Program zasadnutia RVR, dňa 23.01.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  23.01.2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 2-LO/D-140/2007 zo dňa 05.01.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom

KDS/satelitu
ÚK: ADVERTISEMENT s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.      

3/ Sťažnosť č. 85/7-2007 zo dňa 03.01.2007
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy

4/ SK: 901-LO/D-2311/2007 zo dňa 01.12.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/181 na televízne vysielanie z dôvodu

zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: TV KARPATY, s.r.o., Piešťany

5/ SK: 979-LO/D-2457/2007 zo dňa 20.12.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/39 na televízne vysielanie z dôvodu

zmeny programovej skladby a zmeny podielov programových typov
ÚK: MAC TV  s.r.o.,  Bratislava
          

6/ SK: 981-LO/D-2466/2007 zo dňa 20.12.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny

ponuky programovej služby
ÚK: SATRO, s.r.o.,  Bratislava

7/ SK: 980-LO/D-2466/2007 zo dňa 20.12.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny

ponuky programovej služby
ÚK: SATRO, s.r.o.,  Bratislava

8/ SK: 1-LO/D-108/2007 zo dňa 08.01.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/152 z dôvodu zmeny

ponuky programovej služby
ÚK: CATV TEKOV, s.r.o., Zlaté Moravce

9/ SK: 976-LO/D-2243/2006 zo dňa 22.11.2006
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. R/63 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o. , Nové Zámky

10/ SK: 974-LO/D-2377/2006 zo dňa 08.12.2006
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. R/62 z

dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: SPINOZA s.r.o., Partizánske

11/ SK: 33-LO/O-260/2004 zo dňa 16.12.2004
vo veci uloženia pokuty podľa ustanovenia § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.

– návrh na zastavenie konania
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.  Trenčín

12 / Sťažnosť č. 1643/146-2006
Predmet sťažnosti: sťažnosť na kvalitu poskytovaných služieb

13/ Informácia
Prevádzkovateľ retransmisie: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

14/ SK: 922-LO/D-2432/2006 zo dňa 15.12.2006
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie

č. TKR/256
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava

15/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z .z.
Prevádzkovateľ retransmisie: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

16/ SK: 971-LO/D-2428/2006 zo dňa 15.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na

základnom imaní držiteľa licencie č. T/180
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok
        Peter Kravčík, Ružomberok
ÚP: 10:20 hod.

17/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z .z.
Vysielateľ: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. R/77

18/ SK: 972-LO/D-2487/2006 zo dňa 22.12.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice

19/ SK: 794-LO/D-1781/2006 zo dňa 13.09.2006
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie – návrh na

zastavenie konania
ÚK: PEEM Slovakia spol. s r.o., Trnava

20/ Sťažnosť č. 2445/8-2007 zo dňa 18.12.2006
Predmet sťažnosti: nekvalitné poskytovanie služieb retransmisie

21/ SK:217-LO/O-948/2002 zo dňa 14.06.2002
vo veci uloženia sankcie - návrh na zastavenie konania
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

22/ SK: 140-LO/O-1012/2003 zo dňa 06.05.2003
vo veci uloženia sankcie - návrh na zastavenie konania
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
 
23/ SK č. 826-LO/O-2176/2006 zo dňa 05.10.2006
vo veci možného odňatia licencie z dôvodu porušenia § 51 ods. 1  a  §  54 

písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca

24/ SK: 982-LO/D–2422/2006 zo dňa 15.12.2006
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 podľa ustanovenia § 60 ods. 1

zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

25/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Rádio Bojnice, s.r.o., Chvojnica, držiteľ licencie č. R/92

26/ SK: 900-LO/D-2282/2006 zo dňa 28.11.2006
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom

KDS/satelitu
ÚK: AnTechNet, s.r.o., Kysucké Nové Mesto

27/ SK: 459-LO/D-3013/2005 zo dňa 08.12.2005
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 96,1 MHz Košice
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 6/2006/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný program Reportéri z dní 27.11., 4.12. a 11.12.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   


29/ Kontrolný monitoring
Správa č.5/2007/TV  o monitorovaní Gúta TV
(monitorované vysielanie z dní 20.9.2006 a 18.10.2006)
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.         číslo

licencie: T/168

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.2/2007/TV o monitorovaní  Televízie  Trenčín
(monitorované vysielanie z dní  13.12.2006 a 14.12.2006)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o., Trenčín      číslo licencie:

T/126

31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2110/193-2006     
(na vysielanie programu Noviny  z dňa  20.8.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2110/193-2006 smerujúcej proti vysielaniu

televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV  s. r.o., Bratislava    číslo licencie:

 T/39

32/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2217/202-2006     
(na vysielanie  programu Metro  zo dňa 13.11.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2217/202-2006 smerujúcej proti vysielaniu

Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                 
        
33/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2147/197-2006     
(na vysielanie  programu Vaše príbehy z dňa  26.10.2006 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 2147/197-2006 smerujúcej proti vysielaniu  RTV
Vysielateľ: Milan Janovec          číslo

licencie T/130                 

34/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2232/203-2006     
(na vysielanie  programu Reportéri, reportáže Hedviga z  23.10.2006 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/203-2006 smerujúcej proti vysielaniu

Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                 

35/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2233/204-2006     
(na vysielanie  programu Reportéri, reportáže Hedviga II z  13.11.2006 )
Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/204-2006 smerujúcej proti vysielaniu

Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                 

36/ Kontrolný monitoring
Správa č.3/07/TV o monitorovaní vysielania Televízie Močenok
(monitorovaný deň: 16.10.2006)
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o.    číslo

licencie:T/97
 
37/ Kontrolný monitoring
Správa č.77/06/TV o monitorovaní vysielania Moooby TV
(monitorovaný deň: 4.11., 6.11.2006)
Vysielateľ: I Commerce s.r.o., Bratislava    číslo

licencie:T/164

38/ Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.2020/184-2006, 2033/186-2006, 2035/187-2006, 2034/188-2006,

2052/189-2006, 2062/191-2006, 2112/192-2006     
(na vysielanie programu Reflex  z dňa 19.10.2006)
Správa o šetrení sťažností č.2020/184-2006, 2033/186-2006, 2035/187-2006,

2034/188-2006, 2052/189-2006, 2062/191-2006, 2112/192-2006 smerujúcich proti

vysielaniu TV MARKÍZA
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie:

T/41

39/ SK č.: 816-PgO/O-2174/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1452/127-2006
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny – neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/

09.07.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo

licencie: T/39

40/ SK č.: 811-PgO/O-2169/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1354/117-2006
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Čierny Peter – neposkytnutie súvislého záznamu

vysielania/ 06.06.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o.       číslo

licencie: T/125

41/ SK č.: 810-PgO/O-2168/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 10/06/Ro o monitorovaní programovej služby RÁDIO TATRY

INTERNATIONAL - RTI
(dodržiavanie § 16 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný blok / 26.06.2006 o cca. 9.51 hod. –

odvysielanie oznámenia v poľskom jazyku; reklamný blok  / 26.06.2006 o cca.

17.51 hod. – odvysielanie oznámenia v maďarskom jazyku )
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s     číslo licencie:

R/86

42/ SK č.: 808-PgO/O-2165/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania /

14.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

43/ SK č.: 815-PgO/O-2173/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1283/112-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5  zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Reflex / 19.06.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:

T/41

44/ Rôzne
1. Registratúrny poriadok a registratúrny plán Rady pre vysielanie a

retransmisiu

Rozdelenie ústnych pojednávaní:
10:00 hod. – ADVERTISEMENT s.r.o., Bratislava
10:20 hod. – Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok a Peter Kravčík, Ružomberok

 

                                                                             

                Valéria Agócs
            Predsedníčka  Rady
      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak