Program zasadnutia RVR, dňa 24.04.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  24.04.2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
      
2/ SK: 62-LO/O-480/2007 zo dňa 30.01.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 7-LO/D-211/2007 zo dňa 11.01.2007
vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v KDS v obci Horný Hričov
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov
ÚP: 10:20 hod.

4/ SK: 94-LO/D-1474/2007 zo dňa 26.03.2007
vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní
ÚK: MAC TV , s.r.o., Bratislava

5/ Správa z konferencie Stredoeurópske rádiokomunikačné dni 2007

6/ Informácia o reorganizácií terestriálnych sietí v pásme VKV a SV vysielateľa na základe zákona - Slovenský rozhlas

7/ Informácia o pokrytí signálom v pásme VKV II. a SV (mapy pokrytia) vysielateľa na základe zákona – Slovenský rozhlas

8/ SK: 70-LO/O-888/2007 zo dňa 26.02.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice

9/ SK: 96-LO/D-1642/2007 zo dňa  04.04.2007
vo veci zmeny licencie č. T/162 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK:  TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš

10/ SK: 44-LO/D-677/2007 zo dňa  07.02.2007
vo veci zmeny licencie č. T/77 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK:  COM-MÉDIA spol. s r. o., Komárno

11/ SK: 49-LO/D-875/2007 zo dňa  20.02.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 z dôvodu zmeny údajov káblovej retransmisie
ÚK:  OZAREA news, s.r.o., Veľký Krtíš

12/ SK: 64-LO/D-1095/2007 zo dňa 02.03.2007
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. R/67
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra
        Ing. Jaroslav Dóczy, Nitra
        RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava

13/ SK: 93-LO/D-945/2007 zo dňa 26.02.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/88 na rozhlasové vysielanie
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava

14/ SK: 984-LO/D-841/2006 zo dňa 06.11.2006
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/75 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica

15/ SK: 100-LO/D-1796/2007 zo dňa 18.09.2006
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

16/ SK: 99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

17/ Informácia
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

18/ Návrh na začatie konaní o udelenie licencií / zmeny licencií na terestriálne vysielanie


19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 13/2007/TV o monitorovaní vysielania  Dúbravskej televízie
(monitorovaný program Dúbravskej televízie z dní 29.01.2007, 01. a  02.02.2007)
Vysielateľ: Dúbravská televízia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/100

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 637/23-2007     
(na vysielanie seriálu Médium I. z dní 30. a 31.1.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 637/23-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.754/28-2007     
(na vysielanie príspevku o biskupovi Pavlovi Hnilicovi v programe Črepiny z dňa 5.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 754/28-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava            
číslo licencie: T/39

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.28/2007/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec
(monitorovaný program Televízie Turiec z dní  29.01.2007 a 05.02.2007)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.             
číslo licencie: T/73

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.31/07/TV o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III Košice
(monitorovaný deň: 23.2. a 2.3.2007)
Vysielateľ: SBD III Košice                         
číslo licencie:T/36

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 34/07/TV o monitorovaní vysielania Humenskej televízie
(monitorovaný deň: 23.2. a 2.3.2007)
Vysielateľ: Humenská televízia s r.o.                
číslo licencie: T/94

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.844/38-2007     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Patová situácia z dňa 30.1.2007 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 844/38-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.849/39-2007     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Patová situácia z dňa 30.1.2007 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 849/39-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.484/19-2007     
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 21.1.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné                    
číslo licencie: T/41

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 715/50-2007     
(na vysielanie programu Ľudské telo z dňa 3. 2. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 715/50-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
29/ SK č.: 919-PgO/O-2678/2006 zo dňa 05.12.2006
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy obcí
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/27.11.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

30/ SK č.: 917-PgO/O-2676/2006 zo dňa 05.12.2006
Doplnenie :Správa č.2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy obcí
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Televízne noviny/25.11.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                    
číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 918-PgO/O-2677/2006 zo dňa 05.12.2006
Doplnenie : Správa č.2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy obcí
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č.308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň :Televízne noviny/26.11.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                    
číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 77-PgO/O-1258/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 147/13-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamov z vysielania /20.12.2006 a 03.01.2007)
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.      
číslo licencie: T/160

33/ SK č.: 969-PgO/O-73/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : neposkytnutie záznamov vysielania v zodpovedajúcej    kvalite/22.10.2006)
ÚK : MAC TV, s.r.o.                                                                                     
číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 912-PgO/O-2671/2006 zo dňa 05.12.2006
Doplnenie: Správa č. 71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia
(dodržiavanie § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklama na Bowling bar/13.09.2006 a 20.09.2006)
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.                                                           
číslo licencie: T/100

35/ SK č.: 889-PgO/O-2532/2006 zo dňa 21.11.2006
Doplnenie: Správa č. 67/206/TV o monitorovaní Nautik TV
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: časový rozsah pre vysielanie reklamy/06.09.2006)
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.                                                                     
číslo licencie: T/160

36/ SK č.: 915-PgO/O-2674/2006 zo dňa 05.12.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1845/163-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny JOJ / 24.09.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                      
číslo licencie: T/39

37/ SK č.: 896-PgO/O-2541/2006 zo dňa 21.11.2006
Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č.1904/170-2006
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Noviny JOJ/ 09.09.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                      
číslo licencie: T/39


Rozdelenie ústnych pojednávaní:
10:00 hod., RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom
10:20 hod KTR, s.r.o., Horný Hričov

 

Valéria Agócs
Predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak