Program zasadnutia RVR dňa 7. 11. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 11. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1086/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 7. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1060/SO/2018                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 8. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1096/SO/2018                    
(na vysielanie zo dňa 11. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1134/SO/2018                    
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 22. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS                            číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1005/SO/2018                    
(na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov − San Francisco zo dňa 19. 8. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: TD/109

7/ Kontrolný monitoring
Správa č. 792/M/2018
(monitorovaný deň: 14. 6. 2018)
Vysielateľ: JOLIN, s.r.o.                         číslo licencie: R/124

8/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1143/M/2018
(monitorované dni 27. 9. 2018)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                         číslo licencie: R/90, RD/21

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 857/M/2018
(monitorované dni: 16. 6. 2018)
Vysielateľ: Slov Media Group s.r.o.                    číslo licencie: TD/106

10/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
             C.E.N. s.r.o.

11/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2018
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

12/ SK č.: 916/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 613/SO/2018 a 668/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Záznamy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva/13., 14., 20. a 21. 4. 2018 a 4. a 5. 5. 2018/ Kinet TV
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.                            číslo licencie: TD/195

13/ SK č.: 927/SKO/2018 zo dňa 4.7.2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Správa č. 593/M/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenné vysielanie televízie Vaša TV z dní  24. 4.  
a 26. 4. 2018 v čase od 17:00 do 20:00 hod./ Vaša TV
ÚK: Decora, s.r.o.                             číslo licencie: T/229

14/ SK č.: 924/SKO/2018 zo dňa 4.7.2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Správa č. 674/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/máj 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: TD/14

15/ SK č.: 833/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 503/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1  písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) a § 18b ods. 2 zákona
č. 308/2000 Z. z. o. i. v súvislosti s možným porušením vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nikdy ťa neopustím 21. - 24. časť/ 5. a 6. 4. 2018/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/7

16/ SK č.: 922/SKO/2018  zo dňa 4.7.2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 571/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Rodinné záležitosti/16. 4. 2018/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

17/ SK č.: 1161/SKL/2018 zo dňa 2. 10. 2018
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencie č. TD/154-155 a TD/168 – 171
ÚK: Arena TV, s.r.o.         číslo licencie: TD/154-155
        Alica Zemanová                                                                        TD/168 – 171
        JUDr.  Karol Šiška
        IFC MEDIA, s.r.o.        

18/ SK č.: 1270/SKL/2018 zo dňa 17. 10. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LED promotion, s.r.o.

19/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                          
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak