielanie reklamy z dňa 5.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 661/27-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5/2007/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemných melódií
(monitorovaný program  z dňa 5.4.2007)
Vysielateľ: PKA s.r.o.; TamArtPromotions s.r.o.
číslo licencie: R/54; R/47

23/ SK č.: 967-PgO/O-71/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2146/198-2006
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Zrekonštruovaná škola/Videonoviny/ 20.10.2006)
ÚK: VIDEO TV s.r.o.
číslo licencie: T/43

24/ SK č.: 28-PgO/O-645/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie :Správa č.5/2007/TV o monitorovaní televízie Gúta TV
(dodržiavanie § 16 písm. l.) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : neoznačenie programovej služby logom / 20.09.2006)
ÚK: Gúta TV s.r.o.
číslo licencie:T/168

25/ SK č.: 965-PgO/O-69/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie : Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : upútavkový blok počas programu Bláznivá strela/30.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

26/ SK č.: 968-PgO/O-72/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1897/169-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Bláznivá škola / 30.09.2006)
ÚK: MAC  TV s r.o.
číslo licencie: T/39

27/ SK č.: 966-PgO/O-70/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie : Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : upútavkový blok počas programu Neserte nám pestúnku/30.09.2006)
ÚK : MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie:T/41

28/ SK č.: 910-PgO/O-2669/2006 zo dňa 05.12.2006
Doplnenie: Správa z monitorovania televízie Dúbravská televízia
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neoddelená reklama na Bowling bar/13.09.2006 a 20.09.2006)
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.
číslo licencie: T/100

29/ SK č.: 941-PgO/O-47/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Divoška Rosaura/08.10.2006)
ÚK: MAC TV  s r.o.
číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 894-PgO/O-2538/2006 zo dňa 21.11.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1891/167-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Osudná dôvera / 29.09.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                 
ÚP: 10:00 hod


Rozdelenie ústnych pojednávaní:
1. 10:00 hod. Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
2. 10:20 hod. MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava

Rôzne:
1. Stanovisko k udeleniu licencie/frekvencie na terestriálne rozhlasové vysielanie
2. Správa zo zahraničnej služobnej cesty
3. Hlasitosť reklamy – výsledky meraní Telekomunikačného úradu

Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak