Program zasadnutia RVR dňa 6. 2. 2019

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 6. 2. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 334/SL/2019 (pôvodne 1391/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice                        číslo licencie: TKR/229

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 465/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                                     číslo licencie: R/121

4/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 387/SL/2019 (pôvodne 1511/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: INICIATÍVA  s.r.o.                                     číslo licencie: R/131

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1524/SO/2018                              
(na vysielanie TVT – Turzovská televízia zo dňa 10. 11. 2018) 
Vysielateľ: T – services, s.r.o.                                   číslo licencie: T/238

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1523/SO/2018                              
(na vysielanie zo dňa 10.11.2018) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.                   číslo licencie: T/91

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1469/SO/2018                              
(na vysielanie programu Nu Spirit FM zo dňa 2. 12. 2018) 
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: RD/4

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1468/SO/2018                              
(na vysielanie Clavin Platinum zo dňa 1. 12. 2018) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1491/SO/2018                              
(na vysielanie programu ČS má talent (repríza) zo dňa 8. 12. 2018) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1401/SO/2018                              
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 15. 11. a 16. 11. 2018) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1447/SO/2018                              
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26. 11. 2018) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1448/SO/2018                       
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 9. 11. 2018 – 10. 11. 2018 a Noviny zo dňa 9. 11. 2018) 
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.                             číslo licencie: TD/199
                     MEDIA company s.r.o.                             číslo licencie: TD/159

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1445/SO/2018                              
(na vysielanie programu Reflex  zo dňa 15. 10. 2018 a upútavky na tento program) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1404/SO/2018                              
(na vysielanie zo dňa 9. 11. 2018) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s.                   číslo licencie: T/91

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1402/SO/2018                              
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 17. 11. 2018) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: TD/109

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1365/SO/2018                              
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 10. 11. 2018) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: TD/109

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1465/SO/2018                              
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 11. 2018) 
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/SO/2018                              
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 11. 2018) 
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: RD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1489/SO/2018                              
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2018) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1498/SO/2018                              
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 4. 12. 2018) 
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/2

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1497/M/2018
(Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1335/M/2018
(Večera s Havranom zo dňa 9. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                               číslo licencie: TD/2 

23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska 
               MAC TV s.r.o.
               MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
               C.E.N. s.r.o. 

24/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

25/ SK č.: 195/SKO/2019 (pôvodne  1074/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 786/SO/2018)   
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Návštevníci 3: Revolúcia/ 8. 6. a 10. 6. 2018/JOJ PLUS, JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/219, TD/16, T/39,TD/1                 

26/ SK č.: 325/SKO/2019 (pôvodne  1376/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: štatistika o odvysielanom programe/júl, august, september 2018/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                        číslo licencie: TD/14                                           

27/ SK č.: 227/SKO/2019  (pôvodne  1176/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 851/SO/2018)   
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Parker/29. 6. 2018 /DAJTO
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: TD/47
                     

NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 365/SKL/2019 (pôvodne 1475/SKL/2018) zo dňa 4. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA,  s.r.o.                               

29/ SK č.: 464/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                                       číslo licencie: R/113

30/ SK č.: 434/SKL/2019 zo dňa 8. 1. 2019
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o.                             číslo licencie: TD/181

31/ SK č.: 359/SKL/2019  (pôvodne 1463/SKL/2018) zo dňa 29. 11. 2018
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Spartak TV,  s.r.o.                                        číslo licencie: TD/8

32/ SK č.: 503/SKL/2019  zo dňa 16. 1. 2019
Oznámenie o zmene  licencií na  televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 471/SKL/2019 zo dňa 15. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT                                      číslo licencie: TKR/233

34/ SK č.: 462/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o., Levice                               číslo licencie: TKR/306

35/ SK č.: 496/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák                                     číslo licencie: TKR/279

36/ SK č.: 505/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                                     číslo licencie: TKR/102

37/ SK č.: 528/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Vrbovce                                          číslo licencie: TKR/301

38/ SK č.: 530/SKL/2019 zo dňa 24. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: ISPER Slovakia s.r.o.                                     číslo licencie: TKR/361 

39/ Oznámenie o prevádzkovaní služby splashtv.sk
Oznámenie č. 438/ITV/2019
Vysielateľ: MADWIRE, s.r.o.

40/ Rôzne  


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak