Program zasadnutia RVR dňa 12. 9. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 9. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.

Doplnenie: Sťažnosť č. 814/SL/2018, Sťažnosť č. 1022/SL/2018, Sťažnosť č. 1023/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote                        číslo licencie : TKR/100
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 794/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                                                                 číslo licencie: R/110

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 795/SL/2018, Sťažnosť č. 946/SL/2018, Sťažnosť č. 948/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                                                    číslo licencie: R/91

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 887/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/106

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 932/SO/2018                                          
(na vysielanie zo dňa 12. 7. 2018/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 850/SO/2018                                                      
(na vysielanie programu Svokra zo dňa 26. 6. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 866/SO/2018                                                      
(na vysielanie zo dňa 2. 7. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: TD/109

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 848/SO/2018                                          
(na vysielanie programu V politike zo dňa 24. 6. 2018)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                                     číslo licencie: TD/14

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 863/SO/2018                                          
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 25. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/2

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 839/SO/2018                                                      
(na vysielanie programu FutbalIRN-POR zo dňa 25. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 770/SO/2018                                          
(na vysielanie programu Ranné správy RTVS zo dňa 6. 6. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                           číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 942/SO/2018                                                      
(na vysielanie programu Zlodeji detí zo dňa 18. 7. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 852/SO/2018                                                      
(na vysielanie programu Španielsko – Rusko zo dňa 1. 7. 2018)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona                              číslo licencie: TD/2

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 885/M/2018
(monitorované dni: 27. 6. 2018)
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS                                              číslo licencie: T/42
  
16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 884/M/2018
(monitorované dni: 27. 6. 2018)
Vysielateľ: Perfects, a.s. Dunajská Streda                                          číslo licencie: T/90
 
17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 854/M/2018
(monitorované dni: 20. 6. 2018)
Vysielateľ: See & Go, s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/178

18/ SK č.: 255-PgO/O-4990/2008 zo dňa 16. 12. 2008
Doplnenie: Správa č. 12/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 5. 6. 2008/Rádio Slovensko
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona                                                    číslo licencie : RD/1         

19/ SK č.: 921/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplneni1e: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 669/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 17. 4., 24. 4. a 1. 5. 2018 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod./Západoslovenská televízia
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.                                                číslo licencie: TD/150

20/ SK č.: 696/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 420/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/ 11. 3. 2018/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                          číslo licencie: TD/1

21/ SK č.: 698/SKO/2018  zo dňa 23. 5. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 392/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Policajti v akcii/ 28. 2. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39, TD/15

22/ SK č.: 548/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 228/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Život je boj /30. 1. 2018/JOJ PLUS
ÚK:  MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/219, TD/16

NEVEREJNÉ

23/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a)  zákona č. 220/2007 Z. z. 
ÚK: IN TV, s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/181, TD/13

24/ SK č.: 681/SKL/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchov
ÚP: 10:00 hod.

25/ SK č.: 995/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.

26/ SK č.: 996/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.

27/ SK č.: 997/SKL/2018 zo dňa 17. 8. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.

28/ SK č.: 809/SKL/2018 zo dňa 18. 6. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Televízia SLOVAN,  s.r.o.
 
29/ SK č.: 1059/SKL/2018 zo dňa 30. 8. 2018
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: INFOKANÁL PLIEŠOVCE, spol. s r.o.                                              číslo registrácie: TKR/117

30/ SK č.: 813/SKL/2018 zo dňa 22. 6. 2018
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencie č. R/84, R/133, RD/24
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                                      číslo licencie: R/84, R/133,
        FILAMENT COMPANY LIMITED                                                            RD/24
        Ing. Michal Holík                             

31/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvr.sk
Oznámenie č. 991/AMS/2018
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.

32/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.levickatelevizia.sk
Oznámenie č. 951/AMS/2018
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.

33/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.cas.sk tivi.cas.sk
Oznámenie č. 882/AMS/2018
Vysielateľ: Nový čas, a. s.                                                    

34/ Rôzne

 

Ústne pojednávanie:

10:00 hod.         Púchovská kultúra, s.r.o., Púchov        (681/SKL/2018 )PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak